Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie śniegiem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia wchodzące w skład projektu konstrukcji stalowej na planie pierścienia o unikalnej geometrii, którą opracowano przy założeniu jak największej powtarzalności rozwiązań. Przedstawiony został sposób postępowania przy ustalaniu obciążenia wiatrem i śniegiem dla kształtu obiektu, którego nie przewidują procedury normowe. Scharakteryzowano również przyjęte założenia i parametry optymalizacji przy wymiarowaniu konstrukcji oraz metodykę obliczania węzłów, których pręty leżą w różnych i nieprostopadłych do siebie płaszczyznach.
EN
The article contains selected issues included in the design of a steel structure on the plan of a ring with a unique geometry, which was developed with the assumption of the highest repeatability of solutions. The procedure for determining the wind and snow load for the shape of an object, which is not provided by standard procedures, was presented. The adopted assumptions and optimisation parameters for designing the structure as well as the methodology of calculating nodes with bars located in different and non-perpendicular planes were also characterized.
PL
Autorzy niniejszego opracowania mieli okazję uczestniczyć na różnych etapach projektowania bądź realizacji jednych z największych krajowych i zagranicznych przedsięwzięć budowlanych, w których wykorzystano blachy fałdowe. Wśród wspomnianych realizacji należy wymienić takie obiekty, jak elektrociepłownia Bełchatów, terminale lotnicze we Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie-Jasionce czy też Ferrari World w Abu Dhabi.
EN
The authors of this article had the opportunity to participate at various stages of design or creation of some of the largest domestic and foreign construction undertakings which made use of folded sheets. The projects mentioned include such facilities as the Bełchatow heat and power plant, air terminals in Wrocław, Łodź and Rzeszow-Jasionka or Ferrari World in Abu Dhabi.
3
Content available remote O czym decyduje kąt nachylenia dachu
EN
The paper presents a concept and realization of monitoring system for the Silesian Stadium in Chorzow. The idea of the system lies in fusion of structure monitoring with a calibrated numerical FEM model [1]. The inverse problem is solved. On the base of measured selected displacements, the numerical FEM model of the structure combined with iterative method, develops the current snow load distribution. Knowing the load, we can calculate the forces and stresses in each element of the structure and thanks to this we can determine the safety thresholds and asses the owner. Test results and conclusions are presented.
PL
Stadion Śląski w Chorzowie (60 tys. widzów) został ostatecznie przykryty jednym z największych dachów w Europie (powierzchnia - 43 tys. m2). Wisząca konstrukcja sprężona jest bardzo lekka i podatna (rys. 1). Śnieg jest głównym obciążeniem, a jego wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji jest dominujący. Wojewoda Śląski, mając na uwadze tragiczną katastrofę w styczniu 2006 r., kiedy konstrukcja hali wystawowej zawiodła pod obciążeniem śniegowym, zabijając 65 osób, nakazał zapobiegać nieoczekiwanemu obciążeniu konstrukcji dachu. Usuwanie śniegu z dachu jest standardowym działaniem zimowym. Jednak ze względu na delikatne poszycie dachu każde odśnieżanie należy wykonywać ręcznie. Jest to niebezpieczne dla pracowników, a ponadto niekompetentne odśnieżanie może spowodować uszkodzenie powierzchni dachu poliwęglanowego. Wg instrukcji należy wyczyścić 20 tys. m2. Dlatego obciążenie śniegiem i rozkład śniegu na dachu to kluczowe informacje dla właściciela w kontekście bezpieczeństwa i działań utrzymaniowych. Odpowiednio zaprojektowany monitoring dachu może powiadomić o potencjalnych zagrożeniach i zabezpieczyć przed niepotrzebnym odśnieżaniem. W praktyce nie można przewidzieć rzeczywistej wartości i rozkładu obciążenia śniegiem na tak rozległym obszarze ze względu na wiele losowych parametrów, takich jak kierunek i natężenie wiatru, temperatura i ogólna pogoda. Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć obciążenia śniegiem (wartości i rozkładu), nie możemy wskazać miejsca na konstrukcji, które będzie reprezentatywne dla oceny bezpieczeństwa. Dodatkowo konstrukcja cechuje się silną nieliniowością geometryczną. Proponowany system monitorowania rozwiązuje ten problem. Opracowano procedurę odwrotną. Na podstawie zmierzonych przemieszczeń identyfikowane jest obciążenie śniegiem i rozkład śniegu. Technika odwrotna jest popularna w systemach SHM. Metoda ta zasadniczo koncentruje się na identyfikacji potencjalnych uszkodzeń konstrukcji. Znane są wprawdzie zastosowania analizy odwrotnej do identyfikacji obciążenia. Niemniej jednak zdaniem autorów przedstawiona metoda identyfikacji obciążenia śniegiem na dużej, silnie geometrycznie nieliniowej konstrukcji dachu wiszącego nie była dotychczas stosowana.
