Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  własność intelektualna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Renewable energy development is crucial for resolving global warming issues and achieving sustainable development goals. The objective of this paper is to reveal renewable energy trends using statistical data to identify the most developed technologies in the field, their distribution by territory, checking the interrelation between investments in R&D and patent activity. The changes in total investments made in renewables are studied for 2004–2019 and the increasing trend has been observed with some fluctuations in certain years, major current investments in solar and wind energy are detected. The dynamics of international patenting activity in solar and wind technologies, geothermal and fuel cells, the total number of PCT applications over the past 10 years by geographic region are considered. The results show some differences across various renewable technologies. Solar is the most patented, wind and fuel cells are less patented but solar and wind have shown an uptrend for the last five years, while fuel cell technologies showed a decline after 2008. Geothermal is the least patented. The comparison between investment and patent application trends in renewables undercovers some important issues – the leading role of Japan in patenting under the PCT procedure, while China is a major investor in renewable energy; the US and Europe with big investments in renewables are also leading in patent registration. Correlation between investment in R&D and patenting activity in the field of global renewable energy should be emphasized (correlation coefficient R = 0,849 for 2002–2019). Since private and public investment is strongly stimulated by domestic renewable energy policies, IP indicators can help identify policy instruments and their effectiveness within the further research framework.
PL
Rozwój energii odnawialnej ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemów związanych z globalnym ociepleniem i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Zadaniem niniejszego artykułu jest ujawnienie trendów energii odnawialnej przy użyciu danych statystycznych w celu zidentyfikowania najbardziej rozwiniętych technologii w tej dziedzinie, ich terytorialnej dystrybucji, sprawdzenie zależności między inwestycjami w B + R a działalnością patentową. Zbadano jak zmieniały się nakłady inwestycyjne ogółem w odnawialne źródła energii w latach 2004–2019 i zaobserwowano tendencję wzrostową z pewnymi wahaniami w niektórych latach. Obecnie zauważyć można popularność dużych inwestycji w energię słoneczną i wiatrową. Uwzględniono dynamikę międzynarodowej działalności patentowej w zakresie technologii słonecznych i wiatrowych, geotermii i ogniw paliwowych, całkowitą liczbę wniosków PCT w ciągu ostatnich 10 lat w podziale na regiony geograficzne. Wyniki pokazują różnice w zależności od badanych technologii odnawialnych. Najczęściej patentowane są technologie ogniw słonecznych, zaś najmniej patentów dotyczy technologii wiatrowych i ogniw paliwowych, ale energia słoneczna i wiatrowa wykazują tendencję wzrostową w ciągu ostatnich pięciu lat, podczas gdy technologie ogniw paliwowych wykazały spadek po 2008 r. Najmniej opatentowanych rozwiązań dotyczy technologii geotermalnych. Porównanie trendów inwestycyjnych i patentowych dotyczących odnawialnych źródeł energii ujawnia kilka ważnych kwestii: wiodącą rolę Japonii w patentowaniu w ramach procedury PCT, podczas gdy Chiny są głównym inwestorem w odnawialne źródła energii; Stany Zjednoczone i Europa z dużymi inwestycjami w odnawialne źródła energii również przodują w rejestracji patentów. Należy podkreślić korelację między inwestycjami w B + R a działalnością patentową w zakresie energetyki odnawialnej (współczynnik korelacji R = 0,849 dla lat 2002–2019). Ponieważ inwestycje prywatne i publiczne są silnie stymulowane przez krajową politykę w zakresie energii odnawialnej, wskaźniki IP (Intellectual Property indicators) mogą pomóc w określeniu instrumentów polityki i ich skuteczności w toku dalszych badań.
EN
Introduction/background: The aim of the article is to check whether the holistic approach in the case of high-tech industries is the optimal solution in the field of M&A process analysis. Aim of the paper: Two research hypotheses were formulated: H1 – It is impossible to create an effective universal holistic model for even a single high-tech industry. H2 – The key element of the process of assessing the validity of M&A processes is the potential use value of the acquired knowledge and/or technology. Materials and methods: A quantitative analysis of articles relating to holistic models and sources relating to the specificity of specific market M&A processes were used. Results and conclusions: The results obtained revealed that the analysis of selected mergers and acquisitions allowed it to be stated that the key aspect determining the success or failure of the M&A process is the value of the acquired knowledge and technology and its applicability within the newly created organisational structures. It was also found that holistic models, apart from being cost-intensive and time-consuming, are also characterised by a lack of standardisation of the model and the lack of assessment at both the level of one industry and within a single branch of the economy. Thus, the creation and application of universal holistic models in high-tech industries may turn out to be ineffective and lead to decision errors at the level of the company's development strategy.
