Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sondowanie CPT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W publikacji przestawiono dyskusję na temat przyszłości budynku Nadstawna 2-4 w Lublinie. Powodem są zmiany jego funkcji zapisane w nowym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (05.2015 r.) dla obszaru Podzamcza: z usługowej (handlowej, biurowej) na mieszkalną z częścią usługową, a także jego zły stan techniczny. Nowy właściciel budynku (od 02.2015 r.) jest zatem postawiony przed wyborem: remont budynku z możliwym zachowaniem jego aktualnej funkcji, bądź budowa nowego zgodnie z aktualnym planem miejscowym. Autorzy uważają, że wynik tej decyzji będzie istotny dla zagospodarowania przestrzeni tej części miasta. Badania autorów obejmowały analizy: stanu technicznego budynku, inwestycyjnej w nowy obiekt, a także optymalnego zagospodarowania, modernizacji i rozbudowy obiektu oraz jego wpływu na otaczającą przestrzeń. Nacisk położono też na badanie przyczyn i wyników osiadania budynku.
EN
This article discusses the future of the premise located at 2-4 Nadstawna in Lublin. The reasons behind this publication are not only changes to the purpose of the building in question implemented in the Local Zoning Plan (5.2015) for Podzamcze but also its poor technical condition. This means that the property will not be used for commercial and office-related purposes but, instead, it will be aimed at residential and service-related ones. The new owner of the discussed premises (since 02.2015) will therefore need to decide whether to renovate the existing building and omit to change its current function or to erect a new property in compliance with the local zoning plan being in force at present. The authors of this article are of the opinion that this decision will be of considerable importance for developing the space in this part of the city. For the purposes of this publication, Borowski, Skoczylas, and Nepelski analysed the technical condition of the property, investment funds to be allocated, optimal development of the building, modernisation and extension plans, as well as the influence that the property may exert on the surrounding area. Furthermore, the reasons and results of building subsidence were also investigated.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników badań laboratoryjnych konsystencji gruntów lessowych Lublina z wynikami badań otrzymanych w wyniku sondowań statycznych CPT. Wyznaczone wartości stopni plastyczności porównano z wartościami oszacowanymi z sondowań na podstawie interpretacji z różnych źródeł bibliograficznych. Dodatkowo wyprowadzono własną formułę interpretacyjną. Stwierdzono, że dla podłoża lessowego jako kryterium wydzielenia geotechnicznego odpowiednie jest przyjęcie parametru wiodącego w postaci wartości qc, a nie IL, które najczęściej jest oznaczane dla gruntów spoistych. Przez wzgląd na możliwość uzyskania bardziej miarodajnych parametrów determinujących nośność podłoża istotne jest rozpoznanie zależności pomiędzy określonymi parametrami.
EN
The paper presents the comparison of the laboratory results of the soil consistency with the results of static CPT tests. The study was carried out on the loess terrain in Lublin. The laboratory results were compared with the values estimated from the CPT tests based on the interpretation of various sources. The determination of an own interpretation formula was also undertaken. It was noticed that for the geotechnical division of the loess soil it is more accurate to use the qc value as the leading parameter, rather than the IL parameter as is the norm for cohesive soil. Given the possibility of obtaining more authoritative parameters determining the bearing capacity of the subsoil, the target is the recognition of the relation between the specified parameters.
EN
It has recently been shown (Arroyo et al. [1]) that 3D DEM models are able to reproduce with reasonable accuracy the macroscopic response of CPT performed in calibration chambers filled with sand. However, the cost of each simulation is an important factor. Hence, to achieve manageable simulation times the discrete material representing the sand was scaled up to sizes that were more typical of gravel than sand. A side effect of the scaled-up discrete material size employed in the model was an increased fluctuation of the macro-response that can be filtered away to observe a macroscopic steady-state cone resistance. That observation is the starting point of this communication, where a series of simulations in which the size ratio between penetrometer and particles is varied are systematically analyzed. A micromechanical analysis of the penetrometer–particle interaction is performed. These curves reveal that a steady state is arrived also at the particle–cone contact level. The properties of this dynamic interface are independent of the initial density of the granular material.
