Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the concept and design models of the access control system for RFID tagged documents in supply chain management. The access control system allows to assign privileges to particular persons or groups of persons for specific documents. When implementing the processes related to the handling of documents, the required privileges are verified. Existence or lack of such privileges affects further development of such processes.
EN
Background: The information exchange process within the supply chain management is considered key to managing physical product flow and improving cost and service performance of enterprises. There are many different types of information that can be shared within the supply chain. In some cases, the information shared has to be strongly secured. The aim of the paper is to prepare appropriate models and design of the RFID-based access control system, as well as its architecture, including the domain model, requirements, business process models, and user interfaces. Methods: The paper presents the concept and design models of the access control system for RFID-tagged documents in supply chain management. The system architecture and design models, including the domain model, requirements, business process models, and user interfaces were described. Results: The access control system allows to assign privileges to particular persons or groups of persons for specific documents. When implementing the processes related to the handling of documents, the required privileges are verified. Existence or lack of such privileges affects further development of such processes. Conclusions: The module of privileges (using the functionalities of the Aurea BPM and Archer-DMS systems) including the user authorization to handle the documents at different sensitivity levels was developed.
PL
Proces wymiany informacji w obrębie łańcucha dostaw jest używany za kluczowy czynnik w przepływie materiałów jak również dla poprawy jakości zarządzania kosztami i poziomem obsługi klienta w przedsiębiorstwie. Istnieje kilka różnych typów informacji, których wymiana następuje w obrębie łańcucha dostaw. W niektórych przypadkach informacja ta musi być szczególnie chroniona. Celem tej pracy było przygotowanie odpowiednich modeli oraz zaprojektowanie systemu kontroli dostępu w oparciu o technologię RFID jak również jego architektury, w tym modele domeny, wymagań, modelu procesu biznesowego oraz interfejsów użytkownika. Metody: Zaprezentowano koncepcję oraz modele projektowe systemu kontroli dostępu w oparciu o technologię RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Opisano architekturę systemu i modele projektowe w tym modele domeny, wymagań, modelu procesu biznesowego oraz interfejsów użytkownika. Wyniki: System kontroli dostępu umożliwia nadawanie uprawnień poszczególnym użytkowników lub ich grupom dostępu do poszczególnych dokumentów. W trakcie realizacji procesów pozyskiwania dokumentów, następuje weryfikacja uprawnień. Brak tych uprawnień ma wpływ na dalsze postępowanie w trakcie analizowanego procesu. Wnioski: Opracowano moduł uprawnień (przy zastosowaniu funkcjonalności systemów Aurea BPM oraz Archer-DMS), w tym autoryzacji użytkownika, w celu zarządzania dostępem do dokumentów na wymaganym poziomie.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję utrzymywania wymaganego poziomu bezpieczeństwa przez służbę bezpieczeństwa organizacji. Zaproponowano model służby bezpieczeństwa dla potrzeb utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Wyróżniono i scharakteryzowano podstawowe elementy służby bezpieczeństwa, takie jak: podmiot działania, przedmiot działania oraz cel działania. Ponadto zdefiniowano pojęcie konfiguracji bezpieczeństwa oraz model podsystemu sterowania bieżącym poziomem bezpieczeństwa informacji w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładem.
EN
The article presents the concept of maintaining the required level of security by the security service of the organization. A model of security service was proposed for maintaining the required level of security. The basic elements of the security service were distinguished and characterized, such as the subject of action, the subject of the activity and the purpose of the action. In addition, the concept of security configuration and the subsystem model for controlling the current level of information security in the event of an emergency situation were defined. Theoretical considerations have been supported by an example.
EN
The paper presents procedures performed in the administrative office processing open and secret documents. It is assumed that office is equipped with devices and software for automatic identification documents based on RFID tags. Office procedures have been presented in the form of business processes in BPMN.
