Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań w skali laboratoryjnej i przemysłowej oceniające efektywność oczyszczania ścieków komunalnych archeanami dozowanymi do ścieków w procesie ich oczyszczania. Archeany mają dużą zdolność do usuwania niektórych substancji, w tym nieorganicznych. Przeprowadzone badania polegały na izolowaniu archeanów i dozowaniu ich do ścieków oczyszczanych laboratoryjnie w systemie sekwencyjnych biologicznych reaktorów (SBR) oraz w oczyszczalni ścieków komunalnych Płaszów w Krakowie, w 3-stopniowym systemie Bardenpho. Izolację archeanów prowadzono oddzielnie w specjalnej konstrukcji generatorach: laboratoryjnym i w trzech przemysłowych. Izolowane archeany były fakultatywne i beztlenowe. Badania wykazały, że dla procesu ważne jest miejsce i ilość dozowania archeanów. W wyniku udziału archeanów w procesie oczyszczania ścieków zachodzi efektywne usuwanie substancji biogennych. Jest to nowa metoda oczyszczania ścieków komunalnych. Efektywność usuwania zanieczyszczeń może być optymalizowana doborem wartości parametrów technologicznych.
EN
The wastewater was treated at 25°C with active archaeaenriched sludges at const. O concn. (1.3–3.2%). The highest total N removal efficiency was achieved for the treatment carried out without archaea. The addn. of archaea substrate to the wastewater treatment plant reactor (approx. 4 and 8 kg during first 320 days and 8 g during next 280 days) resulted in a decrease in COD and total N concn. after increasing the archaea dosis.
PL
Badaniom poddano kwasy fulwowe (KF) wyekstrahowane z odcieków składowiska odpadów komunalnych zakładu Barycz (odpady odprowadzane z Krakowa i jego okolicy). Odcieki pochodzące ze składowisk odpadów charakteryzują się dużym ładunkiem zanieczyszczeń, głównie organicznych, i opornością na biodegradację. KF wyekstrahowano z odcieków, wykorzystując hydrofobowy jonit, a następnie zbadano ich skład pierwiastkowy i zawartość mikrozanieczyszczeń. Przygotowano wodny roztwór KF o stężeniu 8 mg/L i oceniono jego podatność na biodegradację osadem czynnym poddanym bioaugmentacji archeanami inkubowanymi na substracie (podłożu) zakupionym w ArchaeaSolutions, z którego wypłukiwano je strumieniem odchlorowanej wody wodociągowej. Odprowadzany z generatora roztwór oprócz archeanów zawierał także inne mikroorganizmy i niewielkie ilości substancji rozpuszczonych. Do badań zastosowano osad czynny poddany kilkumiesięcznej augmentacji.
EN
Fulvic acids (FA) were extd. from leachate of municipal landfill and broth (concns. of 10 mg/L) and used for the prepn. of aq. mixts. with 1 g samples of active sludge enriched with archea and optionally with an antibiotic (1 mL/100 mL). Changes in the COD and total N concn. were examd. As a function of time of sludge exposure with FA or broth. The COD was reduced from 100% to 0% or 79% for samples with broth and FA after 3 days, resp., and remained const. for the sample with FA and the antibiotic. The concn. of N in the sample with FA increased approx. 3 times as a result of the impact of FA on microorganisms in the sludge, while in sample with broth was reduced to 0 mg/L.
PL
Badaniom poddano dwa osady czynne, pracujące w warunkach laboratoryjnych w systemie SBR. Osady te otrzymano w procesie oczyszczania ścieków syntetycznych w układzie dwóch laboratoryjnych reaktorów SBR. Do jednego z nich dozowano archeany do drugiego reaktora osad nadmierny, po uprzedniej dezintegracji w dezintegratorze przemysłowym Crown firmy Biogest AG. Po ustabilizowaniu procesu oczyszczania osady czynne poddano analizie mikroskopowej. Badania wykazały duże zróżnicowanie mikroflory i fauny, jak również fizycznych właściwości danych osadów.
