Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza obciążeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat zaprojektowanego przez firmę Fort Polska Sp. z o.o. konstrukcji wysokościowca Spinnaker. W projekcie realizowanego obecnie 45-kondygnacyjnego obiektu, liczny zespół konstruktorów zmierzył się z rozwiązaniem wielu ciekawych i złożonych zagadnień, z których najistotniejsze to obciążenie wiatrem, zabezpieczenie przed katastrofą postępującą, analiza skrócenia słupów podczas realizacji oraz wpływ drgań pochodzących od eksploatowanego pobliskiego metra.
EN
The article presents basic information related to the structure of a high-rise office building Spinnaker designed by Fort Polska Sp. z o.o. In the design of the currently erected 45-storey facility, a large team of structural engineers faced the challenge of managing interesting and complex issues, the most important of which are: the wind load, protection against progressive collapse, analysis of shortening columns during execution and the impact of vibrations coming from the nearby subway.
EN
The paper presents and experimentally verifies a testing method of friction pairs between various materials: steel-cast iron, cast iron-cast iron, and cast iron-ferodo. The applied methodology for the evaluation of tribological mating of a friction part allows for determining the time series of friction torque and mechanical power transmitted by a friction pair at slippage. Time series of parameters variability in the investigated friction process after the loss of contact are presented. In addition, relationships are presented that allow for determining the basic friction pair parameters: friction torque, friction coefficient, and mechanical power. This is a basis for determining the tribological load capacity of a friction pair whose measure has been assumed as the maximum value of torsional torque and mechanical power transmitted by the tested specimens.
PL
W artykule przedstawiono oraz eksperymentalnie zweryfikowano metodę badań skojarzeń ciernych pomiędzy różnymi materiałami: stal–żeliwo, żeliwo–żeliwo oraz żeliwo–ferodo. Zastosowana metodyka badawcza do oceny tribologicznej współpracy skojarzenia ciernego pozwala na wyznaczenie zmian przebiegu momentu tarcia oraz przenoszonej przez skojarzenie mocy mechanicznej, od chwili zerwania styku na kontakcie powierzchni trących i pracy w stanie poślizgu. Zaprezentowano przebiegi czasowe zmienności parametrów badanego procesu tarcia powierzchni skojarzonych występujące po zerwaniu kontaktu. Podano zależności umożliwiające wyznaczenie podstawowych parametrów skojarzenia ciernego: momentu tarcia, współczynnika tarcia oraz mocy mechanicznej. Daje to podstawy do określenia tribologicznej nośności skojarzenia, którego miarę przyjęto w postaci maksymalnej wartości momentu skręcającego oraz mocy mechanicznej przenoszonej przez badane próbki.
PL
W żelbetowych cylindrycznych silosach na zboże o wysokości 25 m i średnicy 6 m, 8 m oraz 10 m przeprowadzono analizę wpływu wielkości mimośrodu otworu wysypowego na rozkład sił wewnętrznych w ścianie. W analizie statycznej konstrukcji silosów zastosowano kombinacje obciążeń od parcia ośrodka sypkiego występujące w komorze silosu przy niecentrycznym opróżnianiu na małych i dużych mimośrodach według PN-EN 1991–4:2008.
EN
In reinforced concrete cylindrical silos for grain of 25 m height and diameter of 6 m, 8 m and 10 m, the impact of the eccentricity of the discharge hole on the distribution of internal forces in the wall, was analyzed. In the static analysis of silo construction, combination of loads from the pressure of the loose center present in the silo chamber with non-centric discharge on small and large eccentrics according to PN-EN 1991-4:2008, was used.
EN
Modelling of an asymmetrical preloaded bolted ange joint, loaded with a normal external force is presented. The physical model of the joint is designed as a pair of elements (which are a flexible flange element and a rigid support) clamped using simplified models of bolts. Between the joined elements the Winkler model of a contact layer is introduced. The impact of nonlinearity of the contact layer on operational forces in the bolts is analysed. Conclusions of major importance to modelling of preloaded bolted flange joints are put up.
