Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  friction factor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Flow mechanism under roughened solar air heater is quite complex. This paper is an effort towards determining the governing equations for heat transfer and friction factor for inclined spherical balls roughened ducts. With the availability of these equations, it is easier to predict the thermal and thermohydraulic performance of such roughened solar air heaters. The governing equations are derived based on the experimental data generated under actual outdoor condition at the test rig designed and fabricated at the terrace of the Mechanical Engineering Department, the National Institute of Technology Jamshedpur in India, in terms of roughness and flow parameters. Maximum augmentation in Nusselt number and friction factor for varying relative roughness pitch, relative roughness height, spherical ball height to diameter ratio, and angle of attack was respectively found to be of the order of 2.1 to 3.54 times, 1.87 to 3.21 times, 2.89 to 3.27 times and 1.74 to 3.56 times for Nusselt number and 0.84 to 1.79 times, 1.46 to 1.91 times, 1.67 to 2.34 times and 1.21 to 2.67 times for friction factor in comparison to non-roughened duct. The optimum roughness parameters under present investigation have been found.
EN
Providing roughness is an effective method to heat fluids to high temperature. Present paper make use of concave dimple roughness on one and three sides of roughened ducts aimed at determining rise in heat transfer and friction of three sides over one side roughened duct. Three sides roughened duct produces high heat transfer compared to one side roughened. Results are shown as a rise in Nusselt number and friction factor of three sides over one side roughened duct. Experimental investigation was conducted under actual outdoor condition at National Institute of Technology Jamshedpur, India to test various sets of roughened collectors. Roughness parameter varied as relative roughness pitch 8–15, relative roughness height 0.018–0.045, dimple depth to diameter ratio 1–2, Reynolds number 2500– 13500 at fixed aspect ratio (width/hight) 8. Highest enhancement in Nusselt number for varying relative roughness pitch, height, and diameter ratio was respectively found as 2.6 to 3.55 times, 1.91 to 3.42 times and 3.09 to 3.94 times compared to one side dimple roughened duct. Highest rise in friction for three sides over one side roughened duct for these varying parameters was respectively found as 1.62 to 2.79 times, 1.52 to 2.34 times and 2.21 to 2.56 times. To visualize the effect of roughness parameter on heat transfer and friction factor, variation in Nusselt number and friction factor for varying roughness parameters with Reynolds number is shown.
3
Content available remote Features of hydrates transportation in a fluid flow
EN
Significant deposits of natural gas are in a gas-hydrated state. One of the options for a possible solution is the transport of hydrates in a fluid flow. The stability of crystalline hydrates, namely, their presence in the solid state, affects both temperature and pressure. The influence of the concentration of solid particles on the reduction or increase of the friction factor is shown, which leads to a decrease or increase in pressure drop during the flow of liquid with solid admixtures. The analytical dependences of the friction factor from the Reynolds number on a certain concentration of solid admixtures in a liquid are proposed A plot of the dependence of the friction factor from the Reynolds number on a certain concentration of rubber crumb and different granulometric composition was constructed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości tribologicznych - na podstawie charakterystyk Herseya–Stribecka, substancji smarujących takich jak syntetyczna baza olejowa PAO-6, olej perfluoropolieterowy PFPE Fomblin Y 04 oraz ciecz jonowa CJ 006, tj. bis(trifluorometylosulfonylo)imid-3-metylo-1-propylopirydynowy. Badanie przeprowadzono w Zakładzie Tribologii, Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej na uniwersalnym nano/mikrotesterze UNMT, wyprodukowanym przez CETR (Centrum for Tribology) w USA. Badania zostały zrealizowane przy różnych obciążeniach, a mianowicie 0,25 N, 5 N i 50 N. Zróżnicowały one substancje smarujące pod względem właściwości tribologicznych, ukazując wpływ zmiany prędkości tarcia oraz obciążenia węzła tarcia na wartość współczynnika tarcia. Najlepsze właściwości tribologiczne, szczególnie przy większych obciążeniach, wykazała ciecz jonowa.
