Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  image
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available The role of museums in creating the region brand
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the role of museums as specific entities of the cultural market in shaping the region brand. Methodology: The paper presents the results of a case study and desk research, regarding the role of museums in building the image of the Lower Silesian Voivodeship, supplemented with selected results of quantitative and qualitative own research. Findings: The analysis showed that increasing the role of museums in building the region brand is in the best interest of both parties and that there are many cooperation methods for museums and regions that bring real benefits. Practical implications: Looking for a model of cooperation that will be beneficial for both the region and museums and their brands is therefore crucial. Originality/value: According to the author knowledge, the paper is one of the very first attempts to identify the role of museums in creating the region brand.
EN
The aim of this article is to characterize and analyse the activities undertaken by the authorities of territorial units such as cities, municipalities and districts for the purpose of creating their identity and image. Design/methodology/approach: The paper applies the method of descriptive characterization of market phenomena and processes as well as referring to the literature on spatial marketing. Findings: There is a feedback loop between the objective identity of a given town or city and its subjective image because the unique identity promotes the creation of an optimal image, while the unique image determines the undertaking of specific actions aimed at building identity; including such elements of visual identity as the place’s logo, coat of arms and flag, markings on the vehicles of town institutions, etc. Originality/value: The author comprehensively describes the category of a spatial unit’s image, its definitions and functions, and then proceeds to issues of classifying image types, the identity of a place brand, as well as place brand management, which is also referred to as destination branding.
3
Content available remote Tajemniczy urok „Szklaków”
PL
Artykuł podejmuje zagadnienia relacji między słowem i obrazem na obszarze nauk o mediacji sztuki. Definiuje ten obszar oraz pojęcie jego przedmiotu. Wyróżniając podstawowe sposoby mediacji między sferą wizualną a werbalną, podaje przegląd form, w których jest ona możliwa.
EN
The article deals with the relationship between word and image in the field of art mediation. It defines this area of study and its subject. Highlighting the basic methods of mediation between the visual sphere and the verbal sphere, it provides an overview of the forms in which it is possible.
EN
CSR (corporate social responsibility), i.e. corporate social responsibility is understood as the concept of enterprise management, consisting of conscious and sustainable action. Currently, issues related to the use of CSR is the subject of many studies and analyzes, because nowadays corporate social responsibility is an important factor in shaping the image and competitive advantage on the market. The aim of the article was to analyze and evaluate the application of the concept of corporate social responsibility in dairy enterprises in Poland in shaping the image and competitive advantage. The article’s literature was used to define the concept of CSR and social responsibility reports published by leading dairy enterprises in Poland. The article uses simple descriptive and cause-and-effect methods. Based on the analyzes carried out, it was found that CSR has a global dimension, and the benefits it brings to enterprises, employees, the local community and the environment are significant. There was a positive perception among Polish society of dairy enterprises that implemented CSR activities, which contributes to increasing the stability of these enterprises. The article is a voice in the discussion on showing opportunities and creating competitive advantages in the aspect of social innovations and changing business models.
PL
CSR (corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu rozumiana jest jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na świadomym i zrównoważonym działaniu. Obecnie zagadnienia związane zastosowanieniem CSR jest przedmiotem wielu badań i analiz, gdyż współcześnie społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym czynnikiem w kształtowaniu wizerunku oraz przewagi konkurencyjnej na rynku. Celem artykułu była analiza i ocena zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach mleczarskich w Polsce w kształtowaniu wizerunku i przewagi konkurencyjnej. W opracowaniu artykułu wykorzystano literaturę przedmiotu, która posłużyła do zdefiniowania koncepcji CSR oraz raporty społecznej odpowiedzialności opublikowane przez przodujące przedsiębiorstwa mleczarskie w Polsce. W artykule zastosowano proste metody opisowe i przyczynowo-skutkowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że CSR ma wymiar globalny, a korzyści, które niesie dla przedsiębiorstw, pracowników, społeczności lokalnej oraz środowiska są znaczące. Zaobserwowano pozytywne postrzeganie wśród społeczeństwa polskich przedsiębiorstw mleczarskich, które wdrożyły działania CSR, co przyczynia się do zwiększenia stabilności funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Artykuł stanowi głos w dyskusji w zakresie pokazywania możliwości i tworzenia przewag konkurencyjnych w aspekcie innowacji społecznych i zmieniających się modeli biznesowych.
