Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: End of Life vehicles become an emerging problem because of the type of waste which they are. Each country is creating own recycling network where ELVs are well secured and recycled. Poland is a country where the system is not working correct because of a high absorption of ELVs by illegal dismantling entities which are more competitive than legal elements of recycling network. The problem is well known but there is still lack of solution. The purpose of this article is to present the concept of tools for the valuation of ELVs in order to improve the competitiveness of disassembly stations. Methods: The research methodology consists of a literature review as well as observations, surveys, BPMN and UML diagrams. On the basis of literature review and observations the problem was identified. The surveys were elaborated in order to identify requirements for the concept of the tool. BPMN and UML diagrams were used to model the processes in dismantling station and the information flow between the user and the tool. Results: There was established a concept of the tool - ELV's Calculator which support decisions of ELV's value estimation. Conclusions: Improving competitiveness of legal dismantling station is extremely important issue in order to provide safe for Environment and People and economically justified ELVs' management. Legal entities have to follow the law what makes their business cost higher. This paper provides a solution of encouraging people to return ELVs to legal dismantlers by offering them price adequate to market demand.
PL
Wstęp: Pojazdy wycofane z eksploatacji (PWE) to coraz większy problem ze względu na charakter odpadu jakim są. Każdy kraj buduje sieć recyklingu, w której PWE są odpowiednio zabezpieczone i poddawane recyklingowi. W Polsce system nie działa dobrze ze względu na to, że występuje duża absorpcja PWE przez nielegalnie działające przedsiębiorstwa zajmujące się demontażem, które są bardziej konkurencyjne niż legalne jednostki. Problem jest dobrze znany, lecz nie ma jego rozwiązania. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji narzędzia przeznaczonego do wyceny wartości PWE celem poprawy konkurencyjności legalnej stacji demontażu. Metody: Przeprowadzono badania literaturowe jak również obserwacje, wywiady oraz wykorzystano diagramy BPMN i UML. Na podstawie przeglądu literatury oraz obserwacji został zidentyfikowany problem. Celem przeprowadzonych wywiadów było opracowanie narzędzia. Diagramy BPMN i UML zostały wykorzystane do zamodelowania procesów realizowanych w stacji demontażu oraz przepływów informacyjnych między użytkownikiem narzędzia a narzędziem. Wykorzystane zostały następujące metody badawcze: analiza źródeł literatury, obserwacje, wywiady, diagramy UML i BPMN. Na podstawie analizy literatury oraz obserwacji zidentyfikowany został problem. Ankiety były przeprowadzone celem identyfikacji wymagań dotyczących narzędzia. Diagramy natomiast zostały wykorzystane do modelowania procesów w stacji demontażu oraz przepływów informacji między użytkownikiem a narzędziem. Wyniki: Opracowano koncepcję narzędzia - Kalkulator PWE celem wsparcia podejmowania decyzji w zakresie szacowania wartości PWE. Wnioski: Zwiększanie konkurencyjności legalnie działających stacji demontażu jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście zapewnienia bezpiecznego dla ludzi i środowiska oraz ekonomicznie uzasadnionego zarządzania PWE. Legalne stacje demontażu muszą działać zgodnie z prawem, co podwyższa ich koszty funkcjonowania. Przedstawiony artykuł dostarcza rozwiązania, które ma zachęcić właścicieli PWE do dostarczania PWE do legalnych obiektów przez zaoferowanie im ceny odpowiedniej do wymagań rynku.
2
Content available remote Szacowanie wartości Pojazdu Wycofanego z Eksploatacji (PWE) – studium przypadku
PL
Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią poważny problem w Polsce. Stacje demontażu są podstawowymi ogniwami w sieci recyklingu. Jednak największym problem jest działalność ‘szarej strefy’ która pochłania znaczną część PWE. W celu zwiększenia konkurencyjności stacji demontażu opracowano narzędzie – Kalkulator wyceny pojazdu (KWP). Narzędzie to ma usprawnić proces wspomagania decyzji co do oceny wartości przyjmowanego PWE. Do opracowania formularza wykorzystano następujące metody badań: wywiady z pracownikami stacji demontażu oraz schematy blokowe w postaci diagramów UML. Diagramy te pozwoliły na stworzenie funkcji na potrzeby stacji demontażu, jak również zwizualizować koncepcję.
EN
End-of-life vehicles (ELVs) are a serious problem in Poland. Dismantling station is the key point of recycling network. However, the biggest problem is the activities of 'gray zone' which absorbs a large part of ELVs. In order to increase competitiveness of dismantling stations the calculation card for ELV’s (CCE) was developed. This tool aims at improving process of decision support in the assessment of the value received ELVs. To develop a form the following research methods were used: interviews with employees of dismantling station, and flowcharts of UML diagrams. These diagrams allowed to create a function for the purpose of dismantling station as well as to visualize the concept.
