Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 164

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ozon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Woda jest jednym z najważniejszych związków chemicznych z punktu widzenia człowieka oraz innych organizmów żywych. Obecnie problemy związane z jej ograniczonymi źródłami, stale rosnącym zanieczyszczeniem i złym zarządzaniem zasobami, stanowią kluczową kwestię na całym świecie. Nowe regulacje prawne zaproponowane przez Komisję Europejską zachęcają do ponownego wykorzystania wody (np. w rolnictwie), co prowadzi do prób jej odzyskiwania m.in. z oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych. Jakość wody uzyskanej w ten sposób powinna odpowiadać pewnym wymaganiom, zarówno mikrobiologicznym jak i chemicznym. Konwencjonalne procesy oczyszczania ścieków nie zawsze charakteryzują się wystarczającą skutecznością w usuwaniu niektórych zanieczyszczeń, takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) lub niektóre farmaceutyki (np. ibuprofen). Zastosowanie procesów chemicznego utleniania może jednak skutkować uzyskaniem wody do ponownego wykorzystania. Niezwykle istotną kwestią pozostaje wybór odpowiedniego utleniacza, którego użycie pozwoli otrzymać pożądany efekt. Celem pracy był przegląd doniesień literaturowych dotyczących dezynfekcji ścieków oczyszczonych przy użyciu ozonu w systemie ponownego wykorzystania wody. Otrzymanie wody odzyskanej, która może być ponownie wykorzystana do różnych celów, może stanowić dobry sposób na poprawę systemu gospodarowania jej zasobami. Nie należy jednak lekceważyć zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym oraz zawartością szkodliwych dla zdrowia trudno biodegradowalnych związków chemicznych.
EN
Water is one of the most important chemical compounds for humans and other living organisms. These days the problem of its insufficiency, growing pollution and poor management is crucial all over the world. New regulations proposed by the European Commission (EC) encourage water reuse (e.g. in agriculture) which results with attempts to reclaim it from treated wastewater from municipal wastewater treatment plants. Water obtained this way should correspond with microbiological and chemical requirements. Conventional wastewater treatment processes fail to remove some emerging pollutants such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) or certain pharmaceuticals (e.g. ibuprofen). Some chemical oxidation processes may result with obtaining reclaimed water. It is important to choose the right oxidant that will allow to achieve the desired effect. This paper presents an overview on the matter of disinfection of treated wastewater using ozone also in order to obtain reclaimed water. Obtaining recycled water that can be used again for different purposes is a way to contribute to better water management. However, threats like microbiological content and the concentration of emerging pollutants cannot be underestimated.
PL
Ozon (O3) jest jednym z najskuteczniejszych dezynfektantów zdolnych do niszczenia chorobotwórczych grzybów, bakterii i wirusów, włącznie z SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Jako gaz ozon może wnikać dokładniej w każde miejsce pokoju lub pomieszczenia, w każdą szczelinę, osprzęt, tekstylia czy na spodnią stronę przedmiotów, np. mebli, niż produkty biobójcze stosowane metodą opryskiwania czy zamgławiania. Dobrą penetracją, silnymi właściwościami utleniającymi i wysoką skutecznością dezynfekcyjną ozon przewyższa chemiczne produkty biobójcze. Z tych powodów jest coraz częściej stosowany w zabiegach dezynfekcji pokoi, różnych pomieszczeń budynków produkcyjnych i magazynów. Zabiegi ozonowania prowadzone są w pomieszczeniach, w których nie znajdują się ludzie, a po ozonowaniu ozon rozkłada się do tlenu – jego toksyczność dla ludzi nie jest zatem problemem. Z tego względu zaleca się częstsze stosowanie ozonu do dezynfekcji środowisk skażonych wirusem SARS-CoV-2.
EN
Ozone (O3) is widely known to be one of the most effective disinfectants available to destroy pathogenic fungi, bacteria and viruses, including the virus SARS-CoV-2 that causes COVID-19. As a gas ozone can penetrate all areas within a room or enclosure, including crevices, fixtures, fabrics, and the undersurfaces of objects like furniture, much more efficiently than manually applied liquid sprays and aerosols. Ozone with a good penetration capacity, strong oxidizing power and with its disinfection efficiency is superior to biocidal chemicals. Therefore, with increasing frequency, O3 is being used to effectively disinfect rooms, buildings and warehouses, as well as processing and storage facilities of food industry. As ozone disinfection is conducted in unoccupied room only and all the residual ozone will be decomposed after the treatment, ozone toxicity to human is therefore not a concern. Thus, ozone is recommended to be used more common in disinfection of SARS-CoV-2-contaminated environments.
