Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  goods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The main objective of the article was to improve the choice of the optimal variant of production technology by taking into account the factor of space. When selecting the optimal system of production technology for a specific good within the limits of a space, a two-stage procedure will be appropriate. The first stage consisting in the selection of technologies optimal for each site from a created list of possible production sites, which technologies, already assigned to a specific site, should be compared with each other by means of economic indicators - spatial competition of technology. The second stage will consist in the assessment, according to the criterion of market size, of those possible production sites already associated with the optimal production technology that were considered prospective in the first stage. Since different technologies can be optimal in different sites, the selection of the optimal production sites will also be the choice of the optimal technologies. In our opinion, this is the only way to guarantee the appropriate justification for the choice of optimal production technology systems for a specific good.
2
Content available Zrównoważony rozwój a jakość życia
PL
Celem artykułu jest analiza jakości życia w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju w aspekcie społecznym, ekonomicznym i środowiskowym oraz zwrócenie uwagi na brak równości konsumpcji dóbr na świecie. Artykuł jest interpretacją współzależności pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz jakością życia.
EN
The article's aim is to analyze the quality of people's lives in the context of sustainable development conception in the social, economical and environmental aspect and to draw attention to the inequality of goods' consumption in the world. This article is an interpretation of the interdependence between economic growth, care for the environment and the quality of people's lives.
PL
Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych , to pełna nazwa dość specyficznego zawodu, który należy do grupy zawodów regulowanych, tzn. takich na którego wykonywanie potrzebne są zezwolenia lub spełnienie określonych wymogów prawnych. Osoba pracująca na tym stanowisku odpowiada za sprawy związane z przewozem towarów niebezpiecznych, a co za tym idzie powinna wykazywać się również ogólną wiedzą z zakresu transportu i logistyki.
EN
Advisor for safety in the transport of dangerous goods it is full name of a rather specific profession, which belongs to a group of regulated professions, i.e. those for which authorization or fulfillment of specified legal requirements are needed. The person working in this position is responsible for matters related to transport of dangerous goods and consequently should also show general knowledge in the field of transport and logistics.
PL
Wdrażanie systemów zarządzania jakością odgrywa kluczową rolę w doskonaleniu procesów logistycznych. Obligują one bowiem przedsiębiorstwa do identyfikacji i udokumentowania najlepszych doświadczeń w procesach przemieszczania, przechowywania, pakowania i dystrybuowania towarów, monitorowania realizacji zamówień oraz podejmowania działań korygujących. Celem publikacji jest zaprezentowanie koncepcji zarządzania jakością, które szczególnie wspierają zapewnienie jakości towarów w procesach zaopatrzenia oraz dystrybucji.
EN
The implementation of quality management systems plays a key role in the improvement of logistics processes. They oblige the company to identify and document best practices in the processes of the movement, storage, packaging and distribution of goods, monitoring of orders and taking corrective action. The aim of the publication is to present the concept of quality management which are used in particular to promote the quality of goods in the supply and distribution processes.
EN
One of the most important characteristics of the railway transport is a safety. Different types of transported goods properties need individual approach to prepare safety goods transportation. It is important to load and fix goods in railway wagons in well done way to reduce the number of accidents on the railway. The bad way of loading and fixing of the goods in the railway wagons can bring a very dangerous results as a damage of the transported goods or accident of the train. This paper deals with the analysis of the railway infrastructure parameters, which affect the well done way of loading and fixing of goods in railway wagons for highcapacity transport.
PL
Rosnąca liczba użytkowników miast (mieszkańców, odwiedzających miasta czy też firm w ich obrębach funkcjonujących) prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na przewozy ładunków – surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych oraz odpadów przemysłowych i komunalnych. Wykorzystanie do realizacji dostaw na terenach zurbanizowanych głównie transportu samochodowego prowadzi do wielu negatywnych skutków, związanych głównie: z degradacją środowiska, ze zmniejszonym poziomem bezpieczeństwa na drogach, z niekorzystnym wizerunkiem miasta i jego funkcjonalnością. W artykule zaprezentowano ideę pojęcia dystrybucji i znaczenie procesów dystrybucyjnych dla właściwego funkcjonowania miast. Wskazano również negatywne skutki generowane przez system dystrybucji.
