Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia rolnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The present paper discusses studies related to the preparation of a hydrogeological model of groundwater flow and nitrate transport in an area where a precision farming system is applied. Components of water balance were determined using the UnSat Suite Plus software (HELP model), while the average infiltration rate calculated for the study area equalled 20 per cent. The Visual MODFLOW software was used for the purpose of modelling in the saturated zone. Hydrogeological parameters of the model layers, inclusive of hydraulic conductivity, were defined on the basis of results of column tests that were carried out under laboratory conditions (column experiment). Related to the dose of mineral nitrogen used in precision fertilisation (80 kg N/ha), scenarios of the spread of nitrates in the soil-water environment were worked out. The absolute residual mean error calculated for nitrate concentrations obtained from laboratory and modelling studies equalled 0.188 mg/L, the standard error of the estimate equalling 0.116 mg/L. Results obtained were shown graphically in the form of hydroisohypse maps and nitrate isolines. Conclusions were drawn regarding the possibility of using numerical modelling techniques in predicting transport and fate of nitrates from fertilisers applied in precision agriculture systems.
PL
Badania nad migracją rolniczych zanieczyszczeń obszarowych prowadzono w zlewni o powierzchni 187 ha podczas wezbrań roztopowych między styczniem i kwietniem 2009 r. W przemieszczaniu zanieczyszczeń obszarowych w trakcie wezbrań kluczową rolę odgrywały korytarze migracyjne, zarówno powierzchniowe (bruzdy, koleiny, żłobiny), jak i podziemne (dreny), których aktywność zmieniała się w czasie, w zależności od warunków hydrotermicznych. Obecność dróg uprzywilejowanej migracji roztworów powodowała zwiększenie bezpośredniego kontaktu wód zlewni z ciekiem, a ponieważ przemieszczające się rozpuszczone składniki omijały potencjalne struktury buforujące, dochodziło do znaczącego zwiększenia ich stężenia w cieku. Szczególnie ważną rolę w przemieszczaniu azotanów odgrywały systemy drenarskie. W okresie ich największej aktywności stężenie NO3- w wodach niewielkiego cieku przekraczało 50 mg·dm-³.
EN
The study on the migration of agricultural pollution was performed in an agricultural catchment (187 ha) during snowmelt induced high flow event between January and April 2009. The most important role in the pollutant movement had flow pathways such as cultivation lines, ditches and fractures in karst aquifer and drainage systems. The activity of flow pathways changed over time and depended on hydro-meteorological conditions. Drainage systems were of particular importance for the movementof NO3-. The concentration of NO3- exceeded 50 mg·dm-³. The short period of snowmelt may be perceived as critical for stream water quality. In early spring, high export of nutrients along surface and shallow subsurface hydrological pathways is little affected by vegetation of the widely promoted buffer strips because at this time the vegetation is still in a dormant phase.
PL
Intensywnie rolniczy obszar zlewni Zgłowiączki na Kujawach jest określony przez RZGW jako wrażliwy, o szczególnie dużych przekroczeniach wartości normatywnych azotanów i fosforanów w wodach powierzchniowych. Dlatego istnieje potrzeba szybkich działań zmierzających do poprawy sytuacji. W niniejszym projekcie wykorzystywany jest model SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Pozwala on przewidywać wpływ praktyk rolniczych na wody, osady, plony w długich okresach czasu na obszarach o zróżnicowanych warunkach przyrodniczych. Model wykorzystano między innymi do stworzenia mapy potencjalnego spływu powierzchniowego. Na tej podstawie wybrano obszary szczególnie zagrożone spływem zanieczyszczeń. Zaproponowano stworzenie tam stref buforowych i testowano ich efektywność. Strefy buforowe w obszarach zagrożonych większym spływem zanieczyszczeń wykazują większe pochłanianie zanieczyszczeń na jednostkę powierzchni. Końcowym efektem jest propozycja ustanowienia tam stref buforowych o zmiennej szerokości, dostosowanych do lokalnych warunków. Strefy szersze powinny się znaleźć na obszarach szczególnie zagrożonych, a węższe na pozostałych. Pozwoli to chronić jakość wód, a jednocześnie zachować maksymalnie dużą powierzchnię pod uprawy rolnicze.
