Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper describes the study of thermal properties of packages of silicon carbide Schottky diodes. In the paper the packaging process of Schottky diodes, the measuring method of thermal parameters, as well as the results of measurements are presented. The measured waveforms of transient thermal impedance of the examined diodes are compared with the waveforms of this parameter measured for commercially available Schottky diodes.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania techniczne umożliwiające prowadzenie badań symulacyjnych w środowisku wirtualnym o dużej powierzchni. Opracowane urządzenie do prezentacji obrazu środowiska wirtualnego w połączeniu z zaawansowanym wizyjnym system pomiarowym dają możliwość monitorowania długich trajektorii ruchu. Zebrane w ten sposób dane posłużą do udoskonalenia modeli matematycznych ruchu pieszych oraz pozwolą na porównanie trajektorii ruchu ludzi w środowisku wirtualnym i rzeczywistym. Zdobyta wiedza umożliwi lepszą ocenę wiarygodności wyników uzyskiwanych w czasie badań z wykorzystaniem środowisk wirtualnych.
EN
The paper presents technical solutions to conduct simulation tests in a virtual environment with a large area. Head Mounted Display in combination with an advanced motion capture system make it possible to monitor the long trajectory. The collected data will be used to improve mathematical models of pedestrian flow and allow us to compare the trajectory of movement of people in the virtual and the real environment. This knowledge will enable a better assessment of the reliability of the results obtained during immersion in a virtual environment.
PL
Trenażery i symulatory bazujące na technikach rzeczywistości wirtualnej zyskują coraz większą popularność i są stosowane w coraz większym zakresie. Elastyczność i realistyczna symulacja to jedne z głównych zalet rzeczywistości wirtualnej sprawiające, że jest ona chętnie wykorzystywana do szkolenia pracowników. W artykule przedstawiono przykład szkoleniowego środowiska wirtualnego uproszczonego stanowiska pracy oraz symulator rzeczywisty, który został wykorzystany do przeprowadzenia badań w celu weryfikacji skuteczności szkolenia za pomocą technik rzeczywistości wirtualnej.
EN
Different simulators based on virtual reality techniques are gaining more and more popularity and are used increasingly. Flexibility and realistic simulation are some of the main advantages of virtual reality that make it is often used for employee training. The article presents an example of a virtual training environment of simplified work station and the real simulator, which was used to verify the effectiveness of training using virtual reality techniques.
PL
Przedmiotem badań są przezroczyste amorficzne półprzewodniki tlenkowe i przezroczyste tlenki przewodzące – unikatowa klasa materiałów elektronicznych łączących cechy amorficznej mikrostruktury i kontrolowanego przewodnictwa elektrycznego przy zachowaniu wysokiej transmisji optycznej w obszarze widzialnym. W ramach prac prowadzonych w Instytucie Technologii Elektronowej opracowano technologię wytwarzania przezroczystych amorficznych warstw In-Ga-Zn-O o kontrolowanych w szerokim zakresie właściwościach transportowych. Zrozumienie mechanizmów formowania się amorficznych warstw tego materiału oraz wpływu parametrów procesu osadzania na jego właściwości elektryczne umożliwiło wytworzenie stabilnych kontaktów prostujących oraz całkowicie przezroczystych tranzystorów MESFET na giętkich podłożach, w tym na folii i papierze. W przyszłości na bazie opracowanych przyrządów wytworzone zostaną zintegrowane telemedyczne systemy diagnostyki osobistej wykonane w formie elementów przyklejanych na skórę.
EN
The subject of work is an unique class of materials, namely transparent amorphous oxide semiconductors. These combine amorphous microstructure and optical transparency in visible wavelength spectrum with controllability of electrical conductivity, resulting in conductive to highly-resistive thin films. Within the work performed at the Instytut Technologii Elektronowej the technology of transparent and amorphous In-Ga-Zn-O thin films was elaborated. Understanding the mechanisms of the amorphous phase formation and structure-property correlation paradigm allows us to fabricate reliable Schottky barriers and fully transparent thin-film transistors on such flexible substrates as foil and paper. The performed work is the basis for future research concerning integrated autonomous Point-of-Care patch-like systems.
