Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rogowski coil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań właściwości metrologicznych cewek Rogowskiego, wykonanych w technologii PCB HDI. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych, które zostały wykonane na modelach fizycznych takich cewek. Ponadto opisano możliwość ich współpracy z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową.
EN
The article presents the results of research on metrological properties of Rogowski coils, made in PCB HDI technology. The results of simulation and laboratory tests were presented, which were made on the physical models of coils. Moreover, the possibility of their cooperation with the Power System Protection has been described.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję systemu detekcji zwarć doziemnych w sieciach SN jako przykład obszarowej automatyki zabezpieczeniowej. Przytoczono najważniejsze cechy wykorzystanej w tym celu techniki pomiarów synchronicznych, dzięki której do realizacji kryteriów detekcji kierunku zwarcia nie jest konieczny pomiar napięcia w głębi sieci. Zaprezentowano zakres pracy badawczej i wdrożenia związane z realizacją systemu w rzeczywistej sieci. Poruszono problem wykorzystania cewek Rogowskiego jako czujników pomiaru prądu wykorzystywanych w filtrach składowej zerowej oraz występujący w tym przypadku problem nastawiania zabezpieczeń admitancyjnych.
EN
The article presents consept of fault detection system in MV networks, as exaple of area protection system. Some important features about synchrophasor measurement technik mentioned. Utilization of centalized voltage synchrophasor for direction criteria of protection in local point without voltage measurement is described. Some issues about zero sequence current filter with Rogowski Coil aplication and about settings of admitance protection criteria are presented.
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązania pomiarów napięć i prądów w sieci średniego napięcia, których stosowanie jest związane z masowym wdrożeniem w krajowej energetyce układów wykrywania przepływu prądu zwarciowego. Opisano zasady działania przekładników pomiarowych małej mocy, ich konstrukcję oraz perspektywy zastosowań tych przekładników w sieciach średnich i wysokich napięć.
EN
The article presents new solutions of voltage and current instrument transformers in a medium voltage network, the use of which is related to the mass implementation of short-circuit current detection systems in the power industry. The principles of operation of low power instrument transformers and their construction are described as well as perspectives of applications of these transformers in medium and high voltage networks.
EN
Power companies face the necessity to integrate an increasing number of dispersed energy sources into the grid, and at the same time are responsible for ensuring continuity of supply and appropriate energy quality. The implemented solution integrates the measurement, monitoring and control functionality along with data transmission for Smart Grid needs. The system consists of a central unit, GSM modem, UPS system, temperature sensors, insolation sensor, CR/ CRR current transducers, vibration sensor, and software. The system measures AC currents and voltages, while DC currents and voltages are downloaded directly from the energy storage. The system – which can be provided with an operator panel – uses data from the installed sensors to perform additional protection functions. The proposed solution is directed at operators of power grids and industrial plants using renewable energy. It can be deployed in smart buildings and in the prosumer energy sector, especially in farms and small production and service facilities that are interested in electricity generation for their own needs.
PL
Zakłady energetyczne stoją przed koniecznością włączenia do sieci energetycznej coraz większej liczby rozproszonych źródeł energii, a jednocześnie są odpowiedzialne za zapewnienie ciągłości dostaw oraz odpowiedniej jakości energii. Wdrożone rozwiązanie inte- gruje funkcjonalność w zakresie pomiarów, monitoringu oraz sterowania, wraz z transmisją danych na potrzeby sieci Smart Grid. System składa się z jednostki centralnej, modemu GSM, układu UPS, czujników temperatury, czujnika nasłonecznienia, prze- tworników prądowych typu CR/CRR, czujnika drgań oraz oprogramowania. W systemie realizowane są pomiary prądów i napięć zmiennych, natomiast wartości pomiarów prądów i napięć stałych pobierane są bezpośrednio z magazynu energii. System – który może być wyposażony w panel operatorski – wykorzystuje dane z zainstalowanych czujników, aby realizować dodatkowe funkcje zabezpieczeniowe. Proponowane rozwiązanie jest kierowane do operatorów sieci elektroenergetycznych oraz zakładów przemysło- wych wykorzystujących energię odnawialną. Może ono znaleźć zastosowanie w inteligentnych budynkach i w energetyce prosu- menckiej, szczególnie w gospodarstwach rolnych i małych zakładach produkcyjno-usługowych, które są zainteresowane produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby.
