Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric buses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The estimation of energy consumption has become an important prerequisite for planning the implementation of electric buses and the required infrastructure for charging them in public urban transport. The article proposes a model for estimating electric bus energy consumption for the bus line of public urban transport. The developed model uses a deep learning network to estimate bus energy consumption, stop by stop, accounting for the road characteristics. The aim of the research was to develop a neural model for estimating electric energy consumptionso that it can be easily applied in large bus networks using real data sources that are widely available to bus operators. The deep learning networks allow for the effective use of a large number of sample data (big data). The energy needed to power a buswhich travels a distance from a bus stop to a bus stop is a function of selected parameters, such as distance between stops, driving time between stops, time at the bus stop, average number of passengers, the slope of the road, average speed between stops, extra energy–fixed value for the section. The given relationships were mapped using a neural network. A neural model for estimating the energy consumption of an electric bus can be used in works for determining the necessary battery capacity, for the design of optimized charging strategies and to determine charging infrastructure requirements for electric buses in a public transport network.
PL
Ocena zapotrzebowania na energię stała się ważnym warunkiem wstępnym planowania wdrażania autobusów elektrycznych oraz wymaganej infrastruktury do ich ładowania w publicznym transporcie miejskim. W artykule zaproponowano model szacowania zużycia energii przez autobus elektryczny dla linii autobusowej przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. W opracowanym modelu do wyznaczenia zapotrzebowania na energię autobusu na odcinku drogi od przystanku do przystanku z uwzględnieniem charakterystyki drogi lokalnej użyto sieci neuronowej typu deep learning. Celem badań było opracowanie neuronowego modelu szacowania zużycia energiielektrycznej tak, aby można go było łatwo zastosować w dużych sieciach autobusowych przy użyciu rzeczywistych źródeł danych, które są powszechnie dostępne dla operatorów transportu autobusowego. Użycie sieci typu deep learning pozwala na efektywne wykorzystanie dużej liczbydanych wzorcowych (tzw. big data). Przyjęto, że wartość energii potrzebna do pokonania odległości od przystanku do przystanku autobusowego jest funkcją wybranych parametrów, takich jak: odległość między przystankami, czas trwania jazdy na odcinku między przystankami, czas przebywania autobusu na przystanku, średnia liczba pasażerów, kąt nachylenia drogi, średnia prędkość na odcinku, energia dodatkowa –stała wartość dla odcinka. Podane zależności zostały odwzorowane za pomocą sieci neuronowej. Neuronowy model oszacowania zużycia energii przez autobus elektryczny może zostać użyty w pracach mających na celu określenie niezbędnej pojemności akumulatorów, zaprojektowanie zoptymalizowanych strategii ładowania oraz określenie wymogów w zakresie infrastruktury ładowania dla autobusów elektrycznych w sieci transportu publicznego.
PL
Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji wzrastającej liczby autobusów z napędem alternatywnym na rynku europejskim umożliwiają doskonalenie produktu, budując równocześnie jego przewagę technologiczną nad tradycyjnymi rozwiązaniami, jakimi są pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w silnik Diesla. Zasadniczym celem autorów niniejszej publikacji, aktywnie uczestniczących w procesie projektowania autobusu nagrodzonego tytułem „Bus of the Year 2017”, jest zebranie i przedstawienie zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji systemów przeznaczonych do autobusów miejskich z napędem elektrycznym. Ze szczególną uwagą zostanie omówiona architektura nadzorczo-sterująca odpowiedzialna za koordynację prac poszczególnych układów pojazdu oraz napęd elektryczny wspierany przez systemy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. W artykule przedstawiony zostanie dobór kluczowych elementów systemów napędowego oraz sterującego, umożliwiający realizację specyficznych dla rynku autobusowego funkcji. Analiza pozostałych układów, takich jak źródła i magazyny energii, przyczyni się do zobrazowania konieczności kompleksowego podejścia związanego z projektowaniem autobusów elektrycznych. Odpowiedni dobór podzespołów oraz algorytmy sterowania, które mają znaczący wpływ na zużycie energii przez pojazd, poddawane są procesom optymalizującym, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji oraz decyzje klientów dotyczące zakupu pojazdów.