EN
Screw displacement pile technology is relatively new and is still being developed. A specific characteristic of those piles is their very considerable influence on soil properties during the installation, which renders classical bearing capacity calculation methods insufficient. Some methods for calculating the bearing capacity of screw displacement piles have already been presented in literature, for example, by Bustmante and Gianesselli [2], [3], Van Impe [17], [18], Maertens and Huybrechts [15], Ne Smith [16] as well as Basu and Prezzi [1]. This paper proposes a new method of calculating the bearing capacity of screw displacement piles in non-cohesive soil which is based on CPT results. It has been devised as a result of research project No. N N506 432936 [11], carried out in 2009–2011. At 6 experimental sites screw displacement pile static loading tests were carried out together with CPTU tests of the subsoil. The results allowed us to establish soil resistances along the shaft ts as well as under the pile base qb, and their correlations to the CPT soil cone resistances qc . Two approaches, both adapted to the general guidelines of Eurocode 7 (EC7) [20], were proposed: a classical approach and the second approach with load transfer functions application.
EN
The paper presents the possibilities of utilizing CPT results for the design of pile foundations in accordance with the procedures described in Polish Standards and Eurocode 7. Issues related to all stages of design are mentioned: soil conditions recognition, pile resistance calculation and bearing capacity verification in static load tests. A practical design example and the results of a load test for the pile reference are discussed.
PL
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania wyników sondowania statycznego metodą CPT do projektowania pali fundamentowych w świetle stosowanych dotychczas norm PN-83/B-02482 i PN-B- 04452:2002 oraz wprowadzonej stosunkowo niedawno do polskiej praktyki projektowej normy PN-EN 1997-1,2 (Eurokod 7). W pracy szczegółowo opisano zagadnienia związane ze wszystkimi etapami projektowania pala, na których mogą być wykorzystane wyniki sondowania statycznego. Wnioski poparte zostały analizą rzeczywistego przypadku projektowego, w której wykazano istotne rozbieżności w wynikach uzyskiwanych dla obliczeń przeprowadzonych z zastosowaniem procedur obu grup norm.
PL
Doświadczenie z wielu budów, gdzie stopy pali były zagłębione w warstwę gruntu o wysokiej wytrzymałości, wskazuje, że wbicie pali na rzędną założoną w projekcie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono metodę analizy wbijalności pali prefabrykowanych na podstawie wyników sondowań statycznych CPT. Proponowane podejście pozwala zarówno na analizę wbijalności pali pojedynczych, jak i wpływu pali wbitych w grunt na możliwość zagłębienia kolejnego pala.
EN
Experience gathered on many sites shows that if the pile toe is embedded in hard soils, it is often impossible to drive them to the designed level. A method allowing driveability prediction of precast piles based on the results of CPT tests. The method allows prediction of a single pile driveability but also the influence of group of piles can be taken into account.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia stanu granicznego nośności oraz użytkowalności stopy fundamentowej posadowionej na podłożu niespoistym. Niniejszy przykład dostarczony został przez Europejski Komitet Techniczny 10 (ETC 10) ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Inżynierowie oraz pracownicy instytucji naukowo-badawczych poproszeni zostali o przedstawienie własnych propozycji rozwiązania zadań wg zasad Eurokodu 7. W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania pierwszego z sześciu zadań: stopa fundamentowa posadowiona na zagęszczonym piasku, poddana osiowemu obciążeniu pionowemu.
EN
The paper presents calculations of ultimate limit states and serviceability limit states of shallow foundation based on dense sand. It refers to the set of 6 design examples provided by European Technical Committee (ETC10), which was established by the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Engineers and scientists were asked to supply their own solutions of the examples according to the rules of Eurocode 7. The paper presents the methodology and results of the fi rst design example 2.1 ,”Pad foundation with central load on dense sand”.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.