EN
The content of the paper presents the results of investigations of selected lubricants. The study led to obtaining Hersey’s-Stribeck’s curves and to comparison of the lubricating properties of lubricants belonging to different groups such as hydrocarbon oils, perfluoropolyether oils (PFPE), and ionic liquids. The following liquids were evaluated for tribological properties: PAO-6 polyalphaolefin oil base, CJ 006 ionic liquid (3-methyl-1-propylpyridinium bis(trifluoromethylsulphonyl)-imide) and Fomblin Y 04 synthetic perfluoropolyether oil. The research was carried out using the universal nano/micro tribotester (UNMT-CETR, CA, USA) at the Department of Tribology, Surface Engineering and Service Fluids Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology. The study consisted of friction of a ball bearing steel (100 Cr 6) with a round specimen of a certain roughness (ball-on-disc). Friction occurred in rotational motion of the specimen, at different rotational speeds at constant radius and at constant load (0.25 N; 5 N; 50 N). The friction node was lubricated with the tested liquid.
PL
Efektywną metodą kształtowania wyrobów pierścieniowych o dużych średnicach w stosunku do wymiarów przekroju poprzecznego jest walcowanie pierścieni na gorąco. Z uwagi na złożony charakter tego procesu przy projektowaniu celowe jest stosowanie symulacji numerycznych. Istotnym zagadnieniem jest odpowiedni opis warunków tarcia. Najczęściej w obliczeniach stosuje się model tarcia stałego, w którym czynnik tarcia charakteryzuje parę trącą narzędzie – odkształcany materiał. Celem badań przedstawionych w opracowaniu było wyznaczenie czynnika tarcia dla pary trącej rolka główna – walcowany pierścień, który zastosowany w symulacjach zapewni najlepszą zbieżność wyników obliczeń i doświadczenia. Badania laboratoryjne przeprowadzono na walcarce pionowej. Podczas badań zmieniano prędkość dosuwu rolki głównej w celu określenia wartości granicznej w aspekcie poślizgu. Uzyskano dwie prędkości charakterystyczne (z poślizgiem i bez poślizgu), dla których przeprowadzono symulacje numeryczne z parametrami odpowiadającymi warunkom eksperymentu. Zmieniano czynnik tarcia poszukując wartości, przy której uzyska się zgodność z doświadczeniem tj. dla jednej prędkości charakterystycznej wystąpi poślizg, a dla drugiej nie wystąpi. Na podstawie zastosowanej metodyki badawczej wyznaczono czynnik tarcia m=0,61 jako najbardziej odpowiedni do analiz numerycznych przy użyciu programu Simufact.forming v. 14.0.
EN
An effective method of producing ring products with large diameters in relation to the dimensions of the cross-section is hot rolling. Due to the complexity of the design process, the use of numerical simulations is advisable when designing. An important issue is an adequate description of the friction conditions. Most often, in the calculations, a shear friction model is used, in which the friction factor is characterized by a rubbing pair: tool - a deformed material. The purpose of the research presented in the paper was to determine the friction factor for the friction pair of the main roll - the rolled ring, which used in the simulations will ensure the best convergence of the results of calculations and experiments. Laboratory tests were performed on a vertical mill. During the tests, the infeed speed of the main roll was changed to determine the limit value in terms of slip. Two characteristic speeds were obtained (with slip and without slip), for which numerical simulations with parameters corresponding to the experimental conditions were performed. The friction factor has been changed, looking for a value at which compatibility with the experiment will be obtained, i.e. for one characteristic speed, slip will occur and for the other it will not occur. On the basis of the applied research methodology, the friction factor m = 0.61 was determined as the most suitable for numerical analyzes using the program Simufact.forming v. 14.0.
PL
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni są jednym z głównych elementów decydujących o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Podczas eksploatacji, wartość miarodajnego współczynnika tarcia obniża się do poziomu krytycznego. Należy wówczas przeprowadzić zabieg, który poprawi stan warstwy ścieralnej. Jest wiele metod, które umożliwiają poprawę właściwości nawierzchni. Jedną z nich jest śrutowanie – młotkowanie, którego efekty pozwalają na znaczące polepszenie i utrzymanie bezpiecznego poziomu przyczepności kół samochodowych do nawierzchni przez okres minimum 2 lat.
EN
Friction of the surface course is one of the most important component of the traffic safety. During operation and maintenance, friction factor is going critically down. There are many of methods to raise skid resistance. One of them is the blasting, which increases friction factor to a safe level of skid resistance. Results of that process lasts for two years or more.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, w których określono warunki tarcia podczas kształtowania stali C45 w temperaturze 1150°C. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem smarów na bazie szkła: szkło wodne, mieszanina szkła wodnego i grafitu oraz proszek szklany. Celem badań było wyznaczenie czynnika tarcia m. Wartości czynników tarcia wyznaczono na podstawie porównania wymiarów próbek spęczanych doświadczalnie z wynikami symulacji numerycznych. Szukaną wartość czynnika tarcia określano na podstawie minimalizacji funkcji celu.
