Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ładowarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przeprowadzono krótki przegląd podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie skalnym. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących wydobyciu surowców skalnych. Omówiono zastosowanie i wykorzystanie tych maszyn i urządzeń.
EN
This paper presents a brief review of basic machines and devices applied in rock mining.It describes machines and devices participating in the processes associated with rock minerals extraction. The application of these machines and devices has been described.
PL
Urabianie i załadunek surowców skalnych w kopalniach odkrywkowych to operacje, które nie byłyby możliwe do zrealizowania bez użycia koparek i ładowarek. Maszyny te pracują w skrajnie trudnych warunkach górniczo-geologicznych. Kopalnie surowców skalnych położone są często na terenach górskich lub wyżynnych, czyli trudnych do przemieszczania się. Różne rodzaje skał oraz duże uziarnienie urobku pozyskiwanego zazwyczaj z wykorzystaniem materiału wybuchowego ma duży wpływ na eksploatację maszyn i ich zużycie. Poważnym problemem są również skrajne warunki atmosferyczne - niskie temperatury w okresie zimowym i wysokie w letnim. Nie mniej istotne są opady atmosferyczne, powodujące duże utrudnienia w eksploatacji złóż skalnych. Jednymi z najbardziej obciążonych elementów ww. maszyn są łyżki, które na skutek dużego obciążenia i bezpośredniego kontaktu z niejednokrotnie abrazyjnym surowcem ulegają zużyciu na skutek wytarć i pęknięć. Powoduje to przerwy w procesie eksploatacyjnym i straty ekonomiczne. W artykule opisano przykłady naprawy łyżek i chwytaka, w wyniku których przywrócono ich pełną sprawność oraz funkcjonalność. Naprawy i regeneracje wykonywano, wykorzystując opracowaną w PW TSA Stalowa Wola technologię spawania i napawania z zastosowaniem materiałów spawalniczych firmy Capilla. Uzyskane efekty potwierdziły skuteczność zastosowanej technologii.
EN
Production and loading of the rock-based materials are the operations that could not be achieved without buckets and loaders. The machines are working under extreme mining-geological hard conditions. The extraction of rock materials that are often laid in mountain side, is hard due to issues with translocation of the produced, exposed materials. Different types of rocks and its grain size that are formed afterwards explosive extraction initiates problems interms of machine usability. In addition, weather condition as well plays important role in rock extraction and machine usability when low temperatures in a wintertimes and high temperatures in a summer time are met. Furthermore, apart weather conditions in winter and summer, also, rain induces problems when rock field is exposed. One of the most used elements during rock extraction is a digger buckets that are often exposed to the conditions wheretear, wear and cracks may form, leading to delays in rock material production and provoke economic losses. In this study, some examples of buckets and gripper repairs are shown, that led to refurbish of the exposed elements to obtain working condition. In this work, repairs under technologic developed by PW TSA Stalowa Wola were performed using welds and overlay coatings that were applied based on Capilla welding materials. The achieved results prove the used technologies.
PL
Nikomu nie trzeba mówić, że czasy są trudne. Nasi klienci przekonują się o tym na co dzień, spełniając surowe wymagania, jakie stoją zarówno przed pracownikami, jak i maszynami. Coraz trudniej jest też zapewnić firmie rentowność wobec wzrastających kosztów, nowych wymogów prawnych i rosnącej w siłę konkurencji. W LIUGONG to rozumiemy, czego najlepszym dowodem jest nasz najnowszy model ładowarki 877H.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki związanej z wykorzystania pojazdów elektrycznych w zeroemisyjnym transporcie publicznym. Przedstawiono w nim wybrane dokumenty oraz akty prawne dotyczące wprowadzenia autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej. Zaprezentowano korzyści środowiskowe bezpośrednio wynikające z ich eksploatacji oraz problematykę dotyczącą konieczności rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej wymaganej do ładowania akumulatorów pojazdów tego typu. Szczególną uwagę poświęcono analizie poszczególnych układów funkcjonalnych wchodzących w skład bateryjnego autobusu elektrycznego wykorzystywanego w transporcie publicznym. Podsumowanie niniejszego artykułu stanowi analiza wykorzystania zeroemisyjnego transportu publicznego w jednym z polskich miast.