EN
The multi-step process of design enterprises design plays a prominent role production structure. The designer is forced to perform time-consuming and laborious, while simple calculations. To make this calculation, above all, to achieve optimal solutions is preferred computer support this work. The present program is apply to supporting the isolation of the complexity level I production units. Rusulting from the implementation of the data are the basic working material for the process of separation units. The authors of the first part describes the theoretical basis for isolation of the complexity level I production units. In the next part of the present computer program which support the process of calculation.
PL
Duża konkurencja, wyraźny podział na segmenty, polityka outsourcingowa zmuszają przedsiębiorstwa do podjęcia walki o klienta. Przedsiębiorstwa kształtują swoją pozycję na rynku poprzez ciągłe doskonalenie usług. Możliwości stosowania nowatorskich rozwiązań w połączeniu z narzędziami marketingowymi otwierają nowe horyzonty. Coraz większego znaczenia nabiera koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, która może być szansą osiągania przewagi konkurencyjnej. W artykule przedstawiono rozumienie CSR oraz obszary społecznej aktywności przedsiębiorstw. Scharakteryzowano koncepcję ecomappingu, ukazując jednocześnie prostotę i możliwości zastosowania jej w logistyce.
EN
Intense competition, a clear division into segments, outsourcing policy will force the company to take up the fight for customers. The company shapes its market position through continuous improvement of services. The scope for innovative solutions in conjunction with the marketing tools opens new horizons. The concept of Corporate Social Responsibility to have of great importance. The concept can be a chance to achieve a competitive advantage. Therefore, the authors provide a definition of CSR. In the next part of the paper describes the attitude of "green logistics" tools of ecomapping.
5
Content available remote Problem przydziału oraz sztuczna inteligencja w logistyce
PL
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie Kwadratowego Problemu Przydziału, narzędzi Sztucznej Inteligencji - Algorytmów Genetycznych oraz ukazanie ich zastosowania w obszarze logistyki. W pierwszej części przeprowadzono analizę literaturową na temat zagadnienia QAP oraz Algorytmów Genetycznych, natomiast w podsumowaniu ukazano ich zastosowanie.
EN
The aim of this paper is to present the Quadratic Assignment Problem and tools of Artificial Intelligence - Genetic Algorithms and demonstrate their application in the area of logistics. In the first part the authors analyzed the literature on the issue of QAP and Genetic Algorithms. Whereas in summary they showed the application of these tools.
EN
Correct determination of costs of offered products, services or logistic processes is one of principal factors of efficient functioning of enterprises. It is particularly important today, in the era of increasing competition, where the cost of the service grows along with the quality of the service. Authors’ belief that processes create the value important for the customer, resulted in the performance of the analysis of logistic costs in a selected process from the area of electronic and traditional commerce and consequently, the example of an electronic warehouse was presented in which Time-Driven Activity Based Costing method was implemented. The analysis is aimed at reaching the assumed level of quality of service. The goal of the analysis is to show areas that require special attention because of waste identified with Lean Management approach and introducing reasons to implement substantial changes in analyzed areas.
7
Content available Logistics education and students' expectations
EN
Nowadays logistics education has a stable position on the education services market. However, the question arises - how did it look before? What is more, customer requirements as well as competition cause that universities search for new solutions and they aim to meet herein requirements. Hereby paper presents a description of logistics education in Poland especially at academies and refers it to results of survey conducted among students.
8
Content available remote Methods of using the Quadratic Assignment Problem solution
EN
Background: Quadratic assignment problem (QAP) is one of the most interesting of combinatorial optimization. Was presented by Koopman and Beckamanna in 1957, as a mathematical model of the location of indivisible tasks. This problem belongs to the class NP-hard issues. This forces the application to the solution already approximate methods for tasks with a small size (over 30). Even though it is much harder than other combinatorial optimization problems, it enjoys wide interest because it models the important class of decision problems. Material and methods: The discussion was an artificial intelligence tool that allowed to solve the problem QAP, among others are: genetic algorithms, Tabu Search, Branch and Bound. Results and conclusions: QAP did not arise directly as a model for certain actions, but he found its application in many areas. Examples of applications of the problem is: arrangement of buildings on the campus of the university, layout design of electronic components in systems with large scale integration (VLSI), design a hospital, arrangement of keys on the keyboard.
