Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Antimicrobial textile is a very important field for new investigations. The two aspects need be taken into account at the time of such investigations into the protection of the textile itself from damage caused by microorganisms, and that of the textile user against pathogenic or odour causing microorganisms. However, it is known that some materials which have really good antimicrobial activity are harmful or toxic and cannot be used for health care or medical application, due to which the necessity to find new natural and human friendly antimicrobial active materials and methods of how to increase the antimicrobial activity of textile is still open. One of the ways to solve this problem is usage of natural antimicrobial agents such as chitosan, plant extracts and others. Investigations on the usage of amber micro particles in the formation of a polyamide 6 nanoweb via electrospinning and on the antimicrobial activity thereof is analyzed in this paper. The results show the antimicrobial activity of the material with Baltic amber investigated and the possibility of developing functional antimicrobial textile with amber micro particles via electrospinning.
PL
Antymikrobowe tekstylia są bardzo ważnym przedmiotem nowych badań. Badając bierze się pod uwagę zarówno możliwości uszkodzenia samych tkanin przez mikroorganizmy, jak również działanie mikroorganizmów na użytkownika. Istotnym elementem, który należy brać pod uwagę jest to, że niektóre środki antymikrobowe są szkodliwe dla użytkownika dlatego poszukuje się nowych substancji antymikrobowych zwłaszcza pochodzenia naturalnego. W tym celu badano wpływ mikrocząstek bursztynu zawartych w runie z nanowłókien uzyskanych przez elektroprzędzenie. Wyniki okazały się obiecujące.
EN
In recent times, electrospinning has become a well known and widely investigated process used for manufacturing nano or/and micro fibres with electrostatic forces between two electrodes. Various additives such as silver, starch, copper, etc. are used in electrospinning to achieve specific properties. Amber is a natural material which has a positive influence on human health and wound healing. However, no information about the electrospinnig of amber particles has been found. In this paper, the possibility of electrospun nanofibrous web formation via electrospinning equipment (NanospiderTM) from poly(vinyl alcohol) solution with solid particles of Baltic amber is presented. It was determined that the maximum size of amber particles which can be transferred from the solution to the electrospun web is around 50 μm, while the probable optimal size of amber particles for electrospinning is below approximately 10 μm.
PL
W ostatnich latach elektroprzędzenie znalazło zastosowanie i zostało opisane w literaturze jako proces dla wytwarzania nano i mikro włókien dla produkcji materiałów do zastosowań medycznych. Stosuje się różnego rodzaju modyfikujące dodatki jak srebro, miedź, skrobia dla uzyskania specyficznych właściwości. Bursztyn jest naturalnym materiałem wywierającym korzystny wpływ na zdrowie człowieka i gojenie ran. Jednakże, nie stwierdzono żadnych informacji dotyczących zastosowania cząstek bursztynu przy elektroprzędzeniu. W przedstawionej pracy rozpatrzono możliwość produkcji nanowłóknistych run poprzez przędzenie z roztworu PVA zawierającego dodatek cząstek bursztynu z zastosowaniem urządzenia Nanospider. Największe z cząstek bursztynu, które znalazły się w wyprzędzionych włóknach miały 50 μm, uważa się jednak, że optymalnym rozmiarem cząstek bursztynu są cząstki poniżej 10 μm.
EN
It is well known that a web formed by the electrospinning process can be easily damaged. The main idea of this work was to insert a web of nanofibres into the inner structure of a knitted fabric and in this way protect the web from mechanical damage. Our goal was to fix this nanofibrous web between the thread systems of the knit. This method should make inter relations of the web with the supporting material much stronger than simply covering the surface of the knit, and such material with nanofibres can be more widely used for healthcare textile. In this work yarns, nonwovens and knitted fabrics were covered by a layer of PA6 nanofibres using “Nanospider TM” equipment. It was found that nanofibres with the same diameter had been deposited on the nonwoven as well as on the cotton yarns, and the diameter of nanofibres on the knit was 30 % thicker. It is very important that the technological process of knitting does not damage the electrospun web deposited on the yarns, and that knitted fabric manufactured from covered yarns include nanofibrous components in the inner structure of the knit. What is more, during the knitting process, migration of fibres in the yarn occurs. This phenomenon is very well known in spinning and is a very positive aspect as the nanofibrous web on the yarns partly migrates into the inner structure of the yarns, which means that the nanofibrous web in some parts has been covered by the main fibres of the yarn. It was estimated that it is possible to insert a web of nanofibres into the inner structure of the knitted fabric and fix this web between the thread system as well as to partly insert it into the inner structure of the yarns.