5
Content available remote Organizacja pracy kancelarii z wykorzystaniem technologii RFID
PL
W artykule przedstawiono procedury realizowane w kancelarii przetwarzającej dokumenty jawne i niejawne o różnych poziomach wrażliwości. Założono, że kancelaria wyposażona jest w urządzenia i oprogramowanie pozwalające na automatyczną identyfikację dokumentów na podstawie znaczników RFID. Procedury kancelarii przedstawione zostały w postaci procesów biznesowych w notacji BPMN.
EN
The article presents the procedures performed in the office processing open and secret documents. It was assumed that office is equipped with the devices and software for automatic identification documents based on RFID tags. Office procedures have been presented in the form of business processes in BPMN.
EN
Object of the study is an evaluation of applied remedies at a process of decrement of failure of the thermal liquid collector by application of FMEA method. Remedies that lead into the minimisation of failures are proposed after identification and evaluation of potentially failures.
PL
Celem badania jest ocena zastosowanych środków w procesie zmniejszania ilości uszkodzeń kolektora cieplnego poprzez zastosowanie metody FMEA. Środki zaradcze, które prowadzą do minimalizacji wad zostały zaproponowane po identyfikacji i ocenie potencjalnych uszkodzeń.
PL
Wielkość i stabilność plonów z hektara upraw rolnych w dużym stopniu zależy od warunków klimatycznych, temperatury, promieniowania słonecznego, ale przede wszystkim ilości i jakości opadów, które dla większości upraw rolnych są niewystarczające. Pomimo faktu, że sztuczne nawadnianie ma tendencję wzrostową w ostatnich latach, budowanie systemów nawadniających jest trudne pod względem inwestycji, jak również kosztowne. Jeśli pojemność systemu nawadniania, jest niewystarczające, koszty inwestycji są zbyt wysokie, a system nie zawsze będzie w stanie spełnić zapotrzebowanie na wymaganym prawdopodobieństwem aby sprostać wymaganiom wynikającym na dostawy dodatkowego nawadniania. Spowoduje to zmniejszenie wydajności upraw rolnych lub, w skrajnym przypadku może doprowadzić do uniknięcia szkód w uprawach. Jeśli pojemność obiektu nawadniania musi zostać zmieniona to będzie oznaczać niepotrzebnie wysokie koszty inwestycyjne i ilość urządzeń nawadniających nie zawsze będzie dostatecznie wykorzystywana. Te dwa przy padki graniczne nie dają optymalnego wykorzystania i budowy urządzeń do prac irygacyjnych. Roszczenia plonów często nie emanują z zestawu pewnych roszczeń z tytułu każdej z roślin, ale są tylko szacunki oparte na empirycznych doświadczeniach. Precyzyjne ustalenie tych danych jest bardzo trudne i bez użycia dokładnych metod matematycznych i informatyki byłoby praktycznie niemożliwe. Niniejszy artykuł poświęcony jest tworzeniu modeli, które pozwoliłyby na ustalenie optymalnej wydajności systemu nawadniania w odniesieniu do upraw i urządzeń nawadniających. Rozwiązanie na średnią i dużą skalę nawadniania nie jest możliwe efektywne i precyzyjne za pomocą tradycyjnych metod, bez użycia aparatu matematycznego, modelowania, metody symulacji rozdzielczości i oczywiście, bez wykorzystania nowoczesnej technologii komputerowej. Jeśli spojrzymy na proces nawadniania od systemowego punktu widzenia, cały system nawadniania można podzielić na dwie części – rośliny, które otrzymują nawadniania i system, który dostarcza nawadniania. System nawadniania i upraw nawadnianych są w procesie sztucznego nawilżania będącego dostawcą i klientem. Konieczność wilgotność dla roślin występuje jako wymogu określonego rodzaju operatora - dostaw koniecznych ilościach nawadniania uzupełniających. System nawadniania jest jak stacja paliw, która spełnia wymagania - nawadnianie zapewnia, lub nie, jeśli pojemność nie jest wystarczająco wysoka. W związku z tym, problem determinacji systemu pojemności nawadniania może być postrzegany jako problem teorii kolejek – podmiot ze środków wprowadzonych do systemu w odstępach stałych lub losowo. W naszym przypadku, przepisów wjazdowych rośliny są w przypadkowych odstępach czasu. Po wejściu do operatora systemu urządzenie pracuje na natychmiast, jeśli jest co najmniej jeden wolny kanał. W przeciwnym razie wniosek może zostać stracony. Do stworzenia modelu do wyznaczania optymalnej wydajności systemu nawadniania, musimy znaleźć odpowiedzi na te pytania: co to jest średnia długość kolejki, co jest oczekiwana średnia liczba jednocześnie nawadnianych akrów, co jest oczekiwana średnia liczba hektarów nie wymagają nawadniania, co jest spodziewane niewykorzystane moce systemów nawadniających, jaki jest średni czas oczekiwania w kolejce i to, co jest średnia liczba wymagań zawartych w systemie.
