Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Multiplex PCR is a useful technique for estimating genetic diversity. This paper presents 3 new sets of primer pairs for effectively amplifying 10 microsatellite DNA loci from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Unlike other sets of primer pairs that have been developed for amplifying rainbow trout microsatellite loci, ours do not require the hot-start PCR technique. In the paper, we describe the steps taken to choose the loci for each multiplex assay and to verify the genotyping results. We provide the compositions of the PCR mixture and the characteristics of the PCR thermal profile recommended for amplification.
2
Content available remote Monitoring widma radiowego za pomocą urządzeń przewoźnych
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z monitoringiem widma radiowego za pomocą urządzeń przewoźnych. Jednym z takich urządzeń jest Ruchoma Stacja Pomiarowa znajdująca się na wyposażeniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Za pomocą takiej stacji można dokonywać pomiarów wielu parametrów widma radiowego, jak również szybko i skutecznie namierzać nieporządane sygnały radiowe.
EN
The paper presents the issues of spectrum monitoring with transportable devices. One of such devices is the Mobile Station Measuring equipment found on the Office of Electronic Communications. With such a mobile station various parameters of the radio spectrum, as well as quickly and efficiently track down unwanted radio signals, can be measured.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z prawnymi i technicznymi aspektami lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w środowisku człowieka. W pracy przedstawiono różne obszary środowiska człowieka, w którym może być lokalizowana infrastruktura telekomunikacyjna. Zmiana przepisów prawnych w ostatnich latach uprościły lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej.
EN
The article presents the issues related to the legal and technical aspects of locating telecommunications infrastructure in human environment. The paper presents different areas of the human environment, which can be localized telecommunications infrastructure. Changing laws in recent years have simplified locating telecommunications infrastructure.
PL
Stwierdzono, że po wprowadzeniu ustawy o korytarzach przesyłowych właściciele nieruchomości zajętych pod urządzenia przesyłowe będą mogli liczyć jedynie na odszkodowanie wyliczone zgodnie z zapisami ustawy.
EN
Ascertained is, that after enforcement of the Transmission Corridor Act the owners of real estates which part is occupied by transmission facilities, could only count on compensation calculated according to the Act regulations.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z pomiarami emisji przewodzonych napięć zaburzeń. Zaprezentowano wyniki pomiarów zaburzeń przewodzonych, wpływ rodzaju gazu roboczego oraz jego przepływności i prądu układu zasilania elektrod roboczych na wartości napięć zaburzeń.
EN
The paper presents issues related to measurements of conducted voltage emission disturbances. presents the results of measurements conducted disturbances the influence the type of working gas and its throughput and power supply system.
7
Content available remote Conducted electromagnetic inteńerence emitted by plasmat ron discharges
EN
The paper presents issues related to the electromagnetic compatibility of a plasma reactor. A diagram of a gliding arc discharge plasma reactor's column and its power system are presented, as are the measuring system and the preliminary voltage measurement results of conducted electromagnetic disturbance on the power lines of the plasma reactor in question.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną reaktora plazmowego. Zaprezentowano budowę kolumny reaktora plazmowego ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym oraz jego układy zasilania. Przedstawiono układ pomiarowy oraz wyniki pomiaru napięcia przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających omawianego reaktora plazmowego.
