Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  weapons of mass destruction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Weapons of mass destruction pose a threat that all health care institutions should be prepared for. Every health care centre can be an essential part of the joint system of response when a critical situation occurs. Although, since 1945, no nuclear weapon has been employed in any armed conflict, cases of both chemical and radiological weapon use have been reported. Taking into account the analysts’ opinion that the 21st century has begun a super-terrorism era (Alexander and Hoenig 2001, p. 7) and, hence, the increased interest of terrorist organisations in acquiring mass destruction weapons, it is difficult to point out the location of a possible attack. A terrorist attack with the use of weapons of mass destruction may happen in any place, both urban and rural. According to the strategy adopted in the event of a critical situation resulting from such attack, the heavily injured should be transported to hospitals located in the closest location of the incident at the proper stage of evacuation. The problem is, however, to prepare a sufficient number of places for all victims of an attack and to provide them with professional medical care. In this context, it seems justified to consider the role and capabilities of the basic (primary) health care, as the most popular element of the health care system that has the resources to operate in a critical situation, and as the institution protecting citizens’ lives and health, i.e. the national safety attributes.
PL
Współczesny terroryzm przeja wia się w coraz drastyczniejszych formach ataków, które wymierzone są w społeczeństwa wyznające inne wartości niż zamachowcy. Dostęp do mediów, sieci internetowych i nowych technologii wpływać będzie na kształtowanie oraz sposoby pozyskiwania rekrutów i umożliwianie im dotarcia do szerszej publiki. Broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i nuklearna może stać się jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągania celów przez ugrupowania terrorystyczne. Zwalczanie zagrożenia z użyciem BMR stawia niepowtarzalne wyzwanie dla przyszłych i aktualny liderów, wymaga poprawy na polu edukacji, szkoleń, wyposażenia i wypełnienia luk w regulacjach prawnych oraz oceny i aktualizowania obowiązujących strategii. Mając na uwadze realnie zagrożenie użycia BMR, w niniejszym artykule przedstawione zostały sposoby przeciwdziałania temu zjawisku na przykładzie Stanów Zjednoczonych, jako światowego pioniera w tym zakresie. Obowiązujące akty prawne o charakterze zarówno międzynarodowym jak i wewnętrznym, a także działalność wyspecjalizowanych instytucji i organów mają na celu nierozpowszechnianie BMR oraz redukcję ryzyka dotyczącego ich użycia.
EN
Modern terrorism is manifested in more and more drastic forms of attacks, which are aimed at innoncent society. Access to the media, Internet networks and new technologies will affect formation, ways of acquisition recruits and allowing them to reach a wider audience. Chemical, biological, radiological and nuclear weapons may become one of the most effective ways of achieving the objectives of terrorist groups. Combating using WMD poses an unique challenge for future and current leaders, needs to be improved in field of education, training, equipment, filling the gaps in legislation, evaluating and updating strategies. This article presents, whereas real threat of using WMD, ways of counteracting phenomenon in United States, as a world pioneer in this field. All strategic documents, both international and internal, as well as activities of specialized institutions strengthen ability of nonproliferation WMD and reduce risks of their using.
EN
The introduction of the hydrogen bomb to the nuclear arsenal turned out to be a breakthrough in the creation of the strategic deterrence system. It determined the evolution of the nuclear strategy on both sides of the “Iron Curtain”. The appearance of high-power light thermonuclear bombs became an impulse for the creation of ballistic missiles. Globally, this type of weapon significantly speeded up reaching a nuclear stalemate and contributed to taking up efforts to seek measures of a limited nuclear war and a “flexible response” as an alternative to massive retaliation.
EN
The fact that the production and the use of a nuclear weapon during the World War II began a new chapter in both the development of military technology and views on the preparation and conduct of a war. Creators and supporters of the atomic bomb quickly realized that it was too powerful to force it into the framework of existing doctrines. Therefore, it proved necessary to look for other solutions as the basis for a new type of a strategy. It was expected that this would be the political-military "containment" strategy introduced in the late 1940s. This, becoming the cornerstone of the US foreign policy, treated the nuclear arsenal as the most convenient and sometimes the only tool of deterrence of the Soviet Union. In the military dimension, as a derivative of the contradictory nuclear strategy of the Truman’s administration, it did not give up the bombing of cities but through deterrence and assurance of the security of allies in Europe it proposed a quick and massive nuclear attack.
5
Content available Broń biologiczna i bioterroryzm
PL
Broń biologiczna jest stosunkowo tania i łatwa w produkcji, ukryciu i przenoszeniu. Zagrożenie użycia broni biologicznej wciąż wydaje się bardzo prawdopodobne. Współcześnie największą grozę budzi perspektywa wykorzystania broni masowego rażenia, zatem również broni biologicznej, przez ugrupowania terrorystyczne (bioterroryzm). Autor artykułu w sposób syntetyczny, w oparciu o dostępne piśmiennictwo oraz dane niepublikowane, przybliży istotę broni biologicznej oraz zjawiska bioterroryzmu.
