Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fatty acids
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Odpadowy olej rybny poddano frakcjonowaniu z zastosowaniem przeciwprądowej ekstrakcji nadkrytycznej w temp. 60°C, pod ciśnieniem 150 i 200 bar. Zastosowano dwa stopnie separacji: S1 (80, 100 i 120 bar) oraz S2 (ok. 52 bar). Znaczące zmiany w zawartości kwasów tłuszczowych w porównaniu ze składem wyjściowego oleju rybnego zaobserwowano w doświadczeniu przeprowadzonym w warunkach 200/100 bar. Zawartość kwasu erukowego we frakcji odebranej z kolumny frakcjonującej zwiększyła się prawie 3-krotnie (z 3,89 do 11,23%).
EN
Extn. of waste fish oil with supercrit. CO2 under pressure of 150 and 200 bar at 60°C was carried out. Two product sepn. stages were used: first one at 80, 100 or 120 bar and second one at approx. 52 bar. Significant changes in the fatty acid content compared to the raw material were obsd. in the product obtained from the extn. at 200 bar and sepd. at 100 bar. The erucic acid content increased three-fold in the product.
EN
During our studies concerning the isolation of sulfated polysaccharides (SPs) from freshwater algae species widespread in Poland, an improved overall extraction methodology has been developed. This new, multi-step procedure allows for obtainment of several fractions that could find use in cosmetic and food industries, with the final one containing the valuable SPs, important both from economic and scientific perspective. Moreover, the process allows for easy use of typical chelating agents to remove harmful heavy metal ions without important losses in natural compounds of interest. Furthermore, a material balance has been established for said process, allowing for its easier implementation on bigger scales, and highlighting the areas which could still be improved to positively affect the final time-cost ratio of the methodology. Combined with previously published information concerning the detailed composition of obtained fractions, we aim to provide a robust and informative outlook on the potential of native freshwater algae species as cheap, raw and easily purifiable resource, usable in a number of important industries. According to the mass balance, nearly 5 % of dry mass of Cladophora glomerata is extractable with ethanol and this fraction consists mostly of fatty acids, phenolics and pigments. Another 5 % of mass can be isolated as pure SPs from aqueous fraction. Additionally, calcium from natural incrustations on the surface of C. glomerata amounts to 17 % of dry material weight and can be reclaimed from acidic wash by simple precipitation; such calcium salts have garnered significant interest as nutritional supplements.
PL
Utlenianie tłuszczu podczas przechowywania powoduje pogorszenie jakości mięsa, jednak przez odpowiednie postępowanie z mięsem, przechowywanie go w warunkach zamrażalniczych i pakowanie możliwe jest ograniczenie powstawania niekorzystnych zmian. W pracy badano wpływ sposobu pakowania na jakość mięsa po okresie przechowywania w postaci zamrożonej. Stwierdzono, że rodzaj opakowania w okresie trzymiesięcznego przechowywania mięsa w stanie zamrożonym nie wpływa istotnie na wybrane wyróżniki jakości mięsa i tłuszczu.
EN
Oxidation of meat fat during storage decreases meat quality, but appropriate meat processing, its freezing storage and packing allow limitation of undesirable changes. In the present work, the effect of meat packing on the quality of meat after storage in a freezer was studied. Based on the results, it was concluded that the way of packing has no effect on the selected parameters of meat and fat quality after three- -months period of storage in the freezer.
EN
The aim of the study was to determine the impact of various methods of oil mixing with wastewater on properties of synthetic municipal wastewater containing edible oil (SMW+0.02% m/v rapeseed oil). The study was carried out in 3L glass, cylindrical reactors to which SMW+0.02% were introduced. Various methods of its mixing with water were applied: mechanical mixing (SMW+0.02%+mixing) and sonication (SMW+0.02%+ultrasounds). The wastewater was sonicated at 35 kHz for 30 min. The constant temperature conditions were maintained during the experiment for each mixing method (15°C, 20°C and 30°C). The analysis of parameters (pH, COD, BOD5 and long chain free fatty acids concentration) of raw wastewater and after 2, 4, 6, 24, 48 and 72 hours of inoculation was performed to determine the effect of mixing method. The most significant changes in wastewater chemical parameters after the introduction of the oil were observed in the case of COD. For SMW+0.02%+ mixing a slow increase in COD within 24 hours of the process was observed. In the case of SMW+0.02%+ultrasounds the increase and the decrease of COD value were observed in reference to the initial value. The changes in acids concentrations observed in reactors with SMW+0.02%+ultrasounds were referred to the ones observed in reactors with SMW+0.02%+mixing but changes were more intense in the first reactor. The use of ultrasounds in pre-treatment of wastewater resulted in the intense appearance of palmitic acid for 6 hours. Regardless of the emulsion formation method (mixing or ultrasounds), the concentration of oleic acid and linoleic acid was reduced. The biggest changes in free fatty acids concentration were observed for palmitic, oleic and linoleic acids after 24 hours.