EN
A growing number of cities users (residents, visitors, companies) leads to an increase in demand for freight transport – raw materials, semi-finished products, finished products and industrial and municipal waste. Utilization mainly of road transport for deliveries in urban areas leads to many negative effects, mostly related to: environmental degradation, a reduced level of safety on the roads, the unfavorable image of the city and its functionality. The article presents the idea of the concept of distribution and importance of distribution processes for the proper functioning of cities. It also indicated the negative effects generated by the distribution system.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1075--1082, CD 2
PL
Jednym z podstawowych praw Unii Europejskiej jest swobodny przepływ towarów, jednak prawo to nie jest w pełni stosowane w odniesieniu do sektora transportu morskiego. W transporcie drogowym, towar unijny wyjeżdzający z kraju będącego członkiem UE do kraju docelowego, który również jest częścią Wspólnoty, o ile przez cały okres transportu pozostaje wewnątrz obszaru celnego Unii Europejskiej (nie porusza się np.: przez Obwód Kaliningradzki), korzysta w pełni z przywilejów jakie zapewnia jednolity rynek. Natomiast w przypadku transportu morskiego, każda jednostka opuszczająca strefę 12 mil morskich od linii podstawowej, mimo iż portem wyjścia jak i wejścia jest port unijny, traktowana jest jakby przekroczyła zewnętrzną granicę Wspólnoty. Tak też traktowany jest transportowany przez nią towar, mimo posiadanego statusu. W efekcie, formalności administracyjno– celne są dokonywane tak w momencie opuszczania przez statek portu, jak i w momencie jego zawinięcia do portu przeznaczenia, co niesie za sobą koszty dla przedsiębiorców oraz opóźnienia czasowe. Koncepcja „Blue belt” ma być antidotum na tę sytuację, w dużym stopniu wpływającą na obniżenie konkurencyjności tej gałęzi transportu. Biała Księga Transportu ogłoszona w 2011 roku przez Komisję Europejską, wskazuje że: „Europejski obszar transportu morskiego bez barier należy przekształcić w „niebieski pas” swobodnego transportu morskiego w Europie i wokół niej; należy również w pełni wykorzystać potencjał transportu wodnego.” W artykule przedstawiono analizę programu pilotażowego dla wprowadzenia „Niebieskiego pasa”, przeprowadzonego celu dokonania weryfikacji i oceny skuteczności złożeń programu. Jego efekty zostały przedstawione Radzie Unii Europejskiej w czerwcu 2012, wraz z rekomendacją o uruchomieniu środków służących stałemu włączeniu na stałe usług „Niebieskiego pasa” do unijnych ram prawnych.
EN
Free movement of goods is one of the basic laws in the EU, however, it does not fully apply to sea transport. In road transport, if Union goods leave an EU member state and travel to another member state, they enjoy full privileges of the single market, provided that the transport route is within the EU (the goods do not, for example, enter Kaliningrad Oblast). When it comes to maritime transport, however, each vessel leaving an EU port and going beyond 12 nautical miles from the sea baseline is treated as if it had crossed the outer border of the Community, even if ports of departure and arrival are both EU ports. The same applies to the goods such a vessel carries, regardless of their status. As a result, administrative and customs formalities are carried out twice – when the vessel leaves the port and calls its destination – which generates costs for businesses and causes delays. The aim of the “Blue Belt” concept is to remedy this situation which is largely responsible for uncompetitiveness of this mode of transport. The white paper “Roadmap to a Single European Transport Area” published in 2011 by the European Commission indicates that “the European Maritime Transport Space without Barriers should be further developed into a ‘Blue Belt’ of free maritime movement in and around Europe, and waterborne transport should be used to its full potential.” The article discusses the analysis of the “Blue Belt” introduction pilot programme which was established to verify and evaluate the efficiency of its targets. Its effects were presented to the Council of the European Union in June 2012 along with a recommendation to adopt measures to permanently include the “Blue Belt” services into the EU legal framework.