EN
Too often traditional internal patent management strategies are used, while the exploitation of the newer notion of external patenting would allow to capture greater value. Therefore, the aim of this article is to identify and analyse the most common external patent exploitation motives and its forms. The research method applied is the literature review in the area of strategic management. As the analysis has shown, the motives of external patent exploitation can be divided into strategic (internal and external) and monetary motives, which allowed their clearer depiction. The most popular forms of external patent exploitation are: licensing out, cross-licensing, patent pools, patent selling, joint ventures and strategic alliances. Their use is dependent on multiple factors and connected with specific advantages and risks, as exemplified in the article.
4
Content available remote Analiza polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych
PL
W artykule omówiono zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych w świetle obowiązujących w kraju przepisów. Przedstawiono pojęcie utworu i twórcy, zwrócono uwagę na nadużycia związane z przypisywaniem autorstwa cudzego utworu. Omówiono temat dysponowania prawami do utworu stworzonego w ramach stosunku pracy oraz kwestię zawieranych umów. Poruszono również problem praw własności intelektualnych w projektach wykonywanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej.
EN
The article discusses issues of copyright and related rights in the light of the provisions that are in force in Poland. The concepts of 'work' and 'creator' are presented, and attention is called to abuses related to attributing authorship of someone else's work. The topic of disposing of the rights to a work created under an employment relationship and the issue of contracts concluded are discussed. The problem of intellectual property rights in projects carried out for the Ministry of National Defence is also raised.
PL
W artykule zajęto się projektami racjonalizatorskimi jako formą działalności innowacyjnej. Projekty racjonalizatorskie rozumiane jako innowacyjne inicjatywy przeanalizowano jako wartościowe, wewnętrzne źródło pochodzenia innowacji. Źródła endogeniczne innowacji to wszystkie wyniki prac własnego zaplecza technicznego i badawczego, kół jakości, kadry kierowniczej czy racjonalizatorów. Źródła wewnętrzne dotyczą przede wszystkim małych innowacji. Są to jednak źródła bardzo cenne a korzystanie z nich jest bardzo efektywne. Analizę empiryczną przeprowadzono jako pogłębione studium przypadku działającego systemu oceny projektów racjonalizatorskich wraz z kontekstem motywowania do określonych zachowani innowacyjnych. Realizując cel artykułu, którym była próba zbadania znaczenia projektów racjonalizatorskich jako źródła innowacji, dokonano analizy ukierunkowanej na przebieg procesu pozyskania i oceny projektów racjonalizatorskich.
EN
The paper concerns rationalization projects as the form of innovative operations. The rationalization projects perceived as innovative initiatives have been analysed as a valuable, internal source of innovation origin. Endogenous sources of innovation are all the results of works of own technical and research teams, quality associations, managerial staff or rationalizers. Internal sources concern first of all small innovations. However, these are very valuable sources and their utilization is very effective. Empirical analysis has been performed as an extended case study of a live system related to evaluation of rationalization project together with motivation context for specified innovative behaviours. Considering the paper objective, which is an attempt to investigate the meaning of rationalization projects as a source of innovation, one has performed an analysis oriented at process of winning and evaluating rationalization.
PL
Patent, który jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazki ma charakter bezwzględny tzn. jest skuteczny przeciw wszystkim. Oznacza to, iż tylko uprawniony z patentu może rozporządzać swoim prawem, korzystać z niego oraz pobierać z niego pożytki. Krajowe regulacje prawne przewidują jednak instytucję licencji przymusowej, która stanowi wyjątek od powyższej zasady. Oznacza to, iż w pewnych, ściśle określonych sytuacjach możliwe jest udzielenie prawa do korzystania z opatentowanego wynalazku nawet bez zgody uprawnionego z patentu. Celem artykułu jest prawna analiza dopuszczalności stosowania instytucji licencji przymusowej w świetle bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek. Autor wskazuje także na analogię do znanego i powszechnie stosowanego prawa własności, które podobnie jak prawo wyłączne udzielane na wynalazek ma charakter bezwzględny, to znaczy jest skuteczne erga omnes i podobnie jak w przypadku patentu znane są wyjątki od tej zasady. W artykule zaprezentowano także propozycje zmian regulacji prawnych w analizowanym zakresie.