EN
This paper describes the model tests conducted in the Wind Engineering Laboratory of the Cracow University of Technology aimed at determining the shape coefficients of snow load on high-rise buildings of The Warsaw Hub. The shape coefficient was measured at two different situations: snow precipitation and its subsequent redistribution. The model tests were conducted independently for rooftops and terraces in the scale of 1:120 and for the neighbouring area of the buildings in the scale of 1:300. The results allowed for creation of snow shape coefficient maps on the investigated areas both for snow precipitation and redistribution for the use of designers, constructors and architects.
PL
Hale stalowe należą do jednego z najczęściej stosowanych typów konstrukcji stalowych. Podlegają one obciążeniom głównie od ciężaru własnego, śniegu i wiatru. Przy ich obliczaniu coraz częściej wykorzystuje się komputerowe wspomaganie projektowania. Oprogramowanie to służy do tworzenia modelu geometrycznego, generacji obciążeń, wyznaczania sił wewnętrznych oraz sprawdzania stateczności elementów. W artykule przedstawiono sposób generowania obciążeń od śniegu i wiatru na konstrukcję portalowej hali stalowej. Wykorzystano program Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
EN
Steel halls are one of the most popular types of steel structures. Their loads come mainly from their own weight, wind and snow. Computer-aided design is used more and more commonly to design such types of structures. This software is applied for creating a geometrical model, generating loads, deter mining internal forces and checking the stability of elements. In this paper, the method of generating (simulation) of steel hall loads from wind and snow is presented. The computer software Autodesk Robot Structural Analysis Professional was used for this purpose.
7
Content available remote Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe elementów drewnianych
PL
Pod wpływem obciążeń zewnętrznych parametry mechaniczne drewna pogarszają się w czasie. Redukcja nośności zależy od typu obciążenia i od klasy drewna. W przypadku dużych naprężeń spowodowanych obciążeniem długotrwałym występują efekty redukcji wytrzymałości zwane pełzaniem. W artykule przedstawiono kalibrację współczynników kmod,fi i kfi w warunkach pożaru, przy użyciu metod probabilistycznych. Parametry przyjęto zgodnie z metodą największej wiarygodności, wykorzystując dane istotne dla polskiego drewna konstrukcyjnego. Parametry obciążenia śniegiem zostały oszacowane na podstawie danych meteorologicznych zawierających obciążenie śniegiem z ponad 45 lat w przypadku polskich stref górskich: Zakopanego, Świeradowa i Leska. Do oceny niezawodności wykorzystano reprezentatywne stany krótko- i długoterminowe.
EN
Under the influence of external loads the values of mechanical parameters of wood decrease in time. It depends on the type of load and timber. Due to long term loading at high stress ratio levels, there are strength reduction effects, referred to as creep-rupture effects. The paper presents the calibration of the factors kmod,fi and kfi using probabilistic methods. The parameter are fitted by the Maximum Likelihood Method using the data relevant for Polish structural timber. The snow load process parameters have been estimated based on Polish snow data over 45 years from mountain zones: Zakopane, Świeradów and Lesko. Representative short – and long – termstates are used for evaluate the reliability.
8
PL
Wartości parametrów mechanicznych drewna zmniejszają się w czasie pod wpływem działania obciążeń zewnętrznych. Redukcja nośności zależy od typu obciążenia i od klasy drewna. Ze względu na obciążenie długotrwałe, przy wysokich poziomach naprężeń, występują efekty redukcji wytrzymałości zwane pełzaniem. W artykule przedstawiono kalibrację współczynnika modyfikacji kmod za pomocą metod probabilistycznych. Pod uwagę wzięto trzy modele zniszczenia: Gerhardsa, Barretta-Foschi oraz Foschi-Yao. Parametry w tych modelach przyjęto zgodnie z metodą największej wiarygodności, wykorzystując dane istotne dla polskiego drewna konstrukcyjnego. Parametry obciążenia śniegiem zostały oszacowane na podstawie danych meteorologicznych. Dane zawierają obciążenie śniegiem polskich stref górskich: Zakopanego, Świeradowa i Leska z przeszło 45 lat. Do oceny niezawodności wykorzystano reprezentatywne stany krótko- i długoterminowe. Następnie dokonano estymacji współczynnika kmod dotyczącego polskich warunków górskich.
