Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Tematyka artykułu dotyczy systemów zarządzania inteligentnym budynkiem, które współcześnie wykorzystywane są w wielu budynkach użyteczności publicznej. Dostępne powszechnie systemy podzielono na dwie grupy, z których do pierwszej zakwalifikowano komercyjne systemy sterowania, drugą natomiast stanowi system zbudowany przy wykorzystaniu sterownika PLC oraz panelu operatorskiego HMI. W artykule analizie poddano funkcjonalność oraz koszty instalacji obu grup systemów oraz zaprezentowano, na przykładzie zbudowanej makiety biurowca działanie systemu bazującego na sterowniku PLC. Przy zachowaniu pełnej funkcjonalności system wykorzystujący sterownik PLC stanowi ekonomiczną alternatywę do systemów komercyjnych, a z uwagi na to, że jest to urządzenie stosowane w przemyśle i często pracuje w trudnych warunkach, może być wykorzystane w układzie automatyki budynku.
EN
The subject of this article concerns the management systems of intelligent building which today is mainly used in many public buildings. Commonly available systems were divided into two groups, the first one was the commercial control systems, while the second is a system built using a PLC controller and HMI touchscreen. In the article the functionality and installation costs of both groups of systems were analysed and the operations of the system based on PLC controller was presented on the example of the built office building model. While maintaining full functionality the system using the PLC controller is an economical alternative to the commercial systems, and due to the fact that it is a device used in the industry and often works in difficult conditions, it can be used in the building automation system.
PL
Tematyka artykułu dotyczy niekonwencjonalnych zastosowań powszechnie wykorzystywanych w przemyśle sterowników PLC. Służą one głównie do zarządzania produkcją w zakładach przemysłowych, jednak z uwagi na ich parametry oraz koszty zakupu i eksploatacji mogą mieć zastosowanie do sterowania systemami niezwiązanymi z przemysłem. W artykule analizie poddano funkcjonalność, wymagania oraz koszty instalacji i eksploatacji systemów sterowania wykorzystujących sterownik PLC. Na przykładzie zbudowanych makiet zaprezentowano niekonwencjonalne zastosowanie sterownika PLC, który zachowując funkcjonalność systemu sterowania stanowi alternatywę dla innych rozwiązań. Głównym zadaniem opisanych w artykule rozwiązań jest zarządzanie pojedynczymi urządzeniami lub całymi obiektami niezwiązanymi z przemysłem. Rozwiązanie takie umożliwia duża uniwersalność sterowników i zastosowanie różnych algorytmów automatyzacji.
EN
The subject of this article concerns unconventional applications commonly used in the industry of PLC. They are used mainly for the production management in the industry, but because of their parameters and the purchase and exploitation costs may be applied to control systems not related to the industry. This article analyzed the functionality, requirements and the costs of installation and exploitation of control systems using PLC. On the example of constructed models the unconventional usage of a PLC that maintaining the functionality of the control system is an alternative to other solutions was presented. The main task of the described solutions in the article is the management of single devices or entire objects not related to the industry. This solution enables a large versatility of the controllers and the usage of various algorithms of automation.
PL
W artykule opisane zostały wybrane zagadnienia związane z identyfikacją zakłóceń zarejestrowanych wraz z sygnałem bioelektrycznym z mięśni człowieka. Zaprezentowany algorytm wykrywania zakłóceń dotyczy identyfikacji składowych w widmie sygnału, które pochodzą od sieci energetycznej i urządzeń elektrycznych pracujących w otoczeniu obiektu badań. Realizacja założonego celu identyfikacji zakłóceń została wykonana poprzez opracowanie algorytmu i napisanie programu do analizy wyników pomiarów. Na przykładzie wybranych plików z wynikami pomiarów przeprowadzone zostały testy działania algorytmu identyfikacji i napisanej w środowisku Matlab aplikacji.
EN
In the paper, the selected problems that are associated with the identification of interferences registered with a bioelectrical signal of human muscles. The presented algorithm detects interferences related to the identification component in the spectrum of the signal. These disturbances are from the power network as well as any electrical equipment. The algorithm has been designed and a software for analysis of measurement results has been made. Using the selected files concerning the results, operation tests on the algorithm and Matlab application were realized.
PL
W niniejszym artykule omówiono zagadnienia związane z matrycami światłoczułymi stosowanymi w cyfrowej akwizycji oraz analizie obrazów: CCD i CMOS. Przedstawiono budowę, zasadę działania, rodzaje oraz parametry i właściwości obu typów matryc. Następnie przeanalizowano różnice oraz podobieństwa matryc CCD i CMOS wynikające m.in. z ich struktury i rodzaju. Ponadto omówiono obszary aplikacyjne matryc światłoczułych, zwracając jednocześnie uwagę na wpływ danego zastosowania i wymaganych parametrów na wybór: CMOS czy CCD.