EN
The experience gained during operation of emerging number of buses equipped with alternative propulsion on the European market leads to the product development and technical advantage over the traditional public transport vehicles fitted out with internal combustion engines. The main goal of the authors, engaged in designing vehicle awarded with title „Bus of the Year 2017”, is to gather and present issues regarding designing and operating systems constructed for urban buses equipped with electric propulsion purposes. Special attention will be paid to the supervisory and control architecture responsible for coordinating the work of individual vehicle systems and the electric drive supported by systems ensuring safety of use. The article presents the selection of key elements of drive and control systems, enabling the implementation of bus-specific functions. Other systems, such as energy sources and energy storage, subject to analysis, will help to illustrate the need for a comprehensive approach related to the design of electric buses. Appropriate selection of components and control algorithms that have a significant impact on the energy consumption of the vehicle are subjected to optimization processes, which directly translates into a reduction in operating costs and customer decisions regarding the purchase of vehicles.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia związane z oddziaływaniem układów ładowania autobusów elektrycznych na warszawski system elektroenergetyczny jak również dokonano próby analizy zastosowania układów zasobników energii celem minimalizacji oddziaływania tych układów na sieć. Na bazie rzeczywistych pomiarów stacji ładowania autobusów jak również symulacji dokonana została próba oceny potencjalnych skutków wprowadzenia znacznej liczby stacji ładowania autobusów na miejski system energetyczny Dodatkowo, z uwagi na ograniczenia przestrzenne i techniczne, autorzy dokonali próby oceny zasadności implementacji magazynów energii w stacjach SN/nN zasilających układy ładowania.
EN
This paper presents issues related to the impact of electric bus charging systems on the distribution power system as well as the analysis of the use of energy storage systems to minimize the impact of these systems on the network. On the basis of real measurements of bus charging stations as well as simulations, an attempt was made to assess the potential effects of introducing a significant number of bus charging stations for the distribution power system. Additionally, due to spatial and technical limitations, the authors will analyze the reasonableness of the implementation of energy storage in MV/LV stations.
PL
Podczas kolejowych targów Trako w Gdańsku, firma Medcom zaprezentuje innowacyjne rozwiązania energoelektroniczne dla transportu szynowego oraz rynku autobusów elektrycznych. Dodatkowo na torach wystawienniczych będzie można zobaczyć aż 4 pojazdy wyposażone w energoelektronikę Medcomu.
EN
During the Trako railway fair in Gdańsk, Medcom will present innovative power electronics solutions for rail transport and the electric bus market. In addition, as many as 4 vehicles equipped with Medcom power electronics will be presented on the exhibition tracks.
PL
Artykuł obrazuje współczesną sytuację i problemy związane z logistyką miejską, a także prezentuje rozwiązania, które w sposób przyjazny środowisku przyczyniają się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich. Celem referatu jest ukazanie korzyści związanych z inwestycją w elektromobilność na użytek mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Podane zostały przykłady, które wprowadzone do codziennego życia mieszkańców miast, w sposób przyjazny środowisku naturalnemu poprawią przede wszystkim funkcjonowanie w wielkim mieście. Dodatkowo została przeprowadzona analiza porównawcza, mająca na celu porównanie kosztów dojazdu samochodem własnościowym wraz z metodą carsharingu, czyli wypożyczenie samochodu od firmy zewnętrznej.
EN
The lecture shows not only the contemporary situation and issues connected with urban logistics, but also presents environmentally friendly solutions which contribute to the implementation of sustainable development in urban agglomerations. The main purpose of the report is to reveal the advantages of investment in electromobility for inhabitants living in metropolitan areas. There have been described proper examples, that implemented to people’s everyday life, in an eco-friendly way improve the functioning of the city. Furthermore, the comparative analysis that has been made, shows the comparison of costs in using own car and in using carsharing - renting a car from external company.
