Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 207

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polimer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Korozji, jako procesu korzystnego termodynamicznie, nie można zatrzymać, ponieważ metale występują naturalnie w postaci rud tlenkowych lub soli metali. Dla gospodarki jest to niestety proces kapitałochłonny i niepożądany, jednak z zastosowaniem odpowiednich strategii działania można ograniczyć jego skalę. Niniejszy przegląd literatury, głównie z lat 2018–2020, skupia się na powłokach kompozytowych opartych na polimerze przewodzącym – polipirolu (PPy), wybranych tlenkach metali oraz, ewentualnie, domieszkach surfaktantów i innych związków. Celem pracy jest wykazanie roli polipirolu – polimeru przewodzącego, a przy tym ekologicznego, w ochronie konstrukcji przed korozją metali.
EN
Corrosion cannot be stopped due to its thermodynamically favorable character, since metals occur naturally in the form of oxide ores or metal salts. It is an adverse and capital-intensive process for the economy. However, it can be alleviated by adopting various strategies. This review of the literature, mainly from 2018–2020, focuses on composite coatings based on a conductive polymer – polypyrrole (PPy) and on some metal oxides with the possible use of surfactant admixtures and other compounds. The aim of the study is to emphasize the role of polypyrrole – a conductive and ecological polymer – in the protection of structures against metal corrosion.
EN
Crude oil, a major source of energy, is being exploited as a driver of the economy throughout the world. Being a limited resource, the price of crude oil increases constantly and the exploitation of mature reservoirs becomes essential in order to meet the ever-increasing energy demands. As conventional recovery methods are not sufficient to fulfil the growing needs, there is an incessant demand for developing new technologies which can help in efficient tertiary recovery in old reservoirs. Petroleum biotechnology has been emerging as a branch that can provide solutions to major problems in the oil industry, including increasing oil production from marginal oil wells. The enhanced oil recovery (EOR) method comprises four methods – chemical, thermal, miscible, and immiscible gas flooding – as well as microbial interference to increase recovery of the remaining hydrocarbons trapped in reservoir rocks. Biochemically enhanced oil recovery comprises an array of blooming technologies for tertiary oil recovery methods which is eco-friendly, cost-effective, and efficient in extracting the residual oil trapped in reservoir rocks. Biochemical enhanced oil recovery (BcEOR) is based on the principle of using biochemical by-products produced by microbial species to enhance oil recovery, etc. All these technologies work on the principles of reducing viscosity, increasing permeability, modifying solid surfaces, emulsifying through adherence to hydrocarbons, and lowering interfacial tension. BcEOR technologies either employ the beneficial microorganism itself or the biochemical by-products produced by the microbial species to enhance tertiary oil recovery. This review paper discusses the chronological development of biologically enhanced oil recovery and its various mechanisms.
PL
Ropa naftowa jest wykorzystywana na całym świecie jako główne źródło energii. Ze względu na ograniczone zasoby ropy naftowej jej cena stale rośnie, a eksploatacja ze złóż dojrzałych staje się niezbędna do zaspokojenia ciągle zwiększającego się zapotrzebowania na energię. Ponieważ konwencjonalne metody wydobycia nie wystarczają do zaspokojenia coraz większych potrzeb, istnieje nieustanne zapotrzebowanie na rozwój nowych technologii, które mogą pomóc w efektywnym wspomaganiu wydobycia ze starych złóż metodami trzecimi. Ostatnio biotechnologia naftowa staje się gałęzią, która dostarcza rozwiązań dotyczących głównych problemów przemysłu naftowego, w tym zwiększenia wydobycia ropy z brzeżnych odwiertów ropnych. Wspomaganie wydobycia ropy naftowej (EOR) obejmuje cztery rodzaje metod: chemiczne, termiczne, tzw. mieszające i niemieszające wypieranie ropy gazem, a także oddziaływanie mikrobiologiczne w celu zwiększenia wydobycia węglowodorów uwięzionych w skałach złożowych. Biochemiczne metody wspomagania wydobycia ropy naftowej to szereg rozwijających się technologii dla trzecich metod wspomagania wydobycia, które są przyjazne dla środowiska, racjonalne pod względem kosztów i efektywne, jeżeli chodzi o wydobycie ropy rezydualnej uwięzionej w skałach złożowych. Biochemiczne wspomaganie wydobycia ropy naftowej (BcEOR) oparte jest na zasadzie, zgodnie z którą biochemiczne produkty uboczne wytwarzane przez gatunki drobnoustrojów są wykorzystywane do wspomagania wydobycia ropy naftowej itp. Wszystkie te technologie działają na takich zasadach jak: zmniejszenie lepkości, zwiększenie przepuszczalności, modyfikacja powierzchni ciał stałych, emulgowanie poprzez adhezję do węglowodorów, obniżenie napięcia międzyfazowego. Technologie BcEOR albo wykorzystują pożyteczny mikroorganizm jako taki, albo wykorzystują biochemiczne produkty uboczne wytwarzane przez gatunki drobnoustrojów w trzecich metodach wspomagania wydobycia ropy naftowej. W niniejszym artykule przeglądowym omówiono chronologiczny rozwój biologicznych metod wspomagania wydobycia ropy naftowej i ich różne mechanizmy.