PL
W artykule omówiono strategie łańcucha dostaw w aspekcie efektywności wykorzystania zasobów logistycznych – w literaturze przedmiotu oraz w praktyce gospodarczej. Następnie wskazano system wskaźników efektywności przepływu materiałów i zaproponowano działania korygujące mające na celu ich poprawę.
EN
In the article the supply chain strategies in the aspect of effectiveness of logistics resources using is presented – in the literature and business practice. Than the system of flow of goods effectiveness measures is proposed and correcting activities for improve purpose.
EN
Transportation is one of the main aspect of logistics development in Poland, even if this is due to the fact that the costs for transportation are from 25% to 40% of total costs in the total cost of logistics. This causes that it is transportation, in addition to procurement processes, production, storage and distribution is the most important process within the logistics supply chain. This article on production and transport being the type used in the Polish logistics, presented as in the period 2009-2011 was as its dynamics and development.
PL
Transport jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju logistyki w Polsce. Jest to spowodowane chociażby faktem, że koszty ponoszone z tytułu transportu stanowią od 25% do 40% ogółu kosztów w całkowitych kosztach logistycznych. To powoduje, że właśnie transport, obok procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania czy dystrybucji jest najważniejszym procesem w obrębie logistycznego łańcucha dostaw. Niniejszy artykuł po przedstawieniu istoty transportu i jego rodzajów wykorzystywanych w obszarze polskiej logistyki, prezentuje jak w okresie 2009-2011 kształtowała się jego dynamika i rozwój.
EN
The paper presents the level, structure and costs of stock gathering and keeping in farms depending on production area size and reasons for keeping stock in the opinion of polled farmers. Average stock level in the examined farms was 14.9 t*ha-1, and was growing along with the increasing production area. High stock level is reflected in its keeping and gathering costs, which ranged between 49 and 155.2 PLN*t-1 of stored goods. The main reason for keeping stock in the examined objects was to ensure protection against consequences of natural disasters, and to reduce stock-out risk.
PL
W pracy przedstawiono poziom, strukturę oraz koszy gromadzenia i utrzymywania zapasów w gospodarstwach rolniczych w zależności od wielkości powierzchni produkcyjnej, a także przyczyny utrzymywania zapasów w opinii ankietowanych. Średni stan zapasów w badanych gospodarstwach wynosił 14,9 t*ha-1 i rósł wraz ze wzrostem powierzchni produkcyjnej. Wysoki poziom zapasów ma swoje odzwierciedlenie w kosztach utrzymania i gromadzenia zapasów, które kształtowały się na poziomie 49-155,2 zł*t-1 zmagazynowanego towaru. Głównym powodem utrzymywania zapasów w badanych obiektach było zabezpieczenie przed następstwami klęsk żywiołowych oraz ograniczenie ryzyka wyczerpania zapasów.
PL
Wdrażanie systemów informatycznych w administracji państwowej w dużej mierze przyczynia się do podniesienia poziomu obsługi klienta. Zastosowanie aplikacji komputerowych w Służbie Celnej ma na celu przyśpieszenie procesów odpraw celnych, których czas trwania niejednokrotnie ma duży wpływ na koszty przetrzymywania towarów na granicy. W artykule scharakteryzowano proces informatyzacji Służby Celnej w Polsce oraz przedstawiono przykładowe implementacje systemów komputerowych.
EN
Implementation of information systems in the state administration raising the level of customer service. Using computer applications in the Customs Service is to speed up customs clearance, the duration of which often has a strong influence on the cost of charges at the border. The article characterized the process of computerization in Customs Service and examples of implementation of computer systems.
PL
Przewozy ładunków transportem śródlądowym w niektórych krajach europejskich stanowią znaczny udział w transporcie ładunków ogółem. Do krajów o znaczącym wolumenie przewozów i pracy przewozowej należą między innymi Holandia, Belgia, Niemcy oraz Francja. W krajach tych masa przewożonych ładunków oraz praca przewozowa mają od wielu już lat nieznaczną tendencję zwyżkową. Inne kraje (Polska, Austria czy Luksemburg) odnotowują znaczące wahania przewozów. W niniejszym artykule przedstawiono przewozy i pracę przewozową w transporcie ładunków żeglugą śródlądową w wybranych krajach europejskich, które ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej, jak i wolumen przewozów zobowiązane są do przekazywania danych statystycznych do Eurostatu.