EN
The paper presents the results of investigations in which friction conditions were determined during forming of C45 steel at 1150 °C. The research was conducted using glass-based lubricants: water glass, a mixture of water glass and graphite, and glass powder. The aim of this research was determining values of friction factors m. The values of friction factors were determined on the basis of the comparison of the dimensions of the experimental samples with the results of numerical simulations. The target value of friction factor was determined on the basis of minimizing the objective function.
EN
Experimental investigation was conducted on the thermal performance and pressure drop of a convective cooling loop working with ZnO aqueous nanofluids. The loop was used to cool a flat heater connected to an AC autotransformer. Influence of different operating parameters, such as fluid flow rate and mass concentration of nanofluid on surface temperature of heater, pressure drop, friction factor and overall heat transfer coefficient was investigated and briefly discussed. Results of this study showed that, despite a penalty for pressure drop, ZnO/water nanofluid was a promising coolant for cooling the micro-electronic devices and chipsets. It was also found that there is an optimum for concentration of nanofluid so that the heat transfer coefficient is maximum, which was wt. % = 0.3 for ZnO/water used in this research. In addition, presence of nanoparticles enhanced the friction factor and pressure drop as well; however, it is not very significant in comparison with those of registered for the base fluid.
9
Content available remote Nanostructural TiN/Cu coatings deposited from the separated plasma flows
EN
The results of the structural and physical-mechanical properties investigation of TiN/Cu coatings, deposited from multicomponent separated vacuum arc plasma are shown in this paper. The characteristics of the nanosized TiN-based coatings generation alloying by the element not forming chemical compounds with titanium and nitrogen under the chosen technological parameters are examined. The regularities of the microhardness and friction properties of TiN/Cu coatings changing under different elemental composition are determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych oraz właściwości fizyko-mechanicznych powłok TiN/Cu, otrzymanych łukową metodą próżniowo-plazmowego osadzania warstw ze złożonych odrębnych źródeł. Zbadano charakterystyki nanorozmiarowych powłok na bazie TiN generowanych dopingowaniem elementu nie tworzącego związki chemiczne z tytanem i azotem przy wybranych parametrach technologicznych. Ustalono, że prawidłowości mikrotwardości oraz właściowści tarciowe powłok TiN/Cu zmieniają się przy różnym składzie pierwiastkowym.
PL
W artykule przedstawiono wpływ technologii wykonania oznakowania poziomego na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni. Za miarę przyjęto współczynnik tarcia. Do badań na 120 odcinkach pomiarowych wybrano trzy rodzaje oznakowania poziomego: grubowarstwowe, gładkie chemoutwardzalne; cienkowarstwowe z farb oraz grubowarstwowe, gładkie termoplastyczne. Wyniki wykazały, że najlepszymi właściwościami przeciwpoślizgowymi charakteryzuje się oznakowanie cienkowarstwowe, następnie grubowarstwowe – gładkie chemoutwardzalne, a najgorszymi grubowarstwowe – gładkie termoplastyczne.
EN
The article presents the impact of traffic marking production technology on the skid resistance of a road surface. The value of a friction factor is recognized as the measure of skid resistance. Three types of traffic marking have been selected for tests: thick-film smooth chemically hardened; thin-film painted and thick-film smooth thermoplastic. The investigations were carried out on 120 test sections. Test results have shown that thin-film marking features the best skid resistance, followed by thick-film chemically hardened marking, while thick-film smooth thermoplastic marking features the worst skid resistance properties.
EN
Purpose: The aim of the paper is to evaluate the dependence of microstructure parameters, strength and plasticity of steel on crack faces friction factor. Design/methodology/approach: The specimens for the investigation were cut out from the 10 mm thick hot-rolled plate of 65G steel used as a model material for fatigue and durability testing of whole-rolled railway wheels. The mechanical characteristics of the steel were determined according to the state standard using cylindrical specimens of diameter 5 mm and effective length 50 mm. The specimens were heat-treated at the mentioned conditions. Fatigue testing under mode II loading was carried out on a special rigid loading machine in the standard laboratory conditions at symmetric sinusoidal cycle with a frequency of 12 Hz in the range of fatigue crack growth rates da/dN = 5∙10⁻⁸…5∙10⁻⁷ m/cycle until its reaches relative length l/b ≥ 0.8. The obtained microsections were investigated using the optical metallographic microscope Neophot 9 equipped with a digital camera Nikon D50 and electronic scanning microscope Zeiss EVO 40XVP. Hardness of the specimens with different microstructure was determined using durometer TK-2. The crack faces friction factor was determined using original device for fractured surfaces sliding under certain compression force realization. Findings: The dependences of microstructure parameters, strength and plasticity of steel on crack faces friction factor are obtained. Research limitations/implications: The investigation of the influence of microstructure parameters, strength and plasticity of real wheel steels on crack faces friction factor at the mode II fatigue crack growth will be carried out. Practical implications: The value of crack faces friction factor have strong impact on stress intensity at the crack tip and must be taken into account at crack growth rates curves plotting. Originality/value: Mode II fatigue crack faces friction factor of steel is firstly experimentally determined.