3
Content available remote Assessment of meteorological effects and ozone variation in urban area
EN
The paper presents results of the measurements of the tropospheric ozone (O3) concentration and meteorological parameters: temperature, air pressure, relative humidity, speed and wind direction. The data were collected from January 2016 to December 2016 at station located in locality Centre (Banja Luka), Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. Ozone is one of the most harmful pollutants to plants and health and highly reactive secondary pollutant. The present study covers investigation of the relationship between the concentration of ozone and meteorological parameters as well as time variations of ozone concentration (by hours, months, seasons). This topic has not been studied up to now in this region, although the recent research data indicates that there is a correlation between them and previously obtained from the world’s relevant scientific centres, as already cited above. Statistical analysis confirms string of rolls, which shows directional connection between tropospheric ozone and meteorological parameters, specially temperature (r = 0.148), air pressure (r = –0.292) and relative humidity (r = –0.292). These parameters are the most important meteorological factors influencing the variation in ozone levels during the research. The correlation ozone concentrations with speed and direction of wind is not significant, like other parameters.
PL
Ozon jest alotropową odmianą tlenu o wysokiej reaktywności. Podstawowa metoda otrzymywania ozonu polega na zastosowaniu wyładowań elektrycznych (zwłaszcza cichych, koronowych i powierzchniowych), których energia powoduje jego powstawanie w strumieniu powietrza lub tlenu. Ozon w przemyśle stosowany jest formie gazowej lub jako roztwór wodny. Ze względu na swoje właściwości wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu jako środek odkażający oraz dezodorujący. Dzięki zdolności do rozkładu substancji organicznych znalazł również zastosowanie w przemyśle spożywczym, szczególnie do usuwania pozostałości pestycydów i wydłużania trwałości przechowalniczej surowców pochodzenia roślinnego. Dzięki ozonowaniu można także modyfikować wybrane parametry surowców przemysłu spożywczego, takie jak potencjał antyoksydacyjny, zawartość polifenoli czy aktywność enzymatyczna. Największą zaletą stosowania ozonu jest to, że nie powoduje dodatkowego zanieczyszczania, ponieważ w kontakcie z materiałami stałymi rozkłada się do tlenu cząsteczkowego.
EN
Ozone is a high reactive triatomic form of oxygen. The basic method of ozone generation base on the electric discharges (especially silent, corona and surface), which energy causes the formation of triatomic molecules in the air or oxygen stream. The ozone can be use in the industry as a gaseous form or as a solution. Ozone due to its properties, it could be used as a disinfectant or deodorizer in many industries. Ozone is able to degrade organic substances, and can be applied in the food industry, especially for removing pesticide residues and extending shelf life of raw materials of plant origin. Thanks to ozonization, the selected parameters of food industry raw materials, such as antioxidant potential, polyphenol content or enzymatic activity can also be modified. The biggest advantage of using ozone is that it does not cause additional fouling, because in contact with solid materials it decomposes into molecular oxygen.
5
Content available remote Katalityczne utlenianie alkilobenzenów ozonem
PL
Zbadano reakcje utleniania alkilobenzenów ozonem w fazie ciekłej w obecności octanu i bromku manganu. Dalsze pogłębienie procesu utleniania obserwowano po wprowadzeniu bromku potasu do układu katalitycznego. Proces można było zatrzymać na etapie utworzenia odpowiedniego benzaldehydu. Opracowano nowe systemy katalityczne, które umożliwiały utlenianie grupy alkilowej alkilobenzenu i zatrzymywanie reakcji na dowolnym etapie utleniania.
EN
PhMe, C₆H₄(Me)₂, NO₂C₆H₄Me, (NO₂)₂C₆HзMe, AcC₆H₄Me and AcNHC₆H₄Me were oxidized with Oз-contg. gases in Ac₂O and H₂SO₄-contg. liq. phase in presence of Mn(AcO)₂ or MnBr₂ catalysts at 298–303 K to resp. benzyl acetates and benzylidene diacetates with high selectivity. Use of KBr in the catalytic system allowed formation of the appropriate benzaldehydes.