5
Content available remote Katastrofa budowlana hali stalowej podczas montażu
PL
Opisana katastrofa budowlana przedstawia przykład zniszczenia się lekkiej konstrukcji stalowej o schemacie ramowym w czasie jej montażu. Poprzeczny układ nośny składał się z dwunawowej ramy o łącznej rozpiętości 80 m. Niekonwencjonalny przebieg katastrofy pozwala wyciągnąć wnioski dotyczące sposobu montażu w systemie lekkich hal stalowych z uwzględnieniem warunków klimatycznych.
EN
The presented of the structure capacity during the erection of the steel structure were analysed. The building was designed as light-weight two-span framed structure with a total span of 80 m. Unconventional course of this catastrophe allows to stretch out the conclusions relating to the way of erection of the system of light steel objects.
6
Content available remote Analiza dynamiczna żelbetowej chłodni kominowej hiperboloidalnej
PL
Żelbetowe powłokowe chłodnie kominowe są to złożone konstrukcje inżynierskie stosowane w energetyce cieplnej, które na etapie projektowania wymagają szerokiej analizy oddziaływań na konstrukcję. Istotna jest analiza termodynamiczna chłodni, mająca bezpośredni wpływ na wymiary konstrukcji powłokowej. Decydującym obciążeniem chłodni jest oddziaływa nie wiatru i związana z tym analiza dynamiczna. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dynamicznych przykładowej chłodni kominowej z wykorzystaniem programu ROBOT.
EN
Reinforced concrete cooling towers are complex engineering structures used in thermal energy engineering, which require wide analysis of actions on their structure at the design stage. Thermodynamic analysis of cooling tower is very important due to effects directly on the sizes of shell. The decisive load in cooling tower is wind load and dynamics analysis related with. In this article the results of dynamic analysis of shell of cooling tower are presented with using numerical calculations in ROBOT program.
7
Content available remote Load Analyser using Conservative Power Theory
EN
This paper deals with the analysis and application of novel conformity factors, defined by means of the Conservative Power Theory (CPT), for the purpose of load analysis and characterization. Basically, such factors are able to describe the influence of different load characteristic on the power factor calculation and they are valid under generic load and supply voltage conditions. Moreover, the development of a flexible smart-meter prototype has been described and used to the experimental validation of all power components and conformity factors considered on the paper.
PL
W artykule zaprezentowano analizę i zastosowanie nowego współczynnika zgodności zdefiniowanego na podstawie Teorii Zachowania Mocy CPT. Współczynnik zastosowano do analizy obciążeń iich wpływu na współczynnik mocy. Opisano też nową koncepcję miernika typu smart.-meter.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe problemy ochrony dzieci w czasie kolizji drogowych. Przedstawione zostały dwa sposoby mocowania fotelików: przodem i tyłem do kierunku jazdy. Opisane i porównane zostały przebiegi obciążeń głowy w czasie uderzenia pojazdu w sztywną ścianę betonową.
EN
Paper describes the basic problems of children protection during collisions. Presented and compared were head deceleration during vehicle impact with a rigid concrete wall for two ways of fixing child seats: front and rear-facing.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych, których celem było określenie wpływu niezbrojonego złącza na pracę sprężonych elementów plytowych, w warunkach oddziaływania temperatury.
EN
This paper presents selected results of laboratory tests whose goal was to determine the effect of an unreinforced joint on the functioning of pre-stressed plate elements, subject to the action of temperature.
PL
Omówiono symulacyjne badania wytrzymałościowe konstrukcji nośnej maszyny do jednoetapowego zbioru wierzby. Określono węzły konstrukcji, w których występują koncentracje naprężeń dla przypadków obliczeniowych - transportu, przejazdu po polu oraz pracy. Wyznaczone wartości naprężeń uśrednionych oraz naprężeń amplitudowych odniesiono do wykresu Goodmana-Smitha dla stali S355J2G3. Koncentracje naprężeń zlokalizowane w badanych węzłach konstrukcji nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla określonego materiału.