EN
Two activated sludges were prepd. by addn. of a disintegrated surplus sludge from com. wastewater treatment plant or the archaea (previously incubated at 25–28°C in the dark on a com. substrate) and used for wastewater treatment under aeration and stirring in 2 lab. biol. reactors (20 L each). The surplus sludge and the archaea concns. were 0.045 g/20 L and 1.02 g/L, resp. The dry mass of the sludge (after 30 min long sedimentation) and av. index of sludge (in relation to the dry mass) were detd. The sludge samples were subjected to microbiol. anal. by microscopy. Qual. and quant. compn. of eukaryotic organisms in the studied sludges were analyzed. Stalked ciliate was dominant as protozoan and rotifers as a multicellular organism in both sludges. Testate amoebas were found in both sludges, 18% and 10%, resp.
PL
W większości przedsiębiorstw wodociągowych z roku na rok objętość wody zafakturowanej maleje, stąd ograniczanie strat nabiera szczególnego znaczenia. Naukowcy z AGH, wspólnie z pracownikami MPWiK S.A. w Krakowie rozpoczęli współpracę, której celem jest opracowanie innowacyjnego systemu do lokalizacji przecieków w sieciach wodociągowych, bazującego na analizie echa.
EN
In the paper the results of experimental research on the deterioration of drinking water quality after cement mortar lining were presented. The experiments were conducted in the renovated water pipeline section in Cracow. Based on the results, the expected degree of leaching of the pollutants from cement mortar to drinking water for specified lengths and diameters of renovated pipes, as well as water velocities, was estimated.
PL
W niniejszy artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad pogarszaniem się jakości wody do picia po cementowaniu przewodów wodociągowych. Pomiary przeprowadzono na odcinku jednej z krakowskich magistral poddanemu renowacji z zastosowaniem wykładziny cementowej. Na podstawie uzyskanych pomiarów przeanalizowano jakiego stopnia ługowania zanieczyszczeń z powłoki cementowej do wody można się spodziewać przy określonych długościach i średnicach przewodów poddanych renowacji oraz prędkościach przepływającej wody.
PL
Zwiększanie wymagań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej i osadowej wymusza konieczność ciągłej optymalizacji, nie tylko układów technologicznych oczyszczania ścieków, ale także przeróbki osadów ściekowych. Jednym z procesów pozwalających na uzyskiwanie podwyższonych efektów technologicznych w tym zakresie jest dezintegracja osadów ściekowych. Proces ten może być rozpatrywany zarówno w odniesieniu do stabilizacji osadu, jak również wykorzystania osadu nadmiernego jako wewnętrznego źródła węgla organicznego dla procesów denitryfikacji i defosfatacji biologicznej. Dotychczasowe badania wskazują na małe zastosowanie procesu dezintegracji, również w oczyszczalniach gdzie są wybudowane stacje dezintegracji osadów. Dezintegratory często nie są właściwie wykorzystywane. Wynika to w dużej mierze z niedopasowania parametrów technologicznych do warunków rzeczywistych. Dlatego podjęto badania technologiczne przeróbki osadów ściekowych w oczyszczalni „Płaszów” w Krakowie, wyposażonej w moduł dezintegracji mechanicznej osadu nadmiernego. Istotą badań było określenie wpływu węzłów technologicznych układu hydromechanicznego dezintegratora oraz krotności przepływu przez układ nadmiernego osadu na strukturę tego osadu oraz ilości uwalnianych z niego substancji biogennych. Wyniki badań wykazały duży wpływ stopnia dezintegracji na ilości uwalnianych substancji biogennych. Z przebadanych substancji, bardzo łatwo uwalnianymi (w odniesieniu do całkowitej ich zawartości w osadzie) były związki fosforu.
