Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drive systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Silniki 3-fazowe reluktancyjne – nowe aspekty zastosowań
PL
Dobór silnika do układu napędowego najczęściej dokonywany jest ze względu na moc znamionową i prędkość obrotową. W układach napędowych często wymagane jest utrzymanie stałej lub ściśle określonej prędkości obrotowej urządzenia napędzanego, a w napędach grupowych wymagana jest jednakowa prędkość obrotowa wielu wspólnie zasilanych silników. Osiągnąć można to na wiele sposobów, a jednym z nich jest zastosowanie silników reluktancyjnych.
2
Content available remote Elektryczne energooszczędne układy napędowe
PL
Poznaliśmy różne rodzaje maszyn elektrycznych: asynchroniczne, synchroniczne, prądu stałego i z magnesami trwałymi. Porównajmy je według kryterium energooszczędności i gęstości mocy. Napędy elektryczne zużywają ok. 60% energii elektrycznej pobieranej przez przemysł, więc oszczędność energii w elektrycznych układach napędowych ma pierwszorzędne znaczenie[..].
EN
An innovative method utilizing the phenomenon of mechanical resonance in machine drive systems of impact machines has been described. Energy accumulated in mechanical resonance is typically multiple times larger than the continuously supplied excitation energy. The amount of accumulated energy depends on the amplitude of vibration, mass and stiffness of system and present energy dissipation mechanisms. This form of energy can be extracted periodically each time after the amplitude of vibration reaches its maximum value. This effect could be implemented in drive systems of periodically operating machines, such as punching machines and presses. Significant reduction of energy demand in machines that use mechanical resonance in comparison with conventional machines was confirmed by means of simulations and experiments. Accumulation of the energy at mechanical resonance and its sequential extraction were presented together with a new pro-totype resonance punching press.
PL
Trwające od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku procesy zjednoczeniowe w Europie spowodowały wzrost zapotrzebowania na międzynarodowy transport kolejowy. We wstępnej części artykułu pokrótce przedstawiono problemy utrudniające kolejowy ruch transgraniczny, do których należą przede wszystkim różnice w prześwicie toru, różne systemy zabezpieczania ruchu pociągów oraz różne systemy zasilania trakcji. Pojazdy trakcyjne przystosowane do poboru energii z kilku różnych systemów zasilania umożliwiają pokonanie ostatniego z wymienionych ograniczeń. W Europie stosowane są cztery główne systemy zasilania trakcji elektrycznej przewodowej: dwa systemy napięcia stałego 1,5 kV i 3 kV oraz dwa napięcia przemiennego – 15 kV 16,7 Hz i 25 kV 50 Hz. Struktura układu napędowego pojazdu wielosystemowego zależy od rodzaju systemów, do współpracy z którymi pojazd jest przystosowany, od rodzaju zastosowanych silników trakcyjnych oraz od rodzaju i parametrów dostępnych elementów energoelektronicznych. W artykule przedstawiono układy napędowe wybranych pojazdów wielosystemowych, zarówno starszej generacji, wyposażonych w silniki komutatorowe, jak i budowanych współcześnie, napędzanych indukcyjnymi silnikami klatkowymi albo silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi.
EN
The unification processes in Europe, started in the 1950s, increased the demand for international rail transport. The preliminary part of the paper briefly presents the problems hindering rail cross-border traffic, which mainly include differences in the track gauge, different railway signalling systems and various electric traction supply systems. Traction vehicles adapted to energy supply from several different traction systems allow to overcome the last of the mentioned limitations. In Europe, four main power systems for electric traction supply are used: two DC systems 1.5 kV and 3 kV and two AC systems – 15 kV 16.7 Hz and 25 kV 50 Hz. The structure of multi-system vehicle drive system depends on the type of systems for which the vehicle is adapted, on the type of traction motors used and on the type and parameters of available power electronics components. The article presents drive systems for selected multi-system vehicles, both older generation, equipped with commutator motors, and currently built ones, driven by induction cage motors or PMSM’s.
EN
Conclusions on the analysis of the state of development in the tractor industry are formulated, aspects of the forecasting concept of transformation, general layout solutions and the theory of promising tractor units with new propulsion systems are considered, a general approach to the pre-design substantiation of new generation tractors is presented.
PL
Sformułowano wnioski z analizy stanu opracowań i tendencji w budowie ciągników. Rozpatrzono aspekty prognozy transformacji koncepcji, ogólnej struktury rozwiązań konstrukcyjnych i teorii perspektywicznych ciągnikowych agregatów maszynowych z nowymi układami napędowymi. Przedstawiono możliwe tendencje w przedprojektowym uzasadnieniu koncepcji budowy ciągników nowej generacji.
6
Content available remote Układy napędowe wielosystemowych pojazdów trakcyjnych
PL
Trwające od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku procesy zjednoczeniowe w Europie spowodowały wzrost zapotrzebowania na międzynarodowy trans port kolejowy. We wstępnej części artykułu pokrótce przedstawiono problemy utrudniające kolejowy ruch transgraniczny, do których należą przede wszystkim różnice w prześwicie toru, różne systemy zabezpieczani a ruchu pociągów oraz różne systemy zasilania trakcji. Pojazdy trakcyjne przystosowane do poboru energii z kilku różnych systemów zasilania umożliwiają pokonanie ostatniego z wymienionych ograniczeń. W Europie stosowane są cztery główne systemy zasilania trakcji elektrycznej przewodowej: dwa systemy napięcia stał ego 1,5 kV i 3 kV oraz dwa napięcia przemiennego – 15 kV 16,7 Hz i 25 kV 50 Hz. Struktura układu napęd owego pojazdu wielosystemowego zależy od rodzaju systemów, do współpracy z którymi pojazd jest przystosowany, od rodzaju zastosowanych silników trakcyjnych oraz od rodzaju i parametrów dostępnych elementów energoelektronicznych. W artykule przedstawiono układy napędowe wybranych pojazdów wielosystemowych, zarówno starszej generacji, wyposażonych w jednofazowe silniki komutatorowe, jak i budowanych współcześnie, napędzanych indukcyjnymi silnikami klatkowymi albo silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi.
EN
The unification processes in Europe, begun in the 1950s, increased the demand for international rail transport. The preliminary part of the paper briefly presents the problems hindering rail cross-border traffic, which mainly include differences in the track gauge, different railway signalling systems and various electric traction supply systems. Traction vehicles adapted to energy supply from several different traction systems allow to overcome the last of the mentioned limitations. In Europe, four main power systems for electric traction supply are used: two DC systems 1.5 kV and 3 kV and two AC systems – 15 kV 16.7 Hz and 25 kV 50 Hz. The structure of multi-system vehicle drive system depends on the type of systems for which the vehicle is adapted, on the type of traction motors used and on the type and parameters of available power electronics components. The article presents drive systems for selected multi-system vehicles, both older generation, equipped with single-phase commutator motors, and currently built ones, driven by induction cage motors or PMSM’s.
PL
Przedstawiono istotę oraz pojęcie napędu maszyn górniczych. Opisano układy napędowe stosowane w podstawowych maszynach i urządzeniach mobilnych wykorzystywanych w górnictwie skalnym. Szczególną uwagę poświęcono maszynom i urządzeniom znajdującym się w głównym ciągu techniczno-eksploatacyjnym charakterystycznym dla kopalni surowców skalnych.
EN
The article presents the essence and notion of the drives of mining machines. Drive systems applied in basic machines and self-propelled devices used in rock mining have been described. Particular attention has been paid to machines and devices forming the main technical and operating line specific for mineral rock mines.
8
Content available remote Shaping the service life of gear drive systems of working machines
EN
The paper presents a generalized summary of the effects of basic geometrical, material, construction and technological and operational parameters on the durability of gear drives of machines and special vehicles. The issue of gear meshing durability is examined, indicating the significance of the impact of these parameters on: immediate and fatigue strength of gear teeth and resistance of surface layer to tribological failure. In addition, the important role of lubrication engineering in the shaping of bearings durability is demonstrated. The paper aims to enrich the knowledge of design engineers which is necessary at the stage of concept development and making decisions on the optimization of innovative drive systems of working machines designed for military use.
PL
W artykule dokonano uogólnionego podsumowania wpływu podstawowych parametrów geometrycznych, materiałowych, konstrukcyjno-technologicznych i eksploatacyjnych na trwałość przekładni zębatych napędów maszyn i pojazdów specjalnych. Rozpatrzono zagadnienie trwałości zazębień, wskazując na istotność wpływu tych parametrów na: wytrzymałość doraźną i zmęczeniową zębów oraz odporność warstwy wierzchniej na zniszczenie tribologiczne. Ponadto, pokazano istotną rolę inżynierii smarowania w kształtowaniu trwałości łożyskowań . Artykuł w szczególności ma na celu wzbogacenie bazy wiedzy konstruktorów, niezbędnej na etapie opracowania koncepcji oraz podejmowania decyzji w optymalizacji innowacyjnych układów napędowych maszyn roboczych o przeznaczeniu wojskowym.
EN
The paper presents a generalized summary of the effects of basic geometrical, material, construction and technological and operational parameters on the durability of gear drives of machines and special vehicles. The issue of gear meshing durability is examined, indicating the significance of the impact of these parameters on: immediate and fatigue strength of gear teeth and resistance of surface layer to tribological failure. In addition, the important role of lubrication engineering in the shaping of bearings durability is demonstrated. The paper aims to enrich the knowledge of design engineers which is necessary at the stage of concept development and making decisions on the optimization of innovative drive systems of working machines designed for military use.
PL
W artykule omówiono proces kinematycznej i dynamicznej analizy działania prototypu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie, które zastosowano w układzie napędowym przykładowego przenośnika zgrzebłowego. Przeprowadzone symulacje i analizy otrzymanych przebiegów pozwoliły na ocenę wpływu metalowego sprzęgła podatnego skrętnie na obciążenie dynamiczne napędu przenośnika. W artykule zaprezentowano i omówiono wybrane wyniki z przebiegu tych symulacji, prowadzone na wirtualnym modelu sprzęgła.
EN
This paper presents the kinematic and dynamic analysis of prototypical torsionally flexible metal coupling operation. The coupling was applied in a drive system of standard scraper conveyor. Simulations and analyses of the obtained courses allowed for assessment of the influence of torsionally flexible metal coupling on dynamic load of the conveyor drive. The paper presents and describes selected simulation results conduced on a virtual coupling model.
11
Content available On power stream in motor or drive system
EN
In a motor or a drive system the quantity of power increases in the direction opposite to the direction of power flow. Energy losses and energy efficiency of a motor or drive system must be presented as functions of physical quantities independent of losses. Such quantities are speed and load. But the picture of power stream in a motor or drive system is presented in the literature in the form of traditional Sankey diagram of power decrease in the direction of power flow. The paper refers to Matthew H. Sankey’s diagram in his paper „The Thermal Efficiency of Steam Engines” of 1898. Presented is also a diagram of power increase in the direction opposite to the direction of power flow. The diagram, replacing the Sankey’s diagram, opens a new prospect for research into power of energy losses and efficiency of motors and drive systems.
12
Content available remote A review of selected alternative propulsion systems for UAV applications
EN
The development of alternative propulsion systems in the recent years was a domain of automotive industry. However, a technological progress made within this branch allows looking forward to implementing such solutions in other application domains, particularly in aviation. The paper presents an overview of selected alternative power sources and nonconventional propulsion systems meant for aerial applications, being investigated at Rzeszow University of Technology.
PL
Rozwój alternatywnych systemów napędowych był w ostatnich latach domeną przemysłu motoryzacyjnego. Jednakże postęp techniczny, jaki obserwujemy w tej dziedzinie pozwala spodziewać się, że takie rozwiązania pojawią się w innych dziedzinach, zwłaszcza w lotnictwie. W artykule przedstawiono przegląd wybranych alternatywnych źródeł energii i niekonwencjonalnych systemów napędowych przeznaczonych dla zastosowań w lotnictwie, badanych w Politechnice Rzeszowskiej.
PL
W układach napędowych maszyn roboczych stosuje się różnego rodzaju sprzęgła podatne skrętnie. Zastosowanie odpowiedniego sprzęgła podatnego skrętnie powinno odbywać się nie tylko na podstawie parametrów konstrukcyjnych (rys. 1), ale również w oparciu o jego parametry sprężysto-tłumiące, jakimi charakteryzuje się łącznik podatny danego sprzęgła podatnego, wykonanego z elastomeru [1, 2, 4, 6, 7, 8].