PL
W artykule omówiono proces technologiczny wytwarzania diody elektroluminescencyjnej Al(In)GaN/GaN o emisji promieniowania w zakresie 380…400 nm z maksimum dla 384 nm oraz dostosowanych do niej kryształów fotonicznych. Zastosowanie kryształu fotonicznego w formie współśrodkowych pierścieni o stałej sieci 3 μm i wypełnieniu 60% wytrawionych w strukturze DEL pozwoliło na ponad dwukrotny wzrost mocy promieniowania, ograniczenie stożka emisji ze 150 do 90° oraz uzyskanie pojedynczego maksimum emisji w kierunku normalnym do powierzchni diody.
EN
This communication describes the fabrication of an Al(In)GaN/GaN light emitting diode (LED) emitting in the range 380...400 um with a maximum at 384 um along with the fabrication of appropriate photonic crystals. The etching of photonic crystals with a concentric ring structure with a 3 μm lattice constant and 60% filling factor in the LED structure yielded a more than doubled radiation power, more focused radiation cone of 90 instead of the initial 150° and a single energy maximum normal to the LED surface.
EN
The series of the clastic and organic Eocene and Oligocene deposits was penetrated by wells drilled in the NE part of the Polish Carpathian Foredeep. These rocks were deposited on the surface of the platform before the process of the foredeep development was started. The recent structural position of the Eocene and Oligocene rocks is the result of the following vertical and strike-slip movements along the NW–SE direction faults in the Paleo and Mesozoic basement. The Oligocene sandstones are good quality reservoir rocks.
7
Content available remote Żołynia - Leżajsk : stare złoże, nowe zasoby
PL
W artykule przedstawiono historię odkrycia i charakterystykę złoża gazu ziemnego Żołynia – Leżajsk. Gaz ziemny z części złoża odkrytej w latach 60. i 70. jest już wyeksploatowany. W ostatnich latach w oparciu o wyniki interpretacji anomalii sejsmicznych odkryto nowe, głębiej zalegające horyzonty gazonośne. Pozwoli to na utrzymanie wydobycia gazu ze złoża.
EN
The history and characteristic of basic parameters of the Żołynia – Leżajsk gas field were presented in the paper. The gas production from the part of the gas field discovered in 60th and 70th is nearly to ended. The deeper gas horizons were discovered on the base of the seismic anomalies interpretation in the latest few years. New discoveries will allow continuing the gas production during next few years.
PL
W artykule przedstawiono facjalną, litologiczną i petrograficzną charakterystykę skał zbiornikowych złoża gazu ziemnego Żołynia-Leżajsk. Przedstawiono zalety i wady badania ich właściwości zbiornikowych za pomocą pomiarów geofizyki otworowej w kontekście obliczania zasobów gazu ziemnego. Specjalną uwagę poświęcono wyznaczaniu miąższości produktywnej NetPay przy zastosowaniu parametrów brzegowych.
EN
The facial, lithologic and petrographic description of the reservoir rocks of the Żołynia-Leżajsk gas field is presented in the paper. The shine and dark side of the logs interpreted petrophysical parameters of reservoir rocks are discussed in the context of gas reserves calculation. The special attention was paid to NetPay determination using cut-off parameters.
EN
The paper contains the description of the latest discoveries made on the base of the DHI in the Rzeszów area. Total reserves in the Palikówka, Stobierna, Terliczka and Jasionka gas fields are estimated on 4.2 bln cm of high methane content gas.
EN
The intention of this paper is to present the description of the traps for gas accumulations in theMiocene deposits of the Carpathian Foredeep and the resulting zonation of the gas fields. The traps are related first of all to the palaeomorphology of the pre-Miocene basement formed by erosion supported by faulting processes. This type of traps is classified as compactional traps. The second kind of very productive structural traps was recognised beneath the Carpathian sole thrust, at the front of the Carpathians. The fault related trapping mechanism is also known from several gas fields. The pinching-out trap types caused by the horizontal and the vertical facies changes are rare and occur most often in the topmost part of the Miocene succession, because of the more favourable facies and less compactional deformation of the strata. According to the geological features and the types of the traps and sealing mechanisms, five gas field’s zones were recognized in the eastern part of the Carpathian Foredeep.