EN
This article presents the vibration analysis of a turbocharger, whose compression wheel was manufactured using a high-precision additive manufacturing technology. Currently, there are advance studies around the world for the development of parts of innovative fluid-flow machines using additive manufacturing techniques. The experimental research was carried out under conditions of reduced flow temperatures. The tests and the analysis were performed on a wheel manufactured using a 3D printing technology and on a conventionally used aluminium wheel. Apart from an FFT analysis of the vibration signal during machine operation, a machine run-up test was conducted (up to a speed of 105,000 rpm). The results showed the positive impact of the use of a plastic wheel on the dynamics of the system at a certain speed range, which might contribute to the development of a new method to optimise the geometry of flow systems in small high-speed turbomachines. A modified automotive turbocharger was subjected to experiments on a test stand.
EN
Welding is one of the most popular methods of joining elements not only from metal materials, but plastics also. Their great diversity, chemical structure and physical condition in which they are at the temperature of use has a significant impact on the quality of the joints made. Welding is a particularly useful method of joining, for example, during the welding of packaging, where biodegradable plastics that dominate in this technology, for example with aluminium foil, dominate. This article reviews the methods of welding plastics including biodegradable materials.
PL
Zgrzewnie to jedna z najpopularniejszych metod łączenia elementów nie tyko z materiałów metalowych, ale również tworzyw sztucznych. Duża ich różnorodność, budowa chemiczna oraz stan fizyczny w jakim się znajdują w temperaturze użytkowania ma znaczący wpływ na jakość wykonanego połączenia. Zgrzewanie jest szczególnie przydatną metodą łącznia na przykład podczas zgrzewania opakowań, gdzie zaczynają dominować tworzywa biodegradowalne, które należy łączyć, w tej technologii, na przykład z folią aluminiową. W niniejszym artykule dokonano, przeglądu metod zgrzewania tworzyw sztucznych z uwzględnieniem materiałów biodegradowalnych.
5
Content available remote Electrostatic fabrication of polymer nanofibers
EN
Fabrication process of nanofibers from the liquid polymer solution using electrospinning is described in the paper. In the experiments, polyvinylidene fluoride (PVDF) and dimethylformamide (DMF) were used as a polymeric material and a solvent, respectively. Additionally, the results of the measurements of diameters of obtained fibers, current-voltage characteristics of the process and calculation of resistivity of liquid polymer are presented.
PL
W pracy przedstawiono proces elektrostatycznego wytwarzania nanowłókien z roztworu ciekłego polimeru. W procesie elektroprzędzenia w roli polimeru i rozpuszczalnika użyto odpowiednio polifluorek winylidenu (PVDF) i dimetyloformamid (DMF). Dodatkowo badania obejmowały pomiary średnic otrzymanych włókien, charakterystyk prądowo-napięciowych procesu oraz wyznaczenie rezystywności ciekłego polimeru.
EN
The aim of the work was to produce wrapping films made of biodegradable polymer PLA (polylactide) and its modification in the form of a polymer mixture with additions of aluminosilicate – montmorillonite and anti-bacterial concentrate – SilverBatch nanosilver, followed by analysis of selected mechanical properties of these films. The assessment of mechanical properties included checking the tensile strength, as well as assessment of the degree of deformation of the film due to force and of the value of Young’s modulus measured. The results were analyzed statistically using such indicators as arithmetic mean and standard deviation.