EN
Zgłowiączki catchment area of intensive agriculture in Kujawy region, is determined by the local experts as a sensitive terrain, highly exceeding the standard nitrates and phosphates contents in surface waters. Thus, there exists an urgent need of effective activities improving the situation. In this study the SWAT (Soil and Water Assessment Tool) computer model was applied to foresee the impact of agricultural practices on the waters, deposits and yields within the long periods, on terrains of differentiated natural circumstances. The model was used, among the others, to create a map of potential surface water runoff. On such a basis the areas particularly threatened by pollution down flow were selected. Formation of the buffer zones were proposed and their effectiveness was tested. Buffer zones on the areas threatened by increased pollution down flow showed more intensive pollution absorption per surface unit. The final effect is a proposal of arranging there the buffer zones of differentiated width, adapted to local conditions. Wider zones should be arranged on the areas particularly threatened, while on the rest - the narrower ones. That will protect the water quality at retaining the maximum acreage under agricultural crops.
EN
The aim of the research was to estimate the concentrations and loads of nitrate nitrogen(V) as well as their sea-sonal changes in the waters flowing From The catchments qualified as areas in particular danger of nitrate pollu-tion from agricultural sources. The tests were conducted in The years 2005-2007 in the catchment of Dobskie Lake. The research covered four parts of the Dobskie Lake catchment, in which the discharges and properties of the waters were established. Water samples for laboratory tests were collected once a month. Nitrate nitrogen(V) content and physicochemical parameters such as temperature, pH reaction, oxygen saturation and electrolytic conductivity were evaluated in the samples. The obtained results indicate that intensified agricultural utilization of the area causes a marked increase in the concentrations of nitrate nitrogen(V), in surface waters, particularly in drainage waters. The highest concentrations of N-NO3 occur in winter (on average 17.38 mg dm-3) in drainage waters flowing from the intensively utilized area, and the lowest in watercourses, particularly in spring and summer (0.13-0.25 mg . dm-3). The load of N-NO3 flowing from the agricultural catchment depends on the meteorological conditions, the type of drainage system and the intensity of the catchment utilization. A substantial part (about 45%) of the yearly charge of N-NO3 occurs in wintertime. It is a result of an intensive inflow of nitrogen with the thawing snow and precipitation in the period of limited bioaccumulation. The results of research indicate a potential negative influence of the waters flowing from agricultural areas, mostly through drainage systems, on the waters of Dobskie Lake. Considering high concentrations and loads of nitrates in the waters flowing into the lake, we tan quality it as exposed to eutrophication. This confirms the legitimacy of regarding the area as one where the flow of nitrogen from agricultural sources ought to be limited.