EN
The aim of this article is to present issues related to use electric vehicles in zeroemission public transport. The first section shows documents and legal acts concerning the introduction of alternative drive buses in public transport. The article presents environmental benefits directly resulting from electric bus operation and issues related to the need to develop the power infrastructure required to charge batteries of this type of vehicles. The next section shows analysis of the functional systems in the battery electric buses. The summary of the article presents analysis of use of zeroemission public transport in one of the Polish cities.
PL
W artykule sprecyzowano pojęcie układu prostowodowego jako układu mechanicznego realizującego ruch postępowy bryły sztywnej. Analizę stosowanych i wykorzystywanych prostowodów przeprowadzono dla ładowarek oraz wozów wiercących pracujących w górnictwie skalnym.
EN
The article defines the notion of straight line mechanism as a mechanism that attains the linear motion of a rigid body. The analysis of applied straight line mechanisms has been carried out for loaders and drilling rigs used in rock mining.
PL
Aktualnie trwa intensywny rozwój pojazdów elektrycznych (EV) i hybrydowych typu plug-in (PHEV) z pokładowymi bateriami akumulatorów. Badania w tej dziedzinie skupiają się na maksymalizowaniu sprawności oraz minimalizowaniu masy i objętości systemów ładowania baterii. W artykule przedstawiono podział systemów ładowania osobowych pojazdów typu EV/PHEV. Opisano systemy ładowania przewodowego z podziałem na ładowarki pokładowe i zewnętrzne, systemy bezprzewodowe oraz układy wymiany baterii. Zaprezentowano wady i zalety takich systemów. W artykule autorzy przedstawili własną koncepcję izolowanej, dwukierunkowej ładowarki pokładowej zasilanej z sieci jednofazowej. Do realizacji wybrano dwustopniową topologię składającą się z przekształtników AC/DC (pełen mostek tranzystorowy) oraz DC/DC (wysokoczęstotliwościowy przekształtnik w topologii podwójnego mostka aktywnego). Dodatkowo, ładowarka jest wyposażona w aktywny obwód odsprzęgający w celu minimalizacji objętości kondensatorów w obwodzie pośredniczącym napięcia stałego.
EN
The increasing demand for more environmental friendly vehicular technologies contributes to the development of electric and hybrid vehicles (EVs and HVs). The current research topics cover maximizing the efficiency of the electric system, minimizing its weight and volume and extending the range of the vehicle. In this paper the overview of battery chargers for passenger EVs/PHEVs is presented. Battery chargers can be classified as on-board and off-board with unidirectional or bidirectional power flow. Another categorization divides the chargers into conductive and contactless systems. Various battery chargers are presented and compared. Advantages and disadvantages of different charging systems are given. In the second part authors present the concept of an isolated bidirectional On-Board Charger (OBC) using GaN transistors for electric vehicles application. The OBC should enable charging the vehicle from single-phase grid and using the vehicle as the source of energy in vehicle-to-grid application. The selected topology for this concept is a two-stage charger comprised of a full bridge (AC/DC converter), followed by a high frequency dual active bridge (DC/DC converter). Additionally, to minimize the capacitance in the DC-link active power decoupling method in a boost topology is employed.
7
Content available Maszyny do robót ziemnych i modyfikacji gruntów
PL
Producenci prześcigają się w konstruowaniu coraz to lepszych maszyn budowlanych. Dostępny na rynku sprzęt charakteryzuje się dobrymi parametrami w zakresie techniki napędowej, układów hydraulicznych i pneumatycznych, techniki kontrolnej, pomiarowej, nawigacji, a także bezpieczeństwa. Bogata jest również oferta usług dotyczących eksploatacji i serwisu.