EN
Biological weapons are relatively cheap and easy to produce, hide and relocate. The threat of using biological weapons still seems to be very real. Today, the greatest fear is the possibility of contemporary terrorist organisations using weapons of mass destruction (biological weapon, bioterrorism). This article is based on the available references and unpublished information. Author discusses the current level of threat of biological weapons and bioterrorism.
PL
Niniejszy artykuł opisuje genezę i rozwój międzynarodowych inicjatyw dotyczących kontroli proliferacji broni masowego rażenia, jak i podstaw prawnych tej kontroli. Omówione zostaną takie traktaty międzynarodowe, jak Układ o nieproliferacji broni jądrowej z 1968 roku, Grupa Australijska, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych, Porozumienie z Wassenaar, Konwencja o zakazie broni chemicznej, Proliferation Security Initiative. Zostaną opisane zarówno zapisy tych konwencji, jak i ich realny wpływ na kontrole międzynarodowej proliferacji broni. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną prawne podstawy polskiego systemu kontroli proliferacji zbrojeń, między innymi ustawia z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wymienione zostaną również instytucje, takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Ministerstwo Gospodarki, których działanie ma na celu kontrolę proliferacji broni masowego rażenia oraz walkę z jej nielegalnym handlem.
EN
This article describes the origin and the development of international initiatives to control the proliferation of weapon of mass destruction and legal basis for this control. There are presented international treaties such as the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons from 1968, the Australia Group, the Missile Technology Control Regime, Wassenaar Arrangement, the Chemical Weapons Convention and Proliferation Security Initiative. The article discusses the provisions of these agreements and their real influence on the weapon’s proliferation control. Later the article presents the legal basis for the polish system of control of the proliferation of mass destruction weapon, including the Law of 29 November 2000 concerning international trade in goods, technologies and services of strategic significance for state security and maintenance of international peace and security, and amending selected laws. There are also mentioned such institutions as The Internal Security Agency (ABW) and Ministry of Economy, which function is to control the proliferation of the weapon of mass destruction and the fight against its illegal trade.
7
Content available Dekontaminacja enzymatyczna broni masowego rażenia
PL
Artykuł jest poświęcony metodom odkażania broni masowego rażenia (biologicznej oraz chemicznej) opartym na stosowaniu białkowych katalizatorów reakcji chemicznych – enzymów. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystywania enzymów do neutralizacji oraz destrukcji szkodliwych dla środowiska i człowieka związków chemicznych używanych w broni masowego rażenia. Pokazano mechanizm reakcji enzymatycznej. Przedstawione są możliwości wykorzystywania lizozymu oraz mieszanin lizozymu z chitynazą, mutanolizyną jako destruktora niebezpiecznych bakterii (E. Coli, laseczki wąglika Bacillus anthracis) oraz ich zarodników. Dokonano porównania wad i zalet stosowania chemicznych oraz enzymatycznych sposobów dekontaminacji. Ustalono, że w określonych warunkach enzymy mogą stanowić alternatywę dla chemicznych sposobów dekontaminacji broni masowego rażenia.
EN
This paper is devoted to the methods of decontamination of weapons of mass destruction (biological and chemical), based on the use of protein catalysts of chemical reactions – enzymes. This paper presents the possibility of using enzymes to neutralize the harmful and destructive to the environment and human chemicals used in weapons of mass destruction. The mechanism of the enzymatic reaction is showed. These are the possibilities of using lysozyme as destructor dangerous bacteria (E. coli, anthrax Bacillus anthracis) and their spores. The advantages and disadvantages of chemical and enzymatic methods of decontamination have been compared. It was found that under certain conditions the enzymes can be an alternative to chemical methods of decontamination of weapons of mass destruction.