PL
Aktualnie w miastach i aglomeracjach toczy się szeroka dyskusja na temat przyszłości taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym. Podmioty i instytucje odpowiedzialne za rozwój floty autobusów zmagają się z problemem, który można zdefiniować następująco: w jaki sposób dostosować swoją flotę do narastających wymagań ekologicznych? Jednym z wariantów jest konwersja obecnie użytkowanej konwencjonalnej lub mieszanej floty do floty złożonej wyłącznie z autobusów elektrycznych. W artykule zdefiniowano bariery utrudniające osiągnięcie w publicznym transporcie zbiorowym 100% floty autobusów elektrycznych oraz przedstawiono możliwe strategie wdrażania do eksploatacji autobusów elektrycznych. Autorzy skupili się na uwarunkowaniach praktycznych i organizacyjnych realizacji procesu konwersji floty, abstrahując od analiz ekonomicznych. W artykule przedstawiono także zakończone i aktualnie realizowane prace naukowo-badawcze wspomagające rozwój elektromobilności w Polsce i Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania autobusów elektrycznych do publicznego transportu zbiorowego. Prace te finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a realizowane w konfiguracji międzynarodowej, w celu lepszego uwzględnienia różnych uwarunkowań lokalnych, występujących w poszczególnych krajach.
EN
Currently there is a broad discussion in cities and agglomerations about the future of bus fleets used in public transport. The entities and institutions responsible for the bus fleet development are facing a problem that can be defined as follows: how to adapt the fleet to the growing environmental requirements? One of the options is the conversion of the fleet functioning nowadays – conventional or mixed – to a 100% electric bus fleet. The article defines the barriers hindering the achievement of 100% electric bus fleet in public transport as well as shows possible strategies of introduction of electric buses into operation. The authors focused on practical and organisational factors of the fleet conversion process, not including an economic analysis. The article also presents completed and current research and development works supporting development of implementation of the electric buses to public transport. These works are financed by the National Centre for Research and Development and are realised on the international forum enabling better consideration of different local conditions of different countries.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z przyłączaniem nowych punktów ładowania autobusów elektrycznych, wyzwań stawianym operatorom systemów dystrybucyjnych, a także oddziaływaniem układów ładowania autobusów elektrycznych na system elektroenergetyczny w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną i jakości energii.
EN
This paper presents issues related to the connection of new charging points for electric buses, challenges faced by distribution system operators, as well as the impact of electric bus charging systems on the power system in the context of increased demand for electric energy and energy quality.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem, spotykane we współczesnym transporcie publicznym, zwłaszcza w przypadkach coraz częściej wprowadzanych w nim Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne wskazują na silne powiązania sfery technicznej z systemem informatycznym (organizacyjnym) publicznego transportu zbiorowego, zapewniającego jego ochronę przed niepożądanymi zewnętrznymi ingerencjami, pochodzącymi od osób (lub organizacji), próbujących zakłócić jego funkcjonowanie. Istotne znaczenie posiada m.in. układ funkcjonujących sieci linii autobusowych oraz organizacja pracy autobusów na liniach (rozkład jazdy) i jego powiązania informatyczne, monitoring oraz zabezpieczenia systemu przed ingerencją zewnętrzną. Zasadniczym celem cyberbezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w aglomeracjach miejskich przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, zawartych w inteligentnych systemach informatycznych, chroniących bezpieczeństwo i niezawodność działania transportu publicznego.