PL
Celem badań było określenie wpływu sposobu mieszania oleju ze ściekami na właściwości syntetycznych ścieków komunalnych zawierających olej jadalny (SŚK+0,02% w/v oleju rzepakowego). Badania były prowadzone w szklanych reaktorach o objętości 3 litrów, do których wprowadzano ścieki SŚK+0,02%. Zastosowano różne metody mieszania: mechaniczne mieszanie (SŚK+0,02%+mieszanie) oraz dezintegrację ultradźwiękową (SŚK+0,02%+ultradźwięki). Ścieki były poddane dezintegracji ultradźwiękowej z częstotliwością 35 kHz przez 30 minut. Podczas badań utrzymywano stałą temperaturę (15°C, 20°C oraz 30°C). W celu określenia efektywności metody mieszania, ścieki surowe oraz oczyszczone ‒ po 2, 4, 6, 24, 48 i 72 godzinach inkubowania poddano analizie (pH, ChZT, BZT5, zawartości długołańcuchowych kwasów tłuszczowych). Najbardziej istotne zmiany w parametrach ścieków po dodaniu oleju obserwowano dla wskaźnika ChZT. W przypadku ścieków SŚK+0,02%+mieszanie obserwowano powolny wzrost ChZT w ciągu 24 godzin. W przypadku SŚK+0,02%+ultradźwięki stwierdzono wzrost i następnie spadek ChZT. Zmiany stężenia kwasów obserwowane w reaktorach zawierających SŚK+0,02%+ultradźwięki były podobne do zmian w reaktora z SŚK+0,02%+mieszanie, przy czym bardziej intensywne zmiany były w pierwszym przypadku. Zastosowanie dezintegracji ultradźwiękowej do podczyszczania ścieków skutkowało intensywnym pojawieniem się kwasu palmitynowego w pierwszych 6-ciu godzinach. Niezależnie od sposobu mieszania (mechaniczne mieszanie lub dezintegracja ultradźwiękowa) stężenie kwasów oleinowego i linolowego malało. Największe zmiany w stężeniu wolnych kwasów tłuszczowych obserwowano dla kwasów: palmitynowego, oleinowego i linolowego po 24 godzinach.
PL
Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas pozwala na otrzymania informacji o zawartości ilościowej i jakościowej kwasów tłuszczowych znajdujących się w ścianach naczyń ceramicznych. Pozyskane w ten sposób dane umożliwiają przeprowadzenie analizy składu żywności, która była przygotowywana w badanych naczyniach.
EN
Biodiesel has become more attractive material for its properties such as biodegradability, renewability and very low toxicity of its combustion products. A higher quality of this fuel is essential in its potential commercialization. Analytical methods used in biodiesel analysis are constantly refined. The most popular analytical techniques include chromatography and molecular spectroscopy. The ATR-FTIR spectroscopy is one of the most important methods of spectroscopy. This paper presents the results of studies on selected oils of natural origin using ATR-FTIR infrared absorption spectroscopy. Three types of oils from pumpkin seeds and winter rapeseed were analysed. The main fatty acids were also determined in all the samples.
PL
Biodiesel staje się coraz bardziej atrakcyjnym materiałem ze względu na swoje właściwości takie jak: biodegradowalność, odnawialność oraz bardzo niską toksyczność produktów powstających z jego spalania. Jakość tego paliwa ma również docelowo zasadnicze znaczenie w jego potencjalnej komercjalizacji. Metody analityczne używane w badaniach biodiesla są cały czas udoskonalane. Do najpopularniejszych technik analitycznych zaliczyć należy chromatografię oraz metody spektroskopii molekularnej, a wśród nich spektroskopię w podczerwieni ATR-FTIR. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni ATR-FTIR wybranych do badań olejów pochodzenia naturalnego, tj. z nasion dyni oraz rzepaku ozimego. We wszystkich próbkach oznaczono także zawartość głównych kwasów tłuszczowych.