PL
System sterowany jest częścią pętli i konieczne jest rozważenie go jako osobnej części z konkretnej nieruchomości. Podczas wyboru właściwego regulatora PID ważne jest, aby zrozumieć dynamiczne właściwości kontrolowanego systemu. Na opis tego obiektu zostały opracowane różne metody bilansów energii i następnych modeli matematycznych korygujących przejęcie funkcji transferowych. W praktyce lepiej jest użyć metod, których obserwujemy zachowanie dla konkretnych warunków systemowych (na przykład odpowiedzi na jednostkowy skok na wejściu lub częstotliwość sygnału). Według Behaving wiemy jak matematycznie opisać systemu i następnie wybrać właściwy rodzaj regulatora PID z jego parametrami. Ten artykuł skupia się na identyfikacji systemu oświetlenia dla uprawy roślin szklarniowych oraz prawidłowego zaprojektowania parametrów regulatora PID do sterowania oświetleniem, tak aby zorientowany był on na oszczędności energii.
PL
Na podstawie pomiarów zarejestrowanych przez dwie automatycznestacje meteorologiczne, położone w Polsce i na Słowacji została obliczona ewapotranspiracja (ET0) według wzoru opracowanego przez Hargreavesa. Uzyskane wyniki porównano ze wzorem odniesienia zalecanego przez FAO, która przyjęła wzór Penmana-Monteitha (PM).Wysoka korelacja pomiędzy modelem odniesienia a wzorem uproszczonym Hergreavesa została pokazana. Różnice dotyczą poziomu ewapotranspiracji opracowanych na podstawie wzorów. Model Hargreaves daje wyższą wartość w porównaniu z formułą PM. W celu zastosowania modelu Penmana-Monteitha w praktyce potrzebne jest wiele parametrów meteorologicznych które są wymagane. Brak dostępu do szczegółowych danych meteorologicznych jest poważnym ograniczeniem. Metoda Hergreavesa może być używana, ale wymaga ona dalszych badań w zarówno w naszych jak i zagranicznych warunkach weryfikacji o czynniki empiryczne.
10
Content available Biometria w dokumentach identyfikacyjnych
PL
W opracowaniu opisane zostały podstawowe zagadnienia związane z możliwością wykorzystania dokumentów identyfikacyjnych w systemach informatycznych, w szczególności zastosowania danych biometrycznych w tych dokumentach. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na konieczność określenia trwałego związku pomiędzy dokumentem identyfikacyjnym a osobą, której ten dokument dotyczy. Jest to podstawowy problem, który wymaga rozwiązania, tzn. przypisanie właściwej osoby do dokumentu, który jest wykorzystywany do identyfikacji tej osoby. W dalszej części opracowania scharakteryzowane zostały różnorodne biometrie, mogące znaleźć zastosowanie w zabezpieczaniu dokumentów identyfikacyjnych (zarówno cechy fizyczne, jak i behawioralne), określając równocześnie możliwości i ograniczenia w masowym ich zastosowaniu. Możliwość, a w niektórych sytuacjach konieczność zastosowania danych biometrycznych, wynika z coraz szerszego wykorzystania technologii informatycznych (w szczególności internetowych) w życiu codziennym i coraz częstszych prób kradzieży tożsamości osób korzystających z tych technologii.