EN
Video surveillance on both marine and inland waters still only plays a mainly auxiliary role in vessel traffic observation and management. The newest technical achievements in visual systems allow camera images to be used in more sophisticated tasks, such as automatic vessel recognition and identification in observed areas. With the use of deep learning algorithms and other artificial intelligence methods, such as rough sets and fuzzy sets, new functions can be designed and implemented in monitoring systems. In this paper the challenges that were encountered and the technology that has been developed in managing video streams are presented as well as the images needed for tests and proper operation of the designed Ship Recognition and Identification System (SHREC). The current technologies, typical setups and capabilities of cameras, with regard to existing on-water video monitoring systems, are also presented. The aspects of collecting the test data in the Szczecin Water Junction area are also described. The main part of the article focuses on presenting the video data pre-processing, storing and managing procedures that have been developed for the purposes of the SHREC system.
EN
The paper deals with an analysis of linking between brand’s factors and macroeconomic stability. For this purpose, the authors have checked two hypotheses such as multicollinearity between social-value determinants which form the country’s brand and linking between social-value determinants of the brand and country’s macroeconomic stability. The object of analysis deals with Lithuania, Latvia, Croatia, Bulgaria, Poland, Romania (the latest countries which joined the EU) and Ukraine. The dataset for analysis is obtained from Hofstede Insights (2018), World Data Bank, United Nations, Freedom House, etc. The methods adopted for this study are Pearson’s correlation coefficient and Generalized Least Squares model. The findings have proved the indicated hypotheses. Thus, the government should develop the strategy to manage the social-value determinates of a country’s brand with a purpose to achieve macroeconomic stability.
PL
Artykuł dotyczy analizy powiązań między czynnikami marki a stabilnością makroekonomiczną. W tym celu autorzy sprawdzili dwie hipotezy, takie jak wielolinearność między determinantami wartości społecznych, które tworzą markę kraju, a powiązaniem między społeczno-wartościowymi determinantami marki i stabilności makroekonomicznej kraju. Przedmiotem analizy są Litwa, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria, Polska, Rumunia (najnowsze kraje, które przystąpiły do UE) i Ukraina. Zestaw danych do analizy uzyskano z Hofstede Insights, World Data Bank, ONZ, Freedom House itp. Metody przyjęte w tym badaniu to współczynnik korelacji Pearsona i model Uogólnione najmniejsze kwadraty. Wyniki dowiodły wskazanych hipotez. W związku z tym, rząd powinien opracować strategię zarządzania określeniami wartości społecznej marki danego kraju w celu osiągnięcia stabilności makroekonomicznej.
EN
This research proposes a method to enhance the payload message by embedding messages on the dilated edge areas by the Least Significant Bit (LSB) method. To add security aspects to messages, messages are not embedded directly on the LSB but encrypted with XOR operations with Most Significant Bit (MSB). The experimental results of the test in this study showed that the dilation process to some extent can increase the payload of 18.65% and the average bpp is 1.42 while maintaining the imperceptibilty quality of stego image with an average PSNR value of about 47 dB, SSIM is 0.9977 and MSE is 1.13.
PL
Dziedzina grafiki trójwymiarowej podlega szybkiemu rozwojowi, dzięki nowościom jakimi są rozszerzona, czy wirtualna rzeczywistość. Wraz ze wzrostem zainteresowania modelami 3D potrzebne są nowe metody ich tworzenia, jak np. konwersja obrazów 2D do modelu 3D. Technika ta pozwala na tworzenie dostatecznie dokładnych modeli 3D w szybki i tani sposób, używając tylko aparatu fotograficznego i komputera. Istnieją różne algorytmy, które pozwalają na pozyskanie informacji o głębi obrazów z pojedynczego zdjęcia lub serii zdjęć. Szczególną grupę stanowią algorytmy korzystające z pojedynczego obrazu. Niniejszy artykuł przedstawia metody budowania modelu 3D stosujące konwersję obrazów 2D.
EN
Three-dimensional graphics is subject of rapid development due to new inventions such as augmented (AR) or virtual reality. With the increasing of interest in 3D (three-dimensional) models new methods are needed for their creation, such as the conversion of 2D (two-dimensional) images into a 3D model. This technique allows to create fairly accurate 3D models in a quick and cheap way, using only a camera and a computer. There are various algorithms that allow you to obtain depth information from images basing on one or set of images. A special group are algorithms that use a single image. This article presents methods of creating a 3D model using 2D image conversion.
EN
The subject of this work is the images, or more accurately said, the state of our knowledge about the set consisting of artifacts such as the Venus de Milo, the Gioconda, the duck decoys (or “fake birds”) used to hunt ducks, toys such as a doll or a paper airplane and drawings such as the planes drawn up by engineers or architects. Our purpose is to discuss the understanding of images currently considered canonical – i.e., the theory that states that images are a modality of signs. We will do this by analyzing “The Family of images” a proposal developed by W.J.T. Mitchell in a famous essay entitled “What is an image?”. After introducing readers to the subject and outlining a diagnosis about the current status quæstionis of theory of images, we will study Mitchell’s proposal and criticize the thesis (assumed and brilliantly presented by this author) that states that images are nothing more than a more or less sui generis modality of signs. Finally, in the section dedicated to the conclusions, we will outline a proposal of an alternative approach to the study of the images that, instead of seeing them as signs, considers them as tool­artifacts.
PL
Tematem artykułu są obrazy, a ściślej mówiąc, stan naszej wiedzy o zbiorze artefaktów, takich jak Wenus z Milo, Gioconda, bałwanki kaczek (alternatywnie „Fake birds” lub „Bird decoys”) używane w myślistwie, zabawki, takie jak lalka lub papierowy samolot oraz rysunki zrobione przez inżyniera czy architekta. Naszym celem jest omówienie rozumienia obrazów, uważanych obecnie za kanoniczne, czyli de facto przedstawienie teorii stanowiącej, że obrazy są modalnością znaków. W tym celu zamierzamy przeanalizować koncepcję „Rodziny obrazów” opracowaną przez W.J.T. Mitchella w jego słynnym eseju zatytułowanym „Czym jest obraz?”. Po zapoznaniu czytelników z tym tematem i przedstawieniu próby diagnozy przyczyn dyskomfortu wywoływanego przez status quaestionis na podstawie teorii obrazów chcemy przyjrzeć się propozycji rozumienia tej kwestii przez Mitchella i krytycznie zanalizować przyjętą przez niego tezę, która głosi, że obrazy nie są niczym więcej niż modalnością znaków sui generis. Na koniec w części poświęconej wnioskom zaprezentujemy swoją propozycję alternatywnego podejścia do badania obrazów, które to stanowisko każe traktować je jako artefakt-narzędzie, nie zaś postrzegać jako znaki.
PL
Wizerunek ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizacji. Celem artykułu koncepcyjnego jest ustalenie narzędzi komunikacyjnych dla systematycznych i długo-falowych działań zmierzających do optymalizacji zarządzania polityką informacyjną oraz promocyjną. Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja strategii komunikacyjnej opierać się powinna o sprawne działanie komórki PR, której właściwe ulokowanie w strukturze organizacyjnej i odpowiedni zakres kompetencji ułatwi osiąganie celów wizerunkowych.
EN
Image can have a crucial meaning for functioning of organization. Gaining the desired reputation requires systematic and long-term efforts aiming at optimization of management of information and promotion policy. Realization of communication strategy should thus base on the effective work of a PR unit, proper location of which in the organizational structure as well as its proper range of competences will help to achieve the image objectives.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu wraz z postępującym niżem demograficznym uczelnie zintensyfikowały działania marketingowe, chcąc tym samym zapewnić liczbę studentów gwarantujących stabilne funkcjonowanie. Celem artykułu jest prezentacja poglądu na temat roli i znaczenia kadry dydaktycznej w zarządzaniu wizerunkiem uczelni. Przedstawione zagadnienia stanowią wprowadzenie do dyskusji nad sposobem kształtowania reputacji szkoły wyższej. Analiza na bazie pogłębionej kwerendy literaturowej zestawiona została z badaniami empirycznymi przeprowadzonymi wśród studentów Politechniki Opolskiej. Wyniki badań stanowią istotne źródło wiedzy na temat czynników mających, w opinii studentów, najważniejsze znaczenie dla efektywności procesu kreowania i zarządzania wizerunkiem nowoczesnej uczelni.
EN
Over the last decade, with the increasing demographic decline, universities have intensified their marketing efforts, thus ensuring the number of students guaranteeing stable functioning. The aim of the article is to present the idea of the role and importance of didactic staff in managing the image of the university. The presented issues are an introduction into the discussion on how to create a reputation for higher education. An analysis based on an in depth literature review was compiled with empirical research conducted among students of the Opole University of Technology. The research results are an important source of knowledge about the factors which are, in the opinion of students, of paramount importance for the efficiency of the process of creating and managing the image of a modern university.
13
PL
Niniejszy artykuł przedstawia rolę jaką pełni CSR w kreowaniu wizerunku firmy produkcyjnej. Artykuł zawiera w sobie definicję samej koncepcji CSR oraz wytyczne, jak należy interpretować oraz rozpatrywać dane zjawisko. Uwzględnione są także zasady, które są domeną oraz wyznacznikiem działalności w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu. Zostały w nim zawarte wskazówki dotyczące tego w jaki sposób wdrożyć CSR w przedsiębiorstwie produkcyjnym wraz z przykładami praktyk składających się na CSR oraz przykład przedsiębiorstwa, który z powodzeniem wdrożył te praktyki dla osiągnięcia celów marketingowych. Przedstawione zostały również działania w zakresie CSR, które wpływają pozytywnie na wizerunek firmy produkcyjnej oraz ich wagę dla kreowania pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa.
EN
The following article is presenting the role of CRS in creating the image of a production company. The article contains the definition of CRS's conception, and guidelines on how to interpret the main idea. There is a number of guidelines on how to accustom the CSR in a production company, as well as practices examples that are a part of CSR, including an example of companies that have successfully implemented them into achieving their marketing goals. A set number of CSR's activities that can possitively affect the companies image has been presented.
PL
Integralną część zarządzania przedsiębiorstwem stanowi kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, a także związane z tym modelowanie i promowanie kultury bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że kultura bezpieczeństwa, jako autonomiczna część kultury organizacji, określa normy, wartości, a także zasady postępowania uznawane przez członków organizacji, a odnoszące się do bezpiecznych warunków pracy. Celem opracowania jest przedstawienie istoty kultury bezpieczeństwa jako elementu budowania wizerunku „bezpiecznego” przedsiębiorstwa.
EN
The development of safe working conditions is an integral part of the company’s management, and what is connected with this is modeling and promotion of a safety culture. This is due to the fact that a safety culture as an autonomous part of the organization’s culture defines standards, values and principles of conduct that are recognized by the members of the organization and relate to safe working conditions. The goal of the study is to present the essence of safety culture as creating element of the safe enterprise image.
15
PL
Trzeci sektor to sektor obywatelski, na który składają się podmioty nazywane najczęściej organizacjami pozarządowymi, jednakże obok tego określenia funkcjonuje jeszcze kilka nazw: organizacje społeczne, organizacje non-profit, organizacje wolontarystyczne, organizacje obywatelskie. Celem artykułu jest pokazanie roli zarządzania wizerunkiem oraz kierunków rozwoju klubów sportowych w zakresie tego zarządzania. Podstawą jego będą badania własne przeprowadzone na kibicach sportowych pod kątem ich stosunku do klubów oraz znaczenia ich wizerunku w decyzjach zakupu usług i produktów sportowych. Poza tym podane w nim zostaną modelowe rozwiązania dotyczące wpływu wizerunku na funkcjonowanie klubów sportowych oraz wpływ czynników zewnętrznych na ten wizerunek. Dla harmonijnego rozwoju organizacji sportowej w społeczności lokalnej konieczny jest jej pozytywny wizerunek, a wszelkie negatywne zjawiska wizerunkowe negatywnie wpływają na podstawową działalność klubu. Podstawowa hipoteza zakłada, że istnieją stałe czynniki, będące rdzeniem wizerunku klubu sportowego oraz czynniki wizerunkowe wynikające z bieżącego zarządzania wizerunkiem. Wynikiem badań jest cząstkowy model zarządzania wizerunkiem w klubie sportowym.
EN
The third sector is the civic sector, which consists of entities most often called NGOs, but in addition to this definition, there are also several names: social organizations, non-profit organizations, voluntary organizations, civic organizations. The purpose of this article is to show the role of image managing and the directions of sport clubs development. The article will be based on research conducted on sports fans in terms of their attitude to the clubs and the importance of their image in the decision to purchase services and sports products. In addition, model-based solutions for the influence of the image on the functioning of sports clubs and the influence of external factors on this image will be presented. For the harmonious development of a sports organization in the local community, it is necessary to have a positive image, and any negative image-related phenomena negatively affect the basic activity of the club. The basic hypothesis assumes that there are constant factors that are the core of the sports club’s image and image-related factors resulting from the current image management. The result is a partial image management model in a sports club.