EN
With the aim to reinforce laboratory competence in the field of testing the quality of fish from aquaculture, a study on the precision of fatty acid (FA) analyses in fish meat and fish feed was undertaken. Different methods were performed in laboratories. In situ transesterification method and extraction of lipids from the fish were followed by capillary gas chromatography with flame ionization detection. The reproducibility (R) values of the majority of FAs were less than 3% of their absolute values. Differences in calculating ionization detector response factors and/or autoxidation caused by faulty sample-handling could lead to variation in quantification of FAs in fish, especially for FA C22:6n-3. Statistical analysis showed a significant correlation between the two laboratories' quantifications of FAs in fish and fish feed (Pearson's correlation coefficient; r = 0.987, r = 0.994, and r = 0.997; for fish Z [trout], fish Š [rainbow trout], and fish feed, respectively). Overall, adequate accuracy was obtained in this study. The proposed method provides a fast and efficient means of identifying fish and feed for quality control purposes.
PL
W artykule skoncentrowano się na omówieniu funkcji, jaką pełnią ciała oleiste, tzw. oleosomy, w komórkach roślinnych, przedstawiono również informacje o ich budowie, strukturze oraz składzie. Wskazano na możliwość technologicznego wyodrębniania oleosomów z komórek roślinnych i ich wykorzystania w produkcji żywności funkcjonalnej. Omówiono właściwości fizyczne i chemiczne, które mogą mieć wpływ na wytwarzanie żywności z udziałem oleosomów lub ich wodnych ekstraktów. Artykuł ma charakter publikacji przeglądowej, której celem jest wskazanie polskim producentom żywności jednego z wielu kierunków otrzymywania żywności funkcjonalnej. Inspiracją do napisania niniejszej publikacji były wieloletnie badania własne nad właściwościami oleosomów owoców rokitnika oraz prace innych autorów, które dotychczas ukazały się w czasopismach anglojęzycznych.
EN
This paper focuses on a description of the role played by oil bodies (so-called “oleosomes”) in plant cells and contains general information about their structure and composition. It also indicates the possibility of technological separation of oleosomes from plant cells and their application in functional food production. The study describes the physical and chemical properties that can affect production of food with the use of oleosomes or their aqueous extracts. The paper is intended as a review article, the aim of which is to demonstrate to Polish food producers one of various directions for obtaining functional food. This study was inspired by many years of own research on the properties of oleosomes in sea buckthorn fruit, as well as by the studies of other authors published in English-language journals.
PL
Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na właściwości prozdrowotne żywności, w tym produktów mlecznych. Szczególna wartość tych wyrobów wynika zwłaszcza z zawartości swoistych składników mleka, takich jak białka serwatkowe, nienasycone kwasy tłuszczowe, wapń czy witamina B2. Wykazują one wielokierunkowe oddziaływanie na organizm człowieka, ograniczając ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych. Związki te naturalnie występują w mleku w niewielkich ilościach, dlatego – z uwagi na ich korzystne właściwości – coraz częściej stosuje się je do wzbogacania innowacyjnych produktów mlecznych oraz innych kategorii artykułów spożywczych. Wobec tak licznych właściwości prozdrowotnych składników mleka, zgodnie z oczekiwaniami współczesnych konsumentów, którzy poszukują produktów mających korzystny wpływ na ich zdrowie, należy promować mleko i produkty mleczne jako elementy właściwego stylu życia, zapewniającego dobre zdrowie i samopoczucie.
EN
Consumers increasingly pay attention to the health-promoting properties of food, including dairy products. The particular value of these products especially results from the content of specific milk components such as whey proteins, unsaturated fatty acids, calcium or vitamin B2. These components show multi-directional effects on the human body, reducing the risk of many civilization diseases. They naturally occur in milk in small amounts, and therefore, due to their beneficial properties, are increasingly used for the enrichment of innovative dairy products as well as other categories of foodstuffs. In view of the numerous health benefits of milk components, milk and dairy products should be promoted as a part of a healthy lifestyle, ensuring health and well-being. This is the way to meet the demands of contemporary consumers who are looking for products that have a positive effect on their health.