9
Content available remote Transnacjonalizacja terroryzmu
PL
W artykule przyjęto i poddano pozytywnej weryfikacji tezę, że dominującą tendencją ewolucji współczesnego terroryzmu jest jego transnacjonalizacja. Jest on bowiem w coraz większym stopniu wynikiem transgranicznych działań podejmowanych przez podmioty niepaństwowe - transnarodowe. Przesłanki takiej ewolucji terroryzmu tworzy m. in. ewolucja środowiska międzynarodowego czyli tzw. zmiany systemowe. Zaliczono do nich procesy transnarodowe i ściśle z nimi powiązane procesy globalizacji. Jedne i drugie stają się strukturą politycznych możliwości dla transnacjonalizacji terroryzmu i jego nowych jakościowo cech. W artykule uznano, że w tych warunkach transnarodowo zorganizowane i funkcjonujące organizacje terrorystyczne, stały się podmiotem międzynarodowej gry politycznej i zyskały możliwość stymulowania zmian politycznych, gdyż istotą terroryzmu jest zastosowanie asymetrycznej taktyki do osiągania celów strategicznych. Co więcej organizacje terrorystyczne dysponują potencjałem stymulowania takich zmian. Do elementów tego potencjału zaliczono: 1) motywację religijną, będącą rodzajem kapitału społecznego, 2) możliwość stosowania do ataków terrorystycznych broni masowego rażenia, 3) specyficzny rodzaj sieciowych, transnarodowych struktur organizacyjnych, 4) wykorzystywanie technologii w tym tych informacyjnych do wspierania procesu funkcjonowania organizacji terrorystycznych i przeprowadzania ataków, 5) wykorzystywanie możliwości działających w skali globu mediów.
EN
The article points out and verify the thesis that there is a tendency in evolution of contemporary terrorism to get transnational. It is developed by transboundaries actions undertaken by non-state Le transnational actors. Such progress of terrorism is caused by evolution of international environment and by so called systemic changes connected with transnationalization and globalisation processes of international relations. Both of those are turning in to structure of political possibilities for transnationalization of terrorism and its new characteristics. It has also been mentioned in the article that in current international conditions, organised and well functioning terrorist organisations are taking part in international political game as they are capable of stimulating political change by using non-symmetrical tactics to reach strategic goals. They poses potential to stimulate such change. This potential is composed of following elements: 1) religions motivation being some kind of social capital, 2) usage of weapons of mass destruction, 3) network-based international organisations, 4) usage of technology and information to support terrorist attacks, and 5) usage of global media.
10
Content available remote Przewidywana sytuacja skażeń, czyli heurystyka w prognozowaniu
EN
Contamination resulted from using weapons of mass destruction depends mainly on the kind of attack, type of agent used and many other circumstances such as for instance terrain or weather. Such a great variety of variables influencing the final picture of contamination causes that the way the contamination is evaluated will be different. Forecasting contamination, conducted before, during or after WMD attacks will be an indispensable element of such an evaluation in all cases. The most difficult case of such a forecasting is forecasting contamination, i.e. the attempt to evaluate a future state of contamination conducted before WMD attacks, in a situation when we do have almost no data concerning the place, time and kind of attacks. The article is an attempt to evaluate the usefulness and reliability of such a forecasting. The idea, aim of forecasting, types of contamination forecasting and their detailed interpretation are described. All controversies relating to forecasting contamination are thoroughly analysed and mutual relations between forecasting contamination and evaluations of risk (threat) conducted on all levels of command are defined. Additionally, an essential connection of such a forecasting with heuristic methods of problem solving is shown.
11
Content available remote Detekcja i identyfikacja skażeń CBRN w warunkach zagrożeń nieklasycznych
EN
Modern warning and reporting systems, designated to recognize, generate, process and initially analyse information about CBRN contamination are complicated, both organizationally and technically. Bearing this in mind it is of the utmost importance to emphasise the capabilities of the specialist equipment. In the article, the authors try to present a contemporary knowledge of the modern military methods of detecting, monitoring, identifying contamination as well as the direction of current developments.
12
Content available remote Bliski Wschód - dzisiaj
13
Content available remote Broń jądrowa i bezpieczny świat
EN
Nuclear weapon is an extremely spectacular and at the same time lethal means of fighting. Some consider it a single "true” weapon of mass destruction whose destructive power exceeds everything that has ever been invented. Long lasting nuclear armament race was stopped, while countries that have nuclear weapon undertook many initiatives to its reduction and non-proliferation. A particular role is played by two strongest nuclear countries - the United States and Russia, which competing for many years were also the initiators of numerous disarmament treaties, pacts and conventions. The article presents the idea of contemporary threats in the aspect of nuclear weapon acquisition, possessing and using. For better understanding, the current world nuclear potential and its influence on international security is discussed. Also the revaluations that took place in the perception of threat awareness and defence methods are described. Four categories when nuclear weapon may pose a threat for the modern world are defined. They involve nuclear terrorism, new nuclear countries and regional conflicts, existing nuclear weapon arsenals and the risk that the non-proliferation idea of nuclear weapon may devaluate. Additionally, the latest solution of this problem is presented, called universal compliance, supported by Canegie Endowment for International Peace.
EN
The article outlines problems connected with maintaining the vitality of troops after an enemy attack. The activities of defence against weapons of mass destruction (WMD) have been described in detail because in case of combat when WMD are used, the range and degree of tasks’ complexity will be much greater than in conventional operations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.