EN
Fom sludge, after some process changes had been introduced. Additionally, the optimum operating conditions of the disintegration module could be determined. More stringent requirements concerning water, wastewater and sludge management force continuous optimization of both wastewater treatment systems and sludge treatment technologies. Disintegration of sewage sludge is the solution that enable to increase the process technological efficiency. This process can be analyzed in relation to both sludge stabilization and use of excess sludge as a source of internal organic carbon for denitrification and biological phosphorus removal. On the other hand, previous studies show little interest in use of disintegration at wastewater treatment plants where sludge disintegrators are already installed; the disintegration units are often not properly used. Such situation results from the fact that technological parameters do not match the actual operation conditions. Technological research on sewage sludge processing was conducted at the „Plaszow” wastewater treatment plant in Krakow. The plant is equipped with a mechanical disintegration module for disintegration of excess sludge. The studies focused on modification of a technological regime of disintegration to increase a release of organic substrate for biological processes. The main goal of the study was to determine the relation between a flow rate in the disintegration module and the sludge structure as well as the amount of the released organic product. The results of the studies showed a significant increase of organic substances leached from sludge, after disintegration had been introduced. Especially phosphorus compounds were very easily released from sludge, if compared with a total phosphorus content.
PL
Dążąc do systematycznej poprawy jakości wody Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie podjęło decyzję o zmianie technologii dezynfekcji na Zakładzie Uzdatniania Wody „Raba". W związku z tym zastosowano podchloryn sodu otrzymywany z soli kuchennej oraz dodatkowo lampy UV.
PL
Każde przedsiębiorstwo podejmuje szereg działań, które mają doprowadzić do ograniczenia zużycia, a co za tym idzie kosztów energii elektrycznej. Ma to szczególnie duże znaczenie w przedsiębiorstwach wodociągowych, gdzie koszt tego medium stanowi zwykle znaczną pozycję w całości kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Jak z tym problemem radzi sobie MPWiK Kraków?
9
Content available remote Przegląd zbiorników wody uzdatnionej z wykorzystaniem robota inspekcyjnego
PL
Większość zakładów wodociągowych eksploatuje zbiorniki wody uzdatnionej. Wymagają one okresowych przeglądów, które nastręczają szereg problemów. Zasadniczym celem tej pracy jest zaprezentowanie najważniejszych problemów związanych z konstrukcją robota przeznaczonego do inspekcji zbiorników wypełnionych cieczą. Szczególny nacisk położono na aspekt konstrukcji zbiorników do magazynowania cieczy na przykładzie zbiorników krakowskiego MPWiK S.A. Szczegóły konstrukcyjne oraz wynikające z nich ograniczenia miały bardzo istotny wpływ na sposób opracowania robota.
EN
An aim of this publication is to present the most important problems related with the robot construction for inspections of tanks filled up with liquid. In particular the aspects associated with tanks structure for storing liquid were described based on Cracow MPWiK example (The Municipal Waterworks and Sewer Enterprise). This issue has a very significant impact on the robot design and its control.
PL
Ograniczanie strat wody to proces obejmujący różnorodne działania, wśród których można wyróżnić zwiększenie dokładności pomiaru dostawy i sprzedaży wody, poprawę bieżącej kontroli pracy systemu dystrybucji wody w mieście, aktywną kontrolę przecieków oraz poprawę stanu technicznego przewodów i uzbrojenia sieci wodociągowej. Każde z nich systematycznie realizowane, przynosi oczekiwane efekty.
11
Content available remote Wybrane analizy uszkodzeń krakowskiej sieci wodociągowej
PL
W artykule przedstawiono wyniki wybranych analiz uszkodzeń krakowskiej sieci wodociągowej. Analizy uszkodzeń prowadzono w różnych aspektach np. w ujęciu przestrzennym (dla rejonów eksploatacji, ulic), w ujęciu czasowym (np. dla kolejnych lat, poszczególnych miesięcy i dób), w zależności od materiału czy typu uszkodzenia. Podobne analizy mogą być przeprowadzane w każdym przedsiębiorstwie wodociągowym bez użycia specjalistycznego oprogramowania. Ich rezultaty mogą pozwolić eksploatatorowi na prowadzenie optymalnej strategii eksploatacyjnej.
