Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 198

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  seeds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Oleje tłoczone na zimno dostarczają nie tylko nienasyconych kwasów tłuszczowych, ale także składników bioaktywnych, takich jak tokoferole, tokotrienole, fitosterole, karotenoidy, chlorofile, związki fenolowe, olejki eteryczne. Na rynku pojawiają się wciąż nowe oleje, dotąd nieznane konsumentom, a pochodzące z nietypowych surowców, m.in. oleje z nasion ziół czy pestek owoców. Oleje z pestek moreli czy nasion pietruszki i marchwi są bardzo dobrym źródłem kwasów jednonienasyconych (kwasu oleinowego oraz kwasu petroselinowego), pozostałe oleje dostarczają głównie kwasu linolowego. Olej z nasion papryki to bogate źródło karotenoidów (629-848 mg/kg), w tym β-karotenu (43-59 mg/kg). W oleju z pestek winogron znajdują się znaczne ilości fitosteroli roślinnych: od ok. 2600 do ok. 11 300 mg/kg. Tokoferole natomiast w znacznych ilościach występują w oleju z nasion papryki (266-1000 mg/kg), pokrzywy (662 mg/kg), pestek moreli (476-599 mg/kg) oraz nasion pietruszki (495 mg/kg). Niektóre z nich charakteryzują się wysoką zawartością γ-tokoferolu o silnych właściwościach przeciwutleniających, np. olej z nasion papryki (257-761 mg/kg), z pestek moreli (369-583 mg/kg) oraz z nasion pokrzywy (372 mg/kg). Wysoką zawartością tokotrienoli cechuje się natomiast olej z nasion marchwi, w którym zawartość tych związków wynosi ok. 238 mg/kg.
EN
Oils obtained only by mechanical methods provide not only unsaturated fatty acids, but also bioactive ingredients such as tocopherols, tocotrienols, phytosterols, carotenoids, chlorophylls, phenolic compounds, essential oils. Apart from oils that have an established market position, there are still new ones on the market, not known to consumers so far and coming from unusual raw materials, among others oils from herb seeds or fruit seeds. Oils from apricot kernels or parsley, and carrot seeds are a very good source of monounsaturated acids(oleic acid or petroselinic acid), the remaining ones provide mainly linoleic acid. Pepper seed oil is a rich source of carotenoids (629-848 mg/kg), including β-carotene (43-59 mg/kg). Grape seed oil contains significant amounts of plant phytosterols, ranging from 2,600 to 11,300 mg/kg. Tocopherols, on the other hand, are found in significant amounts in pepper seed oil (266-1000 mg/kg), nettle (662 mg/kg), apricot kernels (476-599 mg/kg) and parsley seeds (495 mg/kg). Some of them are characterized by a high content of γ-tocopherol with strong antioxidant properties, i.e. pepper seed oil (257-761 mg/kg), apricot kernel oil (369-583 mg/kg) and nettle seed oil (372 mg/kg). Carrot seed oil is characterized by a high content of tocotrienols,with the content of these compounds being approximately 238 mg/kg.
EN
Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) is a valuable medicinal and aromatic plant. The introduction of such an ecofriendly element as presowing seeds inoculation with phosphate mobilizing microbial biopreparation into the growing technology is especially important in the cultivation of this crop. It is connected with an extensive use of fennel in the production of medicines, including the remedies for children. Under the moisture deficiency conditions of the southern Steppe of Ukraine, the study on the effectiveness of phosphate mobilizing biopreparations depending on the impact of sowing dates is particularly relevant. Our field experiments were carried out in 2017–2019 in the Kherson region on the dark chestnut soils typical for the southern Steppe of Ukraine. Presowing seeds inoculation with biopreparations of phosphate mobilizing bacteria Albobakteryn and Polimiksobakteryn positively affected the indicators of fennel productivity and yield quality. Among the microbial preparations studied, a preference for Polimiksobakteryn was recorded. The research findings indicate a tendency to lower the quantitative and qualitative indicators of fennel seed yield from early to late sowing. The most favourable conditions for the productive processes of fennel plants and accumulation of essential oil were ensured by the interaction of seeds bacterization with the Polimiksobakteryn biopreparation and early spring sowing at the right soil tilth stage in the third ten-day period of March. In this variant, the yielding capacity was 1.41 t/ha, the weight of 1000 seeds reached 5.61 g, the essential oil content in the seeds amounted to 6.13% in dry matter, the relative yield of essential oil being 76.1 kg/ha. The introduction of microbial preparations of phosphate mobilizing bacteria into the technology of fennel cultivation is a promising environmentally friendly approach to improving the crop productivity.