PL
Celem badań była ocena stężeń i ładunków azotu azotanowego(V) oraz określenie sezonowych ich zmian w wodach odpływających ze zlewni zakwalifikowanych do obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych. Badania prowadzono w latach 2005-2007 w zlewni Jeziora Dobskiego. Badaniami objęto cztery zlewnie cząstkowe jeziora Dobskiego, w których określono przepływy i właściwości wód. Próbki wód do analiz laboratoryjnych pobierano raz w miesiącu i oznaczano w nich azot azotanowy(V) oraz parametry fizykochemiczne: temperaturę, odczyn, nasycenie tlenem, przewodność elektrolityczną. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że intensyfikacja rolniczego użytkowania terenu powoduje wyraźny wzrost stężeń azotu azotanowego(V) w wodach powierzchniowych szczególnie w wodach drenarskich. Największe stężenia N-NO3 występują zimą (średnio 17,38 mg . dm-3) w wodach drenarskich odpływających z obszaru intensywnie użytkowanego a najmniejsze w ciekach szczególnie wiosną i latem (0,13-0,25 mg . dm-3). O ładunku N-NO3 odpływającego ze zlewni rolniczej decydują warunki meteorologiczne, rodzaj systemu melioracyjnego oraz intensywność użytkowania zlewni. Zasadnicza część (około 45 %) rocznego ładunku N-NO3 przypada na okres zimowy. Jest to skutkiem intensywnego odpływu azotu wraz z wodami roztopowymi i opadowymi w okresie ograniczonej bioakumulacji. Wyniki badań wskazują na potencjalny negatywny wpływ wód odpływających z terenów rolniczych, szczególnie systemami drenarskimi na wody jeziora Dobskiego. Ze względu na duże stężenia i ładunki azotanów w wodach dopływających do jeziora można ocenić je jako narażone na eutrofizację. Potwierdza to zasadność uznania tego terenu za obszar, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć.
PL
Celem badań była ocena stężeń i ładunków azotu azotanowego(V) oraz określenie sezonowych ich zmian w wodach odpływających ze zlewni zakwalifikowanych do obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że intensyfikacja rolniczego użytkowania terenu powoduje wyraźny wzrost stężeń azotu azotanowego(V) w wodach powierzchniowych, szczególnie w wodach drenarskich. Największe stężenia N-NO3 występują zimą (średnio 17,38 mg·dm–3) w wodach drenarskich odpływających z obszaru intensywnie użytkowanego, a najmniejsze w ciekach szczególnie wiosną i latem (0,13÷0,25 mg·dm–3). O ilości ładunku N-NO3 odpływającego ze zlewni rolniczej decydują warunki meteorologiczne, rodzaj systemu melioracyjnego oraz intensywność użytkowania zlewni. Zasadnicza część (około 45%) rocznego ładunku N-NO3 przypada na okres zimowy. Jest to skutkiem intensywnego odpływu azotu wraz z wodami roztopowymi i opadowymi w okresie ograniczonej bioakumulacji. Wyniki badań wskazują na potencjalny negatywny wpływ wód odpływających z terenów rolniczych, szczególnie systemami drenarskimi na wody Jeziora Dobskiego. Ze względu na duże stężenia i ładunki azotanów w wodach dopływających do jeziora można ocenić je jako narażone na eutrofizację. Potwierdza to zasadność uznania tego terenu za obszar, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć.
EN
The aim of the research was to estimate the concentrations and loads of nitrate nitrogen(V) as well as their seasonal changes in the waters flowing from the catchments qualified as areas in particular danger of nitrate pollution from agricultural sources. The obtained results indicate that intensified agricultural utilisation of the area causes a marked increase in the concentrations of nitrate nitrogen(V), in surface waters, particularly in drainage waters. The highest concentrations of N-NO3 occur in winter (on average 17.38 mg·dm–3) in drainage waters flowing from the intensively utilised area, and the lowest in watercourses, particularly in spring and summer (0.13÷0.25 mg·dm–3). The load of N-NO3 flowing from the agricultural catchment depends on the meteorological conditions, the type of drainage system and the intensity of the catchment utilisation. A substantial part (about 45%) of the yearly charge of N-NO3 occurs in wintertime. It is a result of an intensive inflow of nitrogen with the thawing snow and precipitation in the period of limited bioaccumulation. The results of the research indicate a potential negative influence of the waters flowing from agricultural areas, mostly through drainage systems, on the waters of Dobskie Lake. Considering high concentrations and loads of nitrates in the waters flowing into the lake, we can qualify it as exposed to eutrophication. This confirms the importance of regarding the area as one where the flow of nitrogen from agricultural sources ought to be limited.