PL
W artykule sprecyzowano motywy wprowadzania zdalnego sterowania pracą ciężkich maszyn roboczych w górnictwie. Opisano systemy sterowania i kontroli pracy tych maszyn. Szczególny nacisk położono na sposoby nawigacji maszynami w górnictwie podziemnym. Jak dotąd w dziedzinie automatyzacji osiągnięto pozytywne rezultaty, wprowadzając ją do wozów wiercących długie otwory strzałowe oraz do ładowarek i do wozów odstawczych w kopalniach pod ziemią.
EN
The paper defines the reasons for the implementation of the remote control of heavy work machines in mining. The control systems of these machines have been described. The ways of navigating machines in underground mining have been emphasized. Positive results in the field of automation have been achieved so far with its implementation in drilling rigs that drill long blastholes and in loaders and haul trucks in underground mines.
9
Content available Dostarczanie energii do autobusu elektrycznego
PL
W artykule omówiono metody dostarczania energii do autobusu elektrycznego z ogniwami elektrochemicznymi. Scharakteryzowano 2 rodzaje ładowarek - szybkie i wolne wraz z ich uproszczonymi schematami, pozwalającymi na wskazanie zasad ich działania. Artykuł zawiera także opis systemu fotowoltaicznego, umożliwiającego wykorzystanie energii promieniowania słonecznego.
EN
The article deals with supplying energy to the electric bus with electrochemical cells. Particular examples of two types of chargers: fast and slow are presented along with their most important operating parameters. It also presents a simplified schematic diagrams that allow you to get to know their principle of operation and pay attention to how the most significant structural problems can be resolved. In addition, article contains description of a photovoltaic system, which provides the circuits of an electric vehicle with energy made from the sunlight. It also includes sample waveforms of energy produced daily from the cells placed on the bus body along with the analysis of the impact that the cells presence has on the energy balance of the whole vehicle.
PL
Operator i sprzęt ciężki typu ładowarka to nierozłączny duet, bez którego niemalże żadna kopalnia nie jest w stanie sobie poradzić. Z punktu widzenia ekonomii duet ten jest kosztem, a jeżeli tak, to jeśli to możliwe, koszt ten warto zmniejszać. W artykule przedstawię sprawdzony sposób na cięcie kosztów, jednak bez pozbawiania wynagrodzenia operatora. Co więcej – podsunę pomysł, jak dać mu zarobić więcej tylko dlatego, że jeden miesiąc w roku przepracuje za darmo.
EN
The objective of the research, presented in this paper, was to demonstrate the superiority of the hard facing as the revitalization technology of various damaged machine parts. The analysis of the two different revitalization methods of the damaged machine parts is presented – the replacement of the damaged part by the new – spare part and reparation by hard facing. The comparison is done on the example of hard facing and replacing of damaged loader's teeth. The paper presents a method for calculating costs of the two revitalization technologies based on their profitability and their comparison. That method could be applied for similar calculations for any machine part, with smallest or no adjustments. The paper presents a verification of advantage of applying the hard facing as the machine parts reparatory technology with respect to the other revitalization technology. The savings realized by application of hard facing reparation of the loader's teeth reach 73.5 % for one set of teeth and 82.40per annum of the costs for purchasing the new spare parts. The analysis was conducted under an assumption that organization of the maintenance function is at the exceptionally high level so that the purchasing of the new part/repairing of the damaged one is always done in time. This idealized approach was adopted since in that way one obtains the least economic effects of the reparatory technology application with respect to replacing the part with the spare one. In any other case the economic effects would be significantly higher, namely even more positive in favor of the hard facing revitalization technology.