3
Content available remote Wpływ wybranych parametrów ziaren na jakość wytłoczonego oleju
PL
Jakość oleju zależy od rodzaju surowca, klasy, sposobu jego uprawy, właściwości fizycznochemicznych ziarna oraz metody tłoczenia. Na podstawie danych literaturowych zestawiono parametry jakościowe ziarna rzepaku, słonecznika, lnianki, dyni, kukurydzy i sezamu w odniesieniu do wilgotności, włókna surowego, zanieczyszczenia, zawartości białka i tłuszczu oraz popiołu. Zaprezentowano parametry wyróżniające jakość oleju. Badania objęły zawartość fosforu, steroli i tokoferoli, liczbę nadtlenkową, kwasową i jodową oraz stabilność oksydacyjną w 110°C i wydajność tłoczenia na zimno i na gorąco. Wyznaczono współczynniki korelacji liniowej Pearsona między trafnością doboru ziaren a jakością oleju.
EN
Literature data from 2000-2017 (60 refs.) concerning the quality of oilseeds (content of moisture, crude fiber, protein, fat and ash) and chem. properties of the oils produced from them (peroxide no., acid no., iodine no., oxidative stability) as well as pressing method and the content of P, sterols and tocopherols were used to derive the Pearson correlation matrix, which combined selected parameters of seeds and oils. The content of sterols and tocopherols in oils was strongly correlated with the content of moisture, protein and fat in the seeds. Similarly, the content of P in oil was correlated with ash content in seeds.
EN
The subject of this paper is improvement in the growth and yield of three different types of legumes and rape in drought conditions by coating seeds with hydrolysed collagen from tanning waste. In addition, the impact of various additives in the seed shell on the growth of the plant was investigated. The encapsulation process of seeds was conducted on a disc granulator. A centrally placed seed was first coated with a layer of fungicides. The next layer was collagen hydrolysate, collagen hydrolysate with latex or a solution of yellow dextrin and polyvinyl alcohol. The outer layer was a mineral additive e.g. dolomite or kaolin. After the end of the encapsulation process on the disk granulator, all of the seeds tested were sown into soils. Seeds without coating were also sown as control seeds. Seedlings were maintained for 29 days with cultivation without irrigation. The length of the seedlings was analysed for all of the seeds sown. Higher seedling growth values were obtained for seeds coated with collagen hydrolysate in comparison with control seeds (without coating). The use of collagen hydrolysate gave slightly better results than in the case of a solution of dextrin with polyvinyl alcohol.
PL
Specyficzne właściwości pozyskanego z odpadów skórzanych hydrolizatu kolagenowego umożliwiły jego zastosowanie w procesie otoczkowania nasion roślin strączkowych oraz rzepaku w celu zmniejszenia ryzyka związanego z niewykiełkowaniem nasion podczas suszy, zwiększenia plonów oraz wskazanie nowego kierunku zagospodarowania odpadowych produktów branżowych. Proces otoczkowania poszczególnych nasion przeprowadzono w granulatorze talerzowym. Centralnie umieszczone nasiona najpierw pokryto warstwą fungicydów. Kolejną warstwą był hydrolizat kolagenu, hydrolizat kolagenu z lateksem lub roztwór żółtej dekstryny i alkoholu poliwinylowego. Zewnętrzną warstwę stanowił dodatek mineralny. Analizę chromatograficzną składu aminokwasów przeprowadzono dla preparatu kolagenowego oraz dla losowo wybranych ziaren po otoczkowaniu. Po procesach powlekania nasiona wysiano do gleby uniwersalnej. Analizowano długość siewek dla zasianych nasion w okresie 29 dni bez dostępu wody. Wyższe wartości wzrostu siewek uzyskano dla nasion pokrytych hydrolizatem kolagenu w porównaniu z nasionami kontrolnymi tj. bez powłoki oraz w przypadku otoczek z roztworem dekstryny i z polialkoholem winylowym.