EN
The article is presented the DSP application for the selection of flexible couplings for drive systems working machines for the directory company producing the flexible couplings. The program for the selection of flexible couplings has been made for functionality and comfort of use. The article is presented the DSP application for the selection of flexible couplings for drive systems working machines for the directory company producing the flexible couplings. The application allows quick selection of couplings for drive systems by a user. The application is divided into two modules the basic and the advanced. Using the basic module of selection and having a minimum number of the information like power and engine speed, the user is able to very quickly find right a flexible coupling to drive systems. Thanks database of the flexible coupling implemented in the DSP program. Parametric selection module is designed for users who have access to greater amounts of input data needed to accurately simulate the performance of forced damped oscillations for flexible couplings. By means of applying multiple series on the same chart, by changing the input data, you can eliminate the harmful effect of resonance which may occur during the operation of the entire device.
PL
W artykule omówiono wpływ jakościowy zakłóceń działających na sygnały wejściowe poszczególnych regulatorów w układzie polowo-zorientowanym, w którym obiektem sterowania prędkością obrotową jest silnik indukcyjny. Nastawy regulatorów PI obliczono przy zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego. Badanie dynamiki układu przeprowadzono metodą komputerową, korzystając z oprogramowania MATLAB/Simulink.
EN
The paper discusses the qualitative impact of disturbances which affect input signals of PI controllers in a field-oriented control system. An induction motor is an object for rotational speed control. The settings of PI controllers were calculated with the use of an evolutionary algorithm. The dynamics of the system was tested by a computer method, with the use of the MATLAB/Simulink software.
EN
The paper treats of correcting calculation errors of the BLDC motor speed, based on the time elapsed between successive changes in the shaft position sensor signal. The developed method enables correction of errors of the deployment of sensors as well as rotating elements of the observation system of the motor shaft position. The correction algorithm performance was analysed with the aid of a model implemented in Matlab-Simulink environment. After confirming usefulness of the developed method through simulation, its usefulness was verified in real closed-loop feedback systems with a BLDC motor. The results of measurements carried out at the developed laboratory station are presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania zarysów zębów przekładni zębatej specjalnego przeznaczenia. W przekładni tej zębnik (walcowe koło zębate o zębach prostych) odtacza się bez poślizgu po wewnętrznie uzębionej listwie zębatej. Kształt uzębienia listwy oraz prowadnic osi zębnika zapewnia żądane przemieszczenia osi zębnika względem listwy. Krzywa toczna listwy zębatej stanowi zamkniętą pętlę zawierającą odcinki proste, łuki okręgów oraz początkowe fragmenty klotoidy. Celem zastosowania fragmentów klotoidy w definicji krzywej tocznej listwy zębatej jest zmniejszenie obciążeń dynamicznych związanych ze zmianą kierunku ruchu osi zębnika. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania zarysów zębów na fragmencie uzębienia, którego krzywą toczną jest klotoida. Podano opisy matematyczne krzywych definiujących zarysy boków tych zębów. Poprawność metody zweryfikowano poprzez wykonanie modelu komputerowego przekładni oraz komputerową, kinematyczną symulację jej działania.
EN
In the paper, a method of defining a teeth profile of gearbox designed for a special purpose is presented. In the gearbox, a pinion (cylindrical gear with straight teeth, a spur) rolls without slipping on a internally toothed curved rack. The shape of the teeth of the rack and the shape of the pinion’s slide provide the desired displacement of the pinion axle in relation to the rack. The pitch curve of the rack is a closed loop including straight segments, arcs of circles and initial fragments of the clothoid. The aim of using the clothoid as the fragments of the pitch curve of the rack is to reduce the dynamic loads associated with the change of direction of motion of the pinion axis. The article describes the method of determining the teeth profiles based on the clothoid pitch curve. A mathematical description of curves defining the profiles of these teeth is given. The validity of the method was verified with a computer model of the transmission and then virtual kinematic simulation of its operation.
