Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pest
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Paweł i Gaweł w jednym stali domu, Paweł na górze, a Gaweł na dole. W naszych domach Gawłem są szczury, a Pawłem myszy.
PL
To już nie są żarty. Inwazja niedużego owada Azji na żywopłoty i bukszpany w polskich miastach przybrała w tym roku katastrofalne rozmiary. Ta historia pokazuje także, jakie konsekwencje ma sprowadzanie do nas gatunków inwazyjnych.
PL
Rozłożyste liście i białe jak śnieg kwiaty kasztanowców niedługo będzie można oglądać jedynie w książkach lub internecie? Czy podobny los czeka lipy i klony? To nie pytania do scenariusza filmu katastroficznego, lecz realna groźba. Drzewa bowiem niszczy szkodnik - szrotówek kasztanowcowiaczek. I bardzo dokładnie widać to na ulicach wszystkich polskich miast.
PL
Drzewa i krzewy na terenach zurbanizowanych są narażone na szereg nieinfekcyjnych czynników chorobotwórczych, wynikających ze złych warunków siedliskowych. Następstwem tego są często infekcje patogeniczne i/lub zasiedlanie roślin przez szkodniki.
EN
Only products containing substances listed in the Regulations (EC) No 889/2008 and 354/2014 are permitted in the protection of organic crops from pests. Despite the common list of active substances and schemes of qualifying products for use in organic farming, availability of measures to protect organic farming in the Member States varies widely. Obtaining information concerning the list of plant protection products qualified for use in organic farming was possible only for 12 Member States. Among the countries, the biggest number of insecticides to protect organic crops has been approved in Italy, Germany and France. The lowest number has been noted in Slovakia and Poland. Italy has the broadest protection capacity for each group of organic farming: agricultural, vegetable, fruit and ornamental. Active substances most frequently registered in the products approved for use in organic farming are: microorganisms, natural pyrethrins, rapeseed and paraffin oils. Differences in the availability of ways to protect organic farming in the Member States hinder equal competition in the common market.
PL
Do ochrony upraw ekologicznych przed szkodnikami dopuszczone są tylko środki zawierające substancje wymienione w Rozporządzeniach Komisji (WE) nr 889/2008 oraz 354/2014. Mimo wspólnej listy substancji aktywnych systemy kwalifikowania preparatów do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz dostępność środków do ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich są bardzo zróżnicowane. Uzyskanie informacji dotyczących listy środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym było możliwe tylko dla 12 państw członkowskich. Wśród tych państw najwięcej insektycydów do ochrony ekologicznych dopuszczonych jest we Włoszech, Niemczech oraz Francji. Najmniej na Słowacji oraz w Polsce. Włochy posiadają także najszersze możliwości ochrony dla każdej grupy upraw ekologicznych: rolniczych warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych. Substancje aktywne najczęściej rejestrowane w środkach dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym to mikroorganizmy, naturalne pyretryny, olej rzepakowy i parafinowy. Różnice w dostępności możliwości ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich utrudniają równorzędną konkurencję na wspólnym rynku.
6
Content available System wsparcia decyzji w ochronie roślin uprawnych
PL
Systemy wsparcia decyzji jako narzędzia informatyczne są wykorzystywane coraz częściej przez różne sektory rolnictwa stanowiąc pomoc dla rolników, plantatorów, hodowców czy ogrodników, odciążając ich od nieraz żmudnego szukania i weryfikacji informacji dotyczących procedur stosowania zabiegów rolniczych, środków ochrony roślin czy pasz. W pracy omówiono przykład wdrożenia takiego systemu opartego na bazie danych służącego ochronie roślin przed różnego typu agrofagami. Do jego budowy wykorzystano technologie internetowe.
EN
Decision support systems as IT tools are being used more and more often in various sectors of agriculture, helping the farmers, planters, breeders and gardeners by relieving them from sometimes strenuous search and verification of the information on the procedures of applying agricultural treatment, using pesticides or fodders. The work discusses an example of implementing such system and database for protecting plants from various types of pests. The system was built with the use of Internet technologies.
PL
Chrabąszcze to znane szkodniki roślin. Niebezpieczne są zarówno ich lamy, które podgryzają korzenie, jak i owady dorosłe, objadające liście, pączki, kwiatostany oraz młodą korę.
PL
Odbarwienie liści kasztanowców wywołane żerowaniem gąsienic motyla Cameraria ohridella wywołało społeczne poruszenie zarówno wśród specjalistów, jak i osób niezajmujących się na co dzień ochroną roślin. Dzięki temu w celu walki z tym szkodnikiem opracowano kilka interesujących metod, które nie wpływają negatywnie na stan drzew i ich dalszy rozwój.
PL
Spacerując w środku lata po parku albo starymi alejami lipowymi można zauważyć, że liście lip są zeszkieletowane, zasychają lub nawet opadają. Przyczyną tego może być śluzownica lipowa (Caliroa annulipes).
PL
Od dawna w naszej prasie ogrodniczej nie zajmowano się tak intensywnie i tak długo jakimś owadem, jak obecnie szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Temu małemu motylkowi przypisuje się całą winę za zły stan drzew kasztanowca białego.
PL
Motyle to bardzo liczny rząd owadów, wśród których znajduje się wiele ważnych gospodarczo szkodników. Jednym z nich jest brudnica nieparka, która upodobała sobie rośliny liściaste.
13
Content available remote Supermarkets - a wintering habitat for House Sparrow Passer Domesticus L.
EN
Animals often co-exist with humans inside buildings, however in birds such cases are only sporadically noted. In this paper we describe the occurrence of House Sparrows in supermarket interiors. The probability of House Sparrows presence was higher in larger markets and during winter period. The abundance and density of birds were positively and negatively related to the size of the supermarket, respectively. The birds were active at night. They foraged mainly along market shelves on bakery products, vegetables and cereals. We did not observe nesting inside market halls. The supermarkets seem to be hospitable wintering place for this species, however they may also be ecological traps imprisoning the birds once they find their way in. Moreover, House Sparrows may contaminate food, thus, the presence of such species inside supermarkets should be controlled.
PL
Rosnące w bliskim sąsiedztwie różnorodne odmiany świerków oraz modrzewi stwarzają niebywale korzystne warunki dla rozwoju ochojnika świerkowo- modrzewiowego. Aby pozbyć się tego szkodnika można użyć kilku sposobów.
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania aplikacji komputerowej "Trace" do śledzenia obiektów ruchomych spotykanych w rolnictwie. Znajomość zagadnień związanych z trajektorią ruchu szkodników oraz wielkości uszkodzeń może pozwolić na prognozowanie strat w plonach roślin uprawnych, a próba charakterystyki biologicznej (fizycznej) szkodnika może przyczynić się do lepszej oceny zachowań owada w jego zwalczaniu. Trajektoria ruchu związana jest z drogą poruszania się szkodnika, który powoduje uszkodzenia w produktach roślinnych. W artykule przedstawiono również różnego rodzaju sposoby przetwarzania danych uzyskanych za pomocą aplikacji komputerowej Trace.
EN
The paper presents an example of using the computer application Trace for tracing mobile objects met in agriculture. The knowledge of the problems connected with the trajectory of pest movement and the degree of damage can enable the forecast of losses in yields of cultivated plants, and the attempted biological (physical) characterization of a pest can contribute to better evaluation of insect behaviour in respect of its control. The movement trajectory is connected with the path of movement of a pest that damages plant products. The paper also presents various methods of processing the data obtained by means of the computer application Trace.