EN
The values of mechanical parameters of wood decrease in time under the influence of external loads. It depends on the type of load and timber. Due to long term loading at high stress ratio levels, there are strength reduction effects, referred to as creep-rupture effects. The paper presents the calibration of the modification factor kmod using probabilistic methods. Three damage accumulation models are considered: Gerhards, Barrett- Foschi and Foschi-Yao. The parameters in this models are fitted by the Maximum Likelihood Method using the data relevant for Polish structural timber. The snow load process parameters have been estimated based on Polish snow data over 45 years from mountain zones: Zakopane, Świeradów and Lesko. Representative short-and long-term states are used for evaluate the reliability. Then, the kmod coefficient was estimated for Polish mountain zones.
PL
Zachodzące zmiany klimatyczne mogą w okresach zimowych prowadzić do anomalnych opadów śniegu. Grozi to powstawaniem destrukcyjnych obciążeń przekryć dachowych hal. W tym roku minęło 12 lat od największych katastrof budowlanych w Europie, gdzie wystąpiła cała seria poważnych awarii z powodu przeciążenia śniegiem oraz lodem dachów hal o dużej powierzchni. Wydarzenia te wskazały na potrzebę wprowadzenia systemu wczesnego ostrzegania przed tego rodzaju zagrożeniami. Geodezyjny system monitorujący wybranych elementów konstrukcji w porę informuje o zagrożeniach wywołanych przez gromadzące się masy śniegu oraz o przebiegu występujących deformacji. W niniejszej publikacji przedstawiono autorski system MULTI-DISTO-MONITORING-SYSTEM do pozyskiwania informacji o aktualnym stanie odkształceń stalowych i żelbetonowych dźwigarów przekryć dachowych hal.
EN
Climate change can cause anomalous Snowall in the winter mounths. This threatens to cause destructive loading of girds roof coverings of large area halls. This years was 12 years since the biggest construction catastrophe in Europe, where a series of serious accidents occurred due to snow and ice overhanging of large surface halls. This event inducated the need to introduce an early warning system against such threats. A geodetic system that monitors selected construction elements in time tools you about the dangers posed by accumulating masses and the occurrence of deformation. This publication presents the Autor’s MULTI-DISTO-MONITORING-SYSTEM measurement system for obtaining information on the current state of deformation of steel and reinforced concrete girders.
PL
Studiując zalecenia międzynarodowych norm projektowych oraz norm krajów, w których występują obfite opady śniegu, można wyróżnić dwa modele obliczeniowe określające obciążenie śniegiem dachu – stosowany w większości norm i opracowań model multiplikatywny, w którym wynikiem jest iloczyn obciążenia śniegiem gruntu i współczynników korygujących, oraz będący podstawą normy [1] mieszany model addytywno-multiplikatywny, który jest sumą kilku składowych obciążenia śniegiem. Formułując niniejsze opracowanie, omówiono pokrótce sześć norm lub zaleceń projektowych.
PL
Powszechnie do szacowania wartości oddziaływań klimatycznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia obciążenia stosuje się rozkłady wartości ekstremalnych. Definiują one możliwe postacie dystrybuant granicznych dla ekstremów – minimów bądź maksimów. Dostępne wyniki badań lub obserwacji często nie pozwalają na dostatecznie precyzyjne dopasowanie jednego z typów rozkładu zmiennej losowej. Artykuł przedstawia metodę Peak Over Threshold (POT). W literaturze dotyczącej zagadnień klimatycznych jest ona zwana metodą wszystkich wzrostów stanów, które przekroczyły z góry określony poziom. Przedmiotem analizy metodą POT były dane dotyczące obciążenia śniegiem gruntu z dwóch lokalizacji. Zaprezentowana metoda może być zastosowana do szacowania innych oddziaływań klimatycznych.
EN
Usually, extreme distribution is used for counting of climate impact values that have certain probability of advancement. This distribution determines possible distributable boundary figures for extremes – minimum or maximum values. Available research or review results are often insufficient enough for precise matching to one of commonly used types of probable variable distribution. The paper presents the Peak over Threshold method (POT). In literature regarding climate issues it is called the method of all cumulations, which have crossed previously fixed level. The subject of the analysis, carried with the use of POT method, was a research data of snow load, gathered in two locations. The presented method may be used in analysing other climate impacts.