PL
Wytwarzanie bezpiecznej i wysokiej jakości żywności w sposób chroniący środowisko naturalne związane jest obecnie z wykorzystaniem w uprawach rolniczych biostymulatorów. W praktyce trudno jest zapewnić skuteczną ochronę roślin przed różnego rodzaju czynnikami abiotycznymi. Dodatkowo w nowoczesnym rolnictwie dąży się do ograniczenia stosowania nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, na rzecz preparatów pochodzenia naturalnego. W uprawach soi bardzo duże zagrożenie stanowią bakterie oraz grzyby, których występowanie uzależnione jest nie tylko od warunków atmosferycznych, odporności odmian ale także od niektórych zabiegów agrotechnicznych. W związku z tym na wyzwania i problemy w uprawie soi mogą odpowiadać regulatory wzrostu i rozwoju roślin. W dostępnej literaturze niewiele jest informacji dotyczących wpływu stosowania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin na stan mikrobiologiczny nasion. Dlatego celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu naturalnego biostymulatora, opartego na ekstrakcie z wodorostów i wolnych aminokwasach, na zasiedlenie nasion soi przez drobnoustroje. Jakość mikrobiologiczna nasion jest niezmiernie ważna dla przemysłowego ich wykorzystania. W artykule przedstawiono również wyniki identyfikacji dominujących bakterii i grzybów występujących na nasionach soi Glycine max (L.) Merr. Badania polowe przeprowadzono w latach 2014-2016. W okresie wegetacji zastosowano biostymulator oparty na ekstrakcie z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) i aminokwasach pochodzenia roślinnego (alanina, glicyna, seryna, walina, arginina, cysteina, hydroksyprolina, lizyna, metionina, fenyloalanina, tyrozyna, prolina, treonina, i inne). Biostymulator stosowano w czterech kombinacjach: jednokrotne opryskiwanie w stężeniu 0,1% i 0,2% w fazie BBCH 13-15 i dwukrotne opryskiwanie w fazach BBCH 13-15 i BBCH 61 a otrzymane wyniki porównywano z obiektem kontrolnym, w którym do opryskiwania roślin stosowano czystą wodę. Przeprowadzone badania dowiodły, że aplikacja naturalnego biostymulatora, ograniczyła liczebność drobnoustrojów na nasionach soi. Stwierdzono, iż liczba bakterii oraz grzybów zasiedlających nasiona soi uległa redukcji w stosunku do obiektu kontrolnego w zależności od liczby aplikacji oraz stężenia zastosowanego w uprawie biostymulatora. W zasiedleniu nasion przez drobnoustroje przeważały bakterie – 86%, natomiast tylko 14% stanowiły grzyby. Spośród zidentyfikowanych bakterii dominującym był rodzaj Bacillus, wśród grzybów natomiast Aspergillus sp. oraz Penicillium ssp. Jak wynika z przeprowadzonych badań, aplikacja biostymulatora ograniczyła liczebność drobnoustrojów. W związku z powyższym nasuwa się wniosek, iż wnikliwa obserwacja roślin i znajomość drobnoustrojów, które je zasiedlają pozwalają na odpowiednio wczesne reagowanie i ochronę roślin poprzez stosowanie m.in. biostymulatorów.
EN
The production of safe and high quality food in a way that protects the natural environment is now associated with the use of biostimulants in agricultural crops. In practice, it is difficult to ensure effective protection of plants against various types of abiotic factors. In addition, modern agriculture strives to reduce the use of mineral fertilizers and chemical plant protection products for natural products. In soya cultivation, bacterial and fungal pathogens are extremely dangerous, their occurrence depends not only on weather conditions, resistance of varieties but also on some agrotechnical treatments. Therefore, regulators of plant growth and development may respond to the challenges and problems in soybeans cultivation. In the available literature, there is few information on the impact of the use of regulators of plant growth and development on the microbiological state of seeds. Therefore, the aim of this study was to investigate the influence of a natural biostimulant, based on the extract from seaweed and free amino acids, on the colonization of soybeans by microorganisms. The microbiological quality of seeds is extremely important for their industrial use. The article also presents the results of identification of dominant bacteria and fungi occurring on the soybean seeds Glycine max (L.) Merr. Field experiments were conducted in the years 2014-2016. During the growing season a biostimulant based on the extract of brown algae (Ascophyllum nodosum) and amino acids of plant origin (alanine, glycine, serine, valine, arginine, cysteine, hydroxyproline, lysine, methionine, phenylalanine, tyrosine, proline, threonine, and others) was used. The biostimulant was used in four combinations: single spraying at a concentration of 0.1% and 0.2% in the phase BBCH 13-15 and twice spraying in phases BBCH 13-15 and BBCH 61 and the obtained results were compared with a control combination in which to spray plants only water was used. The conducted research proved that the application of a natural biostimulant reduced the number of microorganisms on soybeans. It was found that the number of bacteria and fungi colonizing soybeans was reduced compared to the control depending on the number of applications and the concentration of biostimulant used in the cultivation. In microbial seeding, bacteria predominated – 86%, while only 14% were fungi. Among the identified bacteria, the dominant type was Bacillus, among the fungi Aspergillus sp. and Penicillium ssp. The results obtained from the conducted research, the biostimulant application limited the number of microorganisms. In connection with the above, the conclusion is that thorough observation of plants and knowledge of microorganisms that inhabit them allowed for early response and protection of plants through the use of, among others, biostimulants.