EN
The paper presents the results of some failures analyses within the Kraków water supply system. Failures analyses have been carried out from different perspectives i.e. a spatial approach (for operation regions, streets), a time approach (for the consecutive years, months and days), analysis for different construction materials or types of failures. S imilar analyses can be conducted in each water works without any special computer software. The results of the analyses allow the operator to accomplish the optimum operation strategy.
PL
Możliwość odzysku energii z nadwyżek ciśnienia występujących w systemie dystrybucji wody stanowi istotny element ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę. Staje się również elementem mającym istotny wpływ na ochronę środowiska. Ponadto systemy energetyki rozproszonej stanowią poprawę warunków pracy lokalnego systemu energetycznego. W artykule przedstawiono opis praktyczny zainstalowania oraz analizę pracy elektrowni wodnej o mocy 440 kW na odcinku grawitacyjnym magistrali przesyłającej wodę z zakładu uzdatniania do odległego o 20 km Krakowa.
EN
The possibility of recovery with energy surpluses are found up until the pressure in the water distribution system constitutes an essential element of the functioning of the water supply system to reduce costs. Also becoming part of having a significant impact on the protection of the environment. In addition, the distributed energy systems are improving the working conditions of the local electricity system. This article describes a practical install and work analysis of hydroelectric power 440 kW on the water treatment plant that has a bus by gravity to a distant 20 km.
13
PL
W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie dużego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bez sprawnie działającego systemu kontroli i monitoringu wszystkich istotnych elementów decydujących o sprawności i niezawodności dostawy wody i odbioru ścieków. Stosowane są różne rozwiązania w tym zakresie, natomiast łączy je wspólny cel, jakim jest zapewnienie możliwości ciągłego zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz optymalizacja kosztów prowadzonej działalności.
EN
Efficient and reliable work of a large water and savage company is impossible without a proper operational system of monitoring, checking and control of all relevant elements. Different solutions to these problems are applied but all of them have, the possibility of continuous providing for inhabitants' needs and optimizing the costs of the business, in view. One of the important elements in the reduction of maintenance costs of water distribution system is monitoring of losses and a wide range of activities aiming at decreasing them. The article shows the structure of the monitoring system of water supply in waterworks Krakow and its impact on reducing losses.
14
Content available remote Wybrane zagadnienia monitoringu krakowskich wodociągów
PL
Krakowska sieć wodociągowa jest eksploatowana i zarządzana w sposób nowoczesny. Wykorzystuje się monitoring, automatyzację, system GIS i symulator hydrauliczny, co pozwala na: poprawę parametrów jakościowych wody, zmniejszenie liczby awarii, redukcję strat wody i poprawę komfortu odbiorców. Służy wspomaganiu procesów podejmowania strategicznych decyzji, związanych z rozbudową i modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę.
EN
The Krakow’s water supply system has been operated and managed in a modern way. During its operation it employs monitoring, automation, the GIS system and a hydraulic simulator. pplication of such advanced tools improves water quality parameters, reduces the number of failures and water losses as well as increases the consumer’s comfort. It enhances the decision making process during expansion and modernization of the water supply system.
15
Content available remote Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich
PL
W pracy przedstawiono zarys działań związanych ze wstępnym etapem wdrażania systemu Prewencyjnego Zarządzania Ryzykiem w Wodociągach Krakowskich. Kompleksowe zarządzanie ryzykiem bazuje na metodologii opublikowanej przez Światową Organizację Zdrowia i wiąże się z planami bezpieczeństwa wodnego. Omówiono diagram wdrażania prewencyjnego zarządzania ryzykiem, sposoby ochrony systemu zapatrzenia miasta Krakowa w wodę przed incydentalnymi zanieczyszczeniami. Wskazano także na ryzyko związane z nowymi zagrożeniami dla jakości wody jak np.: leki, steroidy, hormony.