PL
W artykule przeanalizowano źródła emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. Dokonano również oceny redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych dla poszczególnych województw naszego kraju. W analizowanym okresie największy udział w emisji tlenku siarki (IV) miała energetyka zawodowa, zaś najmniejszy źródła mobilne. W przypadku tlenków azotu największy udział w ich emisji przypadał na źródła mobilne, zaś najmniejszy na technologie przemysłowe. W latach 2000-2009 największy udział w emisji zanieczyszczeń pyłowych miały źródła stacjonarne, z wyłączeniem energetyki zawodowej i przemysłowej oraz technologii przemysłowych, natomiast najmniejszy – energetyka przemysłowa. W analizowanym dziesięcioleciu stwierdzono 18% spadek emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych z poziomu 2083,2 tys. ton w roku 2000 do 1703,9 tys. ton w 2010 roku oraz 65% redukcję przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych z poziomu 180,5 tys. ton w roku 2000 do 62,5 tys. ton w 2010. W analizowanym okresie najwyższe wartości emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych (bez CO₂) odnotowano w województwie śląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim, zaś najniższe w podlaskim i warmińsko-mazurskim. Z kolei najwyższe emisje przemysłowych zanieczyszczeń pyłowych odnotowano w województwie śląskim, zaś najniższe w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim.
EN
The study deals with the sources of emission of gas and dust pollutants in Poland in the last 10 years. Furthermore, the assessment of reduction of atmospheric pollutants in particular voivodeships of our country was performed. During the considered period, the greatest contribution to emission of sulfur (IV) oxide was that of utility power plants, whereas the smallest one was made by mobile sources. In the case of nitrogen oxides, the greatest contribution was made by mobile sources and the smallest one – by industrial technologies. In the years 2000-2009 the greatest contribution in the dust pollutants was made by stationary sources, excluding utility and industrial power plants and industrial technologies whereas the smallest one – by industrial power plants. In the analysed 10-year period the decrease of 18% in emission of industrial gas pollutants was observed (from 2083,2 tones in the year 2000 to 1703,9 tones in the year 2010. Moreover, the decrease of 65% in industrial dust pollutants was recorded (from180.5 tones in the year 2000 to 62,5 tones in the year 2010). In the considered period the highest values of emission of industrial gas pollutants (without CO₂) was observed in the following voivodeships: Śląskie, Mazowieckie, Łódzkie and Małopolskie whereas the lowest – in Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie. On the other hand, the highest emission of industrial dust pollutants was recorded in the Śląskie voivodeship whereas the lowest – in the Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie and Lubuskie voivodeships.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z emisją przewodzonych zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc. Zaprezentowano wstępne pomiary zaburzeń elektromagnetycznych na liniach zasilających omawianego reaktora oraz dokonano analizy możliwego wpływu zaburzeń na inne urządzenia.
EN
The paper presents issues related to the emission conducted electromagnetic disturbances on the supply lines of a plasma reactor type GlidArc. Presented measurements of electromagnetic disturbances on the supply lines of this reactor and an analysis of the possible effects of interference to other equipments.
EN
This study analyzed the effect of sulphur and potassium fertilization on yield and on total N, protein N, N-NO3~ and N-NH3 content in spring rape harvested during the bloom period and at full maturity. The study was based on plant material obtained from a pot experiment. The results obtained indicate that fertilization with sulphur and potassium significantly increased the yield of rape harvested during the bloom period and at full maturity. Only the effect of potassium on seed yield was not found to be significant. The highest yields were noted in the objects fertilized with the higher doses of sulphur and potassium. The effectiveness of potassium fertilization depended on the plants' supply of sulphur. Potassium influenced the effectiveness of sulphur fertilization, but to a lesser degree. Supplying the test plant with sulphur and potassium had a beneficial effect on nitrogen metabolism. This was manifested as an increased proportion of protein nitrogen in the total nitrogen and a decrease in mineral forms of this nutrient in the plants fertilized with sulphur and potassium.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ nawożenia siarką i potasem na plonowanie i zawartość N og., N białk., N-NO3- i N-NH4+ w rzepaku jarym zbieranym w okresie kwitnienia i pełnej dojrzałości. Podstawę badań stanowił materiał roślinny uzyskany z doświadczenia wazonowego. Uzyskane wyniki wskazują, że nawożenie siarką i potasem istotnie zwiększyło plony rzepaku zbieranego w okresie kwitnienia i pełnej dojrzałości. Brak istotności wystąpił tylko w oddziaływaniu potasu na plon nasion. Najwyższe plony roślin odnotowano w obiektach nawożonych większymi dawkami siarki i potasu. Efektywność nawożenia potasem zależała od zaopatrzenia roślin w siarkę. Potas na efektywność nawożenia siarką wpływał, ale w mniejszym stopniu. Zaopatrzenie rośliny testowej w siarkę i potas korzystnie wpłynęło na przemiany metaboliczne azotu. Ten korzystny wpływ wyraził się zwiększeniem udziału azotu białkowego w azocie ogólnym i zmniejszeniem mineralnych form tego składnika w roślinach nawożonych siarką i potasem.