EN
In the present article they discussed issues concerning photosensitive matrices applied in the digital aquisition and analysis of images: CCD and CMOS. a structure, a principle of operation, types, parameters and properties of both types of matrices were described. Next differences and resemblances of CCD and CMOS matrices resulting among others from their structure and the kind were analysed. Moreover appliqué areas of were discussed, simultaneously considering the influence of the given application and required parameters on choice: CMOS or CCD.
PL
W artykule opisane zostały wybrane zagadnienia związane z identyfikacją artefaktów EKG zarejestrowanych wraz z sygnałem bioelektrycznym z mięśni człowieka. Napisany został program do przetwarzania wyników pomiarów. Program wykorzystuje dane zapisane w pliku tekstowym. Algorytm aplikacji realizuje identyfikację składowych zespołu QRS. Wykonywane są operacje uśredniania sygnału w odpowiednio dobranych oknach czasowych. Na przykładzie wybranych plików z wynikami pomiarów przeprowadzone zostały testy działania algorytmu identyfikacji artefaktów i napisanej w środowisku Matlab aplikacji.
EN
In the paper, the selected problems that concern the identification of ECG artifacts recorded in a bioelectrical signal of human muscles. A special program has been written to process the measurement results. The program uses the data that have been saved in a text file. The presented algorithm detects interferences related to the identification of the QRS component. Identification of the QRS components was performed by the algorithm. Signal averaging operations are realized in properly selected time windows. Using the selected files concerning the results, operation tests on the algorithm and Matlab application were realized.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do wyznaczania charakterystyki amplitudowej filtru dolnoprzepustowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne działania tego typu filtrów oraz określono wybrane parametry tych podzespołów. Zaprezentowano proces tworzenia przykładowego filtru z wykorzystaniem oprogramowania FilterPro. Zaproponowano algorytm przetwarzania, który umożliwia wyznaczanie żądanej charakterystyki. Zaprojektowano i skonstruowano przykładowy filtr dolnoprzepustowy. Opracowano oprogramowanie, napisane w środowisku LabVIEW, umożliwiające akwizycję sygnałów pomiarowych. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem zaprojektowanego filtru. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to evaluation of the attenuation diagram of low–pass filter is presented in the paper. The paper shows the measurement results, which were obtained on a designed measuring position, presented in Fig. 1, consisting of the source of a signal of voltage, the voltmeters indicating the true values of input and output voltages and a computer with control software. The process of formation of selected low–pass filter by using application software FilterPro was presented in the paper. By using the LabVIEW environment – as it is illustrated with an example of the developed application – we can support or add variety to the teaching of students in the field of metrology and measurement theory. The authors consider how the measurement results could be presented and visualised in a convenient and user–friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with the use of selected LabVIEW applications.
PL
Autorzy artykułu opisują przetwarzanie i analizę zmierzonego sygnału elektrycznego z mięśni w odniesieniu do budowy funkcjonalnej komputerowego stanowiska pomiarowego. Komputerowe stanowisko pomiarowe zostało wykonane z części sprzętowej i programowej jako wirtualny przyrząd pomiarowy. Część sprzętowa realizuje zadania przetwarzania sygnału takie jak: kondycjonowanie, filtrowanie, konwersja na postać cyfrową i wizualizacja danych. Część programowa to: formatowanie danych, analiza sygnału, filtracja cyfrowa, przygotowanie wyników pomiarów do wizualizacji i archiwizacji oraz sterowanie aparaturą. W pracy szczególną uwagę zwrócono na blok analizy sygnału elektromiograficznego i realizowane funkcje związane z usuwaniem artefaktów, wyznaczaniem wartości bezwzględnej oraz wartości średniej i skutecznej napięcia sygnału.
EN
The authors of the article describe the processing and the analysis of the measured electrical signal from the muscles in relation to the functional construction of the computer measurement system. The computer measurement system was made of hardware and software as a virtual instrument. The hardware performs signal processing tasks such as: conditioning, filtering, conversion to digital form and data visualization. The software includes: formatting data, the signal analysis, digital filtration, preparing the measurement results to visualization and archiving and controlling the equipment. In this article, the particular attention has been paid to the block of the electromyographic signal analysis and the implemented functions related to the removal of the artifacts, the determination of absolute value and the effective value of the voltage signal.
