Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radio communication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Praca grupy dronów w pobliżu linii najwyższego napięcia
PL
Zbadano zachowanie się bezzałogowych urządzeń latających w pobliżu dwutorowej linii najwyższego napięcia (400kV). Szczególny nacisk położono na wpływ generowanych przez linię zakłóceń elektromagnetycznych na pracę urządzeń pokładowych (czujniki, układy sterowania) oraz na jakość transmisji danych. Wykonane eksperymenty pokazały, że lot grupy dronów wzdłuż linii najwyższego napięcia jest możliwy, lecz należy uwzględnić pewne zakłócenia, które mogą zaburzać ich wzajemną komunikację.
EN
The operation of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in the vicinity of the double extra high voltage (EHV) line (400kV) was investigated. We focused on the impact of the electromagnetic interference generated by the line on the operation of on-board devices (sensors, control systems) and on the quality of the data transmission. The performed experiments showed that the fly of the drones' group along the HV line is possible, but some noise of signals, which can disturb intercommunication, should be taken into account.
EN
Protecting the confidentiality, integrity and availability of information is very important in any telecommunications system. Information protection requires use of necessary physical, personal, information and communication technologies and above all – electromagnetic and cryptographic security measures. Equipment and tools for cryptographic protection should be examined and assessed in terms of resistance to known threats. Additional requirements are put on information protection for radio communication, especially military, where radio transmission is characterized by uncertainty of establishing and maintaining connections, bit rates are relatively low, often without full duplex. All this has an impact on the methods of cryptographic synchronization and implementation of cryptographic functions. A different approach to information protection is required by classic narrowband radio communications, a different one in time-division multi-access modes, and another one in broadband packet data transmission. Systems designed for information protection in radio communications implement appropriate operating modes of operation for cryptographic algorithms and protocols. Latest threats from quantum computers pose new challenges, especially in systems using public-key cryptography, because there are algorithms that can be used to attack these schemes with polynomial complexity.
EN
Most of the theoretical results, as well as methods using OFDM modulation, are obtained in order to increase the rate of information transmission with energy constraints and the bandwidth. For broadband radio access systems, this task is primarily due to the commercial purpose of these systems and the desire of the communications developers to provide high-speed wireless access to the Internet as much as possible at the same time.This article is devoted to the issue of increasing the energy efficiency of radio equipment using modulation orthogonal harmonic carriers under conditions of intentional interference and frequency-selective fading while ensuring a given level of reliability and speed of information transmission.
PL
Większość wyników teoretycznych, a także metod wykorzystujących modulację OFDM, uzyskuje się w celu zwiększenia szybkości transmisji informacji z ograniczeniami energetycznymi i przepustowością. W przypadku szerokopasmowych systemów dostępu radiowego zadanie to wynika przede wszystkim z komercyjnego celu tych systemów i chęci twórców komunikacji, aby zapewnić szybki bezprzewodowy dostęp do Internetu w jak największym stopniu w tym samym czasie. Artykuł poświęcony jest zwiększeniu wydajności energetycznej urządzeń radiowych z wykorzystaniem modulacji ortogonalnych nośników harmonicznych w warunkach zamierzonego zakłócania i selektywnego opadania częstotliwości, przy jednoczesnym zapewnieniu określonego poziomu niezawodności i prędkości transmisji informacji.
EN
The conditions of ensuring electromagnetic compatibility of radio electronic means of mobile radio service have been analyzed. The stagesof such analysis are outlined and a list of measures to be taken at each stage is given. The types of scenarios (paired, group) of interfering radio electronic means of mobile radio service are described. The technical specifications of the radiocommunication service equipment and antennas, which providea statement of validation of the electromagnetic compatibility of the radiocommunication electronic means radiocommunication, are provided. An algorithm for determining the electromagnetic environment is proposed and recommendations for providing electromagnetic compatibility are offered.
PL
Analizie poddane są warunki zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej środków radioelektronicznych mobilnych usług radiowych. Przedstawione zostają etapy takich analiz oraz podana jest lista środków do realizacji na każdym etapie. Opisane są rodzaje scenariuszy (parami, grupami) interferujących środków radioelektronicznych mobilnych środków radiowych. Podane zostają techniczne specyfikacje sprzętu usług radiokomunikacyjnych oraz anten, które przedstawiają oświadczenie o ważności kompatybilności elektromagnetycznej elektronicznych środków radiokomunikacji. Sugerowany jest algorytm dla określenia środowiska elektromagnetycznego oraz przedstawione zostają zalecenia dla świadczenia kompatybilności elektromagnetycznej.