PL
W ciągu ostatnich lat zaczęto zwracać coraz większą uwagę na problem przedostawania się farmaceutyków do środowiska, a w szczególności do wód, które następnie są źródłem wody do picia. Farmaceutyki to związki chemiczne o bardzo zróżnicowanej budowie chemicznej, które wykazują różnorakie działanie na organizmy żywe. W artykule opisano badania i analizy technologiczne wykonane w stacji pilotowej. Miały one na celu sprawdzenie, czy ozonowanie ścieków wypływających z konwencjonalnej oczyszczalni w technologii firmy WOFIL, jest skuteczną metodą usuwania ze ścieków określonych związków, należących do grupy farmaceutyków. W badaniach osiągnięto bardzo wysoką skuteczność usuwania diklofenaku.
EN
In recent years, more and more attention has been paid to the problem of pharmaceuticals entering the natural environment, in particular to waters, which are afterwards a source of drinking water. Pharmaceuticals are chemical compounds with a very diversified chemical structure and they cause various effects on living organisms. The article describes the research and technological analysis carried out on a pilot plant. The research has been done to check whether the ozonation of wastewater flowing out of the conventional wastewater treatment plant that was proceeded in WOFIL technology is an effective method of removal of certain compounds from wastewater, especially pharmaceuticals. In the tests there was achieved a very high efficiency of diclofenac removal.
PL
W artykule zostały opisane badania nad zastosowaniem technologii ozonowania do oczyszczania wody powierzchniowej w obecności bromków. Instalacja pilotowa, na której przeprowadzono badania, wykorzystywała wielostopniowe kolumny kontaktowe do procesów ozonowania wody ze stabilizacją czasu kontaktu. Stwierdzono, że podstawą ograniczenia powstawania bromianów jest optymalna ilość ozonu resztkowego po procesach ozonowania oraz stały czas kontaktu z wodą. Dzięki temu rozwiązaniu można ograniczyć powstawanie związków szkodliwych dla zdrowia i zastosować technologię wykorzystującą ozon do wód zawierających prekursory związków kancerogennych.
EN
This article describes research on the application of ozone technology for the purification of surface water in the presence of bromides. The pilot system used multistage contact columns for water-ozonation processes with stabilized contact time. The research has shown that the basis for limiting the formation of bromates is the optimum amount of residual ozone after the ozonation process and the constant time of ozone contact with the water. This solution allows us to reduce the formation of harmful compounds and apply ozone technology with water containing carcinogenic precursors.
EN
The effects of ozone oxidation and ultrasonic pretreatment on anaerobic sludge bio-processing have been studied. Ultrasound (9690 kJ/kg total solids (TS) of specific energy) and ozone (0.1 g O3/kg TS) were applied to sludge samples preceding anaerobic sludge digestion for disintegration purpose. Organic matter reduction and methane production were measured, as well as physicochemical characteristics (pH, alkalinity, and particles size) and dewatering characteristics of sludge during semi-batch anaerobic digestion. For each treatment, 5 days of sludge retention time were applied on mesophilic conditions for 30 days operation period. The highest volatile solids reduction was obtained with ozone oxidation. Moreover, disintegrated sludge with ozone oxidation and ultrasonic pretreatment provided 55% and 49% higher methane production comparing to the raw sludge, respectively. In terms of dewatering characteristics of digested sludge, ultrasonic treatment led to an increase in the sludge’s resistance to dewatering. This negative effect was not observed in ozone oxidation.
EN
Many researchers from around the world are looking for better and cheaper means of ozone production. One of the methods of increasing the efficiency of ozone production is the use of a rotating electrode presented in this paper. Experiments were carried out which showed that the most important parameters are the materials used in the electrodes and the condition of their surface. The metallographic investigations of the electrodes after continuous work for a month were made, which show how the raids layers are formed. As a result of working in a highly oxidizing environment, the electrode is oxidized in a process of chemical corrosion. It is obvious that the layer of corrosion products created during the work of the plasma reactor isolates the surface of the electrode, which reduces the intensity of the electric field, causing a decrease in the amount of plasma generated, which reduces the concentration of ozone during this process. The dynamics of the plasma generation process and the type of electrode material working in changing process conditions are the decisive factors influencing the concentration of ozone produced. The influence of the medium, which is the electrode material, depends mainly on its resistance to corrosion in the environment of dynamically changing conditions, e.g. electrode rotation, oxygen flow through the rotating electric field and the month-long working time of the plasma reactor.