PL
Celem niniejszego artykułu przeglądowego jest przedstawienie możliwości wykorzystania tłuszczu bezgrzebieniowców w różnych gałęziach przemysłu oraz porównanie, na podstawie zebranej literatury profilu kwasów tłuszczowych zawartych w tym surowcu. Ze względu na udokumentowane działanie przeciwzapalne najbardziej rekomendowany do wykorzystania w medycynie niekonwencjonalnej i tradycyjnej jest olej ekstrahowany z tłuszczu emu. Niedostatek danych literaturowych na temat profilu kwasów tłuszczowych i wykorzystania oleju pochodzącego z tłuszczu nandu skłania do dalszych badań w tym kierunku.
EN
The purpose of this review paper was to present the possibility of using Ratite fat in different industries and to compare the fatty acid profile of this raw material. Due to the documented anti-inflammatory effect most recommended for use in unconventional and traditional medicine is the oil extracted from emu fat. The lack of bibliographic information on the fatty acid profile and the use of fat derived from nandu fuels further research in this direction.
PL
W artykule omowiono możliwości wykorzystania w przemyśle spożywczym mikroalg oraz produktow z nich otrzymywanych. Wykazano, że są one dobrym źrodłem karotenoidów, fikobiliprotein oraz kwasów tłuszczowych. Wśród karotenoidow obecnych w mikroalgach tylko trzy barwniki karotenoidowe: β-karoten oraz ksantofile – astaksantyna i luteina mają znaczenie komercyjne. Natomiast spośród kwasów z grupy omega-3 na skalę przemysłową wykorzystywany jest kwas DHA.
EN
In the article, the possibilities of using microalgae in the food industry have been discussed. It has been shown that they are a good source of carotenoids, phycobiliproteins and fatty acids. Among the carotenoids present in microalgae, only three carotenoid pigments: β-carotene and xanthophylls - astaxanthin and lutein have a commercial importance. Also, the acid of the omega-3 group, DHA is obtained from the algae on the industrial scale.
PL
Mięso gęsi jest bogatym źródłem niezbędnych dla organizmu człowieka składników odżywczych, takich jak białka, składniki mineralne oraz witaminy. Jego zaletą jest stosunkowo niska zawartość cholesterolu oraz korzystny profil kwasów tłuszczowych. Mięso to zawiera stosunkowo dużo kwasu palmitynowego (C 16:0), oleinowego (C18:1) oraz alfa-linolowego (C18:3 n-3) w porównaniu z innymi gatunkami drobiu. Mięso gęsi pod względem wartości odżywczej różni się znacznie od mięsa innych gatunków drobiu. Zaliczane jest do mięs o wysokiej wartości energetycznej, gdyż 100 g dostarcza od 339 do nawet 474 kcal. Wyroby z gęsiny cechują się wyjątkowym smakiem, a gęsi smalec to doskonały tłuszcz, który można wykorzystać w różnych potrawach, idealnie nadaje się również do smażenia.
EN
Goose meat is a rich source of nutrients, essential for the human body, such as proteins, minerals, and vitamins. Its advantage is a relatively low amount of cholesterol and preferable fatty acid profiles. Goose meat contains a relatively large proportion of palmitic (C16:0), oleic (C18:1) and alfa-linolenic acid (C18:3 n-3) compared to other species of poultry. In terms of nutritional value, goose meat differs significantly from other species of poultry meat. It belongs to the meat of high energy, because 100 grams of it provides from 339 to even 474 kcal. Products from goose meat are characterized by a unique taste, and the goose lard is an excellent fat that can be used in various dishes and it is ideal for frying purposes.