PL
Celem pracy było wytworzenie folii opakowaniowych wykonanych z polimeru resorbowalnego PLA (polaktydu) i jego modyfikacja w postaci mieszaniny polimerów z dodatkiem glinokrzemianu – montmorylonitu i koncentratu przeciwbakteryjnego – nanosrebra SilverBatch, a następnie analiza wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych tych folii. Zmiany właściwości fizycznych próbek folii sprawdzono poprzez inkubację materiału w kwasie buraczanym. Ocena właściwości mechanicznych obejmowała sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, ocenę stopnia odkształcenia folii pod wpływem siły i zmierzonej wartości modułu Younga. Wyniki analizowano statystycznie przy użyciu takich wskaźników, jak średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe.
EN
The general standards and guidelines recommendations for PCC suggest alternating conditions of curing: starting with wet conditions for effective hydration of Portland cement followed by air-dry conditions for polymer hardening. The often accepted curing regime of PCC covers 5 days of wet curing and then the air-dry curing but it is not the optimum one. The aim of the investigation was to find the best scenario for PCC with two types of polymer modifiers: two-component epoxy resin and water dispersion of polyacrylates. The following exploitation properties were accepted as the criteria of evaluation of PCC curing effectiveness: compressive strength, tensile splitting strength, surface tensile strength (by pull-off method), wear resistance, water penetration under pressure and resistance to carbonation. The optimum time of PCC wet curing is possibly between 7 and 14 days, however, it have to be verified experimentally for specific PCC composition.
PL
Ogólne normy i zalecenia dotyczące PCC sugerują naprzemienne warunki pielęgnacji: począwszy od warunków mokrych dla skutecznej hydratacji cementu portlandzkiego, a następnie warunków suszenia na powietrzu korzystnych z uwagi na utwardzanie polimerów. Często akceptowany reżim pielęgnacji PCC obejmuje 5 dni w warunkach mokrych, a następnie suszenie na powietrzu, ale nie jest to optymalny sposób. Celem badania była optymalizacja scenariusza pielęgnacji dla PCC z dwoma rodzajami polimerów: dwuskładnikową żywicą epoksydową i wodną dyspersją poliakrylanów. Jako kryteria oceny skuteczności pielęgnacji PCC przyjęto następujące właściwości eksploatacyjne: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, wytrzymałość na rozciąganie powierzchniowe (metodą pull-off), odporność na ścieranie, głębokość wnikania wody pod ciśnieniem i odporność na karbonatyzację. Ustalono w wyniku badań, że optymalny czas pielęgnacji PCC w wodzie wynosi od 7 do 14 dni, jednak wskazana jest weryfikacja eksperymentalna w przypadku konkretnego składu PCC.
8
Content available remote Investigation on self‑healing of neat and polymer modified asphalt binders
EN
The paving asphalts have long been recognized to be capable of self-healing. The objective of this study was to evaluate the healing potential of asphalt binders and investigate its relationship with molecular characteristics in terms of composition and structures. Five neat and styrene–butadiene–styrene (SBS) modified asphalt binders were characterized using the recently developed linear amplitude sweep-based healing test. The data were analyzed based on the viscoelastic continuum damage theory to establish healing master curves and determine the healing rate HR. Chemical evaluation methods included saturates, aromatics, resins, and asphaltenes fractionation, gel permeation chromatography, and nuclear magnetic resonance spectroscopy. Results indicated that the presence of more light/low-polarity fractions of saturates and aromatics or higher concentrations of small molecules promoted healing, as these molecules were expected to have higher mobility facilitating molecular diffusion across crack interfaces. Lower percentages of aromatic ring structures and more aliphatic chains corresponded to higher healing rates. The SBS-modified asphalt binders contained higher concentrations of aromatic rings, but still provided comparable healing potential with the neat asphalts.