EN
The patent which is an exclusive law granted for inventions has ruthless character i.e. is effective against everyone. That’s why only authorised from the patent is able to dispose it, to use it and to enjoy the profits from it. However domestic regulations present the institution of the compulsory licence which constitutes the exception to the above-mentioned rule. That’s why sometimes it’s possible to let to use the invention even without permission of the patent holder. A legal analysis of applying the institution of the compulsory licence in the light of ruthless character of the exclusive law for invention is a purpose of the article. The author is pointing also at the analogy to the known and universally used ownership title, which similarly to the exclusive law for the invention has ruthless character. It means that it is effective erga omnes and similarly as in case of the invention exceptions to this principle are well-known. The article presents also proposals for changes of regulations in the analysed scope.
9
Content available remote Własność intelektualna a BIM – wzory przemysłowe
10
Content available remote Własność intelektualna a BIM – prawo autorskie
EN
This paper describes the most important problems related to the management of intellectual property in startups. Startups have become an inseparable element of the innovative economy. Many of these companies base their development on intellectual capital and innovations. In this context, it is extremely important to legally secure the innovations and protect intellectual property. These activities can often be the decisive factor in the development of startups. This article aims to identify, analyse and evaluate the most important issues related to the management of intellectual property in startups. The first part of this paper presents the performed literature review, which mainly concerns the definition of innovation, the state of entrepreneurship in Poland, and the definition of a startup. The second part of the article deals with the main problems related to the management of intellectual property in startups. It is divided into three issues: underestimating the importance of intellectual property, the lack of intellectual property management strategies in startups and financial challenges of startups. The main results of the research indicate that many startups still have low awareness of what is intellectual property and what can be the consequence of using exclusive rights of others. The protection of intellectual property should become one of the elements of business strategies. However, startups find that the creation of the strategy and its implementation is rather expensive.
PL
Stałym elementem współczesnych strategii przedsiębiorstw jest efektywne zarządzanie prawami własności intelektualnej. W pewnych sferach możliwe jest wykorzystanie kilku form ochrony np. znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Celem opracowania jest rozwiązanie dylematu, która forma ochrony jest bardziej skuteczna z punktu widzenia współczesnych przedsiębiorstw. W artykule zawarto prawną analizę dopuszczalności obu analizowanych form ochrony.
EN
The effective management of intellectual property is a permanent element of contemporary strategy in enterprises. Sometimes it is possible to use few forms of protection for example trademark or industrial design. The main goal of the article is the answer which form of protection is more effective from a point of view of contemporary enterprises. The article presents a legal analysis of the admissibility of both analysed forms of protection.
PL
W artykule podjęto tematykę uwarunkowań wyznaczania inteligentnych specjalizacji stanowiących kluczową architekturę realizacji strategii Europa 2020. Na przykładzie województwa śląskiego scharakteryzowano podejście do wyznaczenia inteligentnej specjalizacji w obszarze medycyny. Zasadniczym elementem pracy była analiza bazy własności intelektualnej i ocena potencjału do rozwoju inteligentnej specjalizacji w obszarze medycyny w wybranych regionach Polski. Celem artykułu było przedstawienie podejścia do wyznaczenia inteligentnych specjalizacji oraz analizy statystycznej bazy patentowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jako jednego ze źródeł identyfikacji potencjału technologicznego regionów na przykładzie specjalizacji w technologiach medycznych.
EN
The article deals with the subject of the determination of smart specialization which is the core architecture of the Europe 2020 strategy. On the example of the Silesian Voivodeship has been characterized approach to determine the smart specialization in the field of medicine. The main part of the work was the analysis of the intellectual property database and the assessment of the potential for the development of smart specialization in the field of medicine in selected Polish regions. The aim of the article was to present the approach to determine the smart specialization and statistical analysis of patent databases of Polish Patent Office (PPO) as one of the sources of identification region’s technological potential on the example of specialization in medical.
14
Content available Ukryte funkcje znaków towarowych
PL
Znaki towarowe stanowią współcześnie jedną z kategorii praw własności intelektualnej. Podstawową funkcją znaków towarowych jest odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Ustawowa definicja nie wyczerpuje jednak wszystkich zastosowań współczesnych znaków towarowych. W praktyce znaki towarowe pełnią także inne, ukryte funkcje, które nie wynikają wprost z brzmienia obowiązujących przepisów. Celem artykułu jest określenie ukrytych funkcji znaków towarowych oraz prawna ocena ich dopuszczalności.
EN
Trademarks are one of categories of intellectual property law in our times. The basic function of trademarks is to distinguish products and services of one enterprise from products and services of other enterprises. However legal definition of trademarks is not using up all applications of contemporary trademarks. In practice trademarks are also performing other “hidden” functions which is not present in regulations. Determining of “hidden” functions of trademarks and the legal evaluation of their admissibility are purpose of the article.
