Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  static load
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Jak zakres ugięcia sprężyn krążkowych wpływa na ich wydajność
PL
Sprężyny krążkowe są podkładkami w kształcie stożka zaprojektowanymi tak, aby działały w przewidywalny i powtarzalny sposób. Można stosować je do przykładania obciążenia statycznego, gdy jest ono niemal stałe, lub w sytuacjach dynamicznych, gdy jest do nich wielokrotnie przykładane i usuwane. Zrozumienie, w jaki sposób charakterystyka obciążenia wpływa na ich działanie, jest kluczowe dla prawidłowego zaprojektowania systemu wykorzystującego sprężyny krążkowe.
EN
The issue of static load arises as a result of the optimization of activities and the natural development of industry towards digitization, implementation of technologies in the production process and elimination of manual work. Due to the inherent need to facilitate or completely replace manual work with machines, human activity focuses on the development, design, and management of these machines. This article presents the results of a survey of the representation of professions with the primary seated position in the selected industrial enterprise in comparison with the most frequently registered professions in specific sectors. Likewise, the authors also deal with the elimination of static loads arising from the performance of sedentary work through ergonomic chairs offered on the Slovak market. The paper presents the results of the market analysis focusing on the parameters of office chairs, which are marked as ergonomic or health. The findings of these surveys serve as one of the starting points for the design of a complex dynamic office workplace, which the authors deal with in research at the Department of Industrial Engineering at the University of Zilina.
PL
W artykule omówiony został problem obciążenia układu mięśniowo szkieletowego osoby realizującej proces mycia samochodu na bezobsługowej myjni samochodowej. Wykorzystując analizę poklatkową dokonano chronometrażu zmian posturalnych w czasie czynności mycia poszczególnych elementów karoserii samochodu osobowego. Stopień obciążenia układu mięśniowo szkieletowego pracownika określono metodą Ovako Working Posture Analysis System. Odnotowano, że wszystkie zidentyfikowane pozycje ciała pracownika były wymuszone a układ posturalny świadczył najczęściej o pierwszej i drugiej kategorii obciążenia generując tym samym średni poziom obciążenia statycznego.
EN
The purpose on the thesis is the analyses to determine the impact of the type of physical activity associated with the selected production process on the size and structure of the static load of the human musculoskeletal system by work. On the basis of a time-lapse analysis postural changes of employee was analyzed. The load on the musculoskeletal system of the employee was determined using the OWAS method. In all the cases of physical work analyzed, the positions of the individual elements of the body were imposed due to the character of the activities performed. The attitude of the employee's body position during the work can qualify for the first and second load categories. There is no need to make sudden changes at the workstation but it may be necessary in the future.
EN
Gas foil bearings can operate at very high temperatures and rotational speeds. The operation under such conditions requires developing an appropriate bearing design, including the use of advanced material solutions. This article presents one of the basic stages of work on a new foil bearing, namely, experimental research on the structural supporting layer of such a bearing regarding its static loads. Tests of the bearing were carried out on a test rig specially prepared for this purpose. Changing the magnitude and direction of the load was possible. The elasto-damping elements of the bearing were made of thin metal foils. In addition, a layer of carefully selected polymer was applied onto one side of the top foil in order to protect the Surface and reduce friction. Characteristics of the structure of the foil bearing were determined at various load variants after taking a series of measurements upon it. The conducted research has yielded much information about static characteristics of the structural supporting layer of a new foil bearing in which the top foil’s surface is covered with a layer of polymer. These results can be used, among other things, to optimise the bearing design and to verify numerical models.
PL
Gazowe łożyska foliowe mogą być stosowane przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych oraz w wysokich temperaturach. Praca w takich warunkach wymaga jednak odpowiedniej konstrukcji łożyska oraz zaawansowanych rozwiązań materiałowych. W niniejszym artykule przedstawiono jeden z podstawowych etapów prac nad nowymi łożyskami foliowymi, polegający na badaniach eksperymentalnych strukturalnej warstwy nośnej takich łożysk w zakresie obciążeń statycznych. Badania wykonano na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku laboratoryjnym, umożliwiającym zmianę wartości i kierunku działania obciążenia. Elementy sprężysto-tłumiące badanego łożyska zostały wykonane z cienkich metalowych folii. Dodatkowo, folia ślizgowa została z jednej strony pokryta wyselekcjonowanym materiałem polimerowym, który zmniejszał tarcie i pełnił funkcję ochronną. Badania obejmowały kilka serii pomiarowych, w których wyznaczono charakterystyki badanego układu przy różnych wariantach obciążenia. Dzięki przeprowadzonym badaniom pozyskano charakterystyki statyczne strukturalnej warstwy nośnej nowego łożyska foliowego z powłoką wykonaną z materiału polimerowego, które można wykorzystać m.in. do optymalizacji konstrukcji oraz weryfikacji modeli łożyska.
5
Content available Obciążenia podłóg przemysłowych
PL
Podłogi przemysłowe mają bardzo różne przeznaczenie, dlatego powinny spełniać specjalne wymagania. Płyta nośna musi przenosić duże obciążenia skupione i powierzchniowe pochodzące od ciężkich maszyn, składowanych produktów i poruszających się po niej pojazdów. Oprócz tych obciążeń, w trakcie produkcji, na posadzkę mogą oddziaływać maszyny pracujące dynamicznie, obciążenia od temperatury i skurczu betonu. Wszystkie te obciążenia muszą zostać przejęte bez deformacji, osiadań i zarysowania.
EN
Industrial floors are intended for many different uses, therefore they should meet special requirements. The load plate must carry significant concentrated and surface loads deriving from heavy machinery, stored products and moving vehicles. Apart from these loads, during manufacturing, the flooring may be affected by dynamically working machines, loads resulting from temperature and concrete shrinkage. All these loads need to be carried without deformations, sinking and scratches.
EN
The article examines the effect of the change in the speed of deformation on the mechanical properties of AW 6060 alloy specimens, characterized by high mechanical strength, which is a material used in the shipbuilding industry. The theoretical basis for the influence of load speed on the mechanical properties of materials is presented. Static and dynamic tensile test was conducted on a universal testing machine. Dynamic stretching was performed on samples at 10–1 s–1 – 102 s–1. Done charts and tables showing results. Calculated in accordance with DIN EN ISO 6892-1 2010P total elongation and contraction of the sample. Comparison of the results of the study with the current knowledge of the subject. Material studies have shown that increasing the deformation rate results in an increase in the yield point and tensile strength. On the basis of calculations of the narrowing and elongation of the total sample, the material can be strengthened. The rate of deformation of the materials is favourable for their strengthening by increasing the limit of tensile strength. Given that most of the design is subject to dynamic loads and the aluminum alloy AW 6060 finds extensive use in shipbuilding and beyond, these are satisfactory results.
EN
P-V curve and V-Q curve (often term as Q-V curve) are widely used for planning and operation studies. The P-V curve and V-Q curve of an unbalanced three-phase system, unlike the balanced three-phase system, may not have similar loading margin (LM) and reactive power margin (RPM) on each phase. Therefore, DIgSILENT Programming Language (DPL) has been used to study the maximum loading point (MLP), critical point (CP), and also minimum reactive power point (MRPP) on each phase of an unbalanced three-phase system with different static loads. The tracing direction of P-V curve of each phase and the LM and RPM of each phase obtained from the P-V curve and V-Q curve for different static loads are also discussed. On top of that, continuation power flow (CPF) has become a common method to study the MLP. Hence, a simple 2-bus balanced three-phase system is used to validate the result obtained from the DIgSILENT with CPF method.
PL
Krzywe P-V I V-Q w systemie trójfazowym niezrównoważonym mogą nie mieć tego samego marginesu obciążenia LM i marginesu mocy biernej RPM w każdej z faz. Zastosowano język programowania DIgSILENT do określenia maksymalnego punktu obciążenia MLP, punktu krytycznego CP i punktu minimalnej mocy biernej MRPP.
PL
W artykule zaprezentowano cele wykonywania badań konstrukcji mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym. Zwrócono uwagę na fakt, że próbne obciążenie jest najdokładniejszym narzędziem do oceny nośności konstrukcji i odpowiedzi na obciążenia dynamiczne. Równocześnie każdy element procesu pomiaru, tworzenia modelu obliczeniowego konstrukcji oraz analizy porównawczej wyników pomiarów i obliczeń wnosi nieuchronną niepewność oceny badanej konstrukcji.
EN
The article focuses on the role and the meaning of static and dynamic load testing of bridges. The range of possible application is presented supplemented with national and foreign literature. Uncertainty of test results in each process of measurement and evaluation should be taken into consideration.
PL
Praca jest kontynuacją badań Autorów nad modelem krzywej Meyera Kowalowa[8] opisującej zachowanie pala pod obciążeniem. W artykule podano propozycję opisu parametrów modelu krzywej MK w nawiązaniu do wyników sondowania CPT. W części obliczeniowej przedstawiono analizę zachowania pali przemieszczeniowych SDP pod próbnym obciążeniem statycznym, posiłkując się badaniami literaturowymi i własnymi. Autorzy proponują metodę określania nośności pobocznicy pala, którego podstawa jest zagłębiona w zagęszczone grunty niespoiste na podstawie wyników badań sondowania statycznego CPT, jednocześnie porównując wyniki otrzymane w analizie do wyników badań literaturowych i własnych. Zróżnicowane metody określania nośności podstawy pala na podstawie sondowania CPT prowadzą do otrzymania szeregu krzywych obrazujących nośność pobocznicy. Cechą wspólną tych krzywych jest występowanie maksimum dla oporu pobocznicy.
EN
Paper presents the proposal of modelling the shaft of pile resistance, by using of Meyer Kowalow method. Meyer Kowalow method is known as a method of static pile load test interpretation. It was well presented in literature by Meyer and Kowalow[8], Meyer and Szmechel (2011), Meyer (2013), Szmechel[18]. Meyer Kowalow method is mainly used to predict ultimate bearing of the pile. During the analysis of pile load settlement curve we get also additional coefficients like C, and ĸ. It’s probable that those additional coefficients are directly bounded with soil properties. According to this, parts of MK coefficients are taken directly from cone penetration test results as a proposal. Authors want to use of MK method to predict changes of shaft of the pile resistance, in case when the pile base is recessed in very dense noncohesive ground. For this case it is possible to assume that pile works separately in two different cases. In case one only base of the pile takes part of the pile resistance and when the case two is realized both shaft and base works together. Paper presents six different cases of pile behavior under static pile load test, their settlement and shaft base-relation resistance analysis for practical cases of pile foundation.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu wysokiej wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej na wytężenie prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej w pracy [13]. Przedstawiono wyniki rozwiązań numerycznych ze szczególnym uwzględnieniem stanu przemieszczenia i naprężenia tarczy w przyrostowym procesie obciążania statycznego. Uzyskane wyniki porównano z wynikami doświadczalnymi otrzymanymi dla betonu zwykłego [8]. Potwierdzono poprawność przyjętych założeń i modeli odkształcenia betonu i stali oraz efektywność metody analizy proponowanej w pracy [13] dla problemów numerycznej symulacji zachowania tarcz żelbetowych wykonanych z betonu bardzo wysokiej wytrzymałości.
EN
The paper presents an analysis of the influence of high-strength concrete and reinforcing steel on the effort of the rectangular reinforced concrete deep beams taking into account physical nonlinearity of structural materials: concrete and reinforcing steel. The analysis was carried out on the basis of the method presented in [1]. The results of numerical solutions with particular emphasis on the displacement and stress states of a deep beam in the incremental static loading process, were presented. The obtained results were compared with experimental ones for normal concrete [3]. The correctness of the assumptions and models of deformation of concrete and steel as well as efficiency of the method of analysis, proposed in [1] for the numerical simulation of the behaviour of reinforced concrete deep beam made of high-strength concrete, was confirmed.
PL
Zasadnicze znaczenie w przypadku oceny konstrukcji mostowych pod obciążeniem ma badanie przemieszczeń pionowych. W artykule skoncentrowano uwagę na nowoczesnych metodach pomiarowych niewymagających bezpośredniego dostępu do terenu pod badaną konstrukcją. W przypadku badań konstrukcji pod obciążeniem statycznym przedstawiono metodę geodezyjną – tachimetryczną – i metodę z zastosowaniem pochyłomierzy, a w przypadku badań pod obciążeniem dynamicznym – metodę wykorzystującą radar interferencyjny.