EN
The civil infrastructures constructed using self-compacting concrete (SCC) reinforced with fiber-reinforced polymer (FRP) bars are advocated for engineering applications due to corrosion resistance and environmental-friendly performance. The bond behavior between FRP reinforcement and SCC is a significant factor affecting the serviceability and failure mechanism of this composite structure. However, it is hard to identify the damage mechanism and failure mode of the interface bond using the traditional test methods. Therefore, an effective monitoring method of interface damage using piezoceramic transducers is proposed in this paper. A series of pull-out tests were performed, and the test variables involved concrete materials and reinforcing bar types. A lead zirconate titanate (PZT) patch transducer acting as an actuator was bonded on the outer surface of reinforcing bars, and a piezoceramic smart aggregate transducer acting as a sensor was embedded in the SCC. A wavelet energy ratio index (WERI) is proposed to identify the damage mechanism of interface between reinforcing bars and SCC. The experimental test results reveal that the damage mechanism and failure mode of the bond between different reinforcing bars and concrete materials can be identified effectively and the peak of bond stress can be captured accurately by using WERI values.
EN
The paper deals with safety at work during special tests for polymers – polymer fibres and long-fibre composites at on selected laboratory test machines and apparatus. The operators have to be very careful during the test and measure process. We described TGA/DSC analyzer for polymer testing and laboratory line for plasma surface modification and safety at work with this low-temperature plasma reactor. Next, the paper described safety at work at laboratory for the production of elastomeric and composites samples which consists from torque rheometer, homogenizing machine, vulcanization hydraulic press and pneumatic hollow die punch. Test samples of elastomers and composites with polymer fibres are the product of this laboratory. These test samples are then tested on universal testing machine with hybrid temperature-humidity chamber.
PL
Artykuł dotyczy bezpieczeństwa pracy podczas specjalnych testów polimerów - włókien polimerowych i kompozytów o długich włóknach w wybranych laboratoryjnych maszynach i urządzeniach testowych. Operatorzy muszą być bardzo ostrożni podczas procesu testowania i pomiaru. Opisaliśmy analizator TGA/DSC do testowania polimerów oraz linię laboratoryjną do modyfikacji powierzchni plazmy i bezpieczeństwa pracy w tym niskotemperaturowym reaktorze plazmowym. Następnie w artykule opisano bezpieczeństwo w pracy w laboratorium przy produkcji próbek elastomeru i kompozytów, które składa się z reometru momentu obrotowego, maszyny homogenizującej, prasy hydraulicznej wulkanizacji i pneumatycznego wykrojnika. Próbki testowe elastomerów i kompozytów z włóknami polimerowymi są produktem tego laboratorium. Te próbki testowe są następnie testowane na uniwersalnej maszynie testującej z hybrydową komorą temperatura-wilgotność.
EN
The fast development of digitalization and computational science is opening new possibilities for a rapid design of new materials. Computational tools coupled with focused experiments can be successfully used for the design of new nanostructured materials in different sectors, particularly in the area of biomedical applications. This paper starts with a general introduction on the future of computational tools for the design of new materials and introduces the paradigm of multiscale molecular modeling. It then continues with the description of the multiscale (i.e., atomistic, mesoscale and finite element calculations) computational recipe for the prediction of novel materials and structures for biomedical applications. Finally, the comparison of in silico and experimental results on selected systems of interest in the area of life sciences is reported and discussed. The quality of the agreement obtained between virtual and real data for such complex systems indeed confirms the validity of computational tools for the design of nanostructured polymer systems for biomedical applications.
EN
Strength parameters of dental photopolymer reinforced with long glass and aramid as well as aramid-glass hybrid fibers was to comparison. Static strength tests of 40 light-curing composite specimens were performed with the use of Zwick 1435 testing machine and testXpert V.8.1 software. Flexural strength of aramid fiber reinforced polymer increased nearly three times, where as flexural strength of polymer reinforced with glass fiber – twice.
PL
Porównano właściwości wytrzymałościowe światłoutwardzalnego polimeru stomatologicznego wzmocnionego długimi włóknami szklanymi, aramidowymi lub hybrydowymi aramidowo-szklanymi. Statyczne próby wytrzymałościowe 40 próbek kompozytu na zginanie przeprowadzono przy użyciu maszyny Zwick 1435 z wykorzystaniem programu testXpert V.8.1. Wytrzymałość na zginanie polimeru wzmocnionego włóknami aramidowymi zwiększyła się prawie trzykrotnie, a w wypadku wzmocnienia włóknami szklanymi – dwukrotnie.