12
Content available remote Drogowe ekrany akustyczne w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wartości charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem w wybranych miejscowościach pogranicza polsko-czeskiego. Omówiono również sposób wyznaczania tej wartości w Polsce i w Republice Czeskiej za pomocą Eurokodów. Z przedstawionej analizy wynika, że w wybranych miejscowościach pogranicza polsko-czeskiego wartości charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem obowiązujące w Republice Czeskiej są większe niż wartości obowiązujące w Polsce.
EN
In this paper was made a critical comparative analysis of the ground snow load value in chosen places of polish – czech borderland. Also a way to determine that coefficient in Poland and Czech Republic based on the Eurocodes has been presented. The results of this analysis show that in selected places on polish – czech borderland the values of the ground snow load established based on appendixes applicable in Czech Republic are higher than values established based on appendixes applicable in Poland.
PL
Przyczyny i okoliczności katastrofy budowlanej badały w 2006 r. trzy niezależne zespoły biegłych: dwa powołane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz trzeci, powołany przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach. Przedstawiono opinię zespołu trzeciego – biegłych Politechniki Krakowskiej, w której przeanalizowano nie tylko samą katastrofę, ale także cały budowlany proces inwestycyjny pawilonu nr 1 MTK. Sformułowano wyniki i wnioski z przeprowadzonej analizy.
EN
The causes and circumstances of the construction catastrophe of the Exhibition Pavilion no 1 MTK in Chorzów were investigated in 2006 by three independent expert teams: two appointed by the Chief Inspector of Building Supervision Office and the third appointed by the District Prosecutor's Office in Katowice. The opinion of the third team experts from the Cracow University of Technology was presented. Authors presents analyzes of the catastrophe itself, and the entire execution process of the MTK pavilion no. 1. The results and conclusions of the analysis were formulated.
EN
Systematic climate change can may bring about abnormally heavy snowfall in wintertime, which means that roofs in exposition, municipal, industrial halls and sports arenas may be excessively and destructively loaded [Kłosek and Prószyński 2008]. Ten years have passed since the greatest construction disasters in the EU countries happened, when a whole series of grave accidents took place due to snow and ice overload of roofs in large halls. These events emphasize the need to introduce an early warning system to prevent that kind of risk. A geodetic system that monitors selected parts of structure can warn about a danger related to accumulation of masses of snow and about a degree of deflections in a building structure. The article presents the newest original measuring Multi-Disto Monitoring System (MDMS) for collecting information on current state of geometric deformation of steel or ferroconcrete girders supporting large hall roofs.
PL
Systematycznie zachodzące zmiany klimatyczne mogą w okresach zimowych prowadzić do anomalnych opadów śniegu. Grozi to powstawaniem niedopuszczalnych destrukcyjnych obciążeń przekryć dachowych hal wystawienniczych, sportowych, komunalnych i przemysłowych (Monografia – Gliwice 2008). W tym roku minęło 10 lat od największych katastrof budowlanych w państwach Unii Europejskiej, gdzie wystąpiła cała seria poważnych awarii z powodu obciążenia śniegiem i lodem dachów hal o dużej powierzchni. Wydarzenia te wskazują na potrzebę wprowadzenia systemu wczesnego ostrzegania przed tego typu zagrożeniami. Geodezyjny system monitorujący wybrane elementy konstrukcji w porę poinformuje o zagrożeniach wywołanych przez gromadzące się masy śniegu oraz o przebiegu, występujących odkształceń konstrukcji budowli. W niniejszej publikacji przedstawiono najnowszy autorski system pomiarowy - MULTI-DISTO-MONITORING-SYSTEM (MDMS) - do pozyskiwania informacji o aktualnym stanie deformacji geometrycznych stalowych i żelbetonowych dźwigarów przekryć dachowych hal wielkopowierzchniowych.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan normalizacyjny oddziaływań środowiskowych (klimatycznych), a także zawarto informacje, które mogą być pomocne w pracy rzeczoznawcy budowlanego oceniającego bezpieczeństwo konstrukcji. Może to dotyczyć oszacowania obciążenia śniegiem konstrukcji w stanie awaryjnym albo zaprojektowanych według starych norm o mniejszych wartościach obliczeniowych tego obciążenia. Podobnie w przypadku oceny oddziaływania wiatru, jak i oszacowania bezpieczeństwa konstrukcji istniejących, poddanych w przeszłości. Przedstawiono pokrótce normy oddziaływania temperatury i wskazano na brak Eurokodu dotyczącego obciążenia konstrukcji oblodzeniem atmosferycznym.