PL
Od zarania ludzkości górnictwo odkrywkowe obok podstawowych czynności koniecznych do przetrwania w pewnym stopniu stanowiło podstawę codziennego życia człowieka. Postępujący rozwój przyczyniał się do konieczności tworzenia nowych narzędzi oraz ich usprawniania. Sukcesywne zwiększanie wydobycia podstawowych i strategicznych surowców wymagało również modyfikacji techniki i technologii górniczej, czyli narzędzi i sposobów ich wykorzystania. Wydobycie z rozwojem wzajemnie się napędzały aż do czasów nam współczesnych, kiedy to w skali globalnej górnictwo odkrywkowe stanowi ogromne źródło surowców różnego zastosowania, w dobie „myślących” maszyn, które bez ingerencji człowieka wykonują zaplanowane zadanie.
EN
Since the dawn of humanity the surface mining, besides the basic activities necessary for its survival, in some way formed the basis of everyday of man life. The ongoing development necessitates the creation of new tools and their improvement. Successive increase in the extraction of basic and strategic raw materials requires also the modification of methods and mining technology, namely the tools and ways of using them. Extraction with the development mutually affected each other until the present day, when surface mining on a global scale is a huge source of raw materials for various uses, in the era of "thinking" machines which, without human intervention, are performing a scheduled task.
PL
W artykule omówiono wybrane systemy oraz podsystemy maszynowe stosowane do urabiania z wykorzystaniem MW oraz dedykowane do mechanicznego urabiania, wraz z ich elementami składowymi, które można wykorzystywać w polskich kopalniach surowców skalnych.
PL
Poniższy artykuł przedstawia problematykę związaną z automatyzacją procesów urabiania i załadunku jednonaczyniowymi koparkami oraz ładowarkami łyżkowymi w cyklicznych technologiach wydobywczych. W skrócie przedstawiono prace badawcze i doświadczenia prowadzone w tym kierunku, a także wymagania stawiane systemom do zautomatyzowanej ich pracy.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac nad modułem ładowarka zrealizowanych w ramach projektu rozwojowego pt.: ,,Zintegrowany system sterowania technologią wydobycia surowców skalnych” finansowany ze środków NCBiR. Projekt zrealizowany był w latach 2011-2014, a jego głównym celem było opracowanie i przetestowanie na obiektach rzeczywistych systemów automatyzacji procesu wydobycia surowców skalnych metodą lądową oraz spod lustra wody w wyrobiskach odkrywkowych, a także wprowadzenie nowoczesnego systemu organizacji i zarządzania wydobyciem w tych kopalniach.
EN
The paper describes a module for a loader, which was created within the project entitled „The integrated control system for opencast mining technology”. The project was financed by NCBiR and implemented in 2011 - 2014. The main objective of the project was to develop and test the system for open pit mining in real conditions, including surface and underwater mining methods. A modern tool to support and optimize mining management was also developed.
PL
W artykule przeprowadzono krótki wybiórczy przegląd maszyn i urządzeń stosowanych w inżynierii lądowej, budownictwie i drogownictwie. Wyszczególniono maszyny i urządzenia biorące udział w procesach towarzyszących ww. dziedzinom oraz ich zastosowanie i wykorzystanie.
PL
W artykule przedstawiono metodykę komputerowego wspomagania projektowania spągoładowarki wyposażonej w szczególności w Innowacyjne rozwiązanie wysięgnika, który miał jej nadać funkcjonalność niespotykaną w tego typu maszynach. Rozwiązanie sprzeczności pomiędzy małymi gabarytami maszyny a wymogiem szerokiego zakresu działania organu roboczego postawiło przed projektantami problem syntezy struktury kinematycznej manipulatora oraz jednoczesnej weryfikacji dynamicznej w zakresie stateczności maszyny oraz wytrzymałościowej. Przedstawiono przyjętą metodę badań symulacyjnych z wykorzystaniem środowisk programu Autodesk Inventor oraz wyniki przeprowadzonych badań.
EN
The article presents methodology of computer assist at designing a dinting machine equipped with an innovative solution of the extension arm that was to ensure functionality unusual for machines of that type. Solving the contradiction between small dimensions of the machine and the requirement for a wide range of the working unit operation made the designers face the problem of synthesis of the manipulator kinematic structure and simultaneous dynamic verification within the range of the machine stability and the strength one. The article presents the applied method of simulation tests using the software environment of the Autodesk Inventor program as well as the results of performed tests.