EN
This article focuses on the impact of the addition of ozone added into the intake manifold of the compression ignition engine on emissions of toxic exhaust gas components. During the tests, the engine ran with in load characteristics with rotational speed 1400 rpm and was supplied with traditional diesel fuel. Ozone was delivered to the engine intake manifold in various doses: 17,5, 35, 52,5, 70 grams per hour. Emissions of toxic exhaust gas components CO, HC, NOX, PM were recorded and analyzed.
PL
W niniejszym artykule skupiono się na wpływie dodatku ozonu do kolektora dolotowego silnika o zapłonie samoczynnym na emisję toksycznych składników spalin. Podczas badań silnik pracował wg. charakterystyki obciążeniowej z prędkością obrotową 1400 obr/min i był zasilany konwencjonalnym olejem napędowym. Ozon był dostarczany do kolektora dolotowego w różnych dawkach: 17,5, 35, 52,5, 70 gram na godzinę. Podczas badań rejestrowane były toksyczne składniki spalin CO, HC, NOX, PM i poddane analizie.
PL
Ozon, jako jeden z najsilniejszych utleniaczy, jest powszechnie wykorzystywany w wysokoefektywnych procesach uzdatniania wody. Niemniej jednak, właściwości ozonu jako silnego utleniacza, krótki czas reakcji, a także brak generowania ubocznych produktów szkodliwych dla człowieka i środowiska oraz silne własności destrukcyjne w odniesieniu do mikroorganizmów, to walory, które pozwoliły na aplikację tego czynnika w procesach operacyjnych eksploatacji systemu dystrybucji wody. W artykule przedstawiono efekty zastosowania ozonu do miejscowej eliminacji mikroorganizmów z sieci wodociągowej, poprzez stosowanie mobilnych urządzeń do ozonowania.
EN
Ozone, due to its strong oxidizing properties, is often used in high efficiency water treatment processes. Nevertheless, its properties as a strong oxidant, short reaction time, as well as the lack of generation of byproducts harmful both to human health and to the environment and strong destructive properties with regard to microorganisms are qualities that allowed application of this reagent in operational processes of water distribution network management. This paper presents results of using mobile ozone system as a way of local microorganisms elimination from water distribution network.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań oraz ocenę skuteczności działania dezynfekującego urządzenia KLENZ, serii KNS. Badania prowadzono w odniesieniu do obuwia używanego przez osoby z zakażeniami skóry stóp. Urządzenie KLENZ nie wykazuje skutecznego działania odkażającego tj. biobójczego w odniesieniu do zarodników grzybów drożdżopodobnych, dermatofitów i pleśni, które zasiedlały wnętrze obuwia. W odniesieniu do bakterii działanie urządzenia jest bardzo ograniczone, gdyż nie działa na bakterie Gram-dodatnie, a tylko w pewnym stopniu ogranicza wzrost niektórych bakterii Gram-ujemnych. Testowane urządzenie nie zapewnia skutecznej dezynfekcji używanych butów, podczas gdy kontrola czystości mikrobiologicznej wnętrza obuwia jest konieczna w czasie leczenia infekcji stóp.
EN
The paper includes the results of tests and evaluation of the effectiveness of the KLENZ disinfecting device, KNS series. The research was conducted on footwear used by people with foot skin infections. The KLENZ device does not exhibit effective disinfecting, i.e. biocidal, action against spores of yeast like fungi, dermatophytes and molds that inhabited the inside of the footwear. The operation of the device is very limited with regard to bacteria, because it does not action on Gram-positive bacteria, and only to some extent limits the growth of some Gram-negative bacteria. The tested device does not the effective disinfection of used shoes while the control of microbiological purity of footwear interior is necessary during the treatment of foot infections.