PL
W pracy przedstawiono wymagania jakie stawiają polskie przepisy prawne wdrażające dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE. Przedstawiono również najczęściej popełnianie błędy przez osoby dokonujące oceny zgodności.
EN
The paper presents the requirements posed by the Polish law implementing the Directive 2004/108/WE. It also committed the most errors made by the person making the assessment of conformity.
EN
Sulphur plays a special role in plant metabolism. It takes part in protein synthesis and sugar metabolism and influences the quantity and quality of fat in seeds, the quality of wheat flour, the value of hay as fodder, and the taste and smell of anion and garlic. Because of its functions in the life of plants, sulphur can be included alongside nitrogen, phosphorus and potassium as a nutrient determining crop yield and quality. The role of sulphur in plant nutrition bas gained importance in the last 10-15 years, when this nutrient was found to be deficient in plant production in most European countries, including Poland. This was mainly due to the reduction in emissions of sulphur compounds to the atmosphere and in the amount of sulphur entering the soil with mineral and natural fertilizers. This element' s functions and its increasingly severe deficiency in the growth environment of plants indicates that sulphur should be considered alongside other nutrients in determining the fertilization requirements of crop plants.
PL
Siarka odgrywa specyficzną role w metabolizmie roślin. Bierze udział w syntezie białek, metabolizmie cukrów, wpływa na ilość i jakość tłuszczu w nasionach, decyduje o jakości mąki pszennej, wartości paszowej siana oraz walorach smakowo-zapachowych cebuli i czosnku. Funkcje, jakie pełni ten pierwiastek w życiu roślin, pozwalają zaliczyć go obok azotu, fosforu i potasu do grupy składników pokarmowych decydujących o ilości oraz jakości plonów roślin uprawnych. Rola siarki w żywieniu roślin zyskała na znaczeniu zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy to w większości krajów europejskich, w tym również w Polsce stwierdzono deficyt tego składnika w produkcji roślinnej. Związane to było przede wszystkim ze spadkiem emisji związków siarki do atmosfery oraz zmniejszeniem ilości tego składnika wprowadzanego do gleby z nawozami mineralnymi i naturalnymi. Funkcje jakie pełni ten pierwiastek oraz pogłębiający się deficyt tego składnika w środowisku wzrostu roślin wskazują, że siarka obok innych składników pokarmowych powinna być uwzględniana przy ustalaniu potrzeb nawozowych roślin uprawnych.
EN
The influence of sewage sludge and flotation lime applied on three levels on the changes in the content of available forms of P, K. and Mg was evaluated in the light soil from the vicinity of a former sulphur mine. The two-year pot experiment, which was set up using complete randomization method, was conducted on soil material with the granulometric composition of light loamy sand. Oat and spring rape were the test plants in the experiment. Prior to the experiment the soil was characterized by a strong acid reaction, low content of available phosphorus and potassium and very low content of available magnesium. Obtained results show that experimental factors clearly differentiated the content of available forms of phosphorus, potassium and magnesium in soil. The content of phosphorus and magnesium in the test soil increased as the result of sewage sludge application and an opposite effect was observed in case of available potassium. By optimization of soil reaction, liming indirectly affected soil fertility in the available forms of analyzed nutrients.