EN
The article presents the results of the research on inductive current transducers in the form of a uniform winding non-magnetic ring with a rigid and flexible construction encompassing the flow of processed current in the frequency range of up to 150 kHz. The results for the developed transducer were related to the results obtained in simulations conducted on the transducer simplified model. The frequency tests of this type of transducers are of key significance in the assessment of the applicability of a given transducer in the measurements of network signals with high-order harmonics, and particularly in the assessment of the construction capacity of inductive current transducers in the form of the Rogowski coil.
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące identyfikacji bezrdzeniowych przetworników prądowych wykonanych w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych, przez urządzenie zabezpieczające MUPASZ, za pomocą fal radiowych. Opisano układ składający się z transceivera i transpondera, sposób jego umieszczenia wewnątrz przetwornika oraz zakres identyfikowanych danych.
EN
In the paper the issues of radio frequency identification of air core current transducers manufactured in multi-layer PCB technology have been presented. The circuit consisting of transceiver and transponder has been described as well as the method of its implementation inside the transducer. The scope of the parameters transmitted from the transducer to the MUPASZ device by the identification circuit has been listed.
PL
W artykule przedstawiono kilka najnowszych rozwiązań dla elektroenergetyki, opracowanych w ITR i wdrożonych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Należą do nich m.in. nowe typy przetworników prądowych, systemy zbudowane na bazie sterownika modułowego SEM oraz uniwersalnego panelu odłączalnego. Ponadto przedstawiono metodę identyfikacji i automatycznego testowania obwodów pomiarowych współpracujących z przetwornikami prądowymi typu CR/CRR oraz ich zastosowanie do badania poziomu zakłóceń w transmisji PLC. Wszystkie przedstawione rozwiązania wpisują się w potrzeby inteligentnych sieci elektroenergetycznych smart grids.
EN
In the article some latest novel solutions for electro energetics, elaborated in ITR and implemented in the last twelve months, are presented. They include among others: new types of current convertors, the new systems built on the base of SEM module driver and universal detachable panel. Moreover the paper presents the method of identification and automatic testing measuring circuits working in tandem with current convertors type CR/CRR and their application for testing the level of perturbations in PLC transmission. All presented solutions meet the demands of electro energetic smart grids.
8
Content available Measuring methods of welding process parameters
EN
The paper focuses on the problems of monitoring the resistance spot welding process of thin metal sheets used in aircraft structures. The welding process is conducted using welders with software control which allows the welding cycle to be established. Essential parameters in the welding process include: electrode profiles, establishing electrode force as well as the shape and the intensity of the current heating the weld. The paper proposes using a measurement system which registers the above-mentioned welding process parameters and utilises the modules of data acquisition, series NI 9215 operating in a set with NI cDAQ-9178. Software which uses the LabVIEW environment was implemented into the measurement system. The measurement of the welding current intensity was made using a Rogowski coil, while other measurement signals were obtained from the diagnostic interface of the programmable controller of the welder. The paper presents preliminary results of the research. The objective of the initial research is the preparation of a calibration method of welder measurement systems.
PL
W artykule przedstawiono analizy sygnałów diagnostycznych prądów i strumienia poosiowego, które rejestrowano w różnych możliwych dostępnych punktach pomiarowych. Na przykładach wykonanych pomiarów na stacji prób i w laboratorium badawczym przeprowadzono szczegółowe analizy diagnostyczne. Dla sygnałów prądowych przeprowadzono analizę sygnałów rejestrowanych w obwodach wtórnych przekładników prądowych przy pomocy przetworników hallotronowych oraz prądów rejestrowanych w obwodach pierwotnych maszyn wysokonapięciowych przy użyciu cewek Rogowskiego. Dla strumienia poosiowego pokazano, jakie istotne symptomy diagnostyczne są możliwe do zarejestrowania przy pomocy tej metody pomiarowej. Przedstawiono szczegółowe wnioski autorów co do wiarygodności stosowanych pomiarów prądów w obwodach pierwotnych i obwodach wtórnych przekładników oraz przydatności metody pomiaru strumienia poosiowego do szybkiej wstępnej oceny stanu maszyny. W podsumowaniu przedstawiono zalecenia i wytyczne co do użycia konkretnych metod pomiarowych w zależności od możliwości pomiarowych i dokładności oraz szczegółowości diagnozy, którą chcemy uzyskać co do stanu maszyny.