EN
Around 7·10 tons of dyes are produced annually to supply for the needs of the global textile, tanning and paper industry. Due to the low susceptibility of some materials to dyeing process and high solubility of dyes, up to 50% get into sewage, about 15% of which goes to the natural environment. Colored substances are mostly difficult to biodegrade, so decolorization of wastewater using biological methods used on conventional wastewater treatment plants is not effective. One of the most effective, cheap and environmentally friendly methods of removing dyes from wastewater is the adsorption process. However, the practical application of this process encounters a number of limitations, mainly due to the high cost of commercial sorbents and difficulties in their regeneration. Therefore, many studies focus on the search for cheap and effective sorbents. Recently, chitin, which is one of the most widespread biopolymers in nature, is becoming more and more popular among sorbents. According to literature data, the annual global production of chitin by living organisms reaches up to 1011 tons and 120,000-200,000 tons of chitin are obtained in the world from the waste of marine invertebrates processing annually. However, not all kinds of waste from various industry sectors are characterized by a high sorption capacity for dyes. That encourages seeking various methods of modifying potential sorbents to improve this ability. The study investigated the possibility of increasing the adsorption capacity of chitin in relation to the RB5 dye by initial modification of the sorbent. Modifying factors such as ultrasound, microwaves, magnetic field and ozone were used. Due to appropriate modification, the maximum sorption capacity of chitin in relation to the anionic dye Reactive Black 5 has changed. It was found that the effectiveness of the RB5 dye on chitin was influenced by the initial concentration of the solution and the type of modifying agent. Among the tested sorbents, the highest sorption capacity of 38.02 mg/dm3 was obtained for chitin modified with magnetic field at an induction of 15 mT. The efficiency of removing the anionic dye on this sorbent was higher than the maximum sorption capacity of unmodified chitin by 25%. In order to determine the exact effect of the magnetic field on chitin, additional and more detailed studies would have to be carried out. The lowest sorption capacity was obtained for chitin treated with ozone in the amount of 2 g of O3, where the result of 13.17 mg/dm3 was obtained. Ozonation affected negatively the sorption capacity of chitin by its partial depolymerisation and disruption of bonds, such as hydrogen bonds, responsible for the sorption of impurities in the form of anions.
PL
Na potrzeby światowego przemysłu włókienniczego, garbarskiego i papierniczego wytwarzanych jest rocznie około 7·105 ton barwników. Z powodu niskiej podatności niektórych materiałów na barwienie i wysokiej rozpuszczalności barwników nawet do 50% z nich po procesie barwienia przedostaje się do ścieków, z czego koło 15% trafia do środowiska naturalnego. Substancje barwne w większości są trudno-biodegradowalne, więc dekoloryzacja ścieków za pomocą metod biologicznych stosowanych na konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków nie jest skuteczna. Jedną z efektywniejszych, tańszych i przyjaznych dla środowiska metod usuwania barwników ze ścieków jest proces adsorpcji. Pomimo tego jej praktyczne zastosowanie napotyka na szereg ograniczeń, głównie z uwagi na wysoki koszt komercyjnych sorbentów i trudności w ich regeneracji. W związku z tym wiele badań koncentruje się na poszukiwaniu sorbentów tanich a zarazem efektywnych. W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem wśród sorbentów cieszy się chityna, która jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych biopolimerów w przyrodzie. Według danych literaturowych roczna światowa produkcja chityny przez organizmy żywe osiąga nawet 1011 ton, a z odpadów przetwórstwa bezkręgowców morskich rocznie na świecie pozyskuje się 120 000-200 000 ton chityny. Jednak wszelkiego rodzaju odpady z różnych sektorów przemysłu nie zawsze charakteryzują się wysoką pojemnością sorpcyjną względem barwników. W związku z tym poszukuje się różnych metod modyfikacji potencjalnych sorbentów w celu poprawienia tej zdolności. W pracy zbadano możliwość zwiększenia zdolności adsorpcyjnej chityny względem barwnika RB5 poprzez wstępną modyfikację sorbentu. Jako czynnik modyfikujący chitynę przed sorpcją wykorzystano ultradźwięki, mikrofale, pole magnetyczne i ozonowanie W wyniku odpowiedniej modyfikacji maksymalna pojemność sorpcyjna chityny względem barwnika anionowego Reactive Black 5 uległa zmianie. Stwierdzono, iż na efektywność sorpcji barwnika RB 5 na chitynie miały wpływ początkowe stężenie roztworu oraz rodzaj czynnika modyfikującego. Spośród testowanych sorbentów największą pojemnością sorpcyjną wynoszącą 38,02 mg/ dm3 charakteryzowała się chityna modyfikowana polem magnetycznym o indukcji 15 mT. Efektywność usuwania barwnika anionowego na tym sorbencie była wyższa od maksymalnej pojemności sorpcyjnej chityny niemodyfikowanej o 25%. W celu określenia dokładnego wpływu pola magnetycznego na chitynę, należałoby przeprowadzić dodatkowe i bardziej szczegółowe badania. Natomiast najniższą pojemność sorpcyjną odnotowano dla chityny poddanej działaniu ozonu w ilości 2 g O3, gdzie uzyskano wynik 13,17 mg/ dm3. Ozonowanie negatywnie wpłynęło na zdolność sorpcyjną chityny poprzez jej częściową depolimeryzację oraz rozrywanie wiązań, takich jak wiązania wodorowe, odpowiedzialnych za sorpcję zanieczyszczeń w formie anionów.
