Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water health safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Pierwsza europejska dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powstała w 1998 roku. W międzyczasie wprowadzano do niej zmiany, jednak nie były one rewolucyjne. Największe obciążenie dla wodociągów spowodowała zmiana w 2015 r. oparta na wymaganiach Euratom. 23 grudnia 2020 r. została opublikowana od dłuższego czasu wyczekiwana nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przekształcająca tę z 1998 roku. Debata nad jej treścią trwała kilka lat, instytucje unijne, zgodnie z zasadami, szeroko konsultowały wszystkie zapisy. Wydaje się, że założenia nowej dyrektywy są jasne, jednak czy tak jest okaże się dopiero podczas jej transpozycji, a następnie wdrażania.
PL
Aktualnie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zarówno z wód powierzchniowych jak i podziemnych, ustanawia z urzędu organ Wód Polskich, a decyzję o ustanowieniu terenu ochrony pośredniej podejmuje się na podstawie analizy ryzyka, obejmującej ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrologiczne lub hydrogeologiczne oraz dokumentację, odpowiednio, hydrologiczną lub hydrogeologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody, najlepiej wieloletnie.
PL
Komisja ds. Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego zatwierdziła w dniu 30 listopada 2020 r. porozumienie dotyczące dyrektywy w sprawie wody pitnej (DWD – Drinking Water Directive – dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) oraz przyjęła rezolucję, w której domaga się prawidłowego wdrożenia prawodawstwa UE dotyczącego wody. Na posiedzeniu plenarnym parlamentu w dniach 14-17 grudnia 2020 r. odbędzie się głosowanie nad przyjęciem obu dokumentów.
PL
Specjaliści ostrzegają, że triklosan (TCS), substancja chemiczna występująca w wielu produktach codziennego użytku, jest szkodliwy dla zdrowia. W artykule przybliżymy ten temat i odpowiemy na pytanie: Jakie niebezpieczeństwo dla zdrowia stwarza triklosan?
EN
Experts warn that triclosan – a chemical present in many everyday products is harmful to health. The article answer the questions: What danger poses for health?
PL
Aktualna sytuacja epidemiologiczna związana z szybkim rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, z objawami obustronnego zapalenia płuc wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wzbudza duże zainteresowanie zarządzających i pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zwłaszcza w aspekcie ochrony zdrowia pracowników i odbiorców usług. W obliczu ogólnoświatowego zagrożenia, zarządzający systemami zaopatrzania w wodę dokonują trudnych wyborów dotyczących zapewnienia dyspozycyjności pracowników niezbędnych do zapewnienia ciągłości dostaw wody, przy jednoczesnej minimalizacji niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 strumieniem skażonych ścieków i wody. Zarówno Centers for Disease Control and Prevention (CDC), jak i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdzają, że zakażenie wirusem SARS-CoV-2 może przebiegać bezobjawowo, zatem skala transmisji bezobjawowej jest nieznana. Ponadto brak dotychczas jednoznacznych dowodów o migracji tego patogenu w strumieniu transportowanych skażonych ścieków czy wody oraz brak doświadczeń w tej kwestii, rodzi wiele pytań: Czy woda surowa lub wodociągowa może stanowić drogę narażenia na COVID-19? Czy stosowane procesy technologiczne, w tym dezynfekcja, minimalizują ryzyko przenoszenia patogenu SARS-CoV-2 w strumieniu wody w systemach jej dystrybucji?
PL
Nowa dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (dokument 2017/0332 (COD)) w wersji ostatecznie zatwierdzonej poświęca dużo miejsca prawu do wody w aspekcie jej dostępności dla wszystkich ludzi przebywających na określonym terenie. W Polsce zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy. Krajowe zapisy ustawowe są obecnie bardzo ogólne i nie określają, jak gmina winna powyższe zadanie trealizować. Ustawa o samorządzie gminnym [1] w art. 7.1 stwierdza, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
PL
Sprawa zmniejszania się zasobów wodnych stanowiących surowiec wody do picia i zanieczyszczania ich wskutek rozwoju cywilizacyjnego uważana jest za jeden z najważniejszych problemów globalnych współczesnego świata. W Polsce temat jest tym poważniejszy, że od lat notujemy narastające deficyty wody, będące efektem zarówno niewielkich zasobów dyspozycyjnych naszego kraju, jak i istotnych zmian klimatycznych przejawiającymi długimi okresami bezdeszczowymi. W tym sektorze właśnie oczekuje się w najbliższych latach rozwoju innowacji techniczno-technologicznych, które zapewnią ochronę wód, a także nowego podejścia do zarządzania wodą opartego o zarządzanie ryzykiem i zapewniającego ochronę bezpieczeństwa całego systemu zaopatrzenia w wodę (SZW) – od źródła do kranu odbiorcy końcowego.