PL
W eksploatacyjnych wyrobiskach komorowo-filarowych zakładów górniczych KGHM brak jest kablowej infrastruktury teletransmisyjnej. W połączeniu z ograniczonymi wymiarami wyrobisk stanowi to poważne utrudnienie podczas budowy niezawodnego systemu łączności. Radiowy system łączności, alarmowania i transmisji danych RWCS został opracowany jako system radiokomunikacyjny przeznaczony dla wyrobisk systemu komorowo-filarowego. Może on być stosowany przede wszystkim w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych podziemi kopalń. Jego urządzenia mają bardzo wytrzymałą obudowę, a elementy tworzące bezprzewodową sieć kratową cechują się długą (ok. miesięczną) autonomią zasilania.
EN
Summary: Mining excavation of the room and pillar extracting system of copper mines do not have a telecommunications cable network. Combined with the limited dimensions of the excavations, this is a serious impediment to the construction of a reliable communication system. The RWCS radio communication, system has been developed as a dedicated radio communication system for this type of excavation. It is intended for use in particularly difficult technical environmental conditions of underground mines. The devices of this system have a very durable housing, and the elements forming the wireless mesh network in the room and pillar excavations are characterized by a very long (about monthly) power autonomy.
PL
W ramach badań wykonano pomiary wpływu zakłóceń występujących w pobliżu dwutorowej linii WN (400kV) na pracę urządzeń latających (dronów) oraz na zakłócenia występujące podczas ich wzajemnej komunikacji w paśmie 433 MHz. Badania pozwoliły na określenie najbardziej istotnych źródeł zakłóceń.
EN
The impact of disturbances arising in the area of a two-ways HV grid (400 kV) on the aerial vehicles (drones) work was measured. The influence of these disturbances on the communication quality between devices for a 433 MHz band was investigated, as well. The research allowed to determine the main sources of disruptions.
PL
Komunikacja w podziemnych zakładach górniczych jest nieodzownym elementem technologii. Jej stosowanie wynika zarówno z konieczności porozumiewania się, jak i prawa obligującego zakład górniczy do jej posiadania. Obecnie systemy komunikacji opierają się na sieci telefonicznej lub światłowodowej. Można również spotkać sieci radiowe wykorzystujące tak zwany przewód promieniujący. W ostatnim czasie na rynku pojawił się system łączności bezprzewodowej niewymagający połączenia w obrębie np. oddziału eksploatacyjnego do sieci telefonicznej. Tego rodzaju system został podany ocenie w warunkach in situ w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. (LW Bogdanka). Testy systemu zostały przeprowadzone w ścianie kombajnowej, gdzie załoga została wyposażona w komunikatory, a transmisja pomiędzy pracownikami realizowana była poprzez repeatery. Następnie przeprowadzono ankietę wśród pracowników. System został oceniony jako dobry (w skali od 1 do 10 – 6,5), natomiast niektóre elementy systemu z punktu widzenia ergonomii załoga wskazała jako „do poprawy” w przyszłych wersjach systemu.
EN
Communication in underground mining is an element of technology. Its application results from the necessity of communication as well as the law obliging the underground mining to own it. Currently, communication systems are based on a telephone or fiber optic network, you can also meet radio networks using radiating cable. Recently, there has been a wireless communication system on the market that does not require connection within, for example, longwall panel of the telephone network. This type of system has been assessed in situ conditions in Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. (LW Bogdanka). The system tests were carried out in the shearer longwall, where the crew was equipped with communicators, and the transmission between employees was carried out through repeaters. Afterwards, a survey was conducted among workers. The functionalities of the system were rated well (on a scale of 1 to 10 - 6.5), while some elements of the system from the point of view of ergonomics were indicated by the crew as “to be improved” in future versions of the system.