PL
Ozon (O3) to gaz naturalnie występujący w przyrodzie, który powstaje w stratosferze na wysokości ok. 30 km w wyniku działania promieni ultrafioletowych na tlen. Do wytworzenia ozonu potrzebna jest duża energia, która rozbija tlen cząsteczkowy (O2) na dwa wolne rodniki tlenowe (O-), szybko reagujące z dostępnym tlenem, tworząc O3. Do przemysłowego wytwarzania ozonu w sektorze spożywczym wykorzystuje się wyładowania koronowe i dielektryczne barierowe. W przemyśle spożywczym ozon znajduje zastosowanie w dezynfekcji:linii produkcyjnych, opakowań przed ich napełnianiem, utrwalaniu żywności, uzdatnianiu wody do butelkowania i picia oraz oczyszczaniu ścieków. Oporność mikroorganizmów na antybiotyki powinna zachęcić producentów do zainteresowania się tym środkiem dezynfekującym. Innym możliwym zastosowaniem ozonu jest dezaktywacja pozostałości pestycydów i mykotoksyn w żywności. Ozon, jak wszystkie substancje chemiczne, ma zalety i wady, a jego stosowanie wymaga właściwego doboru parametrów procesu i zbadania ich wpływu na jakość poszczególnych produktów żywnościowych. Ozonowanie to ekologiczna technika utrwalania żywności, a ponadto jest to proces ekonomiczny.
EN
Ozone (O3) is a gas naturally occurring in nature, which is formed in the stratosphere at a height of about 30 km as a result of the action of ultraviolet rays on oxygen. A large energy is needed to produce ozone, which breaks down molecular oxygen (O2) into two free oxygen radicals (O-), quickly reacting with available oxygen to form O3. For industrial production of ozone, corona and dielectric discharges are used. In the food industry, ozone is used for production lines and containers before filling disinfection, food preservation, water treatment for bottling and drinking, and wastewater treatment. The resistance of microorganisms to antibiotics should encourage manufacturers to be interested in this disinfectant. Another possible application of ozone is neutralization of pesticide residues and mycotoxins in food. Ozone, like all chemical substances, has advantages and disadvantages, and its use requires proper selection of process parameters and examination of their impact on the quality of individual food products. Ozonation is an ecological technique for preserving food, and it is also an economic process.
15
Content available remote Utlenianie p-toluidyny ozonem w fazie ciekłej
PL
Zbadano kinetykę i mechanizm katalitycznego utleniania p-toluidyny ozonem w fazie ciekłej i opracowano podstawy technologii syntezy alkoholu 4-aminobenzylowego, 4-aminobenzaldehydu oraz kwasu 4-aminobenzoesowego. Stwierdzono, że po wstępnym acylowaniu substratu w kwasie octowym w obecności octanu kobaltu(II) i bromku potasu udaje się skierować proces utleniania w kierunku tworzenia kwasu 4-aminobenzoesowego. W warunkach ozonowania w roztworze bezwodnika octowego w obecności kwasu siarkowego, octanu manganu(II) albo jego mieszaniny z bromkiem potasu utlenianie udaje się zatrzymać na etapie alkoholu 4-aminobenzylowego lub aldehydu 4-aminobenzoesowego. Zbadano parametry technologiczne i ustalono optymalne warunki prowadzenia procesów.