EN
The article presents reasons for applying the acoustic emission (AE) to detect fatigue microdamage in main bearings and crank bearings of marine main engines. Problem of determination of fatigue life for slide bearing bushes was characterized in general. There were demonstrated properties of the objects of research, which were bushings made of the MB58 alloy, as well as an overall description of the research. It was shown that the frequency bands of AE signals can indicate fatigue damage to the sliding layer of a bearing bush. The fatigue damage in the tested bushes was depicted in figures. General features of the AMSY-6 measuring system, used in the research, were also provided herein.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu dodatków surfaktanta CTAB i soli NaSal na obniżenie strat ciśnienia przy przepływie wody w rurach. Stwierdzono, że największa redukcja dyssypacji energii występuje w stabilnej strefie przejściowej między ruchem laminarnym i turbulentnym. Zbadano wpływ średnicy rury i stężenia roztworu na wielkość i zasięg redukcji oporów. Zaproponowano równanie opisujące zmodyfikowaną krzywą oporów w stabilnej strefie przejściowej.
EN
Experimental results of the influence of CTAB surfactant and NaSal salt additives on the pressure losses reduction for water flow in pipes are presented. It was found that the greatest reduction of energy dissipation is observed in the stable transitional zone between the laminar and turbulent flow ranges. The influence of pipe diameter and additives concentration on drag reduction efficiency was investigated. The equation of modified flow resistance curve in the stable transitional zone is proposed.
14
Content available The importance of the law of the wall
EN
This paper reports some results of turbulent boundary layer computation. The calculation is made assuming that law of the wall is valid throughout the boundary layer. Simple relations are proposed for friction for a smooth pipe and a flat plate at zero incidence. The results are compared with recent measurements. Encouraging results are obtained for both the cases of flows.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań warunków tarcia w zakresie parametrów kształtowania plastycznego na gorąco stopu magnezu AZ31. Celem badań było wyznaczenie wartości czynników i współczynników tarcia charakteryzujących odpowiednio model tarcia stałego oraz model Coulomba przy różnych warunkach smarowania. W badaniach zastosowano metodę spęczania pierścieni. Próbki ze stopu AZ31 nagrzewano do temperatur: 250°C, 350°C oraz 450°C. Testy wykonano w warunkach tarcia suchego oraz z zastosowaniem smarów: łoju z grafitem oraz na bazie dwusiarczku molibdenu. Wartości czynników i współczynników tarcia wyznaczono na podstawie porównania wyników doświadczalnych z rezultatami symulacji przeprowadzonych testów. Za optymalną przyjmowano taką wartość współczynnika lub czynnika tarcia, która zapewniła najlepszą zbieżność pomiędzy teoretycznymi i doświadczalnymi wymiarami spęczonych próbek. Na podstawie uzyskanych rezultatów określono wpływ temperatury na warunki tarcia oraz skuteczność użytych smarów w odniesieniu do badanego stopu.
EN
The paper reports the results of investigations of friction in metal forming of AZ31 magnesium alloy. The aim of the investigation was to determine both friction factors and coefficients of friction for the constant friction model and the Coulomb model of friction with respect to temperature in hot metal forming processes for this alloy using different lubricants. The tests were performed by the upsetting method for rings. Ring-shaped specimens made of AZ31 magnesium alloy were heated to 250°C, 350°C and 450°C. The tests were performed under dry friction conditions using two types of lubricants: tallow with graphite and molybdenum disulfide. Friction factors and coefficients of friction were determined based on the experimental and numerical results. The values of friction factors and coefficients of friction showing the best agreement between the numerical and experimental results of specimen dimensions were considered optimum. In addition, the results were used to determine the effect of temperature on friction ands well as the effectiveness of the applied lubricants with respect to the tested alloy.