PL
Udostępnienie złoża jest jedną z najważniejszych operacji w trakcie wiercenia otworu wiertniczego, dlatego należy dołożyć starań, aby oddziaływanie wszelkich czynników zewnętrznych na złoże w czasie dowiercania było jak najmniejsze. Znane są różne mechanizmy prowadzące do uszkodzenia strefy przyotworowej. Wśród nich wymienić należy oddziaływania mechaniczne, biologiczne, termiczne, ale również fizykochemiczne, w tym negatywny wpływ płynu wiertniczego, filtratu i jego komponentów. Aby zminimalizować szkodliwe działanie płynu na przepuszczalność skały, do dowiercania używa się płuczek typu drill-in fluid. Nowoczesny przemysł naftowy dysponuje szeregiem rozwiązań koncepcyjnych z zakresu technologii płynów wiertniczych służących do dowiercania. Istnieje możliwość dostosowania składu i parametrów płynu w zależności od charakterystyki warunków geologicznych panujących w otworze. Artykuł przedstawia wyniki badań parametrów technologicznych nowo opracowanej płuczki mrówczanowej z dodatkiem niskocząsteczkowej poliwinyloaminy. Prace nad zsyntezowaniem polimeru prowadzono w laboratorium Katedry Wiertnictwa Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na bazie poliwinyloaminy i mrówczanu potasu zaprojektowano recepturę płynu, który jest alternatywą dla typowej płuczki mrówczanowej. Na opracowanej płuczce przeprowadzono szereg testów polegających na zbadaniu właściwości reologicznych, filtracyjnych oraz inhibicyjnych, a także wpływu na uszkodzenie strefy przyotworowej. Badania pokazały, że oprócz dobrych właściwości fizykochemicznych opracowana płuczka zapewnia skuteczną ochronę złoża. Dzięki wspólnemu działaniu soli mrówczanowej i poliwinyloaminy oraz wyeliminowaniu ze składu płuczki polimerów długołańcuchowych można uznać za mało prawdopodobne wystąpienie uszkodzenia strefy złożowej spowodowanego pęcznieniem lepiszcza ilastego, migracją filtratu w głąb skały czy też zanieczyszczeniem skały cząstkami fazy stałej. Badania wykazały, że opracowana płuczka po udoskonaleniu receptury i wykonaniu większej liczby badań porównawczych może znaleźć zastosowanie jako alternatywa dla innych płuczek typu drill-in fluids.
EN
Making the reservoir ready for production is one of the most important operations when drilling a borehole; therefore, special care should be taken to minimize the impact of any external factors on the reservoir during the drilling. Various mechanisms of formation damage are known. These include mechanical, biological, thermal, but also physicochemical interactions, including the negative effects of drilling fluid, filtrate, and its components. To minimize the damaging effect of the fluid on the permeability of the rock, drill-in fluid is used for drilling through the production zone. The modern oil industry has a number of conceptual solutions for fluid technology used for drilling in. It is possible to adjust the composition and parameters of the fluid, depending on the characteristics of the geological conditions in the borehole. This paper presents the results of research on the technological parameters of a newly developed formate-based mud with the addition of low-molecular-weight polyvinylamine. Work on synthesizing the polymer was carried out in the drilling fluids laboratory of the Drilling, Oil and Gas Department at the AGH University of Science and Technology in Kraków. Based on polyvinylamine and potassium formate, a fluid recipe was designed that is an alternative to typical formate-based muds. For the developed drilling fluid, a number of tests were carried out which involved the examination of rheological, filtration and inhibition properties as well as the impact on damage to the production zone. The research has shown that in addition to good physicochemical properties, the developed mud provides effective protection of the reservoir formation. Thanks to the joint action of formate salt and polyvinylamine together with the elimination of long-chain polymers from the composition of the fluid, damage to the reservoir rock due to swelling of the clay matrix, filtrate migration into the rock or pore contamination with solid phase particles can be considered as unlikely. The tests have shown that the developed drilling fluid can be used as an alternative to other drill-in fluids as long as it’s mixture is improved and more additional comparison tests are performed.