EN
The paper presents analyses of diagnostic signals of currents and axial flux, which were recorded in various possible available measuring points. Some detailed diagnostic analyses based on examples of the measurements made in industry and at the testing station were carried out. For current signals, there was performed an analysis of signals recorded in the secondary circuits of current transformers using Hall effect sensors and an analysis of currents recorded in the primary circuits of high voltage machines with use of Rogowski coils as well. For an axial flux it appeared which important diagnostic symptoms are possible to record using this method of measurement. Some detailed conclusions of the authors about the reliability of applied technique of measurements of currents in the primary main circuits and secondary circuits of current transformers and the usefulness of axial flux measurement method for quick initial evaluation of the machine condition are also included. In the summary submitted are recommendations and guidelines on the use of specific methods of measurement depending on the measuring capability, accuracy and particularity of the diagnosis we want to get about the condition of the machine.
PL
W artykule przedstawiono problemy dotyczące pomiarów sygnałów prądowych o wielkiej dynamice oraz sposoby realizacji układu umożliwiającego dokonywanie pomiarów o wielkie dynamice przy użyciu bezrdzeniowych przetworników prądu na napięcie.
EN
In the paper the issues concerning the measurement of current signals of high dynamics and the methods of realization of measurement circuit enabling the high dynamics measurement with the use of air core current transducers have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac jakie były prowadzone w ITR nad opracowaniem w latach 2006–2016 bezrdzeniowych przetworników prądowych wykonanych w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych PCB. Przetworniki umożliwiają pomiar prądów w sieciach SN od ułamków ampera do setek kA w paśmie częstotliwości do 20 kHz a nawet powyżej 100 kHz (w specjalnych wykonaniach). Zaprezentowano również przetworniki o konstrukcji rozłączalnej, możliwe do montażu bez rozłączania obwodów pierwotnych oraz przetworniki zintegrowane z układem przetwarzania z możliwością transmisji danych pomiarowych w postaci cyfrowej za pomocą światłowodu.
EN
In the paper the results of the work carried out at Tele and Radio Research Institute on the development of air core current transducers manufactured with the use of multilayer printed circuit board technology, over the years 2006–2016, have been presented. The transducers enable current measurement in MV networks in the range from a fraction of an ampere to hundreds of kA in the frequency range up to 20 kHz and above 100 kHz (special constructions). Transducers of special construction like separable transducers and transducers integrated with processing circuits and digital data transmission over fiber link have also been described.
PL
W artykule przedstawiono układ do automatycznego rozpoznawania typu przetwornika prądowego podłączonego do urządzenia pomiarowego oraz sposób wyznaczania parametrów obwodu zastępczego RLC przetwornika. Rozwiązanie dedykowane jest do zastosowania w obwodach pomiarowych urządzeń automatyki i zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych oraz w przenośnych i stacjonarnych urządzeniach pomiarowych.
EN
In the paper the circuit for automatic detection of the type of current transducer connected to the measurement device as well as the method of estimating the parameters of its electrical equivalent electrical circuit have been presented. The solution is dedicated for use in measurement circuits of protection and automation devices used in power industry as well as other measurement devices.
PL
W artykule dokonano porównania metod pomiaru prądu przez konwencjonalne przekładniki prądowe oraz poprzez sensory prądowe. Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję, dokładność przetwarzania oraz zakres wartościowy transformacji tych urządzeń. Ponadto przedstawiono wyniki badań dotyczące dokładności przetwarzania cewki Rogowskiego stosowanej w napowietrznych wyłącznikach próżniowych.
EN
The paper presents a comparison of current measurement methods by conventional current transformers and current sensors. Special attention has been focused on construction, accuracy and the range of transformation. In addition, shows the results of Rogowski coil accuracy used in reclosers.