EN
The article presents threats related to broadly understood cybersecurity, encountered in modern public transport, especially in cases of increasingly introduced Intelligent Transport Systems (ITS). Experience to date has shown strong links between the technical sphere and IT system of public transport, ensuring its protection against unwanted externa l interference from people (or organizations) trying to disrupt its functioning. The following - inter alia - are of a key importance: the system of existing bus network as well as organization of bus work on routes (schedule) and its IT links, monitoring and system protection against external interference. The main goal of cybersecurity in public transport is to increase the level of cybersecurity in city agglomeration by increasing the availability of hardware and IT tools, included in intelligent transport systems, protecting safety and reliability of operation of public transport.
PL
Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji wzrastającej liczby autobusów z napędem alternatywnym na rynku europejskim umożliwiają doskonalenie produktu budując równocześnie jego przewagę technologiczną nad tradycyjnymi rozwiązaniami, jakim są pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w silnik Diesla. Zasadniczym celem autorów niniejszej publikacji, aktywnie uczestniczących w procesie projektowania nagrodzonego tytułem „Bus of the Year 2017” autobusu jest zebranie i przedstawienie zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji systemów przeznaczonych do autobusów miejskich z napędem elektrycznym. Ze szczególną uwagą zostanie omówiona architektura nadzorczo - sterująca odpowiedzialna za koordynację prac poszczególnych układów pojazdu oraz napęd elektryczny wspierany przez systemy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. W artykule przedstawiony zostanie dobór kluczowych elementów systemów napędowego oraz sterującego, umożliwiający realizację specyficznych dla rynku autobusowego funkcji. Poddane analizie pozostałe układy, takie jak źródła i magazyny energii przyczynią się do zobrazowania konieczności kompleksowego podejścia związanego z projektowaniem autobusów elektrycznych. Odpowiedni dobór podzespołów oraz algorytmy sterowania, które mają znaczący wpływ na zużycie energii przez pojazd, poddawane są procesom optymalizującym, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji oraz decyzje klientów dotyczące zakupu pojazdów.
EN
The experience gained during operation of emerging number of buses equipped with alternative propulsion on the European market leads to the product development and technical advantage over the traditional public transport vehicles fitted out with internal combustion engines. The main goal of the authors, engaged in designing vehicle awarded with title „Bus of the Year 2017”, is to gather and present issues regarding designing and operating systems constructed for urban buses equipped with electric propulsion purposes. Special attention will be paid to the supervisory and control architecture responsible for coordinating the work of individual vehicle systems and the electric drive supported by systems ensuring safety of use. The article presents the selection of key elements of drive and control systems, enabling the implementation of bus-specific functions. Other systems, such as energy sources and energy storage, subject to analysis, will help to illustrate the need for a comprehensive approach related to the design of electric buses. Appropriate selection of components and control algorithms that have a significant impact on the energy consumption of the vehicle are subjected to optimization processes, which directly translates into a reduction in operating costs and customer decisions regarding the purchase of vehicles.
10
Content available remote Opory ruchu autobusów elektrycznych i trolejbusów : zależności empiryczne
PL
W artykule przedstawiono zależności empiryczne, opisujące opory ruchu autobusów elektrycznych i trolejbusów. Przedstawiono szereg wzorów, opartych na równaniu Davisa, opisujących opór ruchu pojazdu jako kwadratową funkcję prędkości jazdy. Większość zależności związana jest z masą lub obciążeniem osi pojazdu oraz z oporem aerodynamicznych w czasie ruchu pojazdu. Artykuł stanowi próbę usystematyzowania istniejących zależności, opracowanych przez wielu autorów , które zostały przedstawione w literaturze przedmiotu. Takie zestawienie jest pomocnicze w inżynierskich obliczeniach szacunkowego zużycia energii, wykorzystywanych zarówno w fazie projektowej pojazdu, jak i w procesie oceny zużycia energii na cele trakcyjne. Przedstawiono i omówiono procedury SORT, które są wykorzystywane do oceny zużycia energii pojazdów z napędem elektrycznym, w tym z uwzględnieniem sprawności ładowania zasobnika energii W artykule omówiono oszacowanie dokładności obliczeń teoretycznych sił oporów ruchu ze wskazaniem na konieczność weryfikacji wyników symulacji z wynikami uzyskanymi w warunkach rzeczywistej eksploatacji.