PL
Trwałe użytki zielone są źródłem naturalnych, wartościowych pasz wpływających na jakość środków żywienia ludzi. Pełnią również ważne funkcje w ochronie środowiska i kształtowaniu krajobrazu. Tymczasem poziom ich wykorzystania i gospodarowania na nich w ostatnich kilkunastu latach bardzo obniżył się. Następstwem tego są straty ekonomiczne i środowiskowe. Następuje degradacja runi i gleb (zwłaszcza organicznych), zmniejsza się znaczenie ich funkcji ochronnych, m.in. w stosunku do wód gruntowych i powierzchniowych. Wpływają na to zaniedbania gospodarki wodnej na tych użytkach i przede wszystkim zbyt mała obsada zwierzętami trawożernymi, głównie bydłem i owcami. Możliwe sposoby poprawy ich wykorzystania to odtworzenie pogłowia zwierząt przeżuwających. Po ustanowieniu limitowanych kwot mlecznych dobrym, perspektywicznym kierunkiem wydaje się być chów bydła mięsnego i owiec, szczególnie cennych w kształtowaniu krajobrazu.
EN
Permanent grasslands are a source of natural, valuable fodder for the livestock, affecting consequently the quality of foodstuffs for human nutrition. They fulfil also some important functions in environment protection and landscape creation. However, the level of their management and utilization decreased within last several years. That results in economic and environmental losses. There occure the degradation of sward and soils (organic soils in particular), and decrease of their of their important protective functions, especially in relation to the ground and surface waters. Such a situation is affected by negligences in water management on the grassland areas and - first of all - by too low ruminant livestock density, mainly the cattle and sheep. Possible methods of improving their utilization consist in the reconstruction of ruminant livestock density. After establishing limited milk quotas, raising of the beef cattle as well as the sheep, seems to be particularly prospective and valuable because of their role in landscape shaping.
EN
Nitrogen Directive of the European Union (9I/676/ECC) covering the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources obliges each EU Member State to indicate their surface waters sensitive to nitrogen compounds pollution. Polish Legal Acts and results of monitoring studies from Voivodeship Environmental Protection Inspectorate in Krakow created basis for determination of above waters on the territory covered by operation ofRZGWin Krakow. As a result, a complete list of sectors of different rivers recognised as already polluted and/or endangered by further pollution on the territory covered by operation of RZGWin Kraków was created.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wieloletniego składowania obornika na zawartość mineralnych form azotu w glebie w miejscu składowisk obornika i w ich pobliżu oraz ocenę zasięgu oddziaływania tych składowisk. Badania przeprowadzono w 40 gospodarstwach rolnych znajdujących się w czterech gminach: Człopa, Drawsko, Krzyż i Trzcianka, położonych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego, na pograniczu województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zawartość mineralnych form azotu w glebie w miejscu składowania obornika była bardzo duża, natomiast w odległości 8-10 m od składowiska na ogół mała, chociaż w niektórych przypadkach, zwłaszcza na terenie zagród, również duża. Składowanie obornika na nieodpowiednich płytach gnojowych, nie spełniających wymogów właściwego przechowywania (popękanych, nie-szczelnych lub zbyt małych w stosunku do potrzeb), wywołuje podobne skutki, jak składowanie bezpośrednio na gruncie, a niekiedy nawet gorsze. Duża zawartość związków azotu w glebie w miejscu składowania stałych odchodów zwierzęcych stwarza zagrożenie dla środowiska, zwłaszcza jakości wód gruntowych i powierzchniowych, szczególnie w warunkach składowania i przechowywania obornika na glebach lekkich i bardzo lekkich przepuszczalnych, jak w przypadku analizowanych gospodarstw. Ochrona środowiska naturalnego, jego walorów turystycznych i rekreacyjnych, polegająca między innymi na ograniczeniu ujemnego oddziaływania rolnictwa, powinna być jednym z priorytetów w planowaniu rozwoju tego regionu.