PL
Oceniono wpływ osadu ściekowego oraz wapna poflotacyjnego, zastosowanych na trzech poziomach, na zmiany zawartości przyswajalnych form P, K i Mg w glebie lekkiej pochodzącej z okolic byłej kopalni siarki. Przeprowadzono dwuletni eksperyment wazonowy założony na materiale glebowym o składzie granulometrycznym piasku gliniastego, metodą kompletnej randomizacji. W doświadczeniu roślinami testowymi były owies i rzepak jary. Gleba przed doświadczeniem charakteryzowała się bardzo kwaśnym odczynem, małą zawartością przyswajalnego fosforu i potasu oraz bardzo małą zawartością przyswajalnego magnezu. Uzyskane wyniki wskazują, że czynniki doświadczalne widocznie zróżnicowały zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie. W efekcie stosowania osadu, zwiększyła się zawartość fosforu i magnezu w glebie testowej, a przeciwny skutek obserwowano w przypadku potasu. Wapnowanie, poprzez optymalizację odczynu gleby, wpływało pośrednio na jej zasobność w przyswajalne formy analizowanych składników pokarmowych.
EN
The variability of selected factors of soil acidification: soil reaction (pH), exchange acidity and mobile aluminium were analyzed under the conditions of sewage sludge and flotation lime influence. The research was based on a two-year strict pot experiment, which was set up using complete randomization method, on soil materiał obtained from the vicinity of a sulphur mine. Prior to the experiment the soil was characterized by a very acidic reaction, an exchange acidity (Hex) value of 19.92 mmol(+) o kg^-1, mobile aluminium content of 8.60 mmol(+) o kg^-1, and moreover, by a low content of available phosphorus and potassium, very low content of available magnesium and high content of S-SO4. The results obtained show that applied experimental factors (sewage sludge, flotation lime) positively influenced the changes in the analyzed soil properties. Under the influence of liming, the value of soil pH was changed distinctly and, in consequence, the soil reaction was changed from very acidic to acidic or slightly acidic. Moreover, soil liming caused a decrease in the values of exchange acidity and mobile aluminium in the examined soil. The influence of sewage sludge on the analyzed soil properties, in most objects, was also beneficial but less distinct than in the case of flotation lime.
PL
Przeanalizowano wpływ osadu ściekowego oraz wapna poflotacyjnego na zmiany w wartością wybranych wskaźników zakwaszenia gleby: odczynu (pH), kwasowości wymiennej (w) i glinu ruchomego. Badania prowadzono w ścisłym dwuletnim doświadczeniu wazonowym, które założono metodą kompletnej randomizacji, na glebie pochodzącej z okolic kopalni siarki. Gleba przed doświadczeniem charakteryzowała się bardzo kwaśnym odczynem (pH), wartością kwasowości wymiennej wynoszącej 19,92 mmol(+) o kg^-1 oraz zawartością glinu ruchomego - 8,60 mmol(+) o kg^-1, a ponadto małą zawartością przyswajalnego fosforu i potasu, bardzo małą zawartością przyswajalnego magnezu oraz dużą zawartością S-S04. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane w doświadczeniu czynniki zmienne (wapno poflotacyjne, osad ściekowy) korzystnie wpłynęły na zmiany analizowanych właściwości gleby. Pod wpływem wapnowania wyraźnemu podwyższeniu uległa wartość pH gleby, w wyniku czego odczyn z bardzo kwaśnego zmienił się w kwaśny lub lekko kwaśny. Ponadto wapnowanie spowodowało zmniejszenie wartości kwasowości wymiennej i zawartości glinu ruchomego w badanej glebie. Wpływ osadu ściekowego na analizowane właściwości glebowe był również w większości obiektów korzystny, jednakże zmiany ich wartości wywołane tym czynnikiem były mniej widoczne.
