Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gaussian noise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The copy-move forgery detection (CMFD) begins with the preprocessing until the image is ready to process. Then, the image features are extracted using a feature-transform-based extraction called the scale-invariant feature transform (SIFT). The last step is features matching using Generalized 2 Nearest-Neighbor (G2NN) method with threshold values variation. The problem is what is the optimal threshold value and number of keypoints so that copy-move detection has the highest accuracy. The optimal threshold value and number of keypoints had determined so that the detection n has the highest accuracy. The research was carried out on images without noise and with Gaussian noise.
EN
A measurement of static characteristics of nonlinear devices can be performed using a sigma undersampling. When the input signal of nonlinear element is sinusoidal, its output signal is deformed and contains an infinite series of harmonics. An algorithm of digital processing of the output signal enabling a reduction of errors is described. A dependence of the errors of the measurement on the parameters of the undersampling was analyzed for 2 typical nonlinear elements.
PL
Pomiar charakterystyk statycznych elementu nieliniowego można przeprowadzić wykorzystując podpróbkowanie Σ. W przypadku, gdy na wejście elementu nieliniowego jest podany sygnał sinusoidalny, jego sygnał wyjściowy jest odkształcony. Przedstawiono algorytm cyfrowego przetwarzania sygnałów, umożliwiający redukcję błędów pomiarowych. Przeanalizowano zależność błędów pomiaru charakterystyki elementu nieliniowego od krotności podpróbkowania, liczby próbek oraz błędów częstotliwości na przykładzie 2 typowych układów nieliniowych.
EN
New algorithm of the measurement of periodical signals, utilizing the sigma undersampling and a method of a compensation of the errors arising from frequency fluctuations basing on Σ - Δ undersampling are presented. Characteristics of FIR filters realