Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono różne rozwiązania i budowę magistrali danych w pojazdach. W szczególności zawarto charakterystyki magistral CAN, LIN i MOST. Omówiono ogólne założenia architektury systemu multipleksowego. Scharakteryzowano koncepcje architektury systemu multipleksowego opisując systemy Continental VDO i Thoreb. W ramach pracy wykonano projekt oraz zbudowano stanowisko testowe systemu multipleksowego stosowanego w autobusach miejskich, na którym wykonano szereg badań. W końcowej części artykułu omówiono przykładowy program testujący.
EN
The article discusses various solutions and construction of data bus in vehicles. In particular, the CAN bus, LIN and MOST bus characteristics are included. The general assumptions of the multiplex system architecture are discussed. The architecture concepts of the multiplex system were described, describing the Continental VDO and Thoreb systems. As part of the work, the project was carried out and a test stand for the multiplex system used in city buses was constructed, on which a number of tests were carried out. The final part of the article discusses an exemplary testing program.
PL
Praca dotyczy zagadnienia ładowania baterii (akumulatorów) pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej. W artykule scharakteryzowano układy stosowane do bezprzewodowego zasilania odbiorników. W przeprowadzonych analizach skoncentrowano się na efektywności poszczególnych rozwiązań. Przeanalizowano, na przykładzie wybranego pojazdu, straty energii związane z zastosowaniem indukcyjnej metody ładowania. Oszacowano roczne straty energii. Wykazano, że nawet nieznaczne zwiększenie sprawności przesyłu energii drogą bezprzewodową, może w ujęciu globalnym (z punktu widzenia systemu energetycznego) istotnie ograniczyć straty energii.
EN
The paper deals with the issue related to the charging of batteries of electric vehicles using the wireless technology. The article presents the circuits used for the wireless powering of receivers. The main focus of the conducted analyses was the effectiveness of the respective solutions. Based on the example of a selected vehicle, the energy losses related to the application of the inductive charging method were analysed. The annual energy losses were estimated. On top of this, it was demonstrated that even an insignificant increase in the efficiency of the wireless energy transfer may globally limit the energy losses (from the point of view of the power system) to a significant extent.
PL
W artykule przedstawiono budowę autobusów elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem metod ich ładowania. Omówiono stosowane sposoby ładowania wtykowego, z użyciem pantografu i ładowania bezprzewodowego. Wykonano, poparte obliczeniami, których wyniki przedstawiono w postaci graficznej, porównanie strat mocy podczas ładowania przy przesyle liniami napięcia stałego lub zmiennego. W obliczeniach analizowano wpływ rodzaju zasilania i poziomu przesyłanej mocy dla różnych odległości. Wykazano, że straty mocy dla analizowanych układów, rozpatrywanych jako suma wszystkich urządzeń łączących linię napięcia stałego bądź zmiennego z akumulatorami, zależą od odległości od źródła. W pracy wskazano, które rozwiązania charakteryzują się mniejszymi stratami w zależności od wartości przesyłanej mocy i odległości od punktu zasilania.
EN
The article presents the construction of electric buses with special emphasis on methods of charging. Discusses the methods used for charging plug, with a pantograph and wireless charging. Done, supported by calculations, the results of which are presented in graphical form, a comparison of power losses during charging the transmission line of DC and AC. The calculations analyzed the impact of the type of power and the level of power transmitted at various distances. It has been shown that for the analyzed system, considered as the sum of all devices connecting line DC voltage or AC with batteries, it depends on the distance from the source and can point solution for smaller losses, depending on the power transmitted.
PL
W pracy omówiono rolę stanowiska laboratoryjnego w procesie edukacyjnym. Skupiono się na projekcie i konstrukcji stanowiska do badań laboratoryjnych układu zapłonowego sterowanego komputerowo. W zbudowanym stanowisku użyto zaawansowany elektroniczny układu sterowania zapłonem pozwalający na poznanie funkcjonalnych zależności pomiędzy jego elementami składowymi. Zbudowane stanowisko testowe pozwala uzyskać i zweryfikować wiedzę na temat badanego systemu w sposób praktyczny i pomaga w ugruntowaniu wiedzy teoretycznej.
EN
This lecture presents the role of the testing stands in education process. It's mainly focused on design and construction of test bench equipped with computer controlled ignition system. Usage of modern electronic ignition system allows to know the functional connections between its components without unnecessary complications, while retaining topicality of technology solutions. Test benches allows to get the knowledge of the practical side of implemented system in a practical and helps in solidifying theoretical knowledge.
PL
W artykule przedstawiono budowę układu turbodoładowania silników spalinowych. Szczególną uwagę zwrócono na opis budowy turbosprężarki. Opisano najważniejsze czujniki (czujnik ciśnienia doładowania oraz przepływomierz powietrza) i elementy wykonawcze sterujące kierownicami spalin w turbosprężarce. Wskazano możliwe awarie, które występują w układach turbodoładowania silników spalinowych oraz kroki, jakie należy podjąć w celu przeprowadzenia diagnostyki układu. W ostatniej części pracy przeprowadzono badania w warunkach pełnego obciążenia silnika. Badania wykonano dla dwóch silników turbodoładowanych.
EN
The article presents the construction of a turbo engines. Particular attention was paid to the description of the construction of the turbocharger. Describes the most important sensors (sensor boost pressure and air flow) and actuators control series of movable vanes exhaust gas turbocharger. It indicated possible failures that occur in turbocharging systems of internal combustion engines and the steps to be taken in order to perform system diagnostics. In the last part of the work carried out tests under full load. The study was performed for two turbocharged engines.
PL
W pracy zaprezentowano projekt pulpitu kierowcy do bolidu wyścigowego. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu dostępnych interfejsów kierowcy stosowanych w bolidach wyścigowych. Przedstawiono przykładowe kierownice z zaimplementowanymi systemami umożliwiającymi kierowcy sterowanie wybranymi parametrami pracy pojazdu. Pozwoliło to na określenie niezbędnych elementów składowych pulpitu kierowcy, które należy zastosować w projektowanym układzie. W pracy zostały zaprezentowane schematy ideowe obwodów elektrycznych zaproponowanych modułów. Skupiono się głownie na elementach umożliwiających informowanie kierowcy o aktualnych parametrach pracy bolidu. Zaimplementowano obsługę wyświetlaczy LED i LCD oraz przeznaczonego do komunikacji modułu UART. Interfejs przedstawiony w pracy został opracowany na potrzebę zastosowania go w bolidzie wyścigowym klasy Formuła Student.
EN
The paper presents design desktop drivers to racing car. In the first part of the article made an overview of the available interfaces driver used on the racing car. Then presented examples of steering wheels with implemented systems that enable the driver to control selected operating parameters of the vehicle. This made it possible to identify the necessary components of the desktop drivers to be used in the proposed system. The paper presents schematic of electrical circuits used modules. Used elements to inform the rider of the current operating parameters of the car. Implemented support for LED and LCD displays and intended for communication module UART. The project was developed on the need to use it in the racing car class Formula Student.
7
Content available Diagnostyka radarowego systemu ACC
PL
W pracy scharakteryzowano budowę i zasadę działania radarowego systemu adaptacyjnej kontroli prędkości (ACC). Przedstawiono najważniejsze elementy składowe systemu oraz omówiono jego współpracę z innymi elektronicznymi układami pojazdu. Istotną część pracy stanowią badania diagnostyczne jakie zostały przeprowadzone na przykładowym układzie ACC. W artykule przedstawiono urządzenie diagnostyczne użyte podczas badań oraz scharakteryzowano badany system. W trakcie badań diagnostycznych zweryfikowano poprawność komunikacji systemu ACC z innymi układami. Przetestowano pracę przycisków manipulatora ACC. Odczytano wartości napięć i prądów istotnych dla poprawnej pracy systemu. W ostatniej części badań zweryfikowano sygnały związane z bieżącymi ustawieniami i stanem systemu ACC.
EN
The work was characterized by the construction and operation of the radar system, adaptive cruise control (ACC). It presents the most important components of the system and discussed its cooperation with other electronic vehicle systems. An important part of the work are the diagnostic tests have been carried out on the sample system. The paper presents a diagnostic tool used in the tests and the test system characterized ACC. During the diagnostic tests verified the correctness of communication ACC with other systems. Tested working buttons manipulator ACC. Read voltages and currents essential for the proper operation of the system. In the last part of the study verified the signals associated with the current settings and the state of the ACC.
8
Content available Badania radarowego systemu ACC w warunkach drogowych
PL
W artykule omówiono budowę i zasadę działania systemu aktywnego tempomatu. Opisano elementy wchodzące w skład systemu ACC począwszy od czujników aż po systemy bezpieczeństwa czynnego takie jak ABS i ESP. Przedstawiono rozmieszczenie elementów i scharakteryzowano ich współpracę zapewniającą prawidłowe działanie systemu ACC. W badaniach drogowych, które zrealizowano w ramach pracy, sprawdzono zachowanie się pojazdu wyposażonego w układ ACC. Sprawdzono jego działanie podczas hamowania, zatrzymywania i przyspieszania pojazdu. Zbadano zachowanie systemu przy jeździe na łuku za innym pojazdem oraz sprawdzono reakcję systemu przy zajechaniu drogi przez pojazd wyprzedzający.
EN
The article discusses the design and operation of the system of active cruise control. Describes the elements included in the ACC from the sensors to the active safety systems such as ABS and ESP. They show the distribution of elements and characterized their cooperation ensures proper operation of the ACC system. In studies of road, which was carried out in the context of work, checked the behaviour of the vehicle equipped with the ACC. Tested for its effectiveness during braking, stopping and acceleration of the vehicle. We examined the behaviour of the system when driving on a curve behind another vehicle and checked the reaction of the system when the road is blocked by the overtaking vehicle.
9
Content available Tests of the ACC radar system in traffic conditions
EN
The article discusses the construction and principle of operation of the adaptive cruise control system (ACC). The elements constituting an integral part of the ACC system were described, starting with the sensors and ending with the active safety systems such as ABS and ESP. The location of the elements was presented and their cooperation ensuring the proper operation of the ACC system was characterised. Road tests, which were conducted for the purposes of this paper, were used to verify the behaviour of a vehicle equipped with the ACC system during a test drive, braking, stopping and accelerating the vehicle. The system’s behaviour while driving the vehicle around a curve behind another vehicle and the response of the system to cutting in by an overtaking vehicle was tested.
10
Content available Driver’s interface of the racing car
EN
The paper presents the design of the driver’s desktop for the racing car. The first part of the article reviews the available interfaces of the driver used in the racing cars. The examples of steering wheels with the implemented systems that enable the driver to control the selected parameters of the vehicle were presented. The necessary components of the driver’s desktop were set out, which should be applied in the designed system. The second part of the paper presented the idea schemes of the electrical circuits of the applied modules. The focus was mainly on the elements that enable the information to the driver on the current parameters of the car. The support for the LED and LCD displays and the UART module designed for communication were implemented. The interface presented in the paper was developed for the purpose of using it in the racing car of the Formula Student class.
11
Content available Diagnostic tests of the ACC radar system
EN
The paper provides the characteristics of the construction and principle of operation of the adaptive cruise control system (ACC). The most important components of the system were presented and its cooperation with other electronic systems of the vehicle was discussed. An essential part of the paper focuses on diagnostic tests which were conducted on a model ACC system. The article presents the diagnostic device used during the tests and the characteristics of the tested system. During the diagnostic tests, the correctness of the ACC system communication with other systems was verified. The operation of the ACC manipulator push buttons was tested. Voltage and current values important for the proper performance of the system were read. The last part of the tests served the purpose of verification of the signals related to the current settings and condition of the ACC system.
12
Content available remote Optimisation using a parallelised genetic algorithm on a personal computer
EN
The paper discusses the possibility of using personal computers as computing units in parallelised computation. Optimisation computation based on a parallel genetic algorithm is proposed. A method of parallelised computing is discussed using a personal computer equipped with a multicore processor. The article presents examples of results obtained as a result of parallelised computing.
PL
W pracy omówiono możliwości wykorzystania komputerów osobistych jako jednostek liczących w obliczeniach równoległych. Zaproponowano realizację obliczeń optymalizacyjnych bazujących na zrównoleglonym algorytmie genetycznym. Omówiono metodę zrównoleglenia obliczeń na komputerze osobistym wyposażonym w procesor wielordzeniowy. W artykule podano przykładowe wyniki uzyskane dzięki zrównolegleniu obliczeń.
PL
W artykule przedstawiono możliwości oprogramowania CAD w wersji trójwymiarowej, jako narzędzia wykorzystywanego podczas prac projektowych oraz przy tworzeniu prototypów nowych urządzeń. Przedstawiono możliwości oprogramowania pod względem parametryzacji obiektów. Wskazano korzyści płynące z symulacji oddziaływań między badanym obiektem, a otoczeniem. Opisano, w jaki sposób praca z nowoczesnym oprogramowaniem CAD przyspiesza wymianę informacji między jednostkami związanymi z realizacją projektów.
EN
The paper presents the possibility of CAD software in a three-dimensional version as a tool for the design work and for prototyping new devices. The possibilities of the software in terms of parameter objects were showed. Identified opportunities arising from the simulation of the interaction between the test object and the environment. Described how to work with modern CAD software accelerates the exchange of information between individuals associated with the execution of projects.
14
Content available Aspekty budowy i eksploatacji drukarek 3D
PL
W artykule przedstawiono budowę oraz zasadę działania drukarek 3D. Scharakteryzowano technologie stosowane do trójwymiarowego odzwierciedlania obiektów. Przedstawiono najbardziej energochłonne elementy drukarki oraz określono ich parametry. Przedstawiono różne rodzaje oprogramowania służące do edycji i aktualizacji firmware w sterowniku drukarki. Zaprezentowano zasady postępowania z obiektami trójwymiarowymi i przekształcania ich na instrukcje zrozumiałe dla sterownika drukarki. Przedstawiono również proces kalibracji urządzenia w celu zapewnienia wysokiej jakości druku.
EN
The paper presents the structure and principle of operation of 3D printers. Characterized the technologies used to reflect the three-dimensional objects. Are the most energy-intensive parts of the printer and set their parameters. Are the different types of software for editing and updating the firmware in the printer driver. Presented the handling of three-dimensional objects and transform them into understandable instructions for the printer driver. It also presents the calibration device to ensure high quality printing.
15
Content available Construction and operation of 3D printers
EN
The article presents the construction and the rules of operation of 3D printers. The most energy-consuming elements of the printer were presented and their parameters were determined. Key input data essential to configure the software of the controller ensuring correct operation of the equipment were presented. Various types of software used for editing and update of firmware in the printer’s controller were presented. Procedures used for 3D objects and their conversion into instructions comprehensible for the printer’s controller were presented along with the calibration process of the equipment in order to ensure high printing quality.
EN
The article presents the possibilities of CAD software as a tool allowing for 3-D visualisation, used during design works and during creation of equipment prototypes. Possibilities of the software were presented with regard to parametrization of the objects. Benefits connected with simulation of impacts between the tested object and the surroundings were indicated. The method in which the operation with modern CAD software speeds up exchange of information between the cooperating units during project execution was described.
17
Content available remote Optimization calculations with the genetic algorithm method on a computer cluster
EN
The work presents a way to execute optimization calculations with the genetic algorithm method on a parallel computer of the cluster type. The scope of electromagnetic calculations which should be performed while determining the objective function was outlined. Sample indicators describing the quality of paralleling the calculation process were provided.
PL
W pracy przedstawiono sposób realizacji obliczeń optymalizacyjnych metodą algorytmu genetycznego na komputerze równoległym typu klaster. Zakreślono zakres obliczeń elektromagnetycznych, które należy wykonać podczas wyznaczania funkcji celu. Podano przykładowe wskaźniki opisujące jakość zrównoleglenia procesu obliczeniowego.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie mikrokontrolerów ośmiobitowych do analizy zawartości harmonicznych w sieciach niskiego napięcia. Artykuł zawiera opis przyczyn i konsekwencji występowania harmonicznych oraz metod ich analizy. Przedstawiono projekt analizatora harmonicznych opartego o ośmiobitowy mikrokontroler. Zestawiono wyniki pomiarów widma wykonanych zaprojektowanym analizatorem z wynikami uzyskanymi z pomiarów za pomocą certyfikowanego analizatora. Wskazano możliwość implementacji tego typu rozwiązania w urządzeniach wrażliwych na harmoniczne.
EN
The paper proposes the use of eight-bit microcontrollers to analyze the harmonic content low voltage network. The article includes a description of the causes and consequences of the occurrence of harmonics and methods of analysis. A draft harmonic analyzer based on an eight-bit microcontroller. Summarizes the results of measurements of spectrum analyzer designed made of the results obtained from measurements using a certified analyzer. Indicated the possibility of implementing this type of solution in devices sensitive to harmonics.
19
Content available Diagnostyka magistrali CAN w pojazdach
PL
Artykuł zawiera informacje na temat magistrali CAN jako sieci transmisji danych stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym do komunikacji pomiędzy poszczególnymi układami sterowania. Przybliżono budowę tego systemu oraz omówiono sposoby przesyłania komunikatów. Zaprezentowano metody umożliwiające wykrycie usterek przy fizycznym uszkodzeniu magistrali CAN.
EN
This paper presents more information about CAN Bus System as data transmission network used in automotive industry for communication between other systems. It also describes the elaborated structure and how to create control messages which come from drivers sent by CAN Bus System. This paper also contains ways of searching mechanical faults when bus is broken.
20
Content available CAN bus diagnostics
EN
The paper contains information on the CAN bus, which is a data transmission network for communication between vehicle steering systems. Its structure is outlined, and the ways of message sending discussed. Methods of detecting faults when the CAN bus is physically damaged are presented. Signal changes are shown for typical faults.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.