EN
The creep test under the static loading, that allows to determine rheological properties of asphalt based on the creep curve, is the most effective test nowadays. Applied loads are non-destructive and allow to observe the course of the strain after the test load. The test can be carried out on compressing, shearing, bending as well as on triaxial test, that depends on the applied apparatus implementing different intensity [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Based on the creep test, the stress of different properties can be specified. Among them there are valuable rheological properties based on selected viscoelascity models [1]. The properties of the viscoelascity models are relevant indexes depicting resistance to deformation. They can be used to forecast the wheel-truck in the accepted rheological model [1]. In this article it is shown the impact of different rheological properties of the viscoelacity model on the wheel-truck as well as the impact of different properties on shape and the course of the creep curve. The asphalt mixtures presented in this article are characterized by variable rheological properties. It is therefore difficult to determine which property mostly affects the size of the strain. However, the authors of this article attempted to analyse the change of the asphalt strain value of the different variables in particular rheological model, called Bürgers’s model.
PL
Badanie pełzania pod obciążeniem statycznym jest obecnie najbardziej efektywnym badaniem pozwalającym na określenie reologicznych parametrów mieszanek mineralno - asfaltowych na podstawie krzywej pełzania. Stosowane obciążenia mają poziom nieniszczący i pozwalają na obserwację przebiegu odkształceń w czasie również po odciążeniu. Badanie może być realizowane przy ściskaniu, ścinaniu, rozciąganiu i zginaniu, a także w zakresie trójosiowym, w zależności od stosowanego aparatu realizującego zadany schemat naprężeń [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Na podstawie badania pełzania można określić parametry oparte o różne teorie pełzania a szczególnie cenne parametry reologiczne w oparciu o wybrane modele lepkosprężyste [1]. Parametry z modeli lepkosprężystych są miarodajnymi wskaźnikami obrazującymi odporność mieszanek na deformacje. Można za ich pomocą prognozować głębokości koleiny w przyjętym modelu reologicznym [1]. W niniejszym artykule przedstawiono jaki wpływ na głębokość koleiny mają różne wartości parametrów reologicznych z analizowanego modelu lepkosprężystego oraz wpływ parametrów na kształt i przebieg krzywej pełzania. Przedstawione w artykule mieszanki mineralno - asfaltowe charakteryzują się zmiennymi parametrami reologicznymi, zatem trudno jest określić, który parametr decyduje o wielkości odkształcenia danej mieszanki. Mając na uwadze powyższe, w artykule podjęto próbę analizy zmiany wartości odkształcenia mieszanki mineralno – asfaltowej przy zmianie jednego oraz dwóch parametrów w danym modelu reologicznym – w tym przypadku - Bürgersa.
13
Content available Static load tests, short series interpretation
EN
Statistic load test is the most commonly used method for estimation of the bearing capacity of piles. From the test we obtain the series a values: load–settlement, Q–s curve. In practice, it is extremely difficult to reach the critical load of the pile when the settlement turns out of control. The existing methods that allow bearing capacity to be calculated give the value which is very often 1/10 of the critical load. The question arises if it is possible based upon short series of load, i.e., 0÷0.4 critical load, to predict the critical value of the load, with accuracy which is sufficient for practical calculation. The paper presents a method how to calculate the critical load based upon short series of load in the static load tests.
PL
Próbne obciążenie przeprowadza się zwykle w celu oceny ustroju nośnego. Dodatkowe próbne obciążenia można stosować do oceny zachowania się konstrukcji istniejących, a także tych, których stan techniczny się pogarsza albo których ustrój nośny był przebudowywany lub wzmacniany. Opisano główne formy badań pod statycznym obciążeniem próbnym.
EN
The origin of test loading comes from the necessity of investigating the ability of the bridge structure to carry the designed loads before entering into service. Load testing has been performed in many countries for a long time. Load tests are usually undertaken to investigate the adequacy or otherwise of the bridge superstructure. In addition, load testing can be used to monitor the condition of structures which are known to be deteriorating or which have undergone a major structural repair or strengthening. The main forms of static load testing are also described.
PL
Badanie przemieszczeń pionowych ma zasadnicze znaczenie podczas wykonywania próbnego obciążenia statycznego konstrukcji mostowych. Omówiono metody pomiaru pionowych przemieszczeń przęseł, przedstawiono najczęściej stosowane metody pomiaru z podaniem ich wad i zalet. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość ciągłego obserwowania pracy konstrukcji mostowej.