EN
p-MeC6H4NH2 and PhMe were oxidized with O3 in Ac2O or AcOH+H2SO4 in presence of Mn(II)+Br catalyst. The selective oxidn. of Me group was possible after the previous N-acylation of the NH2 group. Mn(OAc)2 in the system Ac2O-PhMe-H2SO4-O3 showed a high selectivity in the formation of p-AcNHC6H4CH2OH at 303 K for 0.5 h and molar ratio Mn(OAc)2:PhMe:H2SO4 = 1:4:10. Mn(OAc)2 in the presence of KBr was converted into a MnBr complex with an increased catalytic activity to produce p-AcNHC6H4CHO. Co(AcO)2 in AcOH soln. promoted a deep oxidn. of p-AcNHC6H4Me to p-AcNHC6H4COOH at 368 K, for 1 h and molar ratio Co(OAc)2:KBr:p-MeC6H4NH2 = 1:1:5.7.
PL
Mając na względzie bezpieczeństwo człowieka i środowiska Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. już wielokrotnie przeprowadziły prace badawcze w kierunku właściwości biobójczych ozonu w wodzie. Badania odbywały się zarówno na stacjach uzdatniania wody pracujących w technologii ozonowania, jak i na sieci wodociągowej, która była dezynfekowana wodą wysokoozonowaną. Dodatkowo rozpoczęto badania nad zastosowaniem ozonu do podczyszczania ścieków, czyli dezynfekcji bakteriologicznej i usuwania farmaceutyków.
PL
Najbardziej uciążliwymi gazowymi zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego są tlenki azotu NOx (NO i NO2) i dwutlenek siarki (SO2). Powstają one głównie w procesach spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, a ich źródła emisji są przede wszystkim w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle i środkach transportu. Z tych względów emisje NOx, SO2 i pyłów z procesów spalania paliw w wymienionych źródłach są prawnie regulowane we wszystkich rozwiniętych krajach. W Polsce, od 2016 roku obowiązują unijne limity emisji NOx i SO2, zgodnie z dyrektywą IED (Industrial Emissions Directive) mającą odpowiednik w polskim ustawodawstwie.
EN
Tropospheric ozone is a harmful air pollutant which may cause oxidative stress in plant cells, leading to biochemical and physiological changes and yield reduction. The aim of the study was to examine the cumulative effect of long-term ozone stress on the activity of antioxidative enzymes in leaves of ozone sensitive and resistant tobacco cultivar growing at the sites of various ozone concentrations. The one-month experiment was conducted in the 2009, 2010 and 2011 growing seasons with different meteorological conditions and ozone concentrations. The activity of SOD, APX and GuPX was measured four times at weekly intervals. The highest tropospheric ozone concentration was recorded in 2010 along with high level of solar radiation and temperature. The enhanced ozone level caused the increase in the activity of all examined enzymes. However, at more elevated ozone level the activity of all enzymes was higher in sensitive (Bel W3) than resistant (Bel B) tobacco cultivar. On the other hand, at lower ozone level the activity of examined enzymes was rather similar in both cultivars or even higher in ozone-resistant one, which was especially valid for SOD. A positive correlation between the activity of all enzymes and ozone concentration was shown in both cultivars. The presented results show that meteorological conditions modify tropospheric ozone concentration and real plant response to this environmental pollutant. It is highly important to interpret week-by-week plant response and environmental conditions bearing in mind the cumulative ozone effect resulting from previous weeks conditions.