EN
Using biometrics with the identification documents is an innovation undergoing process of technological adjustments. The possibility of using information systems, especially documents, with biometric features is still at large, but evolving. The goal of this paper is to focus attention on necessity to define firm match between ID document and ID holder. Very crucial in matching is linking right person to correct ID document that is used to authenticate the person. In a subsequent part of the article different biometrics technologies are characterized. Those can be applied to secure identification (ID) documents (with both physical and behavioral biometric technologies). Their capabilities and limitations in the mass usage are, therefore, described. Possibility, but in certain situations necessity, of using biometric data is a result of wide use of information technology in everyday life (especially Internet) and increasing number of attempts of theft, of such identity.
PL
Artykuł przedstawia sposób estymacji parametrów termodynamicznych złoża ziarna (ciepło właściwe, współczynnik przewodzenia ciepła). Informacja o zmianie temperatury złoża ziarna jest obecnie najczęściej stosowanym indykatorem umożliwiającym wykrywanie ognisk zwiększonej aktywności życiowej ziarna spowodowanych przez rozwijające się w złożu pasożyty i procesy życiowa ziarna. W przypadku, gdy chcemy zautomatyzować proces lokalizacji ognisk zwiększonej aktywności, konieczne jest posiadania dokładnego modelu rozkładu temperatury w złożu ziarna. W celu identyfikacji parametrów modelu zbudowano stanowisko badawcze i przeprowadzono doświadczenie. Dane uzyskane podczas doświadczenia zostały wykorzystane podczas procesu estymacji parametrów. Do estymacji wykorzystano środowisko Matlab wraz z toolboxami PDE Toolbox i Optimization Toolbox. Wyniki uzyskane podczas procesu estymacji porównano z danymi pomiarowymi i stwierdzono poprawność zastosowanej metodyki. Zastosowanie środowiska Matlab umożliwiło automatyzację procesu wyznaczania wartości parametrów modelu.
EN
This paper presents a method for estimation of grain bulk thermodynamic parameters (specific heat, thermal conductivity). Information about the change of the grain bed temperature is currently the most widely used as an indicator capable of detecting hot spots caused by local intensification of grain biological processes or by developing parasites in the bed. In a system of automatic hot spot localization, it is necessary to have an accurate model of propagation of the grain bed temperature. At the first stage of investigations a research stand was built and a series of experiments was carried out. The data obtained from the experiments were used during the process of estimating the parameters. To estimate model parameters, the Matlab environment with toolboxes: PDE Toolbox and Optimization Toolbox was used. The estimation procedure had the following stages. First, the silo geometry and initial and boundary conditions were worked out using the PDE Toolbox. At the next stage a program in Matlab environment was developed. It allowed simulating the heat propagation in the silo. After simulation, the matrix describing the change of heat distribution in the tank was obtained. From the matrix the temperature values corresponding to the position of temperature sensors were taken and compared with those obtained from the experiments. The optimization procedure (Nelder - Mead method) from Optimization Toolbox was used to find optimal values of the model parameters. Due to the Matlab environment, the process of determining the model parameter values can be automated.
12
Content available remote Wspomaganie zarządzania : zasoby publiczne w wybranych krajach unijnych
EN
In the process of adapting the organization to implement an integration platform is required to answer the questions: Does the organization know what information is or will it need? Is it ready to use integrated information? Are formal restrictions make it possible to obtain and use information? There is an attempt to approximate the matters contained in those questions, with particular emphasis on collecting data from public resources. The development of integration platforms and the need for acquiring more and more recent data, require a comprehensive approach to proposed solutions. This includes the integration of existing data sources and ability to acquire new ones. The chapter outlines the data resources available to the public, the integration not only at national but also European, is or will be possible. Expresses the resource data for selected EU countries: Czech Republic, France, Spain, Holland, Lithuania, Germany, Hungary, Great Britain and Italy.