EN
The research of vertical displacements is essential when performing the static bridge load testing. The article focuses attention on the methods of measuring span displacement, the most frequently used measurement methods with their advantages and disadvantages. Particular attention was paid to the possibility of continuous monitoring of bridge construction behaviour.
PL
Stadiony, zwłaszcza piłkarskie, są miejscem, gdzie mogą wystąpić znaczne, zarówno statyczne, jak i dynamiczne, obciążenia. Schody prowadzące na stadion są szczególnie narażone na duże zagęszczenia tłumu. Tłum ludzi może generować znaczne obciążenia dynamiczne, zwłaszcza, gdy wykonuje rytmiczne skoki. Podczas budowy dużego stadionu piłkarskiego (ponad 50 tysięcy widzów), wystąpiły wątpliwości dotyczące pracy zewnętrznych schodów prowadzących do wyższych części widowni. Przedstawiono przebieg i wyniki próbnego obciążenia schodów po ich wzmocnieniu. W referacie przedstawion jak ważne jest sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji stadionu na obciążenia dynamiczne.
EN
Stadiums, especially the football ones are subject to significant loading - both static and dynamic - can appear. Stadium entrance stairs are particularly vulnerable to a big density of crowds. It is recognized that crowds can generate significant dynamic loads, especially when the crowd movement involves rhythmic jumping. During a big football stadium construction (over 50 thousand spectators) some doubts aroused over the performance of the external stairs leading to the higher sections of the stand. This paper presents load tests of stairs after their strengthening. The study presented in this paper shows how important it is to check the endurance of the football stadium structure to dynamic loading.
EN
This paper presents the implementation of the project of new, large stand for destructive tests in the Institute of Building Engineering at Wroclaw University of Technology. The decision to build the stands was taken after the completion of two large international projects (PRECOBEAM, ELEM), which proved to be a useful testing ground for various destructive testing of steel, concrete and composite construction under static and cyclic load. New stand will enable the future research, that aren’t currently achievable by the institute.
18
Content available remote Badania jednoprzęsłowych płyt warstwowych
PL
W pracy podjęto próbę oceny wpływu wytężenia na podatność betonu na powierzchniowe łuszczenie w warunkach cyklicznego zamrażania w obecności soli odladzającej. Elementy belkowe, wykonane z betonu bez domieszki napowietrzającej i napowietrzonego, badano w warunkach trójpunktowego zginania. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że jednoczesne oddziaływanie obciążenia i cyklicznego zamrażania i rozmrażania istotnie przyspiesza proces powierzchniowego niszczenia betonu.
EN
The current investigation was carried out with the primary objective to assess the influence of interaction of static load and freeze-thaw cycles with chloride exposure regime on surface scaling process of concrete. Beam specimens of both non-air-entrained and airentrained concrete were tested in third point bending test. In the considered range of external load the rate of damage progress increased with the increase in applied stress value for both types of concrete tested.
20
Content available remote Metoda interpretacji testów statycznych obciążeń pali prefabrykowanych
PL
W pracy przedstawiono metodę interpretacji krzywych obciążenie-osiadanie uzyskanych ze statycznych obciążeń próbnych pali w zakresie ograniczonych obciążeń. Podstawowym problemem w wymiarowaniu pali, jest określenie nośności granicznej na podstawie danych z testów statycznych, które obejmują jedynie początek krzywej Q-S. Założenia podstawowe opierają się na nieliniowym rozwiązaniu S(N). Badania przeprowadzone nad parametrami tego równania pozwoliło wykazać, że dla celów praktycznych można przyjąć liniową zależność K=K(Ngr). Metoda pozwala określić nośność graniczną pala z dostateczną dokładnością dla celów inżynierskich.
EN
The aim of the paper is to show a method of interpretation of load settlement curves obtained from static pile load test for limited loads. The main problem in calculation of a pile is to determine the bearing capacity using data from static tests. Usually settlement curve covers only the beginning of the real capacity of the pile. Basic assumptions are based on the non-linear solution S(N). The studies conducted on the parameters of this equation have permitted to show that for practical purposes linear relationship K=K (Ngr) can be adopted The method allows determination of pile limit load capacity with sufficient accuracy for engineering purposes.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.