EN
Inland waterway goods transport has got, in some European countries, quite an important share in the total goods transport. The Netherlands, Belgium, Germany and France are regarded as the main important countries, taking into consideration both the volume of the cargo transported and tonne-km performed. The tendency since the beginning of the 90-ies has been positive. There are strong fluctuations in such countries as Poland, Austria ar Luxembourg. The volume of good transported by inland waterway transport as well as the tonne-km performed in selected European countries has been presented in the article. The countries are obliged to deliver the data on inland waterway transport to the Eurostat.
13
Content available remote System logistyczny i podmiotowość klienta w kontekście transportu
PL
Podejmowane w ostatnich latach próby zdefiniowania logistyki nie dały zadowalających rezultatów. Towarzyszyło temu poszerzanie obszaru kompetencji logistyków. W całościowym ujęciu logistyki należałoby uwzględniać warunkowanie procesów i podmiotowość odbiorcy towarów. W konsekwencji tego podczas tworzenia systemu logistycznego należy uwzględniać kryteria integralności systemu. W tym kontekście transport urasta do rangi ważnego ogniwa przenoszącego podmiotowy stosunek logistyka do odbiorcy dostarczanych dóbr. W pracy zaproponowano trzy kryteria integralności i podano przykład skutków nieuwzględnienia ich w praktyce.
EN
Defining logistics has brought indeterminated result in resent years. However during that time competency demands have grown over previous limits. Instead of supply chain management the broader view of logistics is considered. It takes in account conditioning of delivering goods and subjectivity of a customer. As a result the new way of system integrity assuring instead of system function analyzing is proposed in the paper. In this context a transport becomes an important mean of brinking to customer subjectivity treatment by logistician. The missing the integrity criterion by a well known manufacturer of cell phones may be shown as the illustration of presented considerations.
14
Content available remote Ocena jakości wyrobów na przykładzie branży odlewniczej
PL
W artykule przedstawiono ocenę jakości wyrobów oferowanych przez jedną z firm branży odlewniczej dla dwóch odbiorców w latach 2000-2003. Odbiorcami były firmy A i B. Przeprowadzone badania pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski, iż po wprowadzeniu nowych technologii liczba reklamacji ze strony klientów znacznie się zmniejszyła w badanym przedsiębiorstwie. W odlewni został także wdrożony system zarządzania jakością co również przyczyniło się do lepszego funkcjonowania odlewni.
EN
The article presents the evaluation of the quality of products offered by one of foundry companies for two recipients in years 2000-2003. The recipients were companies a and b. The investigations allowed us to conclude that after introducing new technologies the number of customers' complaints significantly dropped in the enterprise subjected to examination. Also a quality management system was implemented in the casting house, which contributed to its better functioning.
15
Content available remote Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towarów
PL
Osoba posiadająca upoważnienie do korzystania z uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów może potwierdzać pochodzenie towarów w formie odpowiedniej deklaracji złożonej na fakturze, specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie, który opisuje towary w sposób wystarczający do ich identyfikacji. Autorka omawia podstawy prawne, warunki udzielenia upoważnienia oraz procedurę uzyskania pozwolenia na jego stosowanie. Artykuł zawiera wzór wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.
16
Content available remote Rola Polski w transporcie kolejowym zjednoczonej Europy
PL
W artykule omówiono główne korytarze transportowe biegnące z zachodu na wschód i z północy na południe, przechodzące przez terytorium Polski. Zwrócono uwagę na trudności, które wpływają na szybki i bezpieczny transport. Wskazano także na grupy towarów będących przedmiotem wymiany handlowej pomiędzy krajami Europy i Azji.
EN
In the main forward running with west eastwards and with north on south corridors in article were have talked over was, crossing through territory of Poland. Attention was turned on difficulty which influence on pane and safe transportation. It was showed also on the groups of goods being the object of trade exchange among countries of Europe, and also Asia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.