PL
Efektywność przemiany substancji organicznych zawartych w osadach nadmiernych do formy rozpuszczonej jest traktowana jako ważny czynnik limitujący przebieg procesu stabilizacji beztlenowej. Bezpośrednim efektem, zachodzącego w dezintegrowanych osadach, procesu lizy jest wzrost wartości ogólnego węgla organicznego (OWO) oraz korelujący z nim wzrost wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) oraz stężenia lotnych kwasów tłuszczowych (LKT). Ogólny węgiel organiczny jest wskaźnikiem zawartości w cieczy nadosadowej całkowitego węgla organicznego w formie rozpuszczonej (RWO) i zawieszonej (ZWO). Wraz z zachodzącym, w wyniku procesów biochemicznych, wzrostem stopniem rozkładu substancji organicznych zawartych w osadach maleje wartość ilorazu ChZT do OWO. Celem badań było określenie wpływu procesu dezintegracji osadów nadmiernych na zmiany wartości całkowitej węgla organicznego. Proces chemicznej dezintegracji osadów nadmiernych prowadzono, stosując wybrane reagenty kwaśne (HCl), zasadowe (KOH) i utleniające (H2O2). Modyfikację przeprowadzono w temperaturze pokojowej w ciągu 6 i 24 godzin. Podczas procesu dezintegracji osadów nadmiernych odnotowano wzrost wartości ogólnego węgla organicznego, chemicznego zapotrzebowania na tlen, a także stężenia lotnych kwasów tłuszczowych, co potwierdziło podatność preparowanych osadów na biodegradację. Stwierdzono, że w przypadku uzyskanego wzrostu wartości badanych wskaźników zastosowany czas preparowania 24 h nie wpłynął znacząco na efektywność dezintegracji prowadzonej wodorotlenkiem potasu. Najwyższą wartość ChZT (8354 mg O2/dm3) uzyskano w przypadku chemicznej dezintegracji wodorotlenkiem potasu w dawce 6 g/dm3 i czasu preparowania 6 h. Dla podanych powyżej warunków preparowania uzyskano wartość ogólnego węgla organicznego 1450 mg C/dm3.
EN
The efficiency of conversion of organic substances contained in the excess sludge to the dissolved form is considered as an important factor limiting the process of anaerobic stabilization. Direct effect, occurring in the disintegrated sludge, lysis process is to increase the value of the total organic carbon (TOC), correlates with the increase of the chemical oxygen demand (COD) and the concentration of volatile fatty acids (VFAs). The total organic carbon content is indicative of the supernatant liquid of total organic carbon in dissolved form (DOC) and suspended (SOC). Together with occurring, as a result of biochemical processes, increase the degree of decomposition of organic substances contained in the sludge decreases the value of the ratio of COD to TOC. The aim of the study was to determine the impact of the process of excess sludge disintegration on the changes of the total organic carbon values. The process of chemical disintegration of excess sludge was treated using the selected acidic i.e. HC, alkaline i.e. KOH, Ca (OH)2 and oxidizing reagents i.e. H2O2. The modification was carried out at ambient temperature for 6 and 12 h. During sludge disintegration it was noticed the growth of total organic carbon values, chemical oxygen demand as well as concentration of volatile fatty acids that confirmed the susceptibility of prepared sludge to biodegradation. It has been found that in the case of the tested indicators, the time of a preparation 24 h did not affect significant the effectiveness of disintegration by KOH. The highest COD value of 8354 mg O2/dm3 obtained in case of chemical disintegration of sodium hydroxide at a dose of 6 g/dm3 and preparation time 6 h. For given conditions of preparing a value of total organic carbon was 1450 mg C/dm3.
PL
Mięso jest jednym z głównych źródeł dostarczających organizmowi ludzkiemu tłuszczu. Zawartość tłuszczu i jego skład chemiczny w mięsie jest różnorodny i zależny od wielu czynników, które można podzielić na genetyczne i środowiskowe. Istotnymi genetycznymi czynnikami wpływającymi na ilość i skład tkanki tłuszczowej są genotyp, wiek i płeć zwierzęcia. Wśród czynników środowiskowych warto zwrócić uwagę na różnorodny skład podawanej zwierzęciu paszy, gdyż od składu i sposobu jej podawania w dużej mierze zależy ilość i jakość kwasów tłuszczowych w tłuszczu zwierzęcym. Tłuszcz zwierzęcy można podzielić na międzymięśniowy, śródmięśniowy i śródwłókienkowy. Najważniejszym ze względów sensorycznych tłuszczem mięsa jest IMF, czyli tłuszcz śródmięśniowy. Mięso uważane jest za źródło nasyconych kwasów tłuszczowych, jednakże w ogólnej puli kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej kwasy nasycone stanowią mniej niż 50% ich ogólnej ilości. Mięso wieprzowe i drobiowe zawiera więcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych od mięsa wołowego. W tłuszczu zwierzęcym występują także w niewielkich ilościach NNKT-Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe oraz pewna ilość CLA (skoniugowanego kwasu linolowego, głównie w mięsie wołowym). Kwasy nasycone posiadają właściwości podwyższania całkowitej ilości cholesterolu i jego miażdżycorodnej frakcji lipoproteinowej LDL. Mimo pewnych pozytywnych właściwości cholesterolu jego złogi są odkładane na wewnętrznych ścianach naczyń krwionośnych przez co mogą przyczyniać się do arteriosklerozy.