EN
The problem of the quality assessment of tribologic centres illustrated with an example of excavators and loaders operated in open pit mines is presented in this study. The analysis comprises the identification of “weak centres” and the proposition of both constructional and operational modernisation executed in order to improve quality. The device quality assessment can be executed via assessment of the value of proposed set of reliability-exploitation factors.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie oceny jakości węzłów tribologicznych na przykładzie koparek i ładowarek pracujących w kopalniach odkrywkowych. Analiza obejmuje identyfikację „słabych ogniw” oraz propozycję modernizacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej w celu poprawy jakości. Ocena jakości urządzeń może być dokonywana poprzez oszacowanie wartości zaproponowanego zestawu wskaźników niezawodnościowo-eksploatacyjnych.
PL
Artykuł jest kontynuacją zagadnień zawartych w poprzednich artykułach dotyczących wydobywania skał blocznych w Polsce i na świecie. Materiał podzielono na części z uwagi na duży zakres tematyczny. Niniejszy artykuł dotyczy metod transportu bloków skalnych, a szczególnie metody zasad wyboru ładowarek kołowych do wywozu bloków skalnych o określonej masie. Treść artykułu wzbogacona jest o zdjęcia z transportu bloków skalnych.
EN
The article is a continuation of the issues included in the previous articles on extracting block rocks in Poland and the world. The matter has been divided into parts due to its wide thematic scope. The article presents the methods of block rocks transportation, in particular the rules of selection of wheel loaders designed to transport block rocks of a particular weight. The article is accompanied by the photographs of transported block rocks.
PL
Celem badań było porównanie wartości podstawowych wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych nawożenia obornikiem z wykorzystaniem zestawów maszyn: rozrzutnik o ładowności 5 t i ładowarka o udźwigu 1,4 t, rozrzutnik o ładowności 10 t i ładowarka o udźwigu 1,6 t, rozrzutnik o ładowności 20 t i ładowarka o udźwigu 4 t, eksploatowanych w gospodarstwach rolnych województwa podlaskiego o areale 28, 90 i 290 ha. Badania realizowano w gospodarstwach prowadzących produkcję polową oraz zwierzęcą. Porównując wartości wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych stwierdzono, że ze wzrostem ładowności rozrzutników wzrasta istotnie ich wydajność (od 0,38 do 1,15 ha·h-1), koszty nawożenia (od 347 do 976 PLN·ha-1), energochłonność (od 1773 do 4069 MJ·ha-1). Ceny zakupu maszyn w poszczególnych grupach gospodarstw rosną wraz z ładownością rozrzutników i udźwigiem ładowarek (szczególnie samojezdnych) i w przypadku trzech analizowanych zestawów nawozowych wynosiły odpowiednio: 569, 570 i 1247 tys. PLN.
EN
The aim of study was to compare the basic operational-economic indices of manure fertilization with the use of following machinery sets: manure spreader of load capacity 5 t and the loader of lifting capacity 1.4 t, the spreader of load capacity 10 t and loader of lifting capacity 1.6 t, the spreader of load capacity 20 t and loader of lifting capacity 4 t. The sets of machines operated in farms of the acreage 28, 90 and 290 ha, situated in Podlaskie region. Investigations were carried out in the farms directed both, to crop and animal production. Comparison of the values of operational-economic indices proved that along with increasing the load capacity of manure spreaders significantly increased their output (from 0.38 to 1.15 ha·h–1), the costs of fertilization (from 347 to 976 PLN·h–1), energy consumption (from 1773 to 4069 MJ·h–1). The prices of machinery purchase in particular groups of farms increased with the load capacity of spreaders and lifting capacity of the loaders (especially the self-propelled ones); in the case of three tested manure fertilizing machine sets they amounted to 569, 579 and 1247 thous. PLN, respectively.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.