6
Content available remote Wpływ mikrofal 2,45 GHz na wzrost rzeżuchy siewnej (Lepidium sativum L.)
PL
Stosowanie metod fizycznych w rolnictwie, w odniesieniu do materiału roślinnego, może być uzupełnieniem agrotechniki wymagającej stosowania zabiegów chemicznych. W pracy badano wpływ promieniowania mikrofalowego o częstotliwości 2,45 GHz na kiełkowanie i wzrost rzeżuchy siewnej (Lepidium sativum L.). Wykazano istotny wpływ mikrofal na długość siewki rzeżuchy.
EN
The use of physical methods in agriculture, in relation to plant material, may be a complement to agrotechnics requiring the use of chemical treatments. The study investigated the influence of microwave radiation at the frequency 2.45 GHz on the germination and growth of cress (Lepidium sativum L.). A significant influence of microwaves on the length of a cress seedling was demonstrated.
EN
This work aims to review the existing theoretical literature and experiments on plant species colonising gaps after soil disturbance. It attempts to evaluate the various mechanisms by which plants regenerate among the soil openings within the Mediterranean temporary ponds. Intensity and frequency of disturbances are key factors in the response of communities. Knowing the specificity of plant strategies and the species assembly process is important for a better understanding of the impact of soil disturbance on the structure of temporary ponds community, and their mechanisms of resilience. Under the scope of these mechanisms, we will assess the contribution of seed bank by regrowth of buried seeds, vegetative propagules growth via clonal propagation and dispersion of propagules. Soil disturbance has a biotic effect on competition giving a chance to competitively inferior species.
PL
Przedstawiona praca miała na celu przegląd teoretycznych i eksperymentalnych badań nad gatunkami roślin, które kolonizują puste miejsca pozostałe po uszkodzeniach gleby. Podjęto próbę oceny różnych mechanizmów, które prowadzą do regeneracji roślinności w lukach powstających w okresowych stawach rejonu Morza Śródziemnego. Intensywność i częstość uszkodzeń są kluczowymi czynnikami w odniesieniu do reakcji zespołów roślinnych. Znajomość specyfiki strategii roślin i procesów tworzenia zespołów ma znaczenie dla lepszego zrozumienia wpływu uszkodzeń gleby na strukturę zespołów i ich mechanizmy odpornościowe. W ramach tych mechanizmów oceniono udział banku nasion poprzez kiełkowanie zachowanych nasion, rolę propagul (diaspor) wegetatywnych przez rozmnażanie klonalne i dyspersję propagul. Uszkodzenia gleby stwarzają szansę gatunkom o słabszym potencjale konkurencyjnym.
EN
This paper investigates the productivity of the switchgrass seeds (Panicum virgatum L.) in close interaction with the agroecological conditions of the vegetation period. An impact has been established of the storage period on the indicator of the laboratory germination power of the seeds, which has been obtained under different soil conditions. In the future a highquality seed material of the switchgrass can provide better conditions for the growth and development of plants in the initial stages of organogenesis.
PL
W pracy zbadano produktywność nasion prosa rózgowego (Panicum virgatum L.) w ścisłym powiązaniu z warunkami rolno-ekologicznymi okresu wegetacji. Ustalono wpływ okresu przechowywania na wskaźnik zdolności kiełkowania nasion przez laboratorium, uzyskany w różnych warunkach glebowych. W przyszłości wysokiej jakości materiał może zapewnić lepsze warunki wzrostu i rozwoju roślin w początkowych etapach organogenezy.
EN
Biodiesel has become more attractive material for its properties such as biodegradability, renewability and very low toxicity of its combustion products. A higher quality of this fuel is essential in its potential commercialization. Analytical methods used in biodiesel analysis are constantly refined. The most popular analytical techniques include chromatography and molecular spectroscopy. The ATR-FTIR spectroscopy is one of the most important methods of spectroscopy. This paper presents the results of studies on selected oils of natural origin using ATR-FTIR infrared absorption spectroscopy. Three types of oils from pumpkin seeds and winter rapeseed were analysed. The main fatty acids were also determined in all the samples.