EN
Colebrook-White’s formula is considered as the only correct method to calculate λ friction factor. The only disadvantage of this model is that the calculations need to be carried out by the successive approximations method. However, there are already the models that directly allow for the calculation of factor λ with satisfactory accuracy. In this paper, the explicit formulas for the calculation of the λ factor in chronological order are presented and the related errors in relation to the λ value calculated from the Colebrook-White’s formula for hot and cold water was determined. Additionally, for calculated λ factors linear head loss was listed calculated for pipe 100 m length.
PL
Jako jedynie słuszny wzór do obliczania współczynnika oporów λ uważany jest wzór Colebrooka-White’a. Jedynym mankamentem tego wzoru jest konieczność prowadzenia krokowych obliczeń, metodą kolejnych obliczeń. Istnieją już jednak zależności, które w sposób jawny pozwalają na obliczenie współczynnika λ z zadawalająca dokładnością. W niniejszym artykule przedstawiono w kolejności chronologicznej jawne postaci wzorów do obliczania λ oraz określono błąd względy w stosunku do wartości λ wyliczonej ze wzoru Colebrooka-White’a dla wody ciepłej i zimnej. Dodatkowo dla wyliczonych współczynników λ zestawiono wysokości strat liniowych obliczonych dla 100 m odcinka przewodu.
17
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz kształtowania się strat hydraulicznych na długości odkształconego w przekroju poprzecznym przewodu kołowego. Badania przeprowadzono w celu sprawdzenia zasadności stosowania formuły Colebrooka - White'a do wyznaczania współczynnika oporów liniowych λ w przewodach o odkształconym przekroju. Niekołowości przewodu uwzględnia się poprzez wprowadzenie do formuły Colebrooka - White'a wielkości promienia hydraulicznego zamiast średnicy przewodu. Zasadność takiego postępowania postanowiono sprawdzić przy zastosowaniu modelu numerycznego. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem modelu CFD FLUENT. Badaniom poddano trzy średnice przewodu. Każdą ze średnic poddano odkształceniom. Wyznaczono straty liniowe dla przewodów o stopniu odkształcenia jego przekroju do 50%. Dla każdej ze średnic przy różnym stopniu odkształcenia przewodu wprowadzano tę samą objętość przepływu. Z przeprowadzonych obliczeń numerycznych wynika, że w analizowanych przypadkach przyrost strat jest bardziej znaczący po osiągnięciu około 20% stopnia odkształcenia. Procentowy przyrost strat w przewodzie o stopniu odkształcenia 50% względem przewodu nieodkształconego sięga 250%. Uzyskane wielkości strat z modelu numerycznego porównano z obliczeniami formułą Colebrooka - White'a i Darcy-Weisbacha uzyskując dużą zgodność wyników. Potwierdza to zasadność stosowania tych formuł do wyznaczania współczynnika oporów liniowych λ i strat ciśnienia na długości w odkształconych eliptycznie przewodach kołowych. Uzyskana wiedza może być wykorzystana do szacowania stopnia odkształcenia przewodu na podstawie wprowadzonego do niego natężenia przepływu i pomierzonych strat hydraulicznych na długości, w przypadkach kiedy pomiar fizyczny deformacji nie jest możliwy.
EN
The paper presents the results of analyzes of variability head losses over the length of the deformed pipe. The study was conducted in order to verify the legitimacy of the formula Colebrook - White for determining the friction factor λ in the deformed pipes. Deformation of pipes taken into account by introducing to formula Colebrook - White hydraulic radius in place of the pipe diameter. The legitimacy such a procedure decided to check using a numerical model. Calculations were made using the CFD FLUENT model. Were tested three pipe diameters. Each of the diameters were subjected to deformation. Losses of pressure determined for pipes with a degree of deformation to 50%. For each of the diameters with different degrees of deformation of the pipe was fed the same volume flow. The conducted numerical calculations show that in analyzed cases increase losses is more meaningful after reaching about 20% degree of deformation. The increase in losses in the pipe with a degree of deformation of 50% relative to the undeformed pipe reaches 250%. Obtained losses from a numerical model were compared with calculations from formula Colebrook - White and Darcy-Weisbach give a good agreement. Confirms this legitimacy of using these formulas for determining the friction factor λ and pressure loss on the length of the deformed elliptical circular pipes. The knowledge can be used to estimate the degree of deformation of the wire on the basis of incorporated therein measured flow volume and the length of the head losses, in cases where the measurement of physical deformation is not possible.