PL
Zwiększone stężenie ozon troposferycznego w powietrzu jest szkodliwe dla roślin, gdyż przyczynia się do powstania stresu oksydacyjnego prowadzącego do zmian biochemiczno-fizjologicznych oraz redukcji plonów. Celem pracy było zbadanie wpływu długotrwałego stresu ozonowego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w liściach wrażliwej oraz odpornej na ozon odmiany tytoniu rosnących na stanowiskach ekspozycyjnych różniących się stężeniem tego zanieczyszczenia. Przeprowadzono trzy trwające jeden miesiąc doświadczenia w latach 2009, 2010 i 2011 charakteryzujących się różnymi warunkami meteorologicznymi oraz różnym stężeniem ozonu. Aktywność SOD, APX oraz GuPX oznaczano czterokrotnie (w odstępach tygodniowych) w czasie ekspozycji roślin. Najwyższe stężenie ozonu stwierdzono w roku 2010, kiedy odnotowano również wysoki poziom promieniowania słonecznego oraz temperatury powietrza. Zwiększone stężenie ozonu przyczyniło się do wzrostu aktywności badanych enzymów. Większą aktywność enzymów w warunkach podwyższonego stężenia ozonu stwierdzono u wrażliwej (Bel W3) niż odpornej (Bel B) odmiany tytoniu. Przy niższym stężeniu ozonu, aktywność badanych enzymów była zbliżona u obu odmian, lub nawet wyższa u odmiany odpornej, co było szczególnie widoczne w przypadku SOD. U obu odmian stwierdzono pozytywną korelacje pomiędzy aktywnością badanych enzymów oraz stężeniem ozonu. Uzyskane wyniki wskazują, że warunki atmosferyczne wpływają na stężenie ozonu troposferycznego, co z kolei wpływa na rzeczywistą odpowiedź rośliny na to gazowe zanieczyszczenie powietrza. Niezwykle ważne jest, aby uzyskane dane dotyczące odpowiedzi roślin na zanieczyszczenie powietrza ozonem interpretować z uwzględnieniem czasowych zależności, w szczególności efektu kumulowania się wpływu ozonu w poprzedzającym przedziale czasowym.
EN
The manuscript presents experimental research on a plasma reactor with two mesh electrodes and a micanite dielectric. Three types of electrode geometry were used in experimental research; mesh size 0.1 x 0.1 mm, 0.3 x 0.3 mm and perforated electrodes with Ø1.38 mm holes. The results of experimental research show the influence of electrode geometry on the ozone generation process. The use of electrodes perforated with Ø1.38 mm holes generates 20% lower ozone concentration, compared to the configuration with two mesh electrodes size 0.1 x 0.1 mm at the same power of discharges.
EN
The article analyzes the selected parameters of work and emissions of toxic exhaust gas components of turbocharged compression ignition engine - PERKINS 1104C-E44T. During testing the engine was powered by diesel fuel and ozonated emulsion. The engine worked according to the load characteristics at a rotational speed of 1400 rpm corresponding to the maximum torque speed. Due to its ozone properties it can be used in the field of internal combustion engines. It has strong oxidizing properties which helps to accelerate the oxidation of fuels. Ozone can initiate the oxidation reaction of the simplest alkane at lower temperatures than oxygen. The addition of ozone to the fuel supplying the engine can improve its performance. On the basis of the results of the test, the calculation of the engine's operating and energy ratios was performed on the following: hourly fuel consumption, unit fuel consumption, efficiency, energy consumption and specific energy consumption. During engine operation, carbon monoxide, HC, HC, NOX and PM were recorded.
PL
W artykule przeanalizowano wybranych parametry pracy oraz emisję toksycznych kładników spalin turbodoładowanego silnika - PERKINS 1104C-E44T. Podczas badań silnik zasilany był olejem napędowym oraz emulsją paliwowo-wodną poddaną ozonowaniu. Silnik pracował według charakterystyki obciążeniowej przy prędkości obrotowej 1400 obr/min odpowiadającej prędkości maksymalnego momentu obrotowemu. Ze względu na swoje właściwości ozon może być wykorzystywany w dziedzinie silników spalinowych. Posiada on silne własności utleniające co pozwala na przyspieszenie utleniania paliw. Ozon może inicjować reakcję utleniania najprostszych alkanów w niższych temperaturach niż tlen. Dodatek ozonu do paliwa zasilającego silnik może poprawić parametry jego pracy. Na podstawie wyników badań hamownianych dokonano obliczeń wskaźników operacyjnych i energetycznych silnika dotyczących: godzinowego zużycia paliwa, jednostkowego zużycia paliwa, sprawności efektywnej, czasowego zużycia energii oraz jednostkowego zużycia energii. Podczas pracy silnika rejestrowane były stężenia tlenku węgla CO, węglowodorów HC, tlenków azotu NOX oraz cząstek stałych PM.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.