PL
Ogólnie wiadomo, że runo produkowane z nanowłókien za pomocą elektroprzędzenia może być łatwo uszkodzone. Głównym celem badań w pracy było wprowadzenie runa nanowłókien w wewnętrzne struktury dzianin i w ten sposób zabezpieczenie runa przed mechanicznymi uszkodzeniami. Dodatkowo naszym celem było zamocowanie nanowłókien pomiędzy nitkami dzianiny. Stwierdzono, że dobre skutki daje metoda nanoszenia runa z nanowlokien na przędzę bawełnianą, a następnie wykonanie z niej dzianiny. W ten sposób uzyskano znacznie lepsze wyniki niż pokrywając bezpośrednio dzianinę runem z nanowłókien.
EN
The influence of initial warp yarn tension and fabric weave on warp yarn projections are investigated in this article. Fabrics were woven with different initial tensions and weaves. The warp yarn projections were measured beside the floats in the central part of fabrics. The dependencies of warp yarn projections on initial warp yarn tensions and dependencies of warp yarn projections on different weave factors were also determined. According to the coefficient of determination, it was determined that the average weave factor F, which was proposed by Ashenhurst, evaluates the geometric variations of the fabric the best. During the investigation, the dependencies of warp yarn projections on initial warp yarn tensions of different fabric weaves were established. The decrease in warp yarn values with increasing initial warp tensions was determined.
PL
Zbadano wpływ wstępnego naprężenia osnowy i splotu na średnicę nitek osnowy. Tkaniny utkano przy rożnych splotach i naprężeniach. Średnicę nitek mierzono w środkowej części, poza przeplotami. Oznaczono również zależności pomiędzy średnicą nitek i wstępnymi naprężeniami przy względnieniu rożnych splotów. Stwierdzono, że najlepiej odwzorowuje zależności w tkaninie współczynnik F zaproponowany przez Ashenhursta.
EN
The stability of dimensions is a very important factor that depends on fabric structure and final treatment. Fabric shrinkage capacity during laundering also depends on laundering conditions such as water solidity, washing powder, temperature, and mechanical action. The most popular and simple way to decrease the shrinking capacity of single-layer fabric is to increase the density of loomstate fabric. Preliminary investigations showed that the increase in yarn density increases the honeycomb weave fabric shrinkage after laundering, however. The later investigations showed that such contradictory results depend on the specific structure of honeycomb weave fabrics. Therefore, with increases in honeycomb weave fabric density (density or linear density of yarns), the structure of the fabric became more sophisticated than that of usual single layer fabrics – the yarns of the same system go one under another, that is, in some parts of the fabric it obtains the structure of multilayer fabric. The only way to decrease the shrinkage after laundering of fabric of such structure is by stabilisation.
PL
Stabilność wymiarów jest bardzo ważnym czynnikiem, który zależy o struktury tkaniny i jej końcowej obróbki. Skurcz tkanin podczas pranie zależy również od jak jakość wody, stosowanego proszku do prania, temperatury wody i oddziaływania mechanicznego. Najbardziej popularnym i prostym sposobem zmniejszenia skurczu tkanin jednowarstwowych jest zwiększenie gęstości tkanin. Jednakże, wstępne badanie wykazały, że wzrost gęstości ułożenia przędzy w tkaninach ze splotem typu „plaster miodu” powoduje zwiększenie skurczu tkanin po praniu. Dalsze badania wykazały, że takie zachowanie tkanin zależy od ich specyficznej struktury. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem gęstości tkaniny lub masy liniowej przędzy struktura tkaniny staje się bardziej złożona niż w powszechnie stosowanych tkaninach jednowarstwowych – tzn. przędze tego samego systemu przechodzą jedne nad drugimi co oznacza, że w pewnych partiach tkaniny otrzymuje się strukturę charakterystyczną dla tkanin wielowarstwowych. Jedyną drogą dla zmniejszenia skurczu po praniu takich tkanin jest poddanie ich stabilizacji.
6
Content available remote Influence of Reed on Fabric Inequality in Width
EN
inequality in warp projections in the loom-state fabric width, while the projections of wefts were constant throughout the whole width of the fabric. The changes in warp projections have a great influence upon some fabric properties. The porosity, air permeability, thickness, crimp of wefts, elongation and strength in weft of the fabric are higher in the central part of the fabric than in the border areas. The aim of this article is to investigate and analyse the influence of reed on the warp projections’ inequality in fabric width. The investigations of the reed’s influence on the shape of the yarns’ cross-sections was carried out by imitating the weaving process on laboratory equipment. The results of these investigations demonstrated the high influence of the reed on warp projection alteration. The shrinkage of fabric increases the reed’s influence on the warps’ cross-section; as shrinkage (distance l) increases, so does the projection of warps increase. Herewith, the influence of the reed decreases (projections are more stable) as the stress of warps decreases; in other words, the influence of shrinkage is not so high.