EN
Structure endurance simulation examinations of the machine for one-phase willow harvesting carrying frame were discussed. Hubs of the structure, in which stress concentrations are coming, were determined for computational cases - transport, field ride and working time. Averaged and amplitude stress values are related to the Goodman-Smith graph for S355J2G3 steel. Stress concentrations located in examined hubs of the structure aren't exceeding permissible values for definite material.
PL
W artykule podano propozycje obliczania szacunkowej wytrzymałości betonu na ścinanie bezpośrednie fctbNi, po określonej liczbie cykli obciążenia Ni, w warunkach zbliżonych do pracy łączników listwowych poddanych obciążeniom zmiennym w rzeczywistych konstrukcjach. Analizowano betony trzech klas wytrzymałości: C25/30, C30/37 i C45/55, wykonane z cementu odpowiadającego obecnemu CEM I 32,5 i kruszywa granitowego o uziarnieniu do 16 mm. Podane rozwiązania teoretyczne poddano weryfikacji doświadczalnej. Wyniki badań potwierdziły poprawność zaproponowanych wzorów, zwłaszcza dla N cykli obciążenia. Podane rozwiązania można stosować tylko przy obliczaniu nośności łączników listwowych w elementach zespolonych typu staI-beton lub podobnych co do wymiarów powierzchni ścinania. Wytrzymałość betonu na ścinanie bezpośrednie poddanego obciążeniom zmiennym zależy przede wszystkim od parametrów cykli obciążenia.
EN
The method of estimated concrete direct shear strength fctbNi calculation is presented. This direct shear strength is calculated in the case of determined number of cycles Ni, in the conditions close to the work of connector strips under variable load, in real constructions. Concretes of three strength classes were analysed: C25/30, C3/37 and C45/55, produced of cement CEM I 32.5 and granite aggregate, fraction up to 16 mm. The theoretical solution was verified experimentally. The experiments proved the correctness of proposed formulae, especially for loading cycles. The given solutions can be only applied for calculation of connector strips load capacity of combined type: steel-concrete or similar, for similar shear surface. The direct shear strength of concrete under variable load depends first of all on loading cycles parameters.
PL
Przedstawiono metody wyznaczania obciążeń elektroenergetycznych stacji 110 kV/SN oraz metodę analizy strategii jej rozwoju.
EN
The paper presents methods of determining the loading of 110 kV/MV electric power stations and a method of analysis of their future development.
PL
Przedstawiono metody wyznaczania obciążeń elektroenergetycznych stacji 110 kV/SN oraz metodę analizy strategii jej rozwoju.
EN
The paper presents methods of determining the loading of 110 kV/MV power stations and their application in determining future development of distribution network.
PL
W artykule przedstawiono zbudowane stanowisko do badania procesów tarcia skojarzeń ciernych, stosowanych w konstrukcjach sprzęgieł i hamulców. Praca zawiera schemat i opis działania stanowiska oraz zaprojektowanych torów pomiarowych. W pracy dokonano teoretycznej analizy obciążeń badanych skojarzeń oraz ich wpływu na wartości wyznaczanych współczynników tarcia. Zawarto opis zastosowanego systemu pomiarowego sterowanych i wyznaczanych parametrów badawczych. W podsumowaniu przedstawiono możliwości utylitarnego wykorzystania potencjalnych wyników badań.
EN
The paper presents the stand prepared for investigation of friction processes in clutches and brakes. The structure and operation of the stand and measurement lines are described. Theoretical analysis of the friction pair is made in the paper including the effect of the values of determined friction coefficients. There is also the description of the measurement system and test parameters. The summary presents the possibility of application of tests results.
PL
Omówiono wykorzystanie programu Matlab-Simulink do analizy modelu sieci energetycznej z podstawowymi odbiorami, typowymi dla jednostek pływających.
EN
The paper discusses application of Matlab-Simulink computer program for analysis of model of electric power network with basic loads, typical for navigation units.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.