PL
Tematyka artykułu dotyczy obszaru badań związanych z symulacją elektronicznych układów analogowych, wykorzystywanych podczas projektowania. Przedstawiono właściwości wybranych programów do symulacji układów elektronicznych (Multisim, LTSpice IV oraz Protel 99SE), które zdaniem autorów są najczęściej wykorzystywane podczas projektowania. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji dla czterech wybranych układów (wzmacniacza odwracającego, nieodwracającego, wtórnika i detektora wartości szczytowej) oraz porównano je z wynikami pomiarów otrzymanych dla układów rzeczywistych. Zaproponowane układy analogowe są układami, które najczęściej współpracują z systemami pomiarowymi, a zaprezentowane charakterystyki pozwalają ocenić, który program z największym prawdopodobieństwem odzwierciedli rzeczywiste parametry układu.
EN
The subject of this article concerns an area related to the simulation of electronic analog circuits used during their designing. The properties of selected programs for the simulation of electronic circuits (Multisim, LTSpice IV and Protel 99SE) were presented, which according to the author are most commonly used during their designing. The selected simulation results for four selected circuits (the inverting amplifier, the noninverting amplifier, the voltage follower and the peak detector) were shown and they were compared with the measurements results obtained for real circuits. The proposed analog circuits are ones that frequently work with the measurement systems and the presented characteristics allow us to evaluate which program is most likely to reflect the actual parameters of the circuit.
PL
Tematyka artykułu dotyczy metod oceny statystycznej wykorzystywanych podczas normalizacji wyników pomiarów. Omówiono zagadnienia związane z miarami tendencji centralnej oraz miarami rozproszenia, które w zależności od rozkładu danych mogą przyjmować różną postać. Przedstawiono algorytm podziału na przedziały klasowe, który skutecznie filtruje niepożądane dane oraz opisano proces normalizacji danych otrzymanych z serii pomiarów, który przeprowadzony jest z wykorzystaniem przedziałów tolerancji. Zaprezentowano oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzenie procesu normalizacji na podstawie określenia dopuszczalnych granic zmienności badanej cechy statystycznej. Praktyczne wykorzystanie opisanych metod potwierdzono na drodze analizy statystycznej przeprowadzonej na przykładowych wynikach.
EN
The subject of the article concerns the methods of statistical evaluation used during the standardization of the measurement results. The issues related to the measures of the central tendency and the measures of dispersion were discussed, which depending on the distribution of data may take a various form. The algorithm of the division into the class intervals which effectively filters out the unwanted data was presented and the process of normalization of the data received from a series of measurements which is carried out with the use of the tolerance intervals was described. The software that allows you to carry out the normalization process on the basis of determination of the permissible limits of variation of the tested statistical characteristics was shown. The practical usage of the described methods was confirmed on the way the statistical analysis carried out on the sample results.
PL
Praca zawiera opis komputerowego stanowiska pomiarowego, w którym do pozyskania sygnału elektrycznego z mięśni wykorzystano elektrody powierzchniowe. Do wzmocnienia sygnału z elektrod zastosowano wzmacniacz instrumentalny. Następnie w torze sygnałowym użyty został filtr dolnoprzepustowy i karta pomiarowa DAQ. Sterowanie z poziomu komputera zostało zrealizowane z zastosowaniem magistrali USB. Do obsługi stanowiska oraz przetwarzania pozyskanych danych napisany został program w języku graficznym. Przeprowadzono wielokrotne pomiary testowe w stanie spoczynku i aktywności mięśni a przykładowe wyniki zostały zamieszczone w pracy. Zakłada się, że wykonane komputerowe stanowisko pomiarowe zostanie przeznaczone na cele dydaktyczne w zakresie nieinwazyjnych biopomiarów.
EN
The article includes the description of the computer measurement station, in which the surface electrodes were used to obtain the electrical signal from the muscle. The instrumental amplifier was used to amplify the signal from the electrodes. Then, in the signal path the low-pass filter and the measuring card DAQ were used. The computer controlling was realized by using the USB bus. The program was written in the graphic language to handle the position and the processing of acquired data. The multiple measurement tests at rest and the muscle activity were carried out and the sample results were included in the article. It is assumed that the made measurement station will be used for the educational purposes in the field of the non-invasive biomeasurements.
PL
W artykule opisano budowę i działanie wirtualnego przyrządu pomiarowego służącego do rejestracji sygnałów dźwiękowych. Nośnikiem informacji jest modulowane falą akustyczną światło z lasera półprzewodnikowego. W pracy opisano poszczególne elementy wchodzące w skład przyrządu oraz aplikację sterującą jego działaniem. Aplikacja została napisana w środowisku programistycznym LabVIEW. Jest ona narzędziem, które może być wykorzystywane do pozyskiwania, interpretacji, odtwarzania oraz analizy sygnałów dźwiękowych. Zrealizowany etap prac potwierdzony został przykładowymi pomiarami.