EN
The intangible assets created through the processes of innovation represent a major share of the value of modern firms and play an important role in their strategies. But the accurate valuation of IP still remains a challenge. There are several accepted ways to measure the value of IP such as: cost approach, income approach, market approach and debatable relief from royalty approach. In addition to the traditional methods, several alternative methods are available. The paper tries to discuss and compare the traditional approaches and to describe and comment the alternative methods.
PL
Wartość niematerialna powstająca w procesach innowacyjnych stanowi znaczący udział w wartości współczesnych firm oraz odgrywa ważną rolę w realizowanych przez nie strategiach. Jednak dokładna wycena własności intelektualnej nadal pozostaje wyzwaniem. Istnieje kilka akceptowanych sposobów jej pomiaru, m.in. podejście kosztowe, dochodowe, rynkowe. Oprócz tradycyjnych metod istnieje jednak wiele alternatywnych metod. Artykuł omawia i porównuje tradycyjne podejścia oraz opisuje i komentuje nowe, alternatywne metody.
PL
W artykule zaproponowano proces wyceny własności intelektualnej i posiadanych przez jednostki naukowe wyników badań na potrzeby komercjalizacji produktów i usług. Omówiono wytyczne dotyczące jakości i transparentności wyceny rynkowej wyników prac naukowych. Opisano sposoby doboru wyceny w zależności od rodzaju własności intelektualnej, ewentualne warianty wyceny, a także aktualny monitoring rynkowy produktu lub usługi pod kątem wyboru najlepszego momentu na sprzedaż/komercjalizację technologii.
EN
The article describes a process for financial assessment of intellectual property and research results owned by science institutions for the purposes of products and services commercialization. The authors discussed the recommendations concerning the quality and transparency of the R&D results financial assessment. The methods to select the best assessment option were described, depending on the type of intellectual property, along with possible assessment variants, followed by the current market monitoring of the product/service in order to select the best moment to sell or commercialize the product.
PL
Patent to instytucja prawna wykorzystywana w celu ochrony wynalazków. Z racji innowacyjnego, rozwojowego charakteru energetyki, w oczywisty sposób znajduje ona swoje zastosowanie w sektorze, służąc do ochrony nowych rozwiązań technologicznych tworzonych na potrzeby branży energetycznej. Wymienić tu można rozwiązania tworzone w zakresie wszystkich obszarów obejmowanych przez sektor energetyczny: tak branży elektroenergetycznej, paliwowej, czy gazowej, technologii dedykowanych przesyłaniu, dystrybuowaniu, wytwarzaniu oraz magazynowaniu energii, źródeł odnawialnych i konwencjonalnych, efektywności energetycznej, czy transportu elektrycznego.
PL
Praca doktorska poświęcona jest analizom i badaniom na temat problematyki obrotu odzieżą naruszającą prawa własności intelektualnej na przykładzie polskiego rynku. Niniejsze opracowanie stanowi skrót rozprawy doktorskiej. Pierwszą część pracy doktorskiej poświęcono kształtowaniu się szeroko rozumianych praw ochrony własności intelektualnej w ujęciu historycznym, ewolucji zasad kształtowania i oceny ogólnej jakości tekstyliów wytwarzanych na przestrzeni wieków oraz kreowaniu marek odzieżo-wych i zabezpieczaniu ich przed podrabianiem. Następnie w pracy dokonano analizy współczesnego rynku produkcji odzieży w Polsce na podstawie danych statystycznych. Przedstawiono i omówiono rozmiar rynku produkcji i handlu odzieżą w Polsce. Scharakteryzowano polski handel zagraniczny tekstyliami. W dalszej części pracy skupiono uwagę na skali obrotu podrabianą odzieżą w Polsce i metodami przeciwdziałania temu zjawisku, na tle polityki handlowej Unii Europejskiej. Opierając się na danych statystycznych przedstawiono i zanalizowano m.in. wielkość i wartość zatrzymywanej w Polsce odzieży naruszającej prawa własności intelektualnej, jak i źródła pochodzenia tego rodzaju odzieży. Przeprowadzono także pilotażowe badania ankietowe skierowane do polskich producentów odzieży i użytkowników, w celu zanalizowania m.in. stopnia świadomości problematyki obrotu podrobioną odzieżą. Ostatnia część pracy dotyczyła porównawczej organoleptycznej i instrumentalnej oceny jakości wykonania i wartości użytkowej przykładów podrobionej i oryginalnej odzieży, występującej aktualnie na polskim rynku. W tym celu przeprowadzono organoleptyczną ocenę odzieży pod kątem jakości wykonania oraz instrumentalną analizę składu surowcowego i struktury tworzących odzież tekstyliów. Wykonano badania podstawowych właściwości użytkowych i estetycznych, takich jak: komfortu biofizycznego kreowanego przez materiał,poprzez ocenę przewiewności oraz wymianę strumienia ciepła i wilgoci, komfortu sensorycznego z wykorzystaniem systemu Kawabaty do oceny chwytu całkowitego, określenie skłonności do mechacenia i pillingu oraz odporności wybarwień na czynniki mokre – wodę, pranie, pot alkaliczny i kwaśny, jak również odporności wybarwień na czynniki termiczne oraz trwałość wybarwień na światło. W oparciu o uzyskane wyniki badań i analiz dokonano wyboru wskaźników jakościowych, pomocnych w porównawczej ocenie jakości podrobionej odzieży w stosunku do odzieży oryginalnej w zakresie jej budowy, cech użytkowych i wizualnych.