PL
W artykule przedstawiono proces konfiguracji mikroukładów LoPy do komunikacji radiowej, za pośrednictwem protokołu LoRaWAN. Mikroukłady umieszczono na podstawkach Pyscan firmy Pycom. Jeden zestaw zaprogramowano jako bramka komunikacyjna zwracająca otrzymane dane do portalu The Things Network przez wbudowany moduł Wi-Fi realizujący połączenie internetowe. Drugi zestaw pełni rolę zdalnego czujnika przesyłającego informacje o natężeniu oświetlenia. Dokonano rejestracji urządzeń w sieci TTN oraz zaimplementowano bazę danych. Baza danych pozwala na pobieranie wpisów przez REST API. Bramka została udostępniona na mapie dla innych użytkowników i stanowi bezpłatny punkt dostępu do sieci TTN. Programowania mikroukładów dokonano za pomocą języka MicroPhyton w środowisku Atom. Zrealizowany układ umożliwia przesyłanie danych z czujników na znaczne odległości, przy zachowaniu niskiego kosztu utrzymania systemu i niskiego zapotrzebowania na energię.
EN
The paper presents the process of LoPy chip configuration for radio communication using the LoRaWAN protocol. The microchips were placed on Pyscan extension board. One of the devices was programmed as a communication gate. The received data were transmitted to The Things Network portal via Internet connection. Second device was working as a remote sensor that transmits information of the light intensity to the gate. Devices were registered in the TTN network. Database was implemented in the project for easy access via REST API type of application.
PL
W artykule przedstawiono produkty firm zajmujących się produkcją urządzeń z zakresu nowoczesnej elektroniki radiowej, w tym rozwiązania w dziedzinie odbiorników szerokopasmowych i rejestratorów sygnału radiowego. Produkty zostały omówione pod względem posiadanych parametrów, wymiarów, dostępnych funkcji oraz zastosowanego oprogramowania.
EN
The article presents the products of companies dealing in the production of devices in the field of modern electronics, including solutions in the field of broadband receivers and radio signal recorders. The products have been discussed in terms of their parameters, dimensions, available functions and the software used.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję adaptacyjnej metody zarządzania zasobami multipleksu w radiofonii cyfrowej DAB+. Dokonano analizy profilu programów radiowych na podstawie treści realizowanych audycji. Omówiono wyniki badań symulacyjnych dla czterech multipleksów o odmiennej konfiguracji i zawartości programów. Przedstawiono koncepcję demonstratora technologicznego, w pełni kompatybilnego ze standardem DAB+.
EN
In this paper we present the concept of an adaptive multiplex resource allocation method in the DAB+ broadcast system. We provide an analysis of profiles of a radio program with respect to transmitted content. We discuss simulation results of four multiplexes, with different configurations and programs. We describe the concept of a technological demonstrator, fully compatible with the DAB+ standard.
EN
In the age of digital media, delivering broadcast content to customers at an acceptable level of quality is one of the most challenging tasks. The most important factor is the efficient use of available resources, including bandwidth. An appropriate way of managing the digital multiplex is essential for both the economic and technical issues. In this paper we describe transmission quality measurements in the DAB+ broadcast system. We provide a methodology for analysing parameters and factors related with the efficiency and reliability of a digital radio link. We describe a laboratory stand that can be used for transmission quality assessment on a regional and national level.
EN
Broadcasting services seek to optimize their use of bandwidth in order to maximize user’s quality of experience. They aim to transmit high-quality digital speech and music signals at the lowest bitrate. They intend to offer the best quality under available conditions. Due to bandwidth limitations, audio quality is in conflict with the number of transmitted radio programs. This paper analyzes whether the quality of real-time digital DAB+ broadcasted radio programs surpasses the quality offered by analog FM radio. We also perform a subjective and objective quality assessment comparative study of the HE-AAC v2 audio codec used in DAB+. The subjective studies were carried out using the MOS test methodology, whereas the objective tests were realized using the ViSQOLAudio metric. These studies were followed by a questionnaire concerning the migration from analog to digital radio domain.
EN
In the age of digital media, delivering high quality content to consumers is one of the most demanding tasks. There exist numerous broadcasting standards, with different pros and cons, and the DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) system is one of the most popular among them. From an engineer’s perspective, efficient resource management under limited bandwidth conditions has always been a challenge. In this paper a subjective quality assessment study of the DAB and DAB+ broadcasting system is performer on a representative group of signal samples. It describes the radio link, including a fully functional transmitter designed for the purpose of this test, as well as the receiver side representing a commercially available consumer device, for a truly real-time and end-to-end quality evaluation.