14
Content available remote Studying of movement kinematics of dynamically active sieve
EN
The article presents the movement kinematics of the modular bar element of a dynamically active polymer sieve of a vibrating screen. On the basis of analytical methods, the mathematical model was obtained, which makes it possible to determine the law and trajectory of the modular bar element movement depending on its geometric characteristics, physico-mechanical properties of the polymer material, the regime and technological parameters of the vibrating screen. The results of this research show that in the working frequency range of the vibrating screen grate, modular bar element of the dynamically active sieve moves along the trajectories, the envelope of which is represented by Cassini’s ovals, which along with the generation of the amplitude component in the horizontal and vertical directions allows one to obtain the selfcleaning effect of the sowing surface.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów spadków ciśnienia podczas przepływu emulsji stabilizowanych solą sodową karboksymetylocelulozy (Na-CMC, M = 250 000, stopień podstawienia DS = 1,2) przez złoże szklanych cząstek kulistych. Silnie sflokulowane emulsje z dodatkiem Na-CMC posiadały granicę płynięcia, a krzywe płynięcia opisano modelem Herschela-Bulkley’a. Z analizy danych doświadczalnych wynika, że zaproponowana metoda obliczania strat ciśnienia daje zadowalające rezultaty (błąd względny poniżej 10%) jedynie dla bardzo małych wartości promienia bezwymiarowego.
EN
The study presents the measurements results of pressure drop during the flow of emulsions stabilized by carboxymethylcellulose sodium salt (Na-CMC, M = 250 000, degree of substitution DS = 1.2) through a packed bed of glass spheres. Highly flocculated emulsions with the addition of Na-CMC appeared to be yield-stress fluids whose flow curve can be described by the Herschel-Bulkley equation. The analysis of experimental data shows that the proposed method of pressure drop calculation gives satisfactory results (relative error below 10%) only for very smali values of dimensionless radius.
16
Content available remote Redox for main polymerization of emulsion polymers
EN
Redox reactions have been successfully used in emulsion polymerization to reduce free monomer after main polymerization for decades. New work will be presented on the benefits redox chemistry can bring for initiating main polymerization as opposed to using a con-ventional thermal initiation. By utilizing redox chemistry in main polymerization, lower polymerization temperatures are possible. Work has also shown that the resulting polymers have lower free monomer than conventional thermal polymerizations prior to the monomer chase. After utilizing a redox chase, the residual free monomer in the redox initiated reaction is more than ten times less than the product which used a thermal initiation for the main reac-tion. The ability to start the polymerization at lower temperature and allowing the reaction to heat adiabatically may also offer shorter cycle times and cleaner reactions. It is also expected that the lower temperature polymerization will result in a more linear, higher molecular weight emulsion polymer which should give improved performance.
PL
Reakcje redoks z powodzeniem stosuje się przez dziesięciolecia w celu zmniejszenia ilości wolnego monomeru po głównej polimeryzacji. Przedstawiono nowe wyniki badań dotyczących korzyści jakie może przynieść chemia redoks podczas inicjowania głównej polimeryzacji w porównaniu z konwencjonalną inicjacją termiczną. Stosowanie chemii redoks w głównej polimeryzacji pozwala na obniżenie temperatury procesu. Stwierdzono również, że otrzymane polimery mają mniejszą zawartość wolnego monomeru niż te syntezowane w konwencjonalny sposób. Inicjowanie polimeryzacji z wykorzystaniem reakcji redoks pozwala na uzyskanie zawartości monomeru nawet 10 razy mniejszej. Możliwość rozpoczęcia polimeryzacji w niższej temperaturze i jej ogrzewanie adiabatyczne pozwala na uzyskać krótsze czasy reakcji i większą czystość produktu. Oczekuje się również, że w wyniku tej polimeryzacji powstaje bardziej liniowy polimer o większej masie cząstecz-kowej i lepszych właściwościach.
EN
This paper discusses and attempts to analyze the impact of the method of forming fibrous composite materials on the quality of the laminates. The model assumes that the composite consists of components having individual physico-mechanical properties with a symmetrical structure [0/90/0/90]s. This article uses experimental data of a contact-formed composite (Composite I) and a vacuum bag composite (Composite II) with a polyester matrix (Firestop 8175-w-1) reinforced with E glass matte fabric. Before the samples were cut, the parameters and technological criteria of the formed composite were determined such as the amount of resin and soaking time of the composite reinforcement with the polymer resin. The influence of matrix plastification and a more packed structure in the produced composites on the scale effect (for samples with larger and smaller measuring bases), the dispersion and mean value of strength from the time of aging were determined.