PL
Biodiesel staje się coraz bardziej atrakcyjnym materiałem ze względu na swoje właściwości takie jak: biodegradowalność, odnawialność oraz bardzo niską toksyczność produktów powstających z jego spalania. Jakość tego paliwa ma również docelowo zasadnicze znaczenie w jego potencjalnej komercjalizacji. Metody analityczne używane w badaniach biodiesla są cały czas udoskonalane. Do najpopularniejszych technik analitycznych zaliczyć należy chromatografię oraz metody spektroskopii molekularnej, a wśród nich spektroskopię w podczerwieni ATR-FTIR. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni ATR-FTIR wybranych do badań olejów pochodzenia naturalnego, tj. z nasion dyni oraz rzepaku ozimego. We wszystkich próbkach oznaczono także zawartość głównych kwasów tłuszczowych.
10
EN
The process of adapting a screen separator to seeds of a given species and variety requires a corresponding set of replaceable screens. Screen replacement is a time-consuming process. Screens are often selected from the available size range, therefore, cleaning and separation processes are not always optimized. This study proposes a design concept of a new device for cleaning and separating seeds, which features a conical bar screen that rotates around its own axis. The screen has grooves whose width is smallest at the beginning of the screen and increases along the screen surface. Seeds can be sorted into various size fractions by changing the position of collecting buckets under the screen. The functional parameters of the separating device were designed based on a review of publications describing the size of the most popular agricultural seeds. The basic geometrical relationships in the proposed conical bar screen were described. The geometrical parameters of the screen were selected on the assumption that the radius at which bars are fixed to the screen can range from 200 mm to 400 mm and that bar diameter can range from 5 mm to 10 mm. Two variants of the device were proposed as a replacement for one universal separating screen. The first variant will be used to sort small seeds, including seeds of small-seeded legumes, seeds of major cereal species and medium-sized seeds with dimensions similar to cereal seeds, whereas the second variant will be applied to separate large seeds, including seeds of large-seeded legumes and plumper seeds from the medium-size fraction. The width of grooves at the beginning and end of the screen should equal 1 mm and 5 mm in the first variant and 2.5 mm and 13 mm in the second variant, respectively.
PL
W artykule przedstawiono propozycję trzech metod matematycznego modelowania kształtu nasion lnu z wykorzystaniem krzywych parametrycznych, krzywych Béziera i krzywych przekrojów poprzecznych. W metodzie 1 matematycznego opisu kształtu nasion lnu zastosowano równania parametryczne bryły z ostrym wierzchołkiem. W metodzie 2 zastosowano równania parametryczne bryły z łukowym wierzchołkiem. W metodzie 3 zastosowano równania parametryczne krzywych Béziera i krzywych przekrojów poprzecznych. Wybrane do modelowania nasiona sfotografowano w płaszczyźnie XZ aparatem Panasonic LUMIX DMC-TZ3. Miarą oceny była na ustalonej wysokości w płaszczyźnie XZ maksymalna różnica odległości między krawędzią nasiona a krawędzią modelu. Metoda z wykorzystaniem krzywych Béziera i krzywych przekrojów poprzecznych może być stosowana do matematycznego modelowania kształtu nasion lnu.
EN
The article presents of three methods of mathematical modeling of the shape of flax seed with the use of parametric curves, Bezier curves and curves of cross sections. In the method 1 mathematical description of the shape of the flax seed used parametric equations with a sharp apex. In method 2 uses parametric equations topped with an arched apex. The method 3 uses parametric equations of curves and Bezier curves of cross sections. Selected to modeling seeds photographed in the XZ plane Panasonic LUMIX DMC-TZ3 camera. Measure of assessment at a fixed height in plane XZ is maximum difference in distance between the edge of the seed and the edge of the model. Method using Bézier curves and cross-sections can be used for mathematical modeling of the shape of the flax seeds.
EN
In the experimental trial the influence of the aqueous extracts on the germination capacity and surface contamination of the seeds of Brassica oleracea L. white cabbage, ‘Stonehead’ variety was assessed. The extracts in the form of macerate, infusion and decoction were prepared with the use of different morphological parts of 40 plants species. The results obtained allowed to indicate the plants the extracts of which both stimulated the germination of the seeds and limited their surface contamination with microorganisms. Additionally, the information which manner of obtaining the extracts stimulated the viability and health of analyzed seeds most effectively was received. Among applied extracts the germination capacity of cabbage seeds was stimulated the most effectively by preparations of Juniperus communis fruit (+20,67%), Verbascum thapsiforme flowers (+20,48%), and green parts of Artemisia absinthium (+19,61%). In turn, the healthiness of the cabbage seeds provided the greatest degree by treatment all forms of extracts (macerate, infusion, decoction) of Carum carvi fruit (-78,14%), roots of Archangelica officinalis (-72,48%) and Salix alba and S. purpurea bark (-69,03%). The germination of seeds was stimulated by the extracts in the form of infusions, whereas the microorganisms colonization was limited by macerates.