EN
The paper reviews the applied prospecting methods and potential methods of testing the seismic anomalies related to gas accumulation in the Miocene deposits of the Carpathian Foredeep. Since many detected anomalies is demonstrated by test drilling to have no commercial value, it is important to develop a set of effective methods allowing for verification of the hydrocarbon potential associated with particular anomalies.
EN
During last 50 years of exploration more than 120 gas and oil fields were discovered in the Carpathian Foredeep. The bulk of produced hydrocarbons (97%, mainly gas), were contained in the Miocene deposits, with a further 3% in the Miocene basement. The Miocene contains only gas, while both oil and gas were found in the basement rocks. The Miocene gas reservoirs are typically multi-horizon and saturated by the gas of very high methane content, usually 95 - 99%. About 90 billion cubic meters of this kind of gas were already produced. The Przemyoel Gas Fields Group is the largest one in Poland with GIIP of the near 71 billion cubic meters and the cumulative field production, as of December 31, 2002, amounted to 55 billion cubic meters. Better prospecting methods, particularly the direct hydrocarbons indicators (DHI) methods, opened a new stage of the exploration of gas accumulations in the Miocene deposits. Only during last 8 years near 20 new gas fields were discovered with these methods. The history and the physical background of the DHI methods were presented.
EN
The paper contains the description of the latest discoveries made on the basis of the DHI in the extreme NE part of the Carpathian Foredeep. Total reserves of Biszcza, Dzików, Wola Obszańska, Księżpol, Łukowa, and Luchów gas fields are estimated on 5.5 m3 of high methane content gas.
14
Content available remote Mioceńskie skały zbiornikowe zapadliska przedkarpackiego
EN
The paper reviews the main Miocene reservoir rocks of the Carpathian Foredeep. The Miocene clastic deposits include a wide spectrum of the reservoir rocks. The primary reservoirs are sandstones of different depositional elements of submarine fans, sandstones of deltaic environments (large mouth bar, distributary channels and others), and the shallow marine clastic deposits of estuaries and sandy barriers. Sporadically the gas accumulations are located in the secondary porous anhydrites.
PL
Zaprezentowano podstawy teoretyczne i zarys laboratoryjnej techniki pomiaru prędkości propagacji podłużnej i poprzecznej fali sprężystej w próbach okruchowych. Przedstawiono zalety i ograniczenia tej techniki oraz wyniki pierwszych pomiarów wykonanych na wybranych losowo 20 próbkach okruchowych. Wskazano możliwości wykorzystania wyników pomiarów w geofizyce, sejsmice i wiertnictwie oraz korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania tej metody pomiarowej.
EN
Presented are theoretical foundation and laboratory procedures of velocity determination of primary and secondary waves on drilling cuttings. The paper provides results for randomly selected 20 rock samples. Presented are advantages and disadvantages of this technique and possibilities of using the results in well logging, seismic soundings and drilling engineering.
PL
Na podstawie wyników badań geochemicznych próbek rdzeniowych z utworów dewonu z odwiertu Trzebownisko-3, określono potencjał węglowodorowy tych utworów oraz stopień dojrzałości termicznej. Wyniki badań biomarkerów wraz z wynikami badań petrologicznych, pozwoliły na ocenę genetyczną osadów dewońskich. W profilu tego odwiertu uzyskano przypływy ropy naftowej i gazu ziemnego z poziomu dewonu. Media te zostały również poddane ocenie genetycznej na podstawie wyników badań składu molekularnego i rozkładu specyficznych biomarkerów. Dodatkowo wykonane badania izotopowe uściśliły, chociaż nie wyjaśniły jednoznacznie, korelacji ropy naftowej z osadami dewońskimi. W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystyczne cechy osadów dewonu dolnego, który w przeciwieństwie do poziomu dewonu środkowego odznacza się macierzystością. Potencjał węglowodorowy tych utworów został częściowo uruchomiony, co udowodniły badania stopnia dojrzałości termicznej. Utwory te zatem powinny być brane pod uwagę jako potencjalne dodatkowe źródło badanych mediów złożowych z profilu tego odwiertu.