PL
W pracy podjęto próbę zebrania i usystematyzowania wiedzy dotyczącej układów napędowych kombajnów zbożowych. Opisano podstawowe wymagania stawiane kombajnom zbożowym oraz istotę działania mechanizmów jezdno-napędowych. Przedstawiono stosowane uprzednio i obecnie technologie konstrukcji tychże układów, ich budowę oraz podstawowe wady i zalety występujące w każdym z przedstawionych rodzajach układu. Na podstawie dwóch wybranych modeli maszyn przedstawiono schematycznie budowę układu napędowego hydraulicznego oraz hydraulicznego uproszczonego. Ponadto przedstawiono ekonomiczne oraz eksploatacyjne różnice pomiędzy przedstawionymi konstrukcjami. Podsumowując stwierdzono, iż najszersze możliwości rozwoju mają układy w pełni hydrauliczne.
EN
This paper attempts to collect and systematize knowledge regarding drive systems of combine harvesters. The article describes the basic requirements for combine harvesters and the essence of the mechanisms of drive systems. Modern and previously used technologies of structure of these systems, their construction as well as basic advantages and disadvantages existing in each of the presented types of the system are presented. On the basis of the two selected models of machines is schematically shown the construction of a hydraulic drive system and a simplified hydraulic system. Furthermore, the paper shows economical and maintenance differences of the presented structures. In conclusion, it was found out that the widest development opportunities have the fully hydraulic systems.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania charakterystyki zastępczej zespołu silnik spalinowy - przekładnia hydrokinetyczna. Zaprezentowano podstawowe zależności potrzebne do sporządzenia poszczególnych charakterystyk, jak również sposób wykorzystania oprogramowania komputerowego w trakcie prowadzenia obliczeń. Wyniki prac zaprezentowano w odniesieniu do rzeczywistych obiektów: przekładni hydrokinetycznej PH2.340-25 oraz silnika spalinowego Volvo-Penta D5A T.
EN
Methodology for determination of substitute characteristics of the system diesel engine-hydrokinetic gear is presented. Basic relationships necessary to prepare given characteristics as well as the method of using the software programme in calculations are given. Work results regarding the real objects, i.e. PH2.340-25 hydrokinetic gear and Volvo-Penta D5A T diesel engine are presented.
EN
The article presents the method of determining profiles of teeth in the toothed gear transmission with a special shape of the rolling line of an internally toothed closed curve rack. The shape of the rack allows a pinion to run around it, which enables the propulsion of moving elements of a mechanism with reciprocating (to and fro) motion. The aim of using the clothoid as the fragments of the pitch curve of the rack is to reduce the dynamic loads associated with the change of direction of motion of the pinion axis. The article describes the method of determining the teeth profiles based on the clothoid pitch curve. A mathematical description of curves defining the profiles of these teeth is given. The validity of the method was verified with a computer model of the transmission and then virtual kinematic simulation of its operation.
EN
Losses and energy efficiency of every drive motor must be presented as functions of physical quantities independent of losses in the motor. Such quantities are speed and load required by the machine or device driven by the motor, changing in the drive operating field. Speed and load of the motor decide of the instantaneous useful power of the motor and also in a differentiated way of kinds and values of losses occurring in the motor. However, losses and energy efficiency of the hydrostatic drive motors and systems are evaluated by researchers and manufacturers as functions of parameters depending on the losses. The basic cause of such situation is the traditional, commonly accepted but erroneous, view of the power flow in the drive motors and systems represented by the Sankey diagram of power decrease in the direction of power flow. It is necessary to replace the Sankey diagram by the proposed diagram of increase of power in the motor and in the drive system in the direction opposite to the direction of power flow. The proposed view of losses and energy efficiency should be applied to all types of motor and drive systems. The aim of this paper is showing the resulting problems of the above postulates, exemplified by operation of a rotational displacement motor in a hydrostatic drive system. In order to make possible objective evaluation of the energy behaviour of different motor and system solutions and sizes, the losses and energy efficiency should be described and compared as dependent on the motor speed coefficient ωM and load coefficient changing in the drive system operating field (0 ≤ ωM< ωMmax, 0 ≤ M< Mmax). The presented proposals open a new perspective of unavoidable research of drive motors and systems, making it possible to compare objectively the energy efficiency of different types of motors and drive systems.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.