EN
The article presents empirical formulae, describing the drag resistance of various types of traction vehicles such as electric busses and trolleybuses. It is presented formulas, based on Davis equation, describing the vehicle's resistance to motion as a square function of driving speed. Most of the equations are related to the mass or axle load of the vehicle and to the aerodynamic resistance during the movement of the vehicle. The article is an attempt to systematize the existing mathematical descriptions of drag resistance, which are presented in the several publications on the subject and were developed by many authors. Such a comparison is helpful in engineering calculations of estimated energy consumption, used in the design phase of the vehicle as well as in the process of evaluating energy consumption for traction purposes. This paper presents the SORT procedures, which are used in order to evaluate energy consumption of electric vehicles, taking into consideration the efficiency of the on board energy storage system. This article discusses the estimation of the accuracy of theoretical calculations of resistance forces with the indication of the need to verify the results of the simulation with the results obtained under conditions of actual operation.
11
Content available Technologia SiC wkracza na rynek
PL
Węglik krzemu to jedna z najbardziej perspektywicznych technologii w obszarze energoelektroniki dużych mocy, która ma dać impuls do rozwoju nowoczesnego taboru szynowego i autobusów elektrycznych. Zapowiadana od kilku lat rewolucja technologiczna staje się faktem – firma MEDCOM wprowadziła produkty SiC do seryjnej produkcji, a pierwsze pojazdy wyposażone w przetwornice bazujące na węgliku krzemu już wyjechały na kolejowe tory.
EN
Silicon carbide is one of the most promising technologies in the area of high-power power electronics devices, expected to provide new impetus for the development of modern rolling stock and electric buses. The technological revolution forecast for several years is now becoming reality – MEDCOM has introduced SiC products into series production and the first vehicles equipped with converters based on silicon carbide have already rolled onto the tracks.
12
Content available remote Charakterystyka pracy stacji ładowania autobusów elektrycznych
PL
Polityka państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ogólny trend światowy wskazują na coraz większe zainteresowanie transportem publicznym opartym na zeroemisyjnym taborze autobusów elektrycznych. Jednym z nieodłącznych elementów wiążących się z wprowadzeniem taboru elektrycznego w komunikacji miejskiej jest budowa oraz przygotowanie odpowiedniej infrastruktury ładowania pojazdów tego typu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dwóch obecnie wykorzystywanych układów oraz zaprezentowanie i ocena charakterystyki ich pracy.
EN
Policy of the European Union members as well as general global trends indicate an increasing interest in public transport which is based on zero-emission fleet of electric buses. One of the most inseparable elements associated with introduction of electric bus fleet in urban public transport is construction and preparation of appropriate infrastructure for charging this type of vehicles. The aim of this paper is to present two of currently used systems and characteristics of their work.
PL
Zamiana floty autobusów z napędem konwencjonalnym (silniki Diesla lub hybrydy) na napęd elektryczny to proces, przed którym stoi wiele miast w Polsce. Decydenci mający wpływ na te działania muszą w pierwszej kolejności zdefiniować strategię wymiany określającą minimalny czas przeznaczony na wymianę, przebieg tego procesu i środki finansowe potrzebne w określonym czasie. Przed podjęciem takiej decyzji mogą wspierać się różnymi narzędziami, do których zaliczyć będzie można rezultaty aktualnie realizowanego projektu PLATON. Celem tego projektu jest zdefiniowanie procesu planowania w transporcie publicznym konwersji istniejącej floty autobusów z napędem konwencjonalnym do 100% udziału autobusów elektrycznych oraz implementacja tego procesu z wykorzystaniem narzędzia informatycznego opartego na ogólnodostępnych technologiach internetowych. W artykule scharakteryzowano czynniki mogące mieć wpływ na proces wymiany w pięciu obszarach: politycznym, ekonomicznym, ekologicznym, społecznym i technicznoorganizacyjnym. Czynniki, o których mowa są składowymi przygotowywanego modelu odwzorowującego proces konwersji floty.