15
Content available Znaczenie siarki w rolnictwie
PL
Z danych literaturowych jednoznacznie wynika, iż gleby wielu rejonów świata, w tym także Polski, obecnie mają niedostateczną dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin zawartość siarki. Związane jest to przede wszystkim z wyraźnym ograniczeniem emisji przemysłowych oraz zmniejszeniem depozycji tego pierwiastka w glebach przy jednoczesnym stosowaniu nawozów mineralnych o małej jego zawartości. Z uwagi na wiele ważnych funkcji, jakie spełnia ten składnik pokarmowy oraz jego wpływ na ilość i jakość plonu siarka nie może być pominięta w nawożeniu roślin wyższych. Dotyczy to nie tylko roślin krzyżowych, ale także zbóż, które pomimo niewielkich potrzeb pokarmowych w stosunku do tego pierwiastka reagują zwiększeniem plonów po wprowadzeniu go do gleby. Udział siarki w dawce nawozowej jest ważny równiedlatego, iż zapewnia ona właściwy metabolizm azotu. Wyraża się to nie tylko korzystnym wpływem na plon i jakość roślin, ale także ograniczeniem strat azotu w środowisku. W związku z prognozami o stale pogłębiającym się deficycie siarki w produkcji roślinnej oraz koniecznością utrzymania dużego plonowania roślin istnieje realna potrzeba nawożenia upraw tym pierwiastkiem. Dlatego ważne jest poszukiwanie nowych źródeł nawozowych siarki dla roślin uprawnych.
EN
The literature data clearly indicates that soils of many regions of the world, including Poland, are currently characterized by low content of sulphur, which is insufficient to ensure regular growth and development of plants. This can be attributed mainly to the significant reduction of industrial emission and to the decreasing deposition of this element coupled with the simultaneous increase in the application of mineral fertilizers with low sulphur content. Sulphur has to be included in higher plants fertilization, since it has a range of essential functions and affects the quality and quantity of yield. This applies not only to cruciferous plants but also to cereal crops, which, in spite of their low nutritional requirements with reference to this element, respond with a yield increase after its application to soil. Sulphur inclusion in fertilizer dose is essential also because this element ensures proper metabolism of nitrogen. This is reflected not only in the beneficial influence on yield and on the quality of plants but also in the limitation of nitrogen losses in the environment. In connection with the forecasts predicting a continuous increase in sulphur deficiency in plant growing and due to the necessity to maintain high yielding of plants, there is a real need to use this fertilizer in plants cultivation. Therefore it is so important to search for new fertilizer sources of sulphur.
16
Content available remote Dynamika dachów pływających w zbiornikach na ciecze od wpływów sejsmicznych
EN
Seismic response of a floating roof covering a cylindrical liquid storage tank is considered. The analysed problem is a coupled problem of the fluid-structure type. A boundary integral equation is used to describe a hydrodynamic pressure of a liquid in the tank. The bottom of the tank and the floating roof surface are discretized using the triangular curvilinear 6-node boundary elements. The BEM is used to find the fluid mass matrix. The flexibility matrix of the roof is calculated using the finite element method computer program. Hydrostatic lift is modeled by analogy to forces of the Winkler foundation. The liquid is assumed to be inviscid and incompressible, the bottom of the tank is treated as rigid. The floating roof of a real structure consisting of a pontoon and a plate is analysed. Having found the natural frequencies and their corresponding mode shapes, the modal analysis of the vibrations of the roof excited horizontally by an earthquake is performed. The equation of motion is integrated using Newmark method. Numerical results of the liquid free surface waves and vibration of the floating roof in a storage tank subjected to real earthquake accelerograms are presented.