EN
This paper describes the structure and operation of a virtual measuring instrument designed to record sound signals. The light beam coming from a semiconductor laser, modulated by acoustic wave is the information carrier. All the particular elements of the instrument and the application controlling its operation are presented. The application was created in the LabVIEW software environment. It is a tool that can be used in order to obtain, interpret, play and analyze the sound signals. The achieved stage of the work has been confirmed with the selected measurements.
PL
W pracy zaprezentowano wybrane zagadnienia, które dotyczą techniki badań i pomiarów spektrofotometrem. Opisano wpływ przełączania źródeł promieniowania optycznego na wartość sygnału w torze pomiarowym spektrofotometru dwuwiązkowego. Zamieszczone wyniki obrazują widmo natężenia promieniowania optycznego w torze S (Sample) i R (Reference) przyrządu oraz transmitancję optyczną i jej fluktuacje. Rejestracji widma dokonano w zakresie długości fali UV, VIS i NIR , tj. od 190 nm do 900 nm.
EN
Some selected questions concerned the technology and measurements with the spectrophotometer are presented. Influence of the optical radiation sources switching over on the signal value in the measuring line of double-beam spectrophotometer is described. The presented results show the spectrum of the optical radiation intensity in the device S (Sample) and R (Reference) lines as well as the optical transmittance and its fluctuations. The spectrum was recording in the range including the wavelengths from 190 nm to 900 nm.
EN
This paper is devoted to interesting and difficult problems concerned with interdisciplinary biomedical engineering. The main purpose of the paper is to present rules and application of still developing modern methods of medical imaging combining properties of the selected techniques. The examples considered by the authors include combined applications of different methods of imaging such as: X-ray imaging, videoendoscopy, and ultrasonography. Some selected examples of effects obtained during real interventions assisted by combined imaging of operation site are shown in the paper. Examples of imaging the application of stents allowing for the performance of diagnostic and therapeutic procedures are also reported. Videoendoscopy imaging and X-ray imaging are two complementary methods applied during the interventions presented in stenting control. On the one hand, these methods facilitate a significant increase in diagnostics and treatment comfort. On the other hand, there is possibility to control stenting efficiency.
EN
This article describes the stage of work associated with the implementation of a program- controlled measuring stand for recording the acoustic signals. An attempt has been made for practical implementation of the stand that uses light from a semiconductor laser, modulated by acoustic wave to obtain the information transmitted by this wave. The authors decided to build the hardware construction of the stand with the use of: a PC which serves as the controller, a DAQ card, the light emitter set with a semiconductor laser and the light receiving set capable of processing the received signal into a form suitable for a DAQ card. Moreover, additional equipment used during the examination tests is also described. The software part of the stand includes: device drivers and an application written in LabVIEW environment. The functions of signal processing and analysis, graphical and numerical presentation of the data, recording to file and reading the stored data from a file are all implemented in the application. The achieved stage of a work has been confirmed by sample measurements.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do końcowej oceny niedokładności wyniku pomiaru rezystancji. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem wybranego multimetru przeprowadzone na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika. Tematykę prezentowaną w referacie przedstawiono z wykorzystaniem wybranych aplikacji.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to final evaluation of the resistance measurement accuracy is presented in the paper. The paper shows the measurement results obtained on a designed measuring position (Fig. 1) consisting of a multimeter indicating the conventional true value, examined resistors and a computer with control software. The multimeter used in the system is equipped with a communication interface IEEE-488.2, which makes it possible to control it remotely from the level of computer and developed application, written in the LabVIEW environment, based on the commands of SCPI standard. The designed measuring position has both research and teaching qualities and advantages. By using the LabVIEW environment - as it is illustrated with an example of the developed application - we can support or vary the teaching process of students in the field of metrology and measurement theory. The authors' present experience demonstrates that the developed software is a very useful instrument assisting the teaching process. The application of computer simulation to teaching is a requirement of modern education. The authors consider how the measurement results can be presented and visualised in a convenient and user-friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with use of selected LabVIEW applications.