13
Content available Obsługa ciągników rolniczych
PL
W artykule zaprezentowano podstawową obsługę ciągników rolniczych. Omówione zostały zagadnienia obejmujące przygotowanie ciągnika do pracy, uzupełnianie paliwa, oleju i płynu chłodniczego, sprawdzeniu ogumienia, układu kierowniczego, hamulców i sprzęgła, a także uruchomieniu silnika i pracy z ciągnikiem.
EN
The article discusses the basic operation of agricultural tractors, including the issues of preparation of the tractor to work, refueling, oil and coolant, checking the tires, steering, brakes and clutch and the engine is started and work with the tractor.
PL
W artykule omówione zostały magazynowanie i transport chemicznych środków ochrony roślin.
EN
The paper was discussed storage and transport of chemical pesticides.
EN
The article describes the possibility, in some cases even necessary, use a process approach in designing and manufacturing computer systems supporting the implementation of public services. Such systems require continuous development and adaptation to changing environmental conditions (mainly legal) and the application process approach greatly simplifies and shortens the time needed to make the necessary changes. Was characterized as an example of directory services that can be performed by such systems. Article provides an example of real, viable solution, carried out on the basis of the approach.
16
Content available Hurtownie danych w systemach zarządzania wiedzą
PL
W niniejszym opracowaniu scharakteryzowany został sposób wykorzystania hurtowni danych w systemach wspomagających zarządzanie wiedzą. W pierwszej części opisano systemy zarządzania wiedzą, ich historyczne początki, stan wykorzystania takich systemów w Polsce. Szczegółowo zostały scharakteryzowane: wiedza jawna i wiedza ukryta, sposób zarządzania wiedzą oraz metodologię projektowania systemów zarządzania wiedzą. Wymienione zostały i opisane podstawowe narzędzia wspierające procesy zarządzania wiedzą. W końcowej części zostało scharakteryzowane wykorzystanie różnorodnego środowiska z hurtownią danych w systemach zarządzania wiedzą. Ostatnia część opisuje architekturę systemu zarządzania wiedzą oraz realizację podstawowych funkcji takiego systemu (gromadzenie wiedzy, oczyszczanie, składowanie, wyszukiwanie i dystrybucję wiedzy) w oparciu o wykorzystanie hurtowni danych.
EN
In this study has been characterized as the use of data warehouse in knowledge management systems. In the first part those systems are characterized. In details are characterized: evident and implicit knowledge, manner of management knowledge and methodology of project design of management knowledge systems. Lists and describes the basic tools to support knowledge management processes. Heterogeneous environment with data warehouse in knowledge management systems has been characterized in next part. Last part describes architecture of system of management knowledge and give realization of basic functions of such system (stockpiling knowledge, clean-up, storage, searching out and distribution of knowledge), built of data warehouse.
PL
W niniejszym opracowaniu scharakteryzowany został sposób wykorzystania wybranej implementacji narzędzi do projektowania hurtowni danych (SAS Institute) w systemie wspomagającym zarządzanie wiedzą. W pierwszej części narzędzia te zostały wymienione i krótko opisane. Przyjęte kryteria wykorzystano do oceny systemu zarządzania wiedzą opartego o wielowymiarowy model danych, systemu opartego o relacyjny model danych. Ponadto przedstawiono koncepcję systemu zarządzania wiedzą wykorzystującego rozszerzony relacyjny model danych. Model ten został opracowany w oparciu o wyniki oceny dwóch wcześniejszych zastosowań.
EN
In this study has been characterized as the use of selected implementation tools to design a data warehouse (SAS Institute) in system supporting knowledge management. In the first part, these tools are listed and briefly described. In the next, define criteria of valuations knowledge management system built of multidimensional data model or built of relation data model. Furthermore, represents idea of knowledge management system based on extended relation data model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.