EN
Meat is one of the main sources which supplies fat to the human body. The fat content and its chemical composition are diverse and depends on many factors which could be divided into genetic and environmental. The significant genetic factors that affect the amount and composition of fat tissue are genotype, age and sex of the animal. Among the environmental factors the diverse composition of animal fodder should be mentioned, because of its composition and feeding method largely depends the quantity and quality of fatty acids in animal fat. Animal fat could be classified as intermuscular, intramuscular and among fibrillary. The most important due to sensory quality is IMF, i.e. intramuscular fat. The meat is considered to be a source of saturated fatty acids, but in total content of fatty acids in fat tissue saturated fatty acids represents less than 50% of their total quantity. Pork and poultry meat contains more monosaturated fatty acids than beef. In the animal fat a small amount of EFA-essential fatty acids is present and a certain amount of CLA (conjugated linoleic acid, mainly in beef). Saturated acids could increase the total content of cholesterol and atherogenic lipoprotein fraction LDL. In spite of some good characteristics of cholesterol its deposits are deposited on the inner walls of the blood vessels and because of that may contribute to atherosclerosis.
EN
A series of surfactant mixtures which consist of DAH (dodecylamine hydrochloride) and fatty acids (FAD) were made in this study. The characteristics of these fatty acids/DAH mixtures, including surface tension, critical micelle concentration (CMC) and adsorption onto coal were investigated. The reverse flotation results with these fatty acids/DAH mixtures (FAD) and DAH were compared with each other. Experimental results showed that the fatty acids/ DAH mixtures have lower CMC and γcmc than DAH. The adsorption test indicated that more amine molecules would adsorb preferentially onto the bubbles surface in FAD solutions than that in DAH solutions. Reverse flotation results showed that about 50% surfactant dosage was saved under the same froth product yield. Only 28% froth product yield was obtained in the presence of 1.66 kg/Mg DAH. However, when 0.83 kg/Mg hexadecanoic acid/DAH mixture (C16D) surfactant was used, the froth product yield reached 29%. Dodecanoic acid/DAH mixture (C12D) surfactant a showed better performance with a high mineral matter recovery similar to that with tetradecanoic acid/DAH mixture (C14D) and higher combustible recovery than with C14D and C16D.
PL
W artykule przedstawiono wartości udziału procentowego poszczególnych kwasów tłuszczowych w pestkach owoców, a także przeprowadzono analizę skupień otrzymanych wyników. Materiałem badawczym były pestki wybranych owoców pestkowych: czereśni, wiśni, moreli, brzoskwini i śliwy (odmiany: mirabelka, renklody, owalne, jajowe oraz węgierki). Badania wykonano za pomocą chromatografu gazowego HP Agilent 6890 GC-FID w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu. Wyniki badań wykazały, że najwięcej nienasyconych kwasów tłuszczowych zawiera czereśnia. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała ponadto, że śliwa mirabelka i śliwa jajowa mają zbliżony metabolizm wytworzenia – udziału procentowego kwasów tłuszczowych w stosunku do odległych odmian: śliwy renklody, wiśni i czereśni.
EN
The article presents the percentage share of selected fatty acids in fruit stones, along with the analysis of concentration of the obtained results. The research material used were stones of selected type of fruit, namely: sweet cherry, cherry, apricot, peach, plum (cultivars: Mirabelle, Greengage, intermedia oxycarpa, intermedia ovoidea, Damson). The research was carried out in the Poznań Branch of Plant Breeding and Acclimatization Institute of the National Research Institute using a gas chromatograph HP Agilent 6890 GC-FID. The results of the research have shown, that the highest amount of unsaturated fatty acids is present in the stone of sweet cherry. The carried out statistical analysis has proven, that, the plums Mirabelle and intermedia ovoidea are characterized by similar metabolism - as far as the percentage share of fatty acids goes, in relation to the more distant Greengage plum, cherry and sweet cherry.