EN
Conversion of the bus fleet with conventional propulsion (Diesel or hybrid engines) to electric drive is a process that many cities in Poland face. Decision-makers, who influences these activities have to define an exchange strategy at the first step, defining min. time spent on exchange, the course of this process and financial resources needed at a specific time. Before making such a decision, they can be supported by various tools that will include the results of the currently realized PLATON project. The aim of this project is to define the process of planning the conversion of the existing fleet of conventional buses in public transport to 100% share of electric buses, and the implementation of this process as an IT tool, widely available in the Internet. The article describes the factors that may affect the exchange process in five areas: political, economic, ecological, social and technical-organizational ones. These factors are the components of the model that maps the fleet conversion process.
PL
W artykule przedstawiono dylematy wyboru zasadnych instrumentów metodycznych, które powinny wspierać proces konwersji floty autobusów miejskich z floty konwencjonalnej na zasilaną elektrycznie. Proces ten powinien być wspomagany naukowo we wszystkich wymiarach, które służą różnym interesariuszom tego problemu. Autorzy przedstawili ogólną strukturę zagadnienia konwersji floty, niezbędne submodele oraz zaproponowali sposób opisu w postaci konwencji procesowej oraz w ujęciu systemowo-funkcjonalnym, jak również zaproponowali wsparcie informatyczne dla procesu modelowania oraz przeprowadzenia konwersji.
EN
The article presents the dilemmas of choosing the right methodical instruments, that should support the process of converting the fleet of city buses from the conventional one to the electric powered. This process should be scientifically supported in all these dimensions, which serve various stakeholders involved in this problem. The authors presented the general structure of the fleet conversion problem, the necessary submodels and proposed a description method in the form of a process convention and in a systemfunctional approach, as well as they proposed IT support for the modelling itself and the process of conversion.
PL
Dziennikarze reprezentujący 21 redakcji pism autobusowych z całej Europy, w tym polskiego czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, spotkają się co roku w jednym z europejskich miast, aby wybrać autobus, któremu przyznana będzie prestiżowa nagroda International Bus Of The Year. W bieżącym roku testy autobusów przeprowadzono w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu, w ścisłej współpracy z lokalnym przewoźnikiem Zagrebački Električni Tramvaj, będącym spółką komunalną miasta. W niniejszym artykule zaprezentowano rozwiązania techniczne i eksploatacyjne zastosowane w testowanych autobusach.
EN
Journalists out of 21 European bus newspapers, including Polish newspaper Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, meet each year in order to choose winner of prestigious prize - International Bus Of The Year. This year tests take place in Zagreb – capital of Croatia, in cooperation with local carrier - Zagrebački Električni Tramvaj, which is municipal company. In this article has been presented technical and operational solutions used in tested buses.
16
Content available remote E-mobility według VDL Bus and Coach
EN
In the recent years electromobility is an important factor of achieving goals of European transport policy for the first half of the 21st century. Using electric buses in the public transport allows to reduce the use of petroleum-derived fuels and emission of exhaust and greenhouse gases. Bus manufacturers are introducing changes to products strategies by offering electric buses, adapted to local needs. This article presents technical and operating solutions used in VDL buses.
17
Content available remote Kraków walczy o czyste powietrze i kupuje autobusy elektryczne
PL
W artykule opisany został proces wyposażania taboru MPK Kraków w autobusy elektryczne. Pierwsze testy rozpoczęto w 2011 roku, a w 2014 roku Kraków, jako pierwsze miasto w Polsce, uruchomił regularną linię obsługiwaną autobusami elektrycznymi. Obecnie w Krakowie pasażerów wozi siedem autobusów elektrycznych, a w połowie 2017 roku do miasta dostarczonych zostanie kolejnych dwadzieścia sztuk. Oprócz autobusów elektrycznych MPK SA eksploatuje także autobusy hybrydowe. Od grudnia 2016 roku krakowianie podróżują dwunastoma nowymi autobusami hybrydowymi.