PL
W doświadczeniu oceniano wpływ działania wyciągów wodnych na zdolność kiełkowania oraz kontaminację powierzchniową nasion kapusty białej Brassica oleracea L. odmiany ‘Kamienna głowa’. Wyciągi w postaci maceratów, naparów i wywarów wykonano z różnych części morfologicznych 40 gatunków roślin. Uzyskane wyniki badań przyczyniły się do wskazania roślin, z których wyciągi działały zarówno stymulująco na kiełkowanie nasion jak i ich zdrowotność. Dodatkowo uzyskano informację, który ze sposobów pozyskiwania wyciągów najsilniej stymulował zdolność kiełkowania i zdrowotność badanych nasion. Spośród zastosowanych wyciągów zdolność kiełkowania nasion kapusty najkorzystniej stymulowały preparaty z owoców Juniperus communis (+20,67%), z kwiatów Verbascum thapsiforme (+20,48%), oraz z części zielonych Artemisia absinthium (+19,61%). Z kolei zdrowotność nasion kapusty w największym stopniu zapewniało zaprawianie nasion każdą z wykorzystanych form wyciągów (macerat, napar, wywar) z owoców Carum carvi (-78,14%), korzeni Archangelica officinalis (-72,48%) oraz kory Salix alba i S. purpurea (-69,03%). Kiełkowanie nasion stymulowały wyciągi w formie naparów, natomiast zasiedlenie drobnoustrojami ograniczały maceraty.
EN
Palynological and archaeobotanical investigations were carried out on a large settlement complex of the Wielbark culture dated to the late Roman and early Migration periods, situated near the village Ulów in the Middle Roztocze, SE Poland. Pollen diagrams which covered the Subboreal and Subatlantic periods revealed the development of forests with European hornbeam Carpinus betulus, lime Tilia sp., oak Quercus sp. and common beech Fagus sylvatica in the Subboreal and the spread of silver fir Abies alba in the Subatlantic phase. Pollen spectra from both periods provided the evidence of cereal cultivation and animal grazing in the neighbourhood of the settlement. The analysis of daub coming from the Wielbark culture features documented the predominance of common barley Hordeum vulgare and common millet Panicum miliaceum among the cereals and probably lesser significance of wheat, emmer Triticum dicoccon or einkorn T. monococcum. Charcoal assemblages were examined from the settlement and from the cemetery. Taking into account the number of charcoal fragments, Quercus sp. was the most abundant taxon, followed by Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Scots pine Pinus sylvestris, and birch Betula sp. Other taxa were only occasionally found. The taxonomic lists were very similar in the settlement and the cemetery, but there was a discrepancy between the predominating taxa since birch was the most frequent at the cemetery and oak in the settlement.
EN
The essence of the seed preparation process is the treatment of seed to protect plants against soil pathogens or seed-borne pathogens, as well as against pests attacking plants. Seed fertilizers are mineral fertilizers containing nutrients that, when applied to seed during seed preparation, become readily available to the developing root system during germination and initial plant growth. The purpose of this work was to evaluate the effect of Dr Green Prime seed fertilizer on energy and germination ability of wheat. Within the work wheat seeds in 5 variants were analysed, e.g., with the application of Dr Green Prime seed fertilizer, seed dressing A and fungicide A. The most kernels have germinated in the variant that has been treated with seed dressing A and Dr Green Prime. Only a small level of mould infestation or absence of the infestation was observed for seeds treated with seed dressing A. Aside from germination energy, ability and the level of infestation with moulds, the cotyledons and roots were weighed 12 days after the start experiment. The greatest mass of cotyledons and roots was observed for treatment with seed dressing A and Dr Green Prime 5.5 and 1.7 g, respectively.
EN
The objective of the paper was to investigate the moisture change ability of bean, broad bean, pea, lupine, radish, beetroot, winter wheat, maize, cucumber, pumpkin and sunflower seeds. Seeds absorbed water in the system for measurement of the water absorption kinetics with the capillary and weighting method. The research results were presented in the form of plots of the relation of kinetics of the moisture change of seeds in the time for the first and second stage of the process which precedes germination. Moreover, the water content in seeds for the time of the end of the second stage of water absorption was determined and the maximum water absorption speed coefficient and the time of its obtaining was calculated. The water content for the end of the 2nd stage of its collection was the highest for seeds which include a hard caryopsis and for broad bean plant seeds. The maximum water absorption speed coefficient was the highest for seeds with low initial moisture - radish, beetroot, cucumber and pumpkin. The measurement of the water absorption speed with the use of the capillary and weighting method enabled investigation of seeds with a varied size, construction of a seed coat and chemical composition for a long period of time to the moment seedlings were obtained.
