Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kadra naukowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji na styku nauka-edukacja- przemysł w aspekcie efektywnej współpracy dla uzyskania odpowiedniego poziomu synergii w rozwiązywaniu problemów energetyki, w szczególności samowystarczalności energetycznej i konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Odniesiono się do metod oceny prowadzenia badań naukowych w uczelniach i jednostkach badawczych, podkreślając konieczność większego docenienia i wspierania prac aplikacyjnych. Przedstawiono stan kadr naukowych z zakresu szeroko pojętej energetyki oraz problemy kształcenia kadr technicznych. Podkreślono konieczność wprowadzenia nowych zagadnień i form edukacji oraz prowadzenia ciągłego propagowania w społeczeństwie roli i znaczenia energetyki jako dziedziny gospodarki niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania państwa, co wobec ograniczonych zasobów surowców energetycznych stanowi istotny problem.
EN
The paper presents issues concerning the relations at the crossroad of research, education and industry in the aspect of effective cooperation to obtain the proper level of synergy for solving power engineering problems, especially energy self-sufficiency and requirements of applying innovative solutions in this area. Methods of assessment of research works in universities and research institutions have been discussed, underlining the necessity to provide greater appreciation and support of application research. Scientific staff availability in the area of broadly defined power engineering has been assessed and problems of engineers’ education have been described. The need for new directions and forms of education as well as for continuous promotion of the significance of power engineering as a branch of economy is essential for efficient operation of the country, which in view of limited energy resources is a major issue.
EN
In 2006, in Romania was founded the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS), an agency that required all universities to analyse themselves and to self-appraise themselves from the point of view of quality. The quality of education provided to the students by a certain faculty has as dimensions, among others, the quality of academic staff, a quality resulting from the analysis of three components: appraisal by the students, appraisal by the colleagues and appraisal by the institution's management. In this paper we aim to determine to what extent the picture created by the students of the professors can be superposed on the one resulting from the appraisal of the academic staff's emotional intelligence competence. This is possible due to the fact that in the research on the appraisal of academic staff by the students there has been used a questionnaire that targeted the quality of teaching, the quality of the employed evaluation methods, the communication and relationing competences, the empathy, the management of relationships, i.e. the components of emotional intelligence.
PL
W 2006 roku w Rumunii powstała Rumuńska Agencja Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego, agencja, która zleciła wszystkim uczelniom przeprowadzenie jakościowej samoanalizy i samooceny. Jakość edukacji w opinii studentów jednego z wydziałów została oceniona m. in. na podstawie jakości kadry akademickiej, jakości wynikającej z analizy trzech składników: oceny studentów, oceny kolegów oraz oceny dokonanej przez kierownictwo uczelni. W artykule określono zakres, w jakim obraz profesorów stworzony przez studentów można skorelować z obrazem kompetencji wynikających z inteligencji emocjonalnej pracowników nauki. Możliwe to jest ze względu na fakt, że w badaniach dotyczących oceny profesorów przez studentów wykorzystano kwestionariusz ukierunkowany na jakość nauczania, jakość zastosowanych metod oceny, kompetencje związane z komunikacją i nawiązywaniem relacji, zarządzaniem związkami, np. składniki inteligencji emocjonalnej.
PL
Debata nasza odbywa się w specyficznym okresie, a mianowicie po 20 latach od transformacji ustrojowej. Niestety, sfera nauki i edukacji została zepchnięta na margines przemian demokratycznych w naszym kraju, a za największe zaniechanie ostatniego dwudziestolecia w tym obszarze uważa się brak ustawy, która systemowo zreformowałaby szkolnictwo wyższe - powiedział prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak, przewodniczący Rady Programowej Wydawnictw Komunalnych, wprowadzając uczestników w temat spotkania.
PL
Artykuł zawiera dane liczbowe charakteryzujące stan kadry naukowo-badawczej i dydaktycznej krajowych ośrodków Inżynierii Rolniczej. W pracy porównano stan ilościowy doktorów, doktorów habilitowanych oraz profesorów tytularnych w zakresie nauk rolniczych oraz nauk technicznych w AR Kraków, AR Lublin, AR Poznań, AR Szczecin, AR Wrocław, SGGW Warszawa, UWM w Olsztynie oraz IBMER Warszawa.
EN
The article includes figures characterizing the status of research and didactic staff in agricultural engineering centers of Poland. The paper compares the quantitative status of post-graduates, assistant professors and titular professors of agricultural and technical sciences at the AR of Krakow, AR of Dublin, AR of Poznań, AR of Szczecin, AR of Wrocław, SGGW Warsaw, UWM of Olsztyn and IBMER of Warsaw.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.