PL
Wstęp: Kwadratowy Problem Przydziału (QAP) jest jednym z najciekawszych zagadnień optymalizacji kombinatorycznej. Został przedstawiony przez Koopmana i Beckamanna w roku 1957, jako matematyczny model lokalizacji niepodzielnych zadań. Problem ten należy do klasy zagadnień NP.-trudnych. Wymusza to stosowanie do jego rozwiązania metod przybliżonych już dla zadań o niewielkim rozmiarze (powyżej 30). Mimo że jest ono znacznie trudniejsze niż inne zagadnienia optymalizacji kombinatorycznej, to cieszy się powszechnym zainteresowaniem, ponieważ modeluje ważną klasę problemów decyzyjnych. Metody: Dyskusji poddano narzędzia sztucznej inteligencji, które pozwoliły rozwiązać problem QAP, między innymi są to: algorytmy genetyczne, Tabu Search, Branch and Bound Wyniki i wnioski: Sam problem bezpośrednio nie powstał jako model pewnych działań, jednak znalazł on swoje zastosowanie w wielu dziedzinach. Przykładowymi zastosowaniami problemu jest: rozmieszczenie budynków na kampusie uczelnianym, projektowanie rozmieszczenia elementów elektronicznych w układach o wielkiej skali integracji (VLSI), projekt szpitala, rozmieszczenie klawiszy na klawiaturze.
9
Content available remote Komputerowe wspomaganie zarządzania gospodarką magazynową
PL
Artykuł przedstawia informatyczne rozwiązania zastosowane w gospodarce magazynowej. Zostały omówione systemy typu WMS (Warehouse Management Systems) oraz różnice pomiędzy tymi systemami a systemami gospodarki materiałowej. Scharakteryzowano także instrumenty sztucznej inteligencji oraz ich zastosowania w gospodarce magazynowej.
EN
This paper presents tools of computer support of warehouse management systems. Authors describe classical Warehouse Management Systems and difference between Inventory Management System. Next part characterizes the tools of AI as Expert Systems and Artificial Neural Networks. The article ended the conclusions of making use of AI solutions in the computer support of Warehouse Management Systems and the ways of developing this system on polish market.
PL
Artykuł analizuje techniki ADC, czyli Automatic Data Capture w organizacji przepływu materiałów przez magazyn. Dokładniej zostały opisane kody kreskowe oraz narzędzia odczytujące je. Opisując urządzenia odczytujące kody kreskowe szczególnie zwrócono uwagę na coraz szersze zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w technikach ADC.
EN
The paper is presenting basic information about the techniques the automatic data capture in the organization of the flow of materials through the warehouse. More precisely described bar codes and tools reading them out stayed. Describing devices reading bar codes out peculiarly they signalered the artificial intelligence usually for more and more wide applying tools in ADC techniques.
11
Content available remote Ocena postaw i zachowań menedżerów na podstawie badań społecznych
PL
Zmiany organizacyjne i społeczne zachodzące w przedsiębiorstwach sprawiły, że kadry zarządzające przechodzą do nowego stylu zarządzania zespołami pracowników i jednostkami. Menedżerowie zaczynają odgrywać jednocześnie rolę mentorów, doradców i trenerów. Czy ten sposób zarządzania jest już widoczny w polskich przedsiębiorstwach? Odpowiedzią niech będzie synteza wyników badań sondażowych przeprowadzonych na początku 2008 r.
EN
Modern enterprises operate on a global and competitive market. Managers are mentors, advisers and coaches (trainers). This paper focuses on leaders' attitudes and behaviours in he working life of todey on the ground of the social and empirical research in 2008.
PL
Autor przedstawia kierunki rozwoju Sztucznej Inteligencji w logistyce. Opisuje dokładnie jedno z narzędzi sztucznej inteligencji, Sztuczne Sieci Neuronowe. Przedstawia budowę pojedynczego neuronu a następnie na jego przykładzie ukazuje zasadę działania.
EN
Author present uses of method of artificial intelligence in logistic. Author is describing Artificial Neural Networks. He is presents construction of the isolated neuron. Next on his example is portraying the principles of operation.
PL
W ostatnich latach można zaobserwować, iż szerokim zainteresowaniem cieszy się problematyka kosztów w przedsiębiorstwie. A wynika to z faktu iż obecna sytuacja rynkowa wymusza na przedsiębiorstwach wypracowywanie przewagi konkurencyjnej. I jednym z dostępnych systemów do analizy i przede wszystkim do uzyskania odpowiednich informacji jest Rachunek Kosztów Działań (ABC -Activity Based Costing). Celem artykułu jest ukazanie istoty systemu ABC. Ponieważ metoda ta dostarcza informacji na temat kosztów wspierając tym samym proces podejmowania trafnych decyzji w przedsiębiorstwie. Koncepcja Rachunku Kosztów Działań wymusza nowego spojrzenia na problematykę kosztów. Poprawnie wdrożony Rachunek Kosztów Działań potrafi nam dostarczyć informacji ile kosztują poszczególne procesy które są realizowane w przedsiębiorstwie lub dlaczego przedsiębiorstwo musi realizować dane procesy, itd...
PL
Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po systemy informatyczne. Systemy te doskonale wkomponowały się w polski krajobraz gospodarczy. Celem artykułu jest ukazanie istoty i struktury systemów informatycznych a w szczególności zawartych w nich modułów finansowo - księgowych. Moduły te stały się najbardziej rozpowszechnionymi i najchętniej kupowanymi modułami na rynku oprogramowania dla małych lub średnich przedsiębiorstw.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.