PL
Celem pracy było badanie zdolności zmiany wilgotności przez nasiona fasoli, bobu, grochu siewnego, łubinu żółtego, rzodkiewki, buraka ćwikłowego, pszenicy ozimej, pszenżyta, kukurydzy, ogórka, dyni i słonecznika. Nasiona pobierały wodę w układzie do pomiaru kinetyki pobierania wody metodą kapilarno-wagową. Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów zależności kinetyki zmiany wilgotności nasion w czasie dla pierwszej i drugiej fazy procesu poprzedzającej kiełkowanie. Wyznaczono również zawartość wody w nasionach dla czasu końca drugiego etapu pobierania wody oraz maksymalny współczynnik szybkości pobierania wody i czas jego uzyskania. Zawartość wody dla czasu końca II etapu jej pobierania była najwyższa dla nasion zawierających twardą okrywę nasienną oraz dla nasion roślin bobowatych. Maksymalny współczynnik szybkości pobierania wody był najwyższy dla nasion o niskiej wilgotności początkowej - rzodkiewki, buraka, ogórka i dyni. Pomiar szybkości pobierania wody przy wykorzystaniu metody kapilarno-wagowej umożliwił badanie nasion o różnej wielkości, budowie okrywy nasiennej i składzie chemicznym przez długi okres czasu, aż do momentu uzyskania siewek.
EN
The objective of the research was assessment of the sowing quality of radish seeds with the sowing unit of "MAX PNEUAMTIC” S 156 pneumatic seeder. Tests were carried out on the original laboratory stand. They proved that at the assumed range of the working speed within 2.5 to 4.0 km·h-1 and rotations of the sowing disc between 23 and 37 rot·min-1, the most favourable results concerning precision of seeds spacing in a row were obtained at the speed between 2.5 and 3.0 km·h-1. The increase of the speed above 3.0 km·h-1 caused deterioration of the seeds sowing quality through statistically significant reduction of the single sowing participation and the increase of the empty sowings participation.
PL
Celem badań była ocena jakości siewu nasion rzodkiewki sekcją wysiewającą siewnika „MAX PNEUAMTIC” S 156 z pneumatycznym (podciśnieniowym) systemem wysiewu. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym własnej konstrukcji. Wykazały one, że przy przyję- tym do badań zakresie prędkości roboczej od 2,5 do 4,0 km·h-1 i obrotach tarczy wysiewającej od 23 do 37 obr·min-1 , najkorzystniejsze wyniki dotyczące dokładności rozmieszczenia nasion w rzędzie uzyskano przy prędkości w zakresie od 2,5 do 3,0 km·h-1 . Wzrost prędkości powyżej 3,0 km·h-1 wpływał na pogorszenie jakości siewu nasion poprzez istotne statystycznie obniżenie udziału wysiewów pojedynczych oraz wzrost udziału przepustów.
EN
The objective of the paper was to determine the impact of the value of the oil pressing pressure with the cold pressing method in a screw press on the pressing course and performance. Varied values of pressure were obtained through the use of three replaceable attachments of the pressing unit with a varied diameter of the outlet conduit (ф1=2 mm, ф2=4 mm and ф3=6 mm). The soya oil pressing process perfor-mance was determined in relation to the applied attachment and the soya cultivar. Seeds of 7 Polish non-genetically modified soya cultivars constituted research material. It was proved that both variable pressure values and the used soya cultivars have impact on the pressing performance. Based on the analysis of the obtained research results it was proved that varied technical parameters and soya cultivars influence both the process performance and the remaining parameters and pressing conditions.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zmiennych wartości ciśnienia wytłaczania oleju metodą tłoczenia na zimno w prasie ślimakowej na przebieg i wydajność tłoczenia. Zróżnicowane wartości ciśnienia uzyskiwano poprzez zastosowanie trzech wymiennych końcówek zespołu tłoczącego o różnej średnicy kanału wylotowego (ф1=2 mm, ф2=4 mm i ф3=6 mm). Określano wydajność procesu tłoczenia oleju sojowego w zależności od zastosowanej końcówki oraz odmiany soi. Materiałem do badań były nasiona 7 polskich odmian soi niemodyfikowanej genetycznie. Wykazano, iż wpływ na efektywność wytłaczania mają zarówno zmienne wartości ciśnienia jak i wykorzystane odmiany soi. W oparciu o analizę uzyskanych wyników badań potwierdzono, iż zróżnicowane parametry techniczne i odmiany soi mają wpływ zarówno na wydajność tego procesu, jak i jego pozostałe parametry i warunki tłoczenia.