PL
Wcześniejsze badania wykazały, że istnieje nierównomierność gęstości osnowy wzdłuż szerokości tkaniny, podczas gdy nie stwierdzono tego dla wątku. Zmiany gęstości osnowy mają duży wpływ na właściwości tkanin. Porowatość, przepuszczalność powietrza, grubość, wrobienie nitek wątku, wydłużenie i wytrzymałość tkaniny wzdłuż wątku są inne pośrodku tkaniny i inne na jej bokach. Celem artykułu jest analiza wpływu płochy na nierównomierność osnowy wzdłuż szerokości tkaniny. Badania wpływu płochy na kształt przekroju poprzecznego nitek przeprowadzono poprzez imitację procesu tkania na specjalnie wykonanym przyrządzie laboratoryjnym. Wyniki tych badań potwierdzają duży wpływ płochy. Skurcz tkanin zwiększa wpływ płochy na przekrój poprzeczny nitek; jeżeli skurcz wzrasta (odległość l) to również wzrasta gęstość osnowy. Natomiast wpływ płochy zmniejsza się (gęstość osnowy jest bardziej stabilna), jeżeli zmniejszają się naprężenia osnowy; wpływ skurczu również nie jest wtedy tak duży.
EN
Earlier experimental investigations have shown a particular regularity of warp projection inequality in the loom-state fabric width, while the projections of wefts were steady throughout the whole width of fabric. The changes in the warp projections have a great influence upon some fabric properties. The variation of elongation in warp direction in the fabric width is within the error limits, while the variation of the presented property in weft direction is more important. The reason for these phenomena is the inequality of warp cross-section. Tthe extension of specimens from different places in fabric width under the same loads is unequal. This means that the porosity of fabric in different places in a width under tension is differentalso, and thus influences its filtration characteristics.
PL
Wcześniejsze badania eksperymentalne wykazały zróżnicowane nierównomierności rozłożenia osnowy wzdłuż szerokości tkaniny, przy równomiernym rozłożeniu wątków. Nierównomierność rozłożenia osnowy ma duży wpływ na niektóre właściwości tkaniny. Zmiany wydłużenia w kierunku osnowy po szerokości tkaniny są w granicach błędu, podczas gdy zmiany wydłużenia w kierunku wątku są znaczniejsze. Przyczyną tego zjawiska jest nierównomierność przekroju poprzecznego nitek wątku. Wydłużenia próbek, pochodzących z różnych miejsc po szerokości tkaniny są różne pod działaniem tego samego obciążenia. Oznacza to, że również porowatość tkaniny w różnych miejscach po jej szerokości jest niejednorodna, co wpływa między innymi na charakterystykę filtrowania.
8
Content available remote Investigation of Correlation of Fabric Inequality in Width with Fabric Shrinkage
EN
The air permeability and porosity of fabric are not constants in its width; that is, they vary in particular regularity and are higher in the central part of the fabric than in the border parts. This phenomenon hinders accurate prediction of fabric properties. In this article, the suggestion is made that inequality of air permeability in fabric width depends only on inequality of the warp projections because the sets of yarns and projections of weft yarns remain the same. The high coefficients of determination of the linear dependencies of air permeability on the projections of the warp yarns assert this presumption. The correlation of the inequality of fabric properties with fabric shrinkage is also presented in this article. This correlation is different for fabrics manufactured from multifilament yarns and for fabrics manufactured from spun yarns. These different correlations could occur because of the different cross-section deformation character of the yarns in the fabric. The investigations allow us to predict the fabric inequality and to define the fabric width in which air permeability and porosity are steady.
PL
Przepuszczalność powietrza i porowatość tkaniny nie są jednakowe wzdłuż jej szerokości, zmieniają się z pewną regularnością i są większe w środkowych partiach tkaniny w porównaniu do wartości w pobliżu brzegów. Zjawisko to pozwala na pewne przewidywanie właściwości tkaniny. W artykule sugeruje się, że zmiany przepuszczalności powietrza tkaniny wzdłuż jej szerokości zależą jedynie od zmian wielkości rzutów osnowy, ponieważ liczność nitek osnowy i wielkości rzutów wątku pozostają stałe. Wysoki współczynnik korelacji liniowej zależności przepuszczalności powietrza i wielkości rzutów osnowy potwierdza to założenie. W artykule przedstawiona jest również korelacja pomiędzy zmiennością właściwości tkaniny wzdłuż szerokości i jej kurczliwością. Zależność ta jest różna dla tkanin z nitek wielofllamentowych i z przędzy snutej. Przyczyną tego może być zróżnicowany charakter deformacji przekroju poprzecznego nitek w tkaninie. Badania pozwoliły na przewidywanie zmienności struktury tkanin i określanie szerokości tkaniny o równomiernej przepuszczalności powietrza lub porowatości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.