17
Content available remote Oddziaływanie emisji ditlenku siarki i tlenków azotu na zakwaszenie gleb Polski
PL
Przeanalizowano wartości emisji ditlenku siarki i tlenków azotu w Polsce w latach 1980-2004. Z tych danych obliczono ładunki protonów H+, powstające z opadu ditlenku siarki i tlenków azotu. Uzyskane dane wskazują, że w analizowanym ćwierćwieczu sumaryczny ładunek protonów wodoru, powstający z opadu SO2 i NOX, uległ obniżeniu z 4,38 (1980 r.) do 1,80 kmol H+ • ha-1 (2004 r.). Na tak liczący się spadek wartości tego ładunku wpłynęła 70% redukcja emisji SO2 i 40% NOX. Pomimo widocznej redukcji ładunku H+, powstającego w efekcie oddziaływania analizowanych czynników antropogennych, presja zakwaszenia gleb w Polsce nie uległa wyraźnemu zahamowaniu. Po części może to wynikać z faktu, że w tym samym czasie aż o około 70% obniżono emisję pyłów mających charakter alkaliczny.
EN
The levels of sulphur dioxide and nitrogen oxides emission in Poland in the years 1980-2004 were presented. This data was used to determine charges of H+ protons, which are created as the result of sulphur dioxide and nitrogen oxides precipitations. The obtained data indicate that in the analysed 25 years the total charge of hydrogen protons resulting from precipitations of SO2 and NOX decreased from 4.38 (1980) to 1,80 kmol H+ • ha-1 (2004 r.). This significant decline of the proton charge was influenced by a 70% reduction of SO2 emission and 40% reduction of NO, emission. Despite a noticeable reduction of H+ charge which is created as a result of the effect of the analysed anthropogenic factors the soil acidification pressure in Poland was not materially restricted. This may be partially attributable to the fact that simultaneously the emission of alkalme dusts was decreased by 70%.
18
Content available remote Influence of nitrogen fertilization on soil acidification
EN
The use of mineral (NPK) and lime fertilizers in Poland in the last 27 years (1980-2006) was discussed. The load was used to calculate the charge of H+ resulting from the application of nitrogen fertilizers and neutralization of these ions, due to liming. The obtained data indicate that the consumption of mineral fertilizers (NPK) in 2004 amounted to 99.3 kg NPK . ha-1. Compared with the year 1980 the use decreased almost two limes (192.9 kg NPK . ha-1). This reduction concerned mainly potassium and phosphorus fertilizers. The level of nitrogen fertilization in the analyzed period dropped only by circa 19 %. In the considered period the acidification resulting from the application of nitrogen fertilizers fell in the range between 1.92-2.87 kmol H+ . ha-1 and showed a growing tendency from 1995. The performed calculations indicate that applied lime fertilizers in the experimental period 1980-2006 fully neutralized hydrogen ions resulting from nitrogen fertilization. The positive balance in Ibis case ranged from 0.95 (2005) to 3.67 kmol H+ . ha-I (1990). The exception is the last experimental year, when lime fertilizers did not fully neutralize hydrogen ions, with negative balance of 0.62 kmol H+ . ha-1.
PL
Przedstawiono dane dotyczące zużycia nawozów mineralnych (NPK) oraz wapniowych w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu (1980-2006). Z tych danych obliczono ładunek H+ wynikający ze stosowania nawozów azotowych oraz neutralizację tych jonów za pomocą wapnowania. W 2004 r. zużycie nawozów mineralnych (NPK) wynosiło 99,3 kg NPK . ha-l. W porównaniu z rokiem 1980 ilość ta uległa obniżeniu niemal dwukrotnie (192,9 kg NPK . ha-I). Redukcja ta dotyczyła głównie nawozów potasowych i fosforowych. Poziom nawożenia azotem w analizowanym okresie obniżył się tylko o około 19 %. W rozpatrywanym przedziale czasowym zakwaszenie wynikające z aplikacji azotu zawierało się w przedziale 1,92-2,87 kmol H+ . ha-I i od 1995 r. wykazuje tendencję rosnącą. Wykonane obliczenia pokazują, że wprowadzone nawozy wapniowe w okresie 1980-2005 całkowicie neutralizowały jony wodorowe, których źródłem było nawożenie azotem. Saldo dodatnie w tym zakresie wynosiło od 0,95 (2005 r.) do 3,67 kmol H+ . ha-1 (1990 r.). Wyjątek stanowi ostatni rok badawczy, w którym nawozy wapniowe nie neutralizowały całkowicie jonów wodorowych, z ujemny saldem 0,62 kmol H+ ha-1.