PL
Szkodliwość oddziaływania owadów na rośliny uprawne polega przede wszystkim na ich żerowaniu. Fakt ten powoduje daleko posunięte zmiany w morfologii i fizjologii roślin, co w efekcie końcowym prowadzi do ich zamierania. Żeby prawidłowo oznaczyć szkodnika, trzeba mieć możliwość identyfikacji cech kluczowych. Cechy te umiejscowione są na rozmaitych częściach ciała. Wymaga to jednak sporej wiedzy i dobrego rozeznania w grupach. Dotychczasowe metody identyfikacji owadów opierają się na rozpoznawaniu za pomocą kluczy. Klucze używane przez badaczy są ściśle dopasowane do danego osobnika. W zależności od rodzaju czy gatunku szkodnik może być opisany za pomocą setek a nawet tysięcy kluczy, co świadczy o trudności i czasochłonności w ich oznaczaniu. Sztuczne sieci neuronowe ze względów technicznych są uproszczonym symulatorem pracy ludzkiego mózgu posiadając jego cechy. Potrafią się uczyć, są mało wrażliwe na niekompletną informację wejściową przetwarzają wprowadzone sygnały i podają na wyjściu wyniki w czasie rzeczywistym [2]. Wskazane właściwości oraz analizy podczas badań pozwalają przypuszczać, że SNN mogą wykonać zadanie identyfikacji podobnie jak człowiek. Dzięki takiemu zautomatyzowaniu procesu identyfikacji udałoby się wyeliminować współczynnik obiektywizmu.
EN
The mischievous of insects is mostly about their preying on the cultivated plants. In order to identify a pest correctly, one has to have the ability to identify its key characteristics. These are placed all over the insects corpse. A pest can be described by hundreds or even thousands of 'keys' - depending on the kind or species - what proves how difficult and time-consuming the identification is. ANN (Artificial Neural Networks) can learn, are less sensible to incomplete incoming information, they are processing entered signals and give results in actual time. The above properties and the analysis during the research allow to make a conclusion that ANN may do the identification task similarly to a human being. Thanks to such identification process automation it could be possible to eliminate the objectivism factor.
PL
Przedstawiono autorski program komputerowy "Herbicyd-2" będący bazą środków ochrony roślin. Program zawiera dane na temat roślin uprawnych, agrofagów, środków chemicznych oraz receptur ich stosowania. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej autora.
EN
A custom developed "Herbicyd-2" computer software comprising the base for crop protection agents was presented. The software includes data pertaining to agricultural crops, pests, chemical agents and application methods. The software application may be accessed on the author's website.
PL
Od końca lat 80. w Europie stopniowo wzrasta zagrożenie ekspansją groźnego szkodnika, szrotówka kasztanowcowiaczka, który zagraża kasztanowcom na większości obszarów kontynentu, także i w Polsce. Istnieje wiele metod zwalczania tego szkodnika, jednak najpopularniejsza to zbieranie i palenie liści kasztanowca. Ta metoda posiada jednakże wiele wad, przyczyniając się do marnowania dużej ilości potencjalnie wartościowej masy organicznej. W Instytucie Inżynierii Rolniczej AR w Poznaniu podjęto próbę zwalczania zagrożenia szrotówkiem poprzez termofilne kompostowanie liści zawierających poczwarki tego pasożyta. Stwierdzono, iż kompostowanie mieszanki liści i osadów ściekowych pozwala na uzyskanie wyraźnej fazy termofilnej, niezbędnej do zniszczenia szrotówka. Dodatkowo uzyskano wysokiej jakości kompost, który może być stosowany w gospodarce komunalnej lub rolnictwie.
EN
In Europe since the end of the 80 's gradually increases the threat concerning an expansion of imminent xylophagen called horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella) which impends to horse-chestnuts on the most areas of the continent, also including Poland. There are many methods related with this pest control, the most popular is horse-chestnut leaves picking and burning. However this method has many disadvantages which cause wasting of huge amount of potentially valuable organic mass. In the Institute of Agricultural Engineering of Agricultural University of Poznań undertook the test of fighting of the horse-chestnut leaf miner threat through the thermophilic composting of leaves with this parasite chrysalis. It has been stated that composting of mixture of leaves and sewage sludge allows to obtain well-marked thermophilic phase, indispensable to the horse-chestnut leaf miner destruction. Additionally compost of high quality was obtained, which can be applied in the municipal management or agriculture.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.