EN
This paper presents the range of actions relevant to preliminary stage of implementation of preventive risk management system in the waterworks of Kraków. Comprehensive risk management is based on the methodology published by the World Health Organization and the associated water safety plans. The paper describe the diagram of the implementation of preventive risk management system, security ways to protect the city of Krakow in the water from incidental pollutions. The Authors also pointed to the risks associated with new dangers in water quality, such as drugs, steroids, hormones.
PL
Podstawowym parametrem charakteryzującym stan techniczny sieci wodociągowej jest wskaźnik jednostkowej awaryjności. W oparciu o dane o awariach uzyskane z MPWiK Kraków S.A. wyznaczono i przeanalizowano wartości tego parametru dla przewodów wodociągowych z uwzględnieniem funkcji przewodu i materiału, z jakiego zostały wykonane.
EN
The unit failure indicator is the basic parameter characterizing technical conditions of the water supply system. Based on the failure data delivered by the Water and Sewage Works in Krakow the authors determined and analyzed values of this parameter for water lines. The analysis considered such features as function and a construction material of the water line.
17
Content available Awaryjność małej oczyszczalni ścieków
PL
W niniejszym referacie na przykładzie niewielkiej oczyszczalni ścieków, usytuowanej w podkrakowskiej miejscowości Siepraw zaprezentowano awaryjność jej urządzeń w okresie lat 2003 - 2007 obejmującą zjawisko powstawania piany w komorze osadu czynnego, spuchnięcie osadu w osadniku wtórnym, zakłócenia w procesie usuwania związków azotu i fosforu oraz wykaz awarii urządzeń oczyszczalni, pomimo ich fachowej i starannej obsługi, wg posiadanej instrukcji technologicznej i eksploatacyjnej. Zestawiono również konkretne mankamenty technologiczne w pracy urządzeń oczyszczalni oraz ich prawdopodobne przyczyny i sposoby przeciwdziałania. Kolejne zestawienie występujących awarii (średnio 13 w roku) pozwoliło stwierdzić, że główna ich przyczyną był brak zasilania energią elektryczną.
EN
This paper presents failure frequency for the equipment at a water treatment plant in Siepraw near Kraków from 2003 to 2007, as an example of a small water treatment plant. It focuses on the phenomenon of foam-forming in the activated sludge tank, sludge bulking in the secondary settlement tank and disturbed processes of nitric and phosphoric compounds removal. It contains a listing of equipment malfunctions in the plant, which have occurred despite professional and thorough maintenance, performed according to the available maintenance and operation instructions and manuals.
18
Content available remote Wpływ wysadzinowości gruntów na awaryjność przewodów wodociągowych
PL
W obliczu awarii, jakie dotykają systemy zaopatrzenia w wodę i stanowią niebagatelne wydatki, które muszą ponosić przedsiębiorstwa świadczące usługi dostawy wody pitnej podejmowane są liczne próby naukowego odnalezienia powiązań pomiędzy przyczynami utraty niezawodności tych systemów. Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia zależności występujących pomiędzy liczbą awarii, warunkami gruntowymi i atmosferycznymi. Poszukiwanie prostych dwuwymiarowych zależności jest wstępem do przeprowadzenia w przyszłości analizy wielokryterialnej. Obiektem badań jest sieć wodociągowa miasta Krakowa dla danych pochodzących z lat 2004-2005. Porównano awaryjności przewodów żeliwnych w poszczególnych typach gruntów i analogicznie przewodów tworzywowych. Wyniki dodatkowo odniesiono do średnich miesięcznych wysokości opadów wg danych z IMGW dla tych lat. Przeprowadzone analizy pokazały, że wzmożona awaryjność przewodów jest poprzedzana okresami zintensyfikowanych opadów. Ponadto wzmożona awaryjność przewodów w gruntach niestabilnych w okresach jesienno-zimowych może być wiązana ze zjawiskiem wysadzinowości gruntów i utraty jego stabilności.