16
Content available remote Wizerunek menadżera jutra w organizacji
PL
Autorzy artykułu podjęli w nim próbę charakterystyki, jak powinien wyglądać menadżer jutra. Najpierw wskazano rolę menadżera w organizacji oraz scharakteryzowano umiejętności menadżerskie. Omówiono zasady etycznego zachowania i przedstawiono jak istotna jest rola etyki menadżera w zarządzaniu. Następnie określono wizerunek menadżera jutra wskazując, że jego prawdziwa siła będzie się przejawiać w jego zdolnościach, umiejętnościach i kreatywności rozumianej jako odkrywanie, porządkowanie oraz planowanie. Wskazano również na umiejętności i cechy menadżerów zwracając uwagę, że muszą być oni odporni na zmęczenie i zdolni do wykonywania zróżnicowanych zadań w nienormowanym czasie pracy. Ponadto menedżerowie muszą chcieć, umieć i lubić oddziaływać na innych ludzi. Powinni także umieć celowo dysponować swoimi osobistymi zasobami i używać ich na rzecz organizacji.
EN
The authors of the article attempted to characterize what the manager of tomorrow should look like. First, the manager's role in the organization was indicated and he characterized managerial skills. The principles of ethical behavior were discussed and the importance of the manager's ethical role in management was discussed. Next, the image of the manager of tomorrow was determined, indicating that his real strength would be manifested in his abilities, skills and creativity understood as discovering, organizing and planning. They also pointed to the skills and characteristics of managers, pointing out that they must be resistant to fatigue and able to perform differentiated tasks in non-standard working hours. In addition, managers must want to, be able to and enjoy interacting with other people. They should also be able to deliberately dispose of their personal resources and use them for the organization.
EN
The article describes the research of image analysis methods. The methods of indexing images for the search of duplicate images, as well as methods for finding similar images based on the definition of key points are described. The prototype of the system was created, and testing of the described methods was carried out. The result of the analysis became the basis for the information system project of reverse search of similar or identical images.
EN
The subject of this paper are the issues connected with revitalisation of prefabricated residential complexes built in industrial technology. The article focuses on modernisation of prefabricated residential complexes in terms of architectural and technical issues of the buildings. The reason for this is the fact that there is a systematic improvement in the quality of housing environment and attractiveness of housing areas and also the issue of revitalisation should be popularized. Popularizing this subject in Poland serves to refute false information that the exploitation of these residential estates is coming to an end. Current research confirmed with the technical expertise on possibilities of further use and an unflagging interest in old ‘high-rise housing developments’ may be an encouragement for revitalisation works. In this paper the attention is paid to technical issues of the housing developments connected with building defects, exploitation damage, diagnosis and modernisation of the buildings and also the architectural possibilities of new solutions within revitalization. Additionally, the paper presents the results of the survey carried out among the residents concerning the architectural aspects of Sadyba residential estate in Warsaw and diagnosis of some problematic issues.
19
Content available remote Rola krajobrazu w zarządzaniu wizerunkiem jednostki terytorialnej
EN
Landscape is an object of perception, while its image is the sum of ideas on this object. Both terms used in the title of the paper have fairly strong impact on each other. In order to manage the city’s image well, it is necessary to take care of the landscape in all its areas especially in the “forgotten” and degraded ones. The aim of the author was to identify elements of landscape exposure along railway lines – areas with low aesthetic value in many cities around the world. The research area includes railway lines, in Cracow and Wrocław. The method adopted for the implementation of the study is the analysis of mental maps made in 2018 during field workshops. The paper is ended by conclusions on the landscape impact on the image of the city.
EN
Modern cities are increasingly promoting their own individual brands to gain a competitive advantage. 28 Polish cities, after joining the Cittaslow international network of cities, can additionally use their native brand in their activities. The aim of the author was to answer the question: should cities only use an individual brand, or maybe they can support these activities with a common brand strategy. The growth of interest in individual brands of 28 cities belonging to the Cittaslow network has been evaluated, also their popularity, popularity of the native brand on the Facebook, and the use of the Cittaslow brand by cities on their websites were analysed. It was noticed that not all cities use the Cittaslow logo. But most cities in Cittaslow publish a link to the network and brand information on their websites. The native brand Cittaslow is in Poland at the positioning stage but probably its popularity will grow as the benefits from using it begin to be noticed.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.