EN
The objective of the paper was to show various options of using by author an automated stand with computer image analysis for control of plant germination on the example of cauliflower Brassica oleracea L. 'Pionier" variety. The developed system consisted of a mobile platform equipped with the acquisition and image processing system based on Raspberry PL processor. Germination of cauliflower seeds was the object of observation, which in one case were sown to soil after dressing them with plant extracts (sweet flag Acorus calamus L., great burdock roots Arctium lappa L.). In the other case, undressed seeds were sown in the place of previous application of the abovementioned extracts. The use of a robot for monitoring plant germination enabled the automated analysis of the investigated material with higher frequency than it has been possible so far. Simultaneously, higher germination was reported when seeds were treated with macerates and extracts from great burdock roots.
PL
Celem pracy było wykazanie możliwości zastosowania opracowanego przez autorów zautomatyzowanego stanowiska wykorzystującego metody komputerowej analizy obrazu do monitorowana procesu wschodów roślin na przykładzie kalafiora Brassica oleracea L. odmiany ‘Pionier'. Opracowany układ składał się z mobilnej platformy wyposażonej system akwizycji i przetwarzania obrazu oparty na procesorze Raspberry PI. Obiektem obserwowanym były wschody nasion kalafiora, które w jednym przypadku wysiano do gleby po zaprawieniu ich wyciągami z roślin (korzeni tataraku zwyczajnego Acorus calamus L., korzeni łopianu większego Arctium lappa L.), natomiast w drugim wysiewano nasiona niezaprawiane w miejscu wcześniejszej aplikacji w/w ekstraktów. Zastosowanie robota do monitorowania wschodów roślin pozwoliło na zautomatyzowaną analizę badanego materia- łu z dużo większą częstotliwością niż było to możliwe do tej pory. Jednocześnie stwierdzono wyższe wschody, gdy nasiona traktowano maceratami i naparami z korzeni łopianu większego.
PL
Prozdrowotne oddziaływanie orzechów, pestek i nasion zostało udowodnione w licznych publikacjach naukowych. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnych właściwości pestek, nasion i orzechów. Aby zrealizować postawiony cel, posłużono się metodą ankiety bezpośredniej, a narzędziem badawczym był kwestionariusz o zróżnicowanej strukturze. Pytania dotyczyły między innymi korzystnego oraz niekorzystnego wpływu orzechów, pestek i nasion na organizm, pochodzenia, dostępności i częstotliwości ich spożywania. Badaniem objęto łącznie 304 osoby. Uzyskane wyniki wskazały na niski poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnego wpływu spożywania pestek, nasion i orzechów na organizm. Nieco ponad 30% badanych wykazało znajomość zagrożeń zdrowotnych związanych z ich spożywaniem.
EN
Pro-health impact of nuts and seeds has been proven in numerous scientific publications. The aim of the study was to assess the level of knowledge of a selected group of consumers on the impact of seeds and nuts on the human body. To achieve this objective, a direct survey along with a diversely structured questionnaire tool were used as a research method. Questions concerned, among other, the beneficial and adverse effects of nuts and seeds on human body, their origin and availability as well as the frequency of their consumption. The study included a total of 304 people. The results indicated a low level of knowledge among the selected group of consumers with regard to the pro-health impact of seeds and on human organism. Slightly more than 30% of the respondents showed knowledge of the health risks associated with their consumption .
EN
Perennial ryegrass is one of the most valuable pasture grasses. The species is recommended for sodding various types of land in Poland due to its fast growth and the ability to produce large numbers of vegetative shoots. Seedling emergence and biomass yield are largely determined by seed quality. This study analyzes the correlations between the basic physical properties of seeds of perennial ryegrass cv. Maja and their germination capacity. The basic dimensions (length, width and thickness) and mass of each of the 150 seeds were determined, and their arithmetic mean diameter, geometric mean diameter, aspect ratio, sphericity index and density were calculated. The seeds were germinated for 14 days, and the results were recorded daily, which enabled to determine germination time for each seed. The relationships between the evaluated parameters were determined by the Student’s t-test for independent samples and correlation analysis. The analyzed physical properties of seeds had no significant effect on the germination rate index. Germinated and non-germinated seeds differed significantly in width, length and arithmetic mean diameter, but they should not be sorted based on their plumpness to improve the quality of seed material because it could lead to a high loss of viable seeds.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.