EN
In the face of the failures that affect water supply systems and provide considerable expenses faced by water companies numerous attempts are made to find a scientific link between the causes of loss of reliability of these systems. Article presents attempts to determine the relations between the number of failures, ground conditions and weather. Looking for simple two-dimensional relationships is an introduction to multi-criteria analysis in the future. The research was made based on data for water supply system of the town Kraków from the years 2004 to 2005. Cast iron and plastic pipe failures were compared in different types of soil. The results were also compared to the average monthly amount of precipitation according to data from IMGW for those years. The analysis showed that the increased unreliability of water pipes is preceded by periods of intensified precipitation. In addition, increased unreliability of water pipes in unstable soils in the autumn and winter periods may be related to the phenomenon of frost heave in the ground and further loss of its stability.
PL
Niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę stanowi istotny czynnik zaspokojenia potrzeb odbiorców w zakresie dostawy odpowiedniej ilości wody o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi oraz w dogodnej dla konsumenta porze [2, 3]. dla poprawy niezawodności pracy systemu przedsiębiorstwa wodociągowe podejmują wiele przedsięwzięć związanych z remontami i modernizacją istniejącego uzbrojenia. Bardzo ważną kwestią staje się wówczas zgodne z przepisami postępowanie dotyczące sieci, które w ramach podejmowanych działań kwalifikują się do likwidacji. Przy czym ważna jest nie tylko techniczna strona zagadnienia, ale również kwestie formalne wynikające z przepisów podatkowych. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie wskazówek dla prawidłowego postępowania przy likwidacji środków trwałych, jakimi są odcinki sieci wodociągowej.
EN
Reliability of Water Supply System in an important factor of satisfaction to customers. need for delivery of suficient quantity of high quality water which shoult be also supplied at convenient time [2, 3]. For improving the reliability companies take a number of projects related to the regular repairing and modernisation of existing equipment. It is very important that the procedures concerning the water supply networks, which are classified to the elemination, should obey the rules and only technical problems but also tax regulations shoult be taken into account. The object of the article is to provide guidance for proper conducting the elimination of some sections in water supply system.
20
Content available remote Koszty niezawodności
PL
Każde przedsiębiorstwo wodociągowe prowadzi systematyczne działania inwestycyjno-remontowe, których celem jest zapewnienie wysokiej niezawodności systemu. Powoduje to konieczność ponoszenia dużych nakładów na tę działalność, które bezpośrednio wpływają na opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Ustalenie właściwej proporcji nakładów związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu niezawodności a koniecznością systematycznego rozwoju infrastruktury technicznej jest bardzo trudne, a niejednokrotnie wyeliminowanie tylko jednego z możliwych zagrożeń powoduje konieczność znacznych nakładów finansowych. W artykule przedstawiono wpływ kosztów poprawy niezawodności poszczególnych elementów systemu wodociągowego na koszty ponoszone przez odbiorcę wody. Jako przykłady przedstawiono budowę zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej, renowację magistrali wodociągowej oraz montaż agregatów prądotwórczych na zakładzie uzdatniania wody. Analizy dokonano na podstawie kosztów poszczególnych rozwiązań uwzględniających ceny zaproponowane przez firmy wykonawcze w ramach organizowanych przetargów.
EN
Each Water Works undertakes planned investment-repair activities to ensure high reliability of its system. Due to high expenditures being necessary on these activities, they have a direct impact on water supply and wastewater collection fees. Establishing an optimal proportion between expenditures related to high reliability and systematical upgrades of the technical infrastructure is a difficult task; often elimination of just one of the possible threats leads to substantial increase of costs. The paper shows how the maintenance costs influence the costs of final product. The author of the paper investigates the above problems giving the construction of the treated water retention tanks, renovation of water-main and fitting up the treatment plant with power units as examples. The analysis is based on the prices offered by tenders within the invited bids.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.