PL
Rozwój badań naukowych jest podstawą postępu społeczeństw. Unia Europejska ma znaczące osiągnięcia w pracach badawczo-rozwojowych. Szacuje się, że jedna trzecia światowych publikacji naukowych pochodzi właśnie z UE, mimo, że jej populacja stanowi tylko 7% populacji światowej. Dlatego powstaje Horyzont Europa, który ma być największym w historii programem naukowo-badawczym Unii Europejskiej, z budżetem wynoszącym 100 miliardów euro. Będzie w nowej perspektywie finansowej (2021-2027) następcą Horyzontu 2020. Prace nad nim trwają intensywnie od 2019 roku. Koncentruje się na kwestiach zmian klimatu, celach zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych, konkurencyjności i wzroście gospodarczym.
PL
Ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) wprowadziła istotne zmiany w zakresie wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych ujęć wód w naszym kraju. Dotyczy to w szczególności zniesienia zasady dowolności w zakresie ustanawiania stref ochronnych ujęć wód oraz wprowadzenia wymogu wykonania analizy ryzyka, jako nowego, bardzo istotnego elementu w całej procedurze wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych dla ujęć wód zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Jej wykonanie jest niezbędne do podjęcia decyzji o ustanowieniu dla ujęcia wody terenu ochrony pośredniej (TOP) lub rezygnacji z niego (art. 133). Wymóg ten dotyczy praktycznie wszystkich ujęć wód zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (art. 133 ust. 4). Właściciele takich ujęć, dla których nie ustanowiono dotąd terenów ochrony pośredniej (TOP), w terminie najpóźniej do końca 2020 r. są zobowiązani wykonać analizę ryzyka i przekazać ją do właściwego wojewody, do którego kompetencji od początku 2018 r. należy ustanawianie stref ochronnych ujęć wód z wyznaczonymi TOP. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej, obejmującej łącznie teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP), należy przygotować i złożyć do wojewody tylko w przypadku, gdy konieczność jej ustanowienia będzie uzasadniona wynikami tej analizy (art. 551 ust. 2). Brak złożenia w terminie opracowania Analizy ryzyka może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody (art. 415 ust. 8).
PL
5 maja 2020 r. ogłoszona została ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 875), stanowiąca nowelizację przepisów o tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Ustawa co do zasady weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 16 maja 2020 r.
PL
Brak jednolitego w skali UE systemu oceny higienicznej wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest powodem barier handlowych i utrudnień dla przedsiębiorców, którzy muszą poddawać wyroby ocenie w każdym z państw członkowskich. Projekt nowych regulacji w tym zakresie wprowadzając harmonizację metod badania powyższych wyrobów w oparciu o normy wydane na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011, przewiduje jednocześnie szczegółowe określenie zasad oceny higienicznej w aktach wykonawczych do nowej dyrektywy dotyczącej wody przeznaczonej do spożycia. Zasadniczym celem nowych zasad oceny jest ich ujednolicenie na obszarze UE, zapewniające jednocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia konsumentów.
EN
The lack of a harmonised and uniform EU-wide system of hygiene assessment of products in contact with water intended for human consumption is a reason for trade barriers and difficulties for entrepreneurs who have to assess their products in each Member State. The project of new regulations introducing harmonization of testing methods for the above products based on standards issued on the basis of Regulation (EU) 305/2011, also provides for a detailed definition of the principles of hygiene assessment in the implementing acts to the new directive on drinking water. The main purpose of the new assessment principles is to harmonize them throughout the EU, while ensuring a high level of consumer health protection.
PL
Bardzo dobra znajomość obszaru zaopatrzenia w wodę jest warunkiem koniecznym do prawidłowego opracowania Planu Bezpieczeństwa Wodnego. Jednak kluczowym, praktycznym elementem Planu są procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, których rangę potwierdza przeprowadzona analiza i ocena ryzyka. Inną grupę procedur stanowią okresowe przeglądy Planu oraz procedury monitoringu środków bezpieczeństwa. Wszystkie procedury związane z Planem Bezpieczeństwa Wodnego powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawa lokalnego dotyczącymi zapewnienia zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. W artykule przedstawiono istotne aspekty procedur związanych z posiadaniem przez przedsiębiorstwo Planu Bezpieczeństwa Wodnego.
EN
The thorough knowledge of water supply system is a necessary background to prepare and implement Water Safety Plan. The core, practical element of the Plan, however, are the procedures refering to the crisis events, previously analysed and estimated according to risk analysis principles. The other group of procedures is composed of the periodical survey of the Plan and the monitoring procedures of the safety tools. All the procedures should be prepared in accordance with the existing rules and local legal regulations regarding water supply at the special, crisis conditions. The important aspects of the Water Safety Plan procedures are presented in the paper.
PL
W pierwszym tegorocznym numerze Technologii Wody oraz na stronie internetowej Portalu Samorządowego ukazał się artykuł pt. Elementy zarządzania kryzysowego w Planach Bezpieczeństwa Wodnego. Teoria a praktyka, który zdaniem Autorek nie oddaje w sposób właściwy idei zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę, propagowanej od ok. 30 lat przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Idea ta w ciągu tych lat była stale rozwijania, co jest widoczne w poszczególnych wydaniach Wytycznych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
PL
Artykuł omawia merytoryczną treść elaboratu stanowiącego analizę ryzyka określonego w art. 133 ust.3 Prawa wodnego (Dz. U. 2017 poz. 1566). Ustawa przewiduje, że analiza ryzyka będzie powtarzana co 10 lat. Z tego powodu wydaje się uzasadnionym dążenie do ujednolicenia formy i treści, czemu może być pomocne przedstawienie niżej podanej propozycji merytorycznego zakresu elaboratu.