PL
Przeprowadzono analizę wpływu renowacji starych przewodów sieci wodociągowej na wartość oporów hydraulicznych. Rozważaniom poddano bezwykopową technologię renowacji i rekonstrukcji rurociągów metodą reliningu z zastosowaniem rur z polietylenu o mniejszej średnicy zewnętrznej od średnicy wewnętrznej przewodu poddanego renowacji. Przeprowadzono analizę hydrauliczną wpływu wartości współczynnika chropowatości na wartość współczynnika oporów liniowych, a także na przepuszczalność hydrauliczną przewodów o różnej średnicy wewnętrznej wykonanych z żeliwa i polietylenu. Wykazano, że wartość współczynnika chropowatości ma wpływ na wysokość strat ciśnienia odwrotnie proporcjonalnie do średnicy wewnętrznej przewodu. Na podstawie przeprowadzonych analiz oszacowano graniczną średnicę wynoszącą DN=800 mm jako tę, w przypadku której zmiana współczynnika chropowatości, przy zmniejszonej średnicy wewnętrznej przewodu, może prowadzić do wymiernych korzyści renowacji pod względem hydraulicznym.
EN
Effect of the existing water supply pipe renovation on hydraulic resistance was analyzed. Trenchless relining method of pipe renovation and reconstruction was considered, using polyethylene (PE) pipes of smaller outside diameter than the inside diameter of a renovated pipe. Hydraulic analysis was carried out of roughness coefficient influence on linear friction factor as well as on hydraulic conveyance of pipes of various inside diameters, made of cast iron and polyethylene. Roughness (k) was demonstrated to affect the head loss inversely proportionally to the inside diameter of the pipe. On the basis of the conducted analysis, an approximate threshold diameter DN=800 mm was estimated for which change in roughness (k), at the reduced inside pipe diameter, may lead to measurable hydraulic benefits of renovation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesu wyciskania współbieżnego wierteł krętych. Do badań wykorzystano oprogramowanie oparte na metodzie elementów skończonych DEFORM 3D. Symulacje numeryczne przeprowadzono dla różnych sił tarcia, których wielkość określano poprzez zmianę czynnika tarcia plastycznego. Na podstawie przeprowadzonych badań numerycznych prześledzono wpływ zmiennych parametrów tribologicznych na powierzchni kontaktu materiału kształtowanego i narzędzi na kinematykę płynięcia metalu podczas wyciskania elementów śrubowych. W wyniku wykonanych symulacji stwierdzono, że zwiększenie sił tarcia powoduje w przypadku wyciskania wierteł krętych wyrównanie gradientu prędkości płynięcia metalu. Ponadto przedstawiono uzyskane rozkłady odkształceń w wyrobach otrzymanych na drodze numerycznej symulacji oraz zestawiono parametry siłowe procesu dla rozpatrywanych przypadków.
EN
The paper presents the results of numerical simulations of the twist drill backward extrusion process. In the simulations, the FEM-based software DEFORM 3D was used. The numerical simulations were performed for various friction forces whose values were determined by changing the plastic friction factor. Based on the conducted numerical simulations, the effect of the variable tribological parameters of the contact surface between the material being formed and the tools on the kinematics of material flow in the extrusion process were investigated. In the effect of the performed simulations, it has been found that increasing the friction forces in a twist drill extrusion leads to the uniformity of the metal flow velocity gradient. Additionally, the strain distributions obtained in the simulations are presented and the force parameters in the investigated cases are compared.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej wyciskania elektrod rurkowych z miedzi elektrolitycznej. Celem pracy było zbadanie wpływu geometrii matrycy oraz wartości współczynnika tarcia na proces powstawania odkształceń, naprężeń, temperatury oraz parametrów siłowych podczas współbieżnego wyciskania elektrod rurkowych. Daje to możliwość przewidywania mikrostruktury i umocnienia materiału oraz czynników technologicznych poprawiających właściwości mechaniczne wyrobu. Znajomość parametrów siłowych umożliwia racjonalny dobór pras.
EN
The work presents the result of the numerical analysis of the extrusion of tubular electrodes from electrolytic copper. Numerical analysis of the issue was based on the Finite Element Method (FEM) using the software DEFORM. The aim of this study was to investigate the effect of die geometry and the value of the friction factor on the process of strain, stress, temperature, and force parameters during concurrent extrusion of tubular electrodes. This gives the possibility of predicting the microstructure and strengthening of the material and technological factors that improve the mechanical properties of the product. Force parameters allow the assessment of technological factors in the process of extrusion.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.