EN
Effects of a long-term farmyard manure storage on the content of soil mineral nitrogen in the dumping site and in its vicinity are presented in the paper. The study was carried out in 40 farms located in 4 communes: Człopa, Drawsko, Krzyż and Trzcianka in the surroundings of the Drawa National Park on the border of the wielkopolskie and zachodniopomorskie provinces. The content of mineral forms of nitrogen in soil in the dumping site was very high while at a distance of 8-10 m from the storage place it was generally low, though in some cases, especially within the farmstead, it was also high. Farmyard manure storage on unsuitable, improper (cracked, untight or too small) manure pads gives effects similar, and in some cases even worse than when manure is stored directly on the ground. High nitrogen content in soil in places of storing animal faeces poses a threat to the environment, especially to the ground and surface water quality. The problem is particularly important when manure is stored on light and very light permeable soils as it was the case in the analysed farms. Protection of natural environment, of its tourist and recreational qualities, consisting e.g. in the reduction of negative agricultural impacts should be one of the priorities in planning regional development.
PL
Jednym z największych zagrożeń ekologicznych jest obecnie obawa przed skażeniem wód podziemnych, gdyż ma to bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi. Zanieczyszczenia wód, pochodzenia rolniczego, możemy dzielić na punktowe i obszarowe. Zanieczyszczenia punktowe powstają przede wszystkim na skutek niewłaściwego przechowywania i gospodarki płynnymi i stałymi nawozami naturalnymi na poziomie gospodarstw rolnych. Zanieczyszczenia obszarowe azotem i fosforem dotyczą większych rejonów i powstają w zasadzie w sposób ciągły. Głównym problemem jest ich poziom. Poziom dopuszczalny może być przekroczony m. in. na skutek zbyt wysokiej koncentracji produkcji zwierzęcej. Niezbędne są prace nad wyznaczeniem terenów szczególnie wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego (tzw. hot-spotów) dla terenu całej Polski. Metody wyznaczania terenów szczególnie wrażliwych oparte są na modelowaniu i monitorowaniu. Likwidacja hot-spotów następuje m. in. poprzez budowę stref buforowych, rozwój technicznej infrastruktury na wsi, a także poprzez rozwijanie nowoczesnych technologii produkcji zwierzęcej sprzyjających rolnictwu ekologicznemu. IBMER opracował i wdrożył szereg konstrukcji urządzeń technicznych dla gospodarstw rolnych, chroniących środowisko naturalne na wsi. Ideą tych rozwiązań jest, aby były tanie, skuteczne i dawały większą samodzielność rolnikom przy ich wykonywaniu. Zmniejsza to koszty realizacji takich inwestycji.
EN
At present, the subsurface water pollution is one of the greatest environmental threat, because it directly impacts on human health. There can be local or non-point pollution of subsurface water resources. Local pollutions occur when management and storage operations of manure and organic fertilizers are not properly done at farms. Nitrogenous and phosphorus non-point pollutions are observed over big regions and have rather continuous character. The main problem is the level of pollution. It may be exceeded when the concentration of animal production is too high. Thus, in Poland, it is necessary to indicate, the sites which are especially sensitive to agricultural run off pollution (so called hot-spot). Methods of indexing of sensitive sites are based on modelling and monitoring. The "hot-spots" can be eliminated by installation of riparian buffer zones, technical development of rural infrastructure, as well as, by elaboration of modern, emironmental friendly technology for animal production. IBMER has elaborated and introduced the construction of many technical implements for farms, which protect natural environment of country-side, are cheep and effective. Moreover, farmers can use them according to their own, individual needs, and this is very important from the point of view of reduction of investment costs.
PL
Przedstawiono metodykę i wyniki (w postaci map) obliczeń wielkości jednostkowych ładunków azotu i fosforu wprowadzanych z terenów rolniczych do rzek w ziewni Odry.
EN
The paper presents the method and the results (in the form of maps) of calculations of nitrogen and phosphorus unit loads being introduced to rivers from agricultural areas in the basin of the river Oder.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.