14
Content available Systemy radiowe w kopalniach podziemnych
PL
Omówiono wybrane systemy radiowe stosowane w zakładach górniczych, w tym przede wszystkim te, które wykorzystują propagację swobodną oraz kierunkową z przewodem promieniującym. Przedstawiono także systemy wykorzystujące standardy sieci WLAN w kopalniach.
EN
Described selected radio systems used in mining, including in particular those that use free propagation and directional one with leaky feeder cable. Also presented systems based on standard WLAN in the mines.
PL
Przedstawiono wyzwania stojące przed projektantami przyszłych sieci radiowych piątej generacji (5G) związane z zapewnieniem ich efektywności energetycznej przy jednoczesnej obsłudze wykładniczo narastajacego ruchu związanego z mobilną transmisją danych. Omówiono obszary działania umożliwiające zwiększenie tej efektywnosci, tj. odpowiednie projektowanie, zarządzanie siecią, stosowną architekturę sieci, zarządzanie zasobami radiowymi, optymalizację algorytmów transmisji i działania na poziomie sprzętowym. Przedstawiono też wybrane współczesne wyniki badań w tychże obszarach i wynikajace z nich wnioski.
EN
In the paper, the key challenges of the design and development of the future Fifth Generation (5G) radio communication networks are discussed, that relate to their energy-efficiency while satisfying exponentially growing demand for mobile data traffic. The major areas of actions towards increasing this energy-efficiency are defined, namely: network development, network management, architecture, radio-resource management, link optimization and hardware components improvement. Some recent advances in these areas have been presented as well as the most important conclusions related to the energy efficiency of the radio networks.
PL
W artykule omówiono rolę mediów elektronicznych w życiu współczesnego człowieka. Dokonano analizy wybranych mediów w zakresie pełnionych funkcji. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 45 osób, uwzględniając aspekty społeczne, ekonomiczne oraz techniczne.
EN
In this paper we discuss the role of electronic media in the life of a modern man. We perform an analyzis of selected media in terms of their impact on society. We present results of a research study performed on a group of 45 people, taking into account the social, economical and technical aspects.
17
Content available Survey of Radio Navigation Systems
EN
At present, there is a growing demand for radio navigation systems, ranging from pedestrian navigation to consumer behavior analysis. These systems have been successfully used in many applications and have become very popular in recent years. In this paper we present a review of selected wireless positioning solutions operating in both indoor and outdoor environments. We describe different positioning techniques, methods, systems, as well as information processing mechanisms.
PL
W opracowaniu, autor prezentuję organizację łączności radiowej, wykorzystywanej przez oddziały wywiadowcze sztabów frontów Armii Czerwonej oraz sztaby partyzanckie, w końcowym okresie II wojny światowej. W części pierwszej opracowania, tytułem wprowadzenia, autor omawia zarys organizacji radzieckich frontów oraz organizację oddziałów wywiadowczych sztabów frontów, a także wydziałów wywiadowczych sztabów partyzanckich. W części zasadniczej artykułu zaprezentował strukturę organizacyjną węzłów łączności organów wywiadowczych, ich wyposażenie oraz charakterystykę sprzętu łączności. Bazę źródłową opracowania stanowią materiały archiwalne Oddziału Wywiadowczego Sztabu Głównego Wojska Polskiego, jak również materiały Polskiego Sztabu Partyzanckiego oraz powstałej w wyniku jego przekształcenia Bazy Materiałowo-Technicznego Zaopatrzenia przy Naczelnym Dowódcy WP dla Oddziałów na Tyłach Wroga, a także literatura historyczna i relacje. Z uwagi na fakt, że wymienione instytucje organizowane były według etatów, regulaminów i instrukcji Sztabu Generalnego Armii Czerwonej, autor przyjął, że organizacja oddziałów wywiadowczych, jak również Węzłów Łączności wywiadu operacyjnego we wszystkich sztabach frontów Armii Czerwonej oraz sztabach partyzanckich w okresie od lata 1943 r. do zakończenia wojny była identyczna, bądź bardzo podobna i bazowała na tych samych radzieckich etatach organizacyjnych, instrukcjach, kadrach oraz urządzeniach łączności.