EN
Fatty acid analysis was used to understand feeding ecology and habitat use of coral reef fishes in six families: Lutjanidae (Lutjanus lutjanus), Labridae (Thalassoma lunare), Nemipteridae (Scolopsis affinis, S. monogramma), Pomacentridae (Abudefduf bengalensis, A. sexfasciatus, A. viagiensis), Scaridae (Scarus quoyi, S. quoyi, S. rivulatus, S. ghobban) and Serrandae (Epinephelus fuscoguttatus, Cephalopholis cyanostigma, C. boenak) collected on the Bidong Island of the Malaysian South China Sea. The percentage of saturated fatty acids (ΣSAFA) ranged from 58.0% to 62.5%, with the highest values in fatty acids, the second highest percentage values were those of monounsaturated fatty acids (ΣMUFA) and they ranged from 25.7% to 38.9%, and the percentage of polyunsaturated fatty acids (ΣPUFA) had the lowest values, i.e. from 2.7% to 13.2%. ΣMUFA and ΣPUFA were significantly different between families, while ΣSAFA did not differ. These results indicate diverse feeding ecology and habitat use during the fish life history in relation to physiological condition, sexual development, and recent feeding events in the coral reef habitats in the Malaysian South China Sea.
EN
A direct effect of chemical disintegration of excess sludge is an increase in concentration of organic compounds in the sludge liquor, expressed with the levels of soluble chemical oxygen demand (SCOD) and volatile fatty acids (VFAs). The substrate used in the study was activated sludge. The aim of the study was to determine susceptibility of disintegrated excess sludge to biodegradation and dewatering. A SONICS VCX-1500 ultrasonic disintegrator with automated tune-up was used. Thermal disintegration of excess sludge was carried out in water bath with a shaker. Disintegration of excess sludge by the hybrid method was carried out as a combination of the ultrasonic and thermal methods.
EN
Environmental emissions and efficiency of a direct injection diesel engine fueled with fatty acid methyl esters (FAMEs) have been experimentally investigated and compared with petro-diesel. Rubber seed oil methyl ester, cotton seed oil methyl ester, neem oil methyl ester, and mahua oil methyl ester were used as fuels. The brake specific fuel consumption, brake thermal efficiency, and exhaust gas temperature, nitrogen oxides, carbon monoxide, hydrocarbons, and smoke emissions were investigated. Mahua oil methyl ester exhibits higher brake thermal efficiency compared to other FAMEs. The NOx was found to be higher, while CO, HC, and smoke emissions of rubber seed oil methyl ester were lower than the other fuels at all loads.
PL
Całkowicie niezbadanym obszarem badawczym są oddziaływania składników zawartych w substancjach pomocniczych papieru na mechanizm i kinetykę jego starzenie się. Stąd zainteresowanie sub stancjami klejącymi, stosowanymi w technologii wytwarzania historycznego papieru drukowego. Podstawowym celem pracy było zastosowanie wybranych technik chromatograficznych do oznaczania naturalnych składników zawartych w klejach z zabytkowych materiałów bibliotecznych i produktów ich przemian, jako kolejnego elementu naturalnego procesu jego starzenia się. Znajomość tych danych pozwoliła na opracowanie podstaw mechanizmu tego procesu i jego wpływu na strukturalne i mechaniczne parametry zabytkowego materiału bibliotecznego. Taka wiedza ułatwia podjęcie decyzji o zakresie ingerencji konserwatorskiej i doborze właściwych materiałów lub neutralnych współczesnych substytutów.
EN
A completely unexplored area of research is constituted by the impact of secondary substances of paper on the mechanism and kinetics of paper’s aging. Hence the interest in the adhesive substances used in the manufacturing technology of historical printing paper. The main goal of the experiment was the usage of selected chromatographic techniques to mark natural ingredients in the historic library materials and the products of their reactions as yet another element of the natural process of aging. Learning the data allowed to create basic mechanism of this process and its influence on the structural and mechanical parameters of the historical library material. Such knowledge makes the decision about the degree of conservator’s interference easier as well as allows to choose appropriate materials or neutral contemporary substitutes.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.