14
Content available remote Air core transducer with increased measurement sensitivity
EN
In this paper the construction and electrical parameters of an air core current to voltage transducer based on the Rogowski coil principle are presented. The transducer has been manufactured in PCB HDI technology with track width and track to track distance less than 100 μm. The sensitivity and the measurement bandwidth of the transducer has been presented together with considerations on the transducer output signal amplifier.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję oraz parametry elektryczne bezrdzeniowego przetwornika prądu na napięcie pracującego na zasadzie cewki Rogowskiego. Przetwornik został wykonany w technologii PCB HDI przy szerokości ścieżki i szerokości odstępu między ścieżkami mniejszej niż 100 μm. Zaprezentowano czułość oraz szerokość pasma pomiarowego przetwornika oraz podano wymagania na wzmacniacz sygnału wyjściowego przetwornika.
15
Content available Coreless coil AC transducer
EN
Today’s circuits of systems for monitoring electrical values as well as circuits of power system automation consume less and less power. This is an inspiration to search for state-of-the-art solutions of AC transducers [1,2,4]. Obviously, classical current transducer not always can be replaced by other solutions, such as Rogowski coil or Hall effect sensors. The paper features the possibility to use a standard air coil as a simple and cheap current-voltage transducer.
PL
Drastycznie malejąca moc pobierana przez współczesne obwody wejściowe układów monitorowania wielkości elektrycznych i obwody elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej inspiruje do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań przetworników prądu przemiennego [1,2,4]. Jest oczywistym że nie wszędzie uda się zastąpić klasycznych przekładników prądowych nowymi rozwiązaniami przetworników np. cewką Rogowskiego czy też przetwornikami z czujnikami Halla. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania zwykłej cewki powietrznej jako bardzo prostego i taniego przetwornika prąd – napięcie.
PL
W artykule przedstawiono analizę znanych i propozycje nowych rozwiązań układów pomiarowych napięcia i prądu stosowanych zwłaszcza w obwodach pierwotnych rozdzielni energetycznych średniego i wysokiego napięcia, z uwzględnieniem ich wad i zalet.
EN
In the paper the analysis of known and proposed new solutions of current and voltage measurement circuits used especially in MV switchgear primary circuits, together with their advantages and disadvantages has been presented.
PL
Dla częstotliwości poniżej kilku kHz bezrdzeniowy przetwornik prądowy pracujący na zasadzie cewki Rogowskiego reprezentuje sobą źródło napięciowe o rezystancji wewnętrznej równej rezystancji przewodu (lub ścieżki obwodu drukowanego), z którego jest wykonany. Rezystancja ta zmienia się z temperaturą a tym samym zmienia się stopień podziału dzielnika jaki tworzy ona z rezystancją wejściową układu przetwarzającego sygnał przetwornika. W artykule przedstawiono układowe oraz programowe metody kompensacji wpływu temperatury na dokładność przetwarzania sygnału wyjściowego bezrdzeniowego przetwornika prądowego. Metoda układowa wykorzystuje elementy o rezystancji zmiennej w funkcji temperatury. Metoda programowa polega na pomiarze temperatury i korekcji odczytu napięcia przetwornika zgodnie z analitycznymi zależnościami.
EN
In the frequency range below a few kHz, the air core current transducer working on Rogowski coil principle represents a voltage source in series with the resistance of the wire or PCB track from which it is made. This resistance changes with temperature and consequently the voltage divider made from the transducer resistance and the input circuit resistance changes its divide ratio. In the paper the hardware and software methods of the compensation of temperature influence on the accuracy of air core current transducer output signal processing have been presented. The hardware method uses the elements with temperature dependent resistance. The software method is based on temperature measurement and analytical correction coefficient.
PL
W artykule przedstawiono bezrdzeniowy przetwornik prądowy pracujący na zasadzie cewki Rogowskiego z układem synchronizacji i przetwarzania wyników pomiarów. Omówiono zdalną pracę przetwornika i kryteria czasowe jego działania.
EN
In the article an air core current transducer working on Rogowski coil principle, integrated with the synchronization and signal processing circuit, has been presented. A remote operation of the transducer has been described.
PL
Przedstawiono rozwiązanie bezrdzeniowego przetwornika prądowego pracującego na zasadzie cewki Rogowskiego jako elementu sensorycznego sieci AMI.
EN
The paper presents a solution of coreless current converter that works according to Rogowski coils principles – as a sensor component of AMI network.
PL
Przedstawiono budowę prądowych przetworników bezrdzeniowych, pracujących na zasadzie cewki Rogowskiego o konstrukcji rozłączalnej.
EN
The paper presents design of coreless current transducers of detachable design, working on the principle of Rogowski coil.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.