EN
In the paper, the author presents the organization of radio communication established by the intelligence divisions of the front staffs and partisan staffs in the final years of World War II. As an introduction, in the first part of the paper, the author presents the draft of the Soviet fronts organization and the organization of the intelligence divisions of the front staffs, as well as the intelligence divisions of partisan staffs. The paper also shows the organizational structure of communication nodes, their equipment and the description of communication equipment. The source literature consists of archival materials of the Intelligence Department of the General Staff of the Polish Army, as well as documents from the Polish Partisan Staff and the Base for Material and Technical Supply under the Supreme Commander of the Polish Army for the troops behind enemy lines, which was created in the process of transforming the Polish Partisan Staff. The source literature also includes historical literature and personal accounts. Based on the fact that the aforementioned institutions were organized according to the plan of the General Staff of the Red Army, the author assumes that the organization of the intelligence divisions in all front staffs of the Red Army and in the partisan staffs between the year 1943 and the end of the War was identical, or similar, and that it was based on the same organizational plan.
PL
Wyposażenie linii kolejowych w system GSM-R wcale nie oznacza, że na tych liniach zostanie wyłączony z eksploatacji istniejący system radiokomunikacji VHF. W okresie migracji będą w dalszym ciągu dostępne systemy analogowe ale dodatkowo wyposażone w system SZS. Przyjęta koncepcja migracji z systemu analogowego VHF do cyfrowego GSM-R nakłada na eksploatację dodatkowe obowiązki w stosunku do istniejących. Sprawne zarządzanie tak różnymi systemami wymaga dużego wysiłku organizacyjnego i dobrej klasy fachowców. W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z analizą systemów radiołączności eksploatowanych obecnie na kolejach w Polsce. Przeanalizowano wybrane aspekty związane z migracją systemów analogowych do systemu cyfrowego GSM-R. Zaproponowano mechanizmy, których wdrożenie pozwoli na usprawnienie eksploatacji i utrzymaniem sieci GSM-R.
EN
Equipment of rail into GSM-R system does not mean that these lines will be excluded from the exploitation of existing VHF radio communication system . During the migration period will be available the analog systems but additionally equipped with the SZS . Adopted concept of migration from analogue VHF to digital GSM-R imposes additional obligations on the operation in relation to the existing ones. Efficient management of such different systems requires a lot of organizational effort and good quality professionals. The article presents the issues related to the analysis of radio communication systems currently operating on railways in Poland. We analyzed some aspects related to the migration of analog systems to digital system GSM-R. Proposed mechanisms, the implementation of which, will help to improve the operation and maintenance of GSM-R network.
PL
W artykule przedstawiono strukturę modelu alokacji zdarzeń radiokomunikacyjnych do stacji brzegowych i statków w obszarze A1. Przedstawiono wybrane aspekty prawne wynikające z przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego, konwencji: STCW oraz SOLAS normujące zasady pracy systemów radiowych oraz działanie operatorów GMDSS. Przeanalizowano propagację fali v w obszarze A1 w aspekcie analizy zasięgu poszczególnych radiostacji oraz możliwości nawiązania łączności pomiędzy nimi. Zaprezentowano podstawy teoretyczne i założenia stanowiące bazę dla procesu projektowania struktury modelu. Zaproponowano metody modelowania oraz prezentacji dyslokacji poszczególnych stacji radiowych oraz ich zasięgów. Opracowano sposób prezentacji zdarzeń radiokomunikacyjnych w funkcji czasu z wykorzystaniem diagramów czasowych. Przedstawiono sposób prezentacji zdarzeń radiokomunikacyjnych oraz decyzji podejmowanych na ich podstawie z zachowaniem chronologii.
EN
The paper presents a model of radiocommunication event allocation to shore-based radio stations and vessels in sea area A1. Selected legal aspects of the operation of radio systems and the work routine of GMDSS operators, included in the Radio Regulations, the STCW Convention and the SOLAS Convention, have been discussed. The v wave propagation in sea area 1 has been analysed as part of an analysis of the range of particular radio stations and their ability to establish radio contact. The theoretical basis and assumptions on which the model structure design process is based have been presented. Methods of modelling and presentation of dislocation of particular radio stations and their ranges have been discussed. A method of presentation of radio communication events in time, using time diagrams, has been developed. A method of chronological presentation of radio communication events and decisions based on them has been presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.