EN
The maturity and the quality of the organic matter in the Devonian sediments from Trzebownisko-3 well were determined. The composition of the hydrocarbons (distribution of biomarkers) in source rocks extracts, petroleum and natural gas were also determined. All these data allowed to characterise source rocks possibility to generate hydrocarbons andto correlate them with oil and gas discovered in this well.
PL
W referacie przedstawiono historię odkrywania akumulacji gazu w rejonie Żołyni oraz jej współczesny etap, w którym odkryto złoża Chałupki Dębniańskie, Grodzisko Dolne oraz głębokie horyzonty gazowe na wschodnim elemencie złoża Żołynia. Przedstawiono perspektywy poszukiwań w kontekście wyników badań sedymentologicznych oraz strukturalnych.
EN
The history of the exploration in the Żołynia area and the recent discoveries (Chałupki Dębniańskie and Grodzisko Dolne gas fields) were presented in that paper. The Żołynia-74 well was presented in details as the most important latest well in the area, which penetrated the gas-bearing sandstone horizons in the deep part of the Sarmatian profile. According the results of the sedimentological and structural interpretations the lower part of the sedimentary profile has very high gas potential in the central part of the shallow Żołynia gas field.
PL
W ciągu ostatnich 40 lat w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego odkryto szereg zasobnych złóż gazu ziemnego. Ich wielomiliardowe zasoby decydowały wówczas w sposób jednoznaczny o opłacalności poszukiwań. Złoża odkrywane obecnie mają zasoby znacznie mniejsze, dlatego też opłacalność ekonomiczna poszukiwań jest często kwestionowana. W ramach prac poszukiwawczych prowadzonych przez BG Geonafta opracowano oryginalną metodykę określania takich granicznych wartości zasobów i mocy produkcyjnych odwiertów, przy których planowane inwestycje poszukiwawcze stają się opłacalne ekonomicznie. Podstawą tej metodyki stało się sporządzenie wielofunkcyjnego modelu zależności kosztów od odkrywanych zasobów oraz określenie wartości granicznych koniecznych do wykonywania analiz opłacalności ekonomicznej. Metodyka ustalania wartości granicznych zasobów możliwych do odkrycia oraz możliwych do uzyskania mocy produkcyjnych odwiertów (złóż) pozwala na w pełni obiektywną ocenę możliwości odkrywania złóż, które będą ekonomicznie opłacalne dla inwestora. Szczegółowe określenie całości kosztów ponoszonych na poszukiwania i zagospodarowanie złóż jest bazą dla wykonywania jakichkolwiek obliczeń opłacalności ekonomicznej. Modele zbudowane dla poszczególnych regionów wschodniej części zapadliska przedkarpackiego pozbawione są ocen subiektywnych i w połączeniu z oszacowaniem prognostycznych zasobów pozostałych jeszcze w tej części basenu do odkrycia i wydobycia, mogą stać się podstawą do opracowania generalnej strategii poszukiwań w zapadlisku przedkarpackim.
EN
It is common knowledge that the biggest gas reservoirs were already discovered in the area of the Carpathian Foredeep. These sometimes giant, in Polish conditions, gas fields like Przemyśl, were obviously profitable. Today exploration is in the late stage and it is possible to find the numerous smaller gas fields. Their profitable is questionable. That was the reason to perform the special project for methodology of the economical evaluation of the small and medium gas fields. The main point of that project was the determine the minimum recoverable gas reserves and the minimum production of the gas from one well or field to make any exploration profitable. The results of the project in connection with estimation of the remaining gas reserves in the Eastern part of the Carpathian Foredeep can be the base of the future exploration strategy in that area.
19
Content available remote Perspektywy poszukiwań węglowodorów w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim
PL
Referat zawiera zarys historii poszukiwań i odkryć złóż ropy i gazu w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim. Przedstawiono również perspektywy poszukiwań w niższym piętrze strukturalnym Karpat oraz osadach miocenu i skałach podłoża zapadliska przedkarpackiego. Podkreślono zależność kolejnych odkryć złóż węglowodorów w tych rejonach geologicznych od postępu metodyczno-interpretatcyjnego.
EN
The history and the recent hydrocarbon discoveries in the Carpathians and the Carpathian Foredeep were presented in that paper. During 150 years 67 oil and 17 gas fields have been discovered in the Polish Flysch Carpathians and almost 12 million tons of oil and around 13 billion m3 of gas was produced from these fields. Most of the accumulations discovered to this time occur in the shallow, steep, narrow frequently scaled and dislocated folds. The prospectivity of the lower structural horizon in the eastern part of the Polish Flysch Carpathians is confirmed by the results of deep drilling and fragmentary results of seismic survey and processing. As a result of the exploration in the area of the Carpathian Foredeep 120 gas and oil fields has been discovered. They produced 90.5 billion m3 of gas and 3.2 million tons of oil. The present day period of exploration is characterized by the necessity of identification of small areal and amplitudinal objects. This process becomes more and more complex. The complex geological-geophysical analysis of the every new exploration object become necessary, regardless of usefulness of the newest technologies and interpretational procedures implementation. Most of the recent discoveries were produced on the base of time sag and high amplitude seismic anomalies (the DHI method). These analysis supported by the detailed sedimentological studies gave the numerous prospective objects in the Miocene deposits elongated in the structural NW-SE trends. The prospectivity prognosis of the Carpathian Foredeep limited to the Miocene issue would not be completed. The results of Hermanowa 1 deep well confirmed the significant oil potential of Ordovician and Silurian source rocks. The cumulative generating potential in the Bucznik - Hermanowa - Babica - Nosówka area is 8 t/m3. The prospectivity of the Jurassic buildups in the central part of the Carpathian Foredeep is still very high, but it requires more intensive velocity investigation and application of the several modern processing procedures. The Dogger deposits of the basement deserve a special attention in northeastern part of the foredeep.
PL
W ciągu ostatnich 40 lat, w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego odkryto szereg zasobnych złóż gazu ziemnego. Ich wielomiliardowe zasoby decydowały wówczas w sposób jednoznaczny o opłacalności poszukiwań. Obecnie odkrywane złoża mają zasoby znacznie mniejsze, dlatego też ich opłacalność ekonomiczna jest często kwestionowana. W ramach prac poszukiwawczych, prowadzonych przez BG Geonafta, opracowano oryginalną metodyką określania granicznych wartości zasobów i mocy produkcyjnych odwiertów, przy których planowane inwestycje poszukiwawcze stają się opłacalne ekonomicznie. Podstawą tej metodyki było sporządzenie wielofunkcyjnego modelu zależności kosztów od odkrywanych zasobów oraz określenie wartości granicznych, koniecznych do wykonywania analiz opłacalności ekonomicznej. Metodyka ustalania wartości granicznych zasobów możliwych do odkrycia oraz możliwych do uzyskania mocy produkcyjnych odwiertów (złóż) pozwala na w pełni obiektywną ocenę możliwości odrywania złóż, które będą ekonomicznie opłacalne dla inwestora. Szczegółowe określenie całości kosztów ponoszonych na poszukiwania i zagospodarowanie złóż jest bazą dla wykonywania jakichkolwiek obliczeń opłacalności ekonomicznej. Modele zbudowane dla poszczególnych regionów wschodniej części zapadliska przedkarpackiego pozbawione są ocen subiektywnych i w połączeniu z oszacowaniem prognostycznych, zasobów pozostałych jeszcze w tej części basenu do odkrycia i wydobycia, mogą stać się podstawą do opracowania generalnej strategii poszukiwań w zapadlisku przedkarpackim.
EN
It is common knowledge that the biggest gas reservoirs were already discovered in the area of the Carpathian Foredeep. These sometimes giant, in Polish conditions, gas fields like Przemyśl, were obviously profitable. Today exploration is in the late stage and it is possible to find the numerous smaller gas fields. Their profitable is questionable. That was the reason to perform the special project for methodology of the economical evaluation of the small and medium gas fields. The main point of that project was to determine the minimum recoverable gas reserves and the minimum production of the gas from one well or field to make any exploration profitable. The results of the project in connection with estimation of the remaining gas reserves in the Eastern part of the Carpathian Foredeep can be the base of the future exploration strategy in that area.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.