Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Przepięcia wewnętrzne w uzwojeniach transformatorów blokowych
PL
Omówiono zagadnienie uszkodzeń izolacji uzwojeń transformatorów blokowych wynikających z oddziaływania przepięć wewnętrznych. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych w zakresie analiz rozkładów napięcia wzdłuż uzwojeń transformatora przy rozmaitych operacjach łączeniowych oraz zakłóceniach w linii zasilającej. Do obliczeń zastosowano model matematyczny uzwojeń typowego transformatora blokowego uwzględniający jego rzeczywiste parametry. Podano wyniki obliczeń oraz wnioski.
EN
The problem of winding insulation damage in unit transformers due to internal overvoltages have been described. The results of computer analyses on voltage distribution along transformer windings at different switching operations and faults in supply line are presented. For the calculations of voltage distribution mathematical model of typical transformer windings based on its real parameters have been used. Conclusions and recommendations are specified.
EN
Implementation of the new class of 1000 MW power units to a power system creates new problems associated with the operation of its individual components and circuits. One such issue is the phenomenon of ferroresonance in the internal load network. This is not a new problem but it requires examination due to the higher level of supply voltage (10 kV). This paper examines the possibility of ferroresonance occurrence and its character depending on the extent of the network, voltage transformers’ load, the effect of grounding resistors in the star point of the power transformer and the presence of varistor surge arresters. The results are presented in the form of ferroresonance maps. They allow assessing the impact of various parameters on the phenomenon, explaining the reasons for possible failure and properly programming the network conditions in order to avoid the risk of ferroresonance.
PL
Wprowadzanie do systemu elektroenergetycznego bloków energetycznych klasy 1000 MW rodzi nowe problemy związane z eksploatacją poszczególnych jego podzespołów i obwodów. Jednym z takich zagadnień jest zjawisko ferrorezonansu w sieci potrzeb własnych. Nie jest to problem nowy, ale ze względu na wyższy od dotychczasowych poziom napięcia zasilania (10 kV) wymaga zbadania. W artykule autorzy przeanalizowali możliwość wystąpienia ferrorezonansu i jego charakter w zależności od rozległości sieci i obciążenia przekładników napięciowych, wpływ rezystorów uziemiających w punkcie neutralnym transformatora odczepowego oraz obecności ograniczników przepięć. Wyniki zaprezentowano w postaci wykresów bifurkacyjnych i map ferrorezonansu. Pozwalają one ocenić wpływ poszczególnych parametrów pracy na zjawisko, wyjaśnić przyczyny możliwej awarii i prawidłowo zaprogramować warunki pracy sieci tak, aby unikać zagrożenia ferrorezonansem.
PL
Wprowadzanie do systemu elektroenergetycznego bloków energetycznych klasy 1000 MW rodzi nowe problemy związane z eksploatacją poszczególnych jego podzespołów i obwodów. Jednym z takich zagadnień jest zjawisko ferrorezonansu w sieci potrzeb własnych. W artykule przeanalizowano możliwość wystąpienia ferrorezonansu i jego charakter w zależności od rozległości sieci i obciążenia przekładników napięciowych, wpływ rezystorów uziemiających w punkcie neutralnym transformatora odczepowego oraz obecności ograniczników przepięć. Wyniki zaprezentowano w postaci wykresów bifurkacyjnych i map ferrorezonansu.
EN
Implementation of the new class of 1000 MW power units to a power system creates new problems associated with the operation of its individual components and circuits. One of such issues is the phenomenon of ferroresonance in the internal load network. This is not a new problem but it requires examination due to the higher level of supply voltage (10 kV). This paper examines the possibility of ferroresonance occurrence and its character depending on the extent of the network, voltage transformers load, the effect of grounding resistors in the star point of power transformer and the presence of varistor surge arresters. The results are presented in the form of ferroresonance maps. They allow to assess the impact of various parameters on the phenomenon, explain the reasons for possible failure and properly program the network conditions in order to avoid the risk of ferroresonance.
PL
Omówiono zagadnienie niedoboru mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz przedstawiono zagrożenia występujące podczas łączenia baterii kondensatorów statycznych przeznaczonych do kompensacji mocy biernej. Podano sposoby ograniczania tych zagrożeń oraz zasady stosowania łączeń sterowanych baterii kondensatorów. Zamieszczono wyniki badań sieciowych oraz wnioski dotyczące łączenia dużych baterii kondensatorów przyłączanych bezpośrednio do przesyłowego systemu elektroenergetycznego.
EN
The problem of reactive power deficiency in polish power systems and electrical stress during switching of shunt capacitor banks have been described. Methods of reduction these stresses and principals of controlled switching are gave. The results of switching tests and conclusion concerned the big shunt capacitor banks connected directly to HV system are presented.
EN
This paper presents the method of calculation of the electric and magnetic fields under overhead transmission line with any number of circuits, phase positions, voltages and current loads. Calculations of this type usually require specialized and costly programs. The program EMTP/ATP is a royalty free tool to calculate the electric transient and steady states in complex power systems. You can use this program and through appropriate modeling the multi-phase wire system representing the line and measurement device calculate the strength of the electric and magnetic fields. The results of calculations are characterized by a very small error compared to the results obtained by using the specialized program. This method can be used with other popular engineering tools like Matlab/Simulink or PSCad.
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczeń pól elektrycznych i magnetycznych pod linią wysokiego napięcia o dowolnym układzie faz, liczbie torów, napięciach i obciążeniach. Obliczenia tego typu wymagają zwykle wyspecjalizowanych i kosztownych programów. Program EMTP/ATP jest bezpłatnym narzędziem do obliczania stanów ustalonych i nieustalonych w złożonych układach elektroenergetycznych. Można przy użyciu programu poprzez odpowiednie zamodelowanie układu wieloprzewodowego odwzorować układ pomiarowy pozwalający obliczyć wartość natężenia składowej elektrycznej i magnetycznej pola. Uzyskane wyniki obliczeń charakteryzują się bardzo małym błędem w stosunku do wyników uzyskanych wyspecjalizowanym programem. Metodę tę można stosować przy użyciu także innych szeroko rozpowszechnionych inżynierskich narzędzi jak Matlab/Simulink lub PSCad.
EN
This paper presents the method of calculation of the electric and magnetic fields under overhead transmission line with any number of circuits, phase positions, voltages and current loads. Calculations of this type usually require specialized and costly programs. The program EMTP/ATP is a royalty free tool to calculate the electric transient and steady states in complex power systems. You can use this program and through appropriate modeling the multi-phase wire system representing the line and measurement device calculate the strength of the electric and magnetic fields. The results of calculations are characterized by a very small error compared to the results obtained by using the specialized commercial program. This method can be used with other popular engineering tools like Matlab/Simulink or PSCad.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych i pomiarów w warunkach rzeczywistych dotyczących przepięć wewnętrznych występujących w sieciach 6 kV elektrownianych i przemysłowych oraz omówiono sposoby tłumienia przepięć ferrorezonansowych.
EN
Presents results of simulation calculations and measurements in real conditions, concerning internal overvoltages occuring in 6 kV power plant and industrial grids. Discusses methods of suppressing ferroresonance overvoltages.
EN
The calculations of electrical network susceptibility of chosen 110 kV, 220 kV and 400 kV networks to ferroresonance occurrence, its type and parameters were performed in the study. The influence of such parameters as voltage transformer (VT) magnetization characteristic, equivalent network capacitance, and the breaker grading capacitance on ferroresonance was investigated. The calculations were performed using the EMTP/ATP program. Some of the results were presented in this paper.
EN
The paper presents the probabilistic model of fibrillation currents containing two components with different frequencies. An analysis was conducted of the threat of ventricular fibrillation which occurs in consequence of the electric shock with the highest permissible contact shocking voltage of the network frequency (50 Hz), taking into account the threat caused by the second component of the voltage which has the frequency higher than the network frequency. The sample results of calculations apply to the probability of the ventricular fibrillation in case of a shock caused by the highest permissible contact shocking voltage, for the defined time of shock duration, without and with the participation of an additional voltage component with higher frequency. The formula has been presented for the calculation of the highest permissible contact shock voltages with taking into account the voltage component of the frequency higher than the network frequency. The results of calculations indicate that a considerable reduction of the highest permissible contact shock voltage is necessary in order to compensate for a growth of the ventricular fibrillation threat caused by the presence of an additional component with the frequency other the network frequency. This applies in particular to the long shock duration times and low frequencies (up to 500 Hz) of an additional component of the shocking voltage.
11
Content available remote Zjawiska ferrorezonansowe w sieciach elektroenergetycznych
PL
Omówiono zjawiska ferrorezonansowe występujące w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia, które w kraju pracują na ogół z izolowanym punktem neutralnym. Zaprezentowano wyniki badań tych zagadnień wykonanych w ostatnich latach w sieciach rzeczywistych przemysłowych i elektrownianych oraz wyniki obliczeń symulacyjnych. Przedstawiono zasady i metody ograniczania i eliminacji drgań ferrorezonansowych i oscylacji punktu neutralnego sieci. Zagadnienia te przeanalizowano w aspekcie oceny możliwości stosowania skutecznej ochrony przeciwprzepięciowej izolacji urządzeń w sieciach średnich napięć za pomocą beziskiernikowych ograniczników przepięć z warystorami z tlenków metali.
EN
The ferroresonance phenomena have been described which occur in the medium voltage electrical networks, usually having in Poland an isolated neutral point. The results are presented of the ferroresonance research conducted in recent years in the real industrial networks and power station networks. Also the results of the simulation calculations are shown. Principles and methods are presented for reducing and elimination of the phenomena of ferroresonance and the oscillation of neutral point of the network. The results were analysed with a view to assess the possibility of applying the effective overvoltage protection of the equipment in the medium voltage network, using metal surge aresters.
PL
Omówiono ochronę przeciwprzepięciową w sieciach 6 kV w warunkach ferrorezonansowych, realizowaną za pomocą warystorowych ograniczników przepięć.
EN
The paper discusses protection against electric shock in 6 kV lines in ferroresonance condietions, realized using varistor surge protection devices.
PL
Opisano zastosowanie metody kontynuacji i bifurkacji do badania wpływu wartości wybranego parametru na stabilność pracy sieci.
EN
The paper describes application of continuation and bifurcation method for investigation of influence of selected parameter on network stability. |
PL
Przedstawiono opis probabilistycznego modelu prądów wywołujących fibrylację komór sercowych dla superpozycji dwóch prądów rażeniowych oraz analizę występującego zagrożenia porażeniowego.
EN
The paper presents description of probabilistic model of fibrillation currents at superposition of two shock currents and analysis ofshock risk that arises in such cases.
PL
Przedstawiono zagadnienie wpływu zjawisk ferrorezonansowych na jakość pracy sieci przemysłowej o napięciu 6 kV z izolowanym punktem neutralnym.
EN
The paper presents problem of influence of ferroresonance phenomena on operational quality of 6 kV industrial network with isolated neutral.
16
Content available remote Ochrona przeciwprzepięciowa i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych
PL
Przedstawiono ważniejsze wymagana ustanowione przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A ) w dokumencie "Zasady ochrony od pęknięć i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych". Dokument ten opracowano w Instytucie Energetyki przy współpracy specjalistów PSE S.A. w wyniku pracy badawczo-rozwojowej zrealizowanej w latach 2000-2001. Zasady stanowią aktualizację piątego wydania wskazówek wykonawczych "Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć" wydanych przez byłe Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej w 1976 r. Aktualizacja była konieczna w związku z ustanowieniem nowych norm PN-EN 60071-1 i PN-EN 60071-2 "Koordynacja izolacji" oraz z pracą równoległą systemów elektroenergetycznych Polski i krajów Europy Zachodniej, a także w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej.
EN
Major requirements approved by Polish Power Grid Co. (PSE S.A.) in the document "Rules of surge protection and insulation co-ordination in power networks" are given. The document was elaborated in Institute of Power in cooperation with PSE specialists as a result of research work in years 2000-20001. "Rules" are an updating of the 5th issue of the executive directions "Protection of power networks from overvoltages" issued by the former Ministry of Power and Nuclear Energy in 1976. Updating was necessary because of the approval of new standards PN-EN 60071-2 "insulation co-ordination", the parallel operation of power systems of Poland and Western Europe countries, as well as in connection with the accession of Poland to European Union.
PL
W przemysłowych sieciach średniego napięcia są instalowane baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej. Często są to baterie dzielone. Jako łączniki, w coraz szerszym zakresie są stosowane aparaty z próżniową techniką gaszenia łuku. Pomimo znanych zalet eksploatacyjnych tych łączników, w pewnych okolicznościach inicjują one znaczne przepięcia zagrażające izolacji urządzeń. Wykazały to badania, podczas których stwierdzono występowanie zapłonów późnych niepodtrzymywanych (NSDD), odskoków styków przy załączaniu oraz wielokrotne przerywanie prądu roboczego przy wyłączaniu. W referacie zaprezentowano wyniki badań wykonanych w sieci 6 kV i w warunkach laboratoryjnych. Przedstawiono wyniki obliczeń obciążeń energetycznych ograniczników przepięć przeznaczonych do ochrony baterii kondensatorów w takich warunkach przy zastosowaniu metod klasycznych i symulacyjnych.
PL
Przedstawiono niektóre problemy przepięć wewnętrznych występujące podczas w elektroenergetycznych sieciach przemysłowych i potrzeb własnych elektrowni.Podano ważniejsze wyniki badań tych przepięć i sposoby ich ograniczania.Badania wykonywano w warunkach rzeczywistych i laboratoryjnych.
EN
The author discusses some problems of interior overvoltages occuring during the use of 6kV motors in industrial power networks and the power plant auxiliaries .Major results of investigations of these overvoltages and methods of their reduction are quoted.The investigations were carried out by direct methods under real and laboratory conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.