EN
General purpose of doctoral dissertation it was presentation of the scale of the problems of trading of clothing contravening intellectual property rights in Poland and characterisation of the clothing for quality of execution and utility properties. In doctoral dissertation performed analysis of fake clothing trade market scale and two questionnaire researches addressed to Polish users and to manufacturers of clothing in Poland on the analyzed issues. Also made sensory and instrumental research of quality of execution and utility properties of examples of fake and original clothing. After analysis and research, you can describe a basic, general conclusion: 1. Counterfeiting of textiles and clothing, and putting it on the market, is not a new problem as history shows. 2. The main countries of origin of clothing contravening intellectual property rights, on the example of Polish and European Union are: China, India, Turkey, and Bangladesh. 3. Statistical data show that trade of clothes contravening intellectual property rights is a very serious problem. A lot of counterfeit clothing (thousands pieces of clothing), with the value calculated in millions of zlotys is confiscated every year. 4. The level of awareness of Polish users of clothing, in terms of buying and wearing the original or fake clothing, is low. More than a half of Polish users is sure that they cannot distinguish the original from the counterfeit clothes and can′t tell the difference. 5. Quality and comfort of counterfeit clothing in comparison with the original clothing, do not give basis to a clear statement that any clothing contravening intellectual property rights is definitely low quality. 6. The weakest side of counterfeit clothing are incorrect description of fibers composition, both as for the actual fibers composition and errors in the naming of fibers. 7. Another weakness of counterfeit clothing is the quality of sewing. Careless seams, imprecise fit of elements of clothing.
PL
Znaczenie praw własności przemysłowej w polskiej gospodarce wzrasta. Rośnie nie tylko liczba tych praw w obrocie prawnym, lecz również liczba sporów o ich naruszenie. Mimo to wielu przedsiębiorców nie wykorzystuje w pełni systemu ochrony własności przemysłowej z uwagi, iż jest on złożony i nieprzystępny. Niniejszy artykuł ma przybliżyć tę tematykę. Prawa własności przemysłowej zaliczają się do praw własności intelektualnej udzielanych na wniosek. Wspólną istotną cechą jest to, że ich uzyskanie i utrzymanie jest kosztowne. Aby uniknąć strat, trzeba się nimi dobrze posługiwać i korzystać z porad wyspecjalizowanych rzeczników patentowych i prawników. Poszczególne prawa własności przemysłowej dedykowane są różnym niematerialnym elementom przekładającym się na wartość i sukces przedsiębiorstwa. Niektóre z nich szczególnie nadają się do wykorzystania przez przedsiębiorstwa i organizacje przedsiębiorstw działających w sektorze technologii przyjaznych dla środowiska. Właściwe budowanie portfolio praw wymaga zachowania podstawowych zasad, w szczególności dużej ostrożności w ujawnianiu informacji. Omówienie podstawowych zasad uzyskiwania, wykorzystywania tych praw oraz egzekwowania wynikającego z nich monopolu jest przedmiotem niniejszego artykułu.
EN
Industrial property rights are growing more important for entrepreneurs acting on Polish market. The number of valid rights is growing and so is the number of litigation actions. Nevertheless many entrepreneurs are deterred by complexity of the industrial property rights system and do not take full benefit of it. Present article concerns this issue. Industrial property rights are a kind of intellectual property that is granted after applications. Another common feature relates to the fact that both having them granted and keeping them in force costs money. That is why to take benefit of them one has to put these rights into use and take advices of specialized patent attorneys and lawyers. Different kinds of industrial property rights are aimed to protect different intellectual assets of the company. Some of them are particularly suited for acting in the sector of environment friendly technologies. Appropriate composition of the portfolio of IP rights requires keeping basic rules especially high security regarding disclosures. Basic rules of applying for IP rights, using them and enforcing are given in this article.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.