PL
Od pewnego czasu obowiązuje w Polsce nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, będące transpozycją do krajowego prawa rewizji Dyrektywy Rady 98/83 WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD), wprowadzającej fakultatywną ocenę ryzyka (§ 12 Dz. U. 2017 poz. 2294), a już zastanawiamy się, analizując konsekwentne od szeregu lat prace Parlamentu Europejskiego, co dalej z zarządzaniem ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę i bezpieczeństwem jej dostaw. Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. UE L260/6) ukazała się 7 października 2015 r., a miesiąc wcześniej Parlament Europejski przyjął Rezolucję w sprawie dalszych działań w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water”1. W związku z powyższym, nie było możliwości wprowadzenia zaleceń Rezolucji do rewizji DWD. Znajdą, więc one swoje odbicie w tegorocznej nowelizacji DWD.
PL
Omówiono aktualnie obowiązujące regulacje prawne, dotyczące stwierdzania warunkowej przydatności wody do spożycia i zasad postępowania w przypadku przekroczenia wartości parametrycznych przez wybrane wskaźnikowe parametry jakości wody. Podstawowym warunkiem takiego rozwiązania jest upewnienie się, że nie wpływa ono szkodliwie na zdrowie ludzi. Przedstawiono zasady dokonywania takiej oceny w odniesieniu do grup parametrów, których dotyczy możliwość stwierdzania warunkowej przydatności wody do spożycia.
PL
Pod koniec marca 2018 r. Stanisław Trzaskowski, przewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, otrzymał od Zbigniewa Józefa Króla, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Stanowisko RP do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (COM(2017)753). Stanowisko to zostało przyjęte w dniu 19 marca 2018 r. w trybie obiegowym przez Komitet do spraw Europejskich, natomiast w trzy dni później, 22 marca, zostało rozpatrzone bez uwag przez Komisję Sejmu RP do spraw Unii Europejskiej. W przedmiotowym dokumencie znalazło się kilka zagadnień budzących wątpliwości, w świetle materiałów udostępnionych na stronie Komisji Europejskiej (KE) [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-753_pl] poświęconej projektowi zmian Dyrektywy 98/83/WE (DWD) [Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. UE – L 330 z 5.12.1998 r.)].
PL
Kwestia dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD) [1], była gorąca w zasadzie cały zeszły rok. Wydaje się, że jest już gotowa do wkroczenia na ścieżkę legislacyjną, choć w chwili pisania artykułu pozostaje wciąż nieopublikowana przez Komisję Europejską. Droga do uchwalenia jest więc jeszcze dość daleka, gdyż dyrektywa musi przejść przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Nowa propozycja pojawiła się jednak w nieformalny sposób i wiele informacji, co do jej brzmienia, wydaje się na tym etapie legislacji pewnych.
PL
W Polsce funkcjonuje stan rzeczy, w którym nie tylko nikt nie zdefiniował poprawnie czym jest infrastruktura krytyczna, ale również nikt nie wie jak w praktyce chronić tą infrastrukturę przed zagrożeniami terrorystycznymi i dywersyjnymi, czyli zagrożeniami tak zwanej wojny hybrydowej. Najbardziej zatrważający stan rzeczy odnosi się do tej części infrastruktury krytycznej państwa, która nazywana jest systemami zaopatrzenia w wodę, a więc wodociągami dowolnego miasta lub wsi w Polsce.
EN
In Poland, there is a state of affairs in which not only no one correctly defined what a critical infrastructure is, but no one knows how to protect this infrastructure in practice against terrorist and diversion threats, that is threats of the so-called hybrid war. The most alarming situation refers to this part of the critical infrastructure of the state, which is called water supply systems, that is waterworks of any city or village in Poland.
PL
Poczucie bezpieczeństwa w każdej dziedzinie jest podstawowym dobrem, jakie człowiek może otrzymać i podarować drugiemu człowiekowi, aby ten mógł czerpać z życia pełnymi garściami. Skoro poczucie bezpieczeństwa jest w naszym życiu tak istotne, niezbędne jest jego zachowanie przede wszystkim na poziomie dóbr doczesnych, z których korzystamy i które mają służyć naszym potomkom. Z biegiem lat znacznie zmieniło się podejście do jakości wody pitnej dystrybuowanej do odbiorców. Podnosząc jakość usług, branża wodociągowa w wyższym stopniu pochyla się nie tylko nad tematem utrzymania parametrów jakości wody zgodnych z wymaganiami kolejnych wchodzących w życie Rozporządzeń, ale przede wszystkich skłania się ku eliminacji niebezpieczeństw mogących pogorszyć jakość wody przeznaczonej do spożycia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.