PL
W pracy zawarto rozważania dotyczące stosowania przypadków normowych obciążenia śniegiem dachów płaskich z attykami według normy Eurokod 1. Przedstawiono sposób wyznaczania obciążeń śniegiem zgodny z normą PN-EN 1991–1-3:2005 wraz z późniejszymi zmianami. Przeprowadzono analizę porównawczą wytężenia stropodachów dla trzech przypadków obciążenia. Analizę porównawczą przeprowadzono numerycznie z wykorzystaniem oprogramowania systemowego ABC 6.15. Analizie poddano płaski stropodach, monolityczny, żelbetowy, krzyżowo-zbrojony. Przedstawiono wyniki momentów zginających dla trzech przypadków obciążenia śniegiem. W pracy odniesiono się również do typowych stosowanych w Polsce stropodachów prefabrykowanych typu TERIVA.
EN
The present work contains considerations related to application of norm cases, related to snow-load on flat roofs with attics, according to the provisions of the Eurocode 1 norm. The snow-load determination method has been presented. The method has been developed in line with the PN-EN 1991-1-3:2005 norm, along with the further amendments. In the further part of the article, the summarizes the comparative stress analysis for flat roofs, for three load cases. The analysis contained in the article has been carried out numerically, with the use of the ABC 6.15 software. A flat monolithic, ferro-concrete crossreinforced roof is the subject of that analysis. The work also presents the results for the bending momentum values, for three snow-load cases. The work also makes a reference to the typical TERIVA flat roofs that are widely and commonly applied in Poland.
18
PL
W artykule przedstawiono działania podjęte w wyniku niesygnalizowanej katastrofy przekrycia stalowego. Dach eksploatowanego obiektu, oparty na stalowych segmentowych dźwigarach kratowych o rozpiętości 24 m, scalonych za pomocą połączeń skręcanych, uległ gwałtownemu zawaleniu pod działaniem warstwy śniegu o grubości nieprzekraczającej wartości granicznej. Dokonano analizy wytężenia podstawowych elementów konstrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu połączeń. Określono przyczyny wystąpienia katastrofy i przedstawiono koncepcję oraz warunki realizacji rekonstrukcji przekrycia.
EN
The paper presents the actions taken after a sudden disaster of a steel covering. The roof of the pavilion, based on sectional steel lattice girders with a total span of 24 m, has undergone a rapid collapse under the action of the snow layer with a thickness not exceeding the limits. The analysis of the basic structural elements’ effort, with particular emphasis on the connection status of the segments, has been conducted. The cause of the collapse was determined. The work is summarized with a concept of the covering reconstruction and the conditions for its implementation.
19
Content available remote Wybór rozkładu oddziaływań klimatycznych z wykorzystaniem metody Bayes’a
PL
Wybór typu zmiennej losowej na podstawie wyników badań polega najczęściej na aproksymacji parametrów przyjętego rozkładu. Jednak dostępne wyniki badań lub obserwacji często nie pozwalają na dostatecznie precyzyjne dopasowanie jednego z powszechnie stosowanych typów rozkładu zmiennej losowej. W artykule przedstawiono metodę opartą na wnioskowaniu Bayesa, która umożliwia oszacowanie miary dopasowania i optymalnego wyboru jednego z typowych rozkładów zmiennej losowej oraz wyznaczenie dystrybuanty liniowej kombinacji testowanych rozkładów. Zastosowanie przedstawionej metody zilustrowano na przykładzie oceny i wyboru dystrybuanty rozkładu reprezentującego obciążenie śniegiem gruntu oraz wyznaczenia kombinacji testowanych rozkładów w celu określenia wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem dla przyjętego okresu powrotu.
EN
Single distribution functions are usually selected based on a best-fit approach theorem but often available random data cannot be accurately described by any of the commonly used types of the random variables. The paper presents a method based on Bayesian approach which solves problems of selecting the single distribution function and combining of probabilities contending different probability functions. The method is illustrated on the selection of single distribution function and application of Bayesian method in combining these functions to determine the characteristic value of snow load for an assumed return period.
20
PL
Wraz z rozwojem technologii budowlanych w ostatnim 50-leciu nastąpiły istotne zmiany w zakresie rozwiązań materiałowokonstrukcyjnych przegród budowlanych. Obudowę obiektów z żelbetowych płyt i bloków prefabrykowanych zastąpiła w wielu inwestycjach tzw. lekka obudowa, zarówno ścienna, jak i dachowa. Nowy cykl artykułów dotyczyć będzie wybranych rodzajów przegród, tzn. zewnętrznych lekkich ścian osłonowych i lekkich pokryć dachowych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.