EN
In the two-year pot experiment the range and direetion of the changes in content of sulphate sulphur and organic sulphur in wheat and rape in the conditions of sulphur fertilization (Na2S04, elementary S) and liming (CaCO3 + MgCO3) were analyzed. The experiments were performed using the complete randomization method. Three variable factors were used, where dose and form of lime fertilizer and dose of sulphur were applied on 3 levels while sulphur form was applied on 2 levels. In the first year of the research spring wheat was used as a test plant and in the second year - spring rape. The obtained results let us conclude that applied experimental factors significantly affected the content of S-S04 and organic S in spring forms of wheat and rape. Among the test plants the higher contents of analyzed forms of sulphur were found in the ease of rape. Experiments results show, that optimal soil reaction and adequate plants supply with sulphur largely determine sulphur metabolism and in consequence on its quality.
PL
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych oceniono zakres i kierunek zmian w zawartości siarki siarczanowej i organicznej w pszenicy i rzepaku w warunkach nawożenia siarką (Na2S04, S elementarna) i wapnowania (CaC03 + MgC03). Doświadczenia założono metodą kompletnej randomizacji. Obejmowały one trzy czynniki zmienne, z których dawkę i formę nawozu odkwaszającego oraz dawkę siarki zastosowano na trzech poziomach, a formę siarki na dwóch. W pierwszym roku badań rośliną testową była pszenica jara, zaś w drugim rzepak jary. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane czynniki doświadczalne wywarły widoczny wpływ na zawartość S-S04 i Sorgo w jarych formach pszenicy i rzepaku. Rzepak w porównaniu z pszenicą charakteryzował się większymi zawartościami analizowanych form siarki. Wapnowanie wpłynęło na zmniejszenie zawartości siarki siarczanowej i organicznej w roślinach. Lepsze zaopatrzenie roślin w siarkę wiązało się ze wzrostem zawartości analizowanych form siarki.
20
EN
The levels of sulphur dioxide and nitrogen oxides emission in Poland in the years 1980-2004 were presented. The data were used to determine loads of H+ protons, which are created as the result of sulphur dioxide and nitrogen oxides precipitations. The obtained data indicate that in the analyzed 25 years the total charge of hydrogen protons resulting from deposition of SO2 and NOx decreased from 4.38 (1980) to 1.80 kmol H+. ha-1 (2004). This significant decline of the proton load was inf1uenced by a 70 % reduction of SO2 emission and 40 % reduction of NOx emission. Despite a noticeable reduction of H+ load which is created as a result of the effect of the analyzed anthropogenic factors the soil acidification pressure in Poland was not materially restricted. This may be partially attributable to the fact that simultaneously the emission of alkaline dusts was decreased by 70 %.
PL
Przeanalizowano wartości emisji ditlenku siarki i tlenków azotu w Polsce w latach 1980-2004. Na podstawie tych danych obliczono ładunki protonów H+ wynikające z opadu ditlenku siarki i tlenków azotu. Uzyskane dane wskazują, że w analizowanym ćwierćwieczu sumaryczny ładunek kationów wodorowych powstający z opadu SO2 i NOx uległ obniżeniu z 4,38 (w 1980 r.) do 1,80 kmol H+ . ha-1 (w 2004 r.). Na tak liczące się zmniejszenie wartości tego ładunku wpłynęła 70 % redukcja emisji SO2 i 40 % NOx Pomimo widocznej redukcji ładunku H+ powstającego w efekcie oddziaływania analizowanych czynników antropogennych presja zakwaszenia gleb w Polsce nie uległa wyraźnemu zahamowaniu. Po części może to wynikać z faktu, że w tym samym czasie aż o około 70 % obniżono emisję pyłów mających charakter alkaliczny.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.