EN
The paper describes the process of equipping the MPK Krakow fleet with electric buses. The first tests began in 2011 and in 2014 Krakow as the first city in Poland started a regular line serviced by electric buses. Passengers in Krakow are transported now by seven electric buses and the next twenty vehicles will be delivered to the city in mid-2017. Apart from electric buses the MPK SA has been operating also hybrid buses. From December 2016 citizens of Krakow have been travelling by twelve new hybrid buses.
18
Content available Transexpo a sprawa polska, Cz. 2
PL
Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, zorganizowane w dniach 11-13 października 2016 r. przez Targi Kielce wspólnie z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz Polską Izbą Transportu Samochodowego i Spedycji, to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie Centralnej. W pierwszej części artykułu [5] scharakteryzowano najnowsze konstrukcje autobusów miejskich elektrycznych, hybrydowych i napędzanych paliwami alternatywnymi. W niniejszym artykule zaprezentowano autobusy miejskie klasy maxi i mega oraz autobusy lokalne i turystyczne.
EN
Exhibition of Public Transport TRANSEXPO was organized on 11-13 October 2016 by Targi Kielce toghether with IGKIVI and PITSiS is the biggest that kind event in Poland and Central Europe. At the begging of article [5] was characterized the newest construcions of buses: urban electric, hybrid and alternative fuel. In the following article was presented urban buses maxi and mega class and coaches.
19
Content available Autobusy elektryczne w Polsce
PL
W artykule przedstawiono rozwój autobusów elektrycznych w Polsce. Zaprezentowano obecnie produkowane autobusy elektryczne w Polsce, takie jak Ursus, Solaris, Volvo. Następnie omówiono program e-Bus, jego założenia i perspektywy wdrożenia w polskich miastach. Artykuł kończy się podsumowaniem.
EN
Paper presents the development of electric buses in Poland. Presently, the electric buses: Solaris, Volvo, Ursus are produced in Poland. The e-Bus program is described. Its assumptions and prospects for the implementation in Polish cities are discussed. The paper ends with conclusions.
PL
W związku z koniecznością ochrony środowiska naturalnego, rosnącą świadomością ekologiczną pasażerów oraz presją polityki transportowej Unii Europejskiej oraz podejmowane są kroki mające na celu wymianę taboru autobusowego z konwencjonalnym napędem spalinowym na tabor wyposażony w alternatywne środki napędu, w tym w napęd elektryczny. Zagadnienie wprowadzania autobusów elektrycznych do eksploatacji w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej jest złożone i wymaga wielowymiarowej analizy pod kątem technicznych, operacyjnych, ekologicznych i ekonomicznych kryteriów. W artykule przedstawiono propozycje strategii organizacyjnych dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w zakresie wdrażania autobusów z napędem elektrycznym oraz omówiono poszczególne aspekty techniczne i ekonomiczne specyficzne dla stosowania napędu elektrycznego w publicznym transporcie zbiorowym. Przedmiotem artykułu jest omówienie aspektów techniczno-ekonomicznych procesu wdrażania autobusów elektrycznych w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej.
EN
Because of the need to protect the environment, growing environmental awareness of passengers and the pressure from the European Union transport policy steps are taken aimed at replace conventional Diesel buses by buses with alternative drives, therein an electric drive. The issue of the introduction of electric buses to exploitation in urban public transport companies is complex and requires a multi-dimensional analysis for technical, operational, environmental and economic criteria. The paper presents proposals for organisational strategies for municipal transportation companies in the implementation of buses with electric drive and discusses the various technical and economic aspects which are specific to the use of electric drive in the public transport. The article is to discuss the technical and economic aspects of the implementation of electric buses in the public transport company.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.