PL
Omówiono i podjęto próbę analizy wpływu metody formowania włóknistych materiałów kompozytowych na jakość laminatów. W modelu założono, ze kompozyt składa się z komponentów, mających indywidualne fizykomechaniczne właściwości o symetrycznej strukturze [0/90/0/90]s. W tym artykule wykorzystano eksperymentalne dane kompozytu formowanego metodą kontaktową (kompozyt I) i worka próżniowego (kompozyt II) o osnowie poliestrowej (Firestop 8175-w-1) wzmocnionej mato-tkaniną szklaną typu E. Przed wycięciem próbek określono parametry i kryteria technologiczne formowanego kompozytu: jak ilość i czas nasączania wzmocnienia kompozytu żywicą polimerową. Określono wpływ plastyfikacji osnowy i bardziej upakowanej struktury w wytworzonych kompozytach na efekt skali (dla próbek z większą i mniejszą bazą pomiarową), rozrzut i wartość średniej wytrzymałości od czasu starzenia.
EN
In the article researches of wear of polymeric sowing surfaces of vibrating screens are given. The mathematical model was obtained with analytical methods that allow one to describe the effect of the regime and technological parameters of a vibrating screen, as well as the physical properties of the material being transported, on the wear of a polymeric sowing surface. The obtained equations allow us to determine the lifetime of a surface made of polymer, taking into account the wear of the contact surface, as well as the change in the size of the sieve aperture.
PL
Utrzymywanie odpowiedniej prędkości przepływu wieloskładnikowej mieszaniny popiołu i żużla z wodą jest bardzo ważne ze względu na problem wytrącania się i opadania cząstek stałych z przepływającej pulpy. Osiadający popiół i żużel prowadzi do zarastania dolnej części rurociągu zmniejszając jego przekrój, a tym samym zwiększając opory przepływu. Wzrost oporów jest powodem obniżenia sprawności pracy instalacji hydrotransportu oraz wzrostu zapotrzebowania na energię potrzebną do tłoczenia mieszaniny, co z kolei wpływa na koszty transportu. Z tego względu w pracy zbadano wpływ dodatku wielocząsteczkowego polimeru na proces sedymentacji pulpy w rurociągach transportujących ją na składowisko powierzchniowe. Badania wykonano dla 10%, 20% i 30% mieszaniny wody z popiołem oraz mieszaniny wodnego roztworu polimeru z popiołem (0,25% wielkocząsteczkowego polimeru rokrysol WF2 w wodzie). Z analizy wyników eksperymentów można wnioskować, że dodatek polimeru korzystnie wpływa na aglomerację cząstek popiołu oraz jego zagęszczenie co prowadzi do bardziej jednorodnego przepływu, a ostatecznie może obniżyć koszty hydraulicznego transportu.
EN
Preserving stable flow velocity of complex mixture of ash, slug and water is essential because of sedimentation of solid particles in the flowing pulp. This process leads to deposition of particles at the bottom part of the pipeline and as a result, decrease of inner diameter as well as increase of flow resistance. The increase of flow resistance results with lowered efficiency of the installation and increased energy demand. In this context, presented work is focused on the influence of long-chain polymer on the sedimentation process in the pipelines transporting the pulp to the surface stand. In presented study 10%, 20% and 30% water mixtures of ash and slug as well as mixtures with 0.25% of rokrysol WF2 polymer were taken into account. The analysis of the experiments shows that the addition of the polymer enhances the agglomeration of ash particles and results with thickening of the pulp. In consequence, this results with more homogeneous pulp flow and allows to avoid increased energy demand and costs.
PL
W poniższym tekście przedstawiono wstępne wyniki badań nad możliwością ekranowania pola elektromagnetycznego kompozytami polimerowo-metalowymi. Zakres badań objął przygotowanie niezbędnych próbek i narzędzi do ich wytworzenia. Przeprowadzono pomiary rezystywności oraz przenikalności magnetycznej kompozytu. Wyniki wskazują, na możliwość zastosowania do ekranowania pól i fal o średnich i wysokich częstotliwościach.
EN
The following text presents the preliminary results of research on the possibility of shielding the electromagnetic field of polymer-metal composites. The scope of the research took preparing the samples and tools necessary to produce them. Resistivity and magnetic permeability were measured.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.