EN
The purpose of the work is to present specific and difficult problems connected with scientific investigations and education in the interdisciplinary field what there is biomedical engineering. In our Division of Metrology and Optoelectronics, research works are combined with teaching duties. Our investigations in biomedical engineering are mainly based on utilization of light-tissue interaction. Interests include research and developing of measuring systems, evaluation of the uncertainty of measurement results, and improvement of instrumentation used in biomeasurements. The conducted by us speciality Measuring Systems in Industry and Biomedical Engineering (SPPIB) is the interdisciplinary speciality offered to the students at Faculty of Electrical Engineering at PUT. The Engineer's and the Master’s programs of the speciality offer several courses enabling greater depth knowledge and practical experience to students.
17
Content available remote Wpływ temperatury na odpowiedź kamery CCD
PL
Niniejsza praca dotyczy pomiarow temperaturowych wykonanych przy u.yciu kamery CCD. Pomiary przeprowadzono w komorze klimatycznej w zakresie temperatur od -5 do 45 oC dla ro.nych warto.ci parametrow pomiarowych, ze szczegolnym uwzgl.dnieniem czasu ekspozycji kamery. Celem bada. by.o okre.lenie wp.ywu temperatury na zale.no.ci zachodz.ce mi.dzy sygna.em pochodz.cym z badanego obiektu a odpowiedzi. kamery CCD na ten sygna.. Jako obiekt badany wykorzystano diod. elektroluminescencyjn. LED emituj.c. .wiat.o bia.e. W pracy zaprezentowano przyk.adowy uk.ad pomiarowy oraz przedstawiono wybrane wyniki i wnioski wynikaj.ce z serii pomiarow zrealizowanych przy ro.nych warto.ciach parametrow pomiarowych kamery CCD.
EN
This work concerns the temperature measurements made with the use of a CCD camera. Measurements were carried out in a climatic chamber at the temperature range extending from -5 to 45 °C for different values of measurement parameters. In particular, the camera exposure time was taken into consideration. A purpose of this study was to determine the influence of temperature on the relationships occurring between the signal coming from the tested object and the response of the CCD camera to this signal. The LED emitting white light was used as the object to be tested. In the paper an example of the measurement system has been presented. Some selected results obtained during the series of measurements carried out at different values of measuring parameters of the CCD camera and related conclusions are described.
18
Content available remote Application of LabView in measurements with the use of a CCD camera
EN
In the work, a measurement system for observation and registration of images by the use of a CCD camera with LabView environment used to control parameters the camera was presented. Possibility to change such parameters as shutter, video mode and trigger was taken especially into consideration. An example of the registering program and some selected images obtained from the CCD camera are shown.
19
Content available remote Role of optical techniques in combined use of selected methods of medical imaging
EN
The subject matter of this paper concerns advanced techniques of imaging used in diagnosis and minimally invasive procedures applied in non-operable cases of the digestive tract tumour therapy. The role of optical techniques in current medical imaging is significant. Optical properties of transilluminated or illuminated tissues and organs depend on strong light absorption and scattering. Numerous issues related to the result interpretation still remain unsolved. Effectiveness and precision can be especially improved when some combined methods of imaging are used. Videoendoscopy imaging, X-ray imaging, and endoscopic ultrasound imaging are three complementary methods applied during the interventions described in this work. All interventions have concerned with the upper part of the digestive tract. Especially, interdisciplinary issues of combined medical imaging are presented using some examples of a modern approach to imaging of esophagus and biliary stenting. The selected examples of effects obtained during interventions assisted by combined imaging of the operation site are presented. The operator can have great control over the appearance of desirable effects as well as undesirable complications in order to work comfortably and safe.
PL
W pracy zaprezentowano aplikacje opracowane w środowisku Lab­VIEW do komputerowej symulacji zasady działania i testowania dwóch rodzajów przetworników analogowo-cyfrowych: przetwornika A/C z przetwarzaniem metodą czasową prostą i przetwornika A/C z dwukrotnym całkowaniem. Panele frontowe zawierają obiekty graficzne, które umożliwiają interaktywną komunikację z użytkownikiem. Zaimplementowane w algorytmie programu efekty animacji umożliwiają ilustrację zasady działania przetwornika A/C. Aplikacja umożliwia ponadto wykonanie wirtualnych eksperymentów-dzięki możliwościom regulacji wartości parametrów sygnałów wejściowych i układów przetworników. Opracowane aplikacje mogą być zastosowane do celów dydaktycznych i badawczych.
EN
Applications designed in LabVIEW environment for computer simulation of operation principle and testing of two types of analog-digital converters: the single-slope A/D converter and dual-slope A/D converter are presented in the paper. Front panels contain graphic objects, which make possible interactive communication with an user. Animation effects allow to illustrate the ADC operation principle. Possibility of adjusting of ADC parameters value and parameters of input signals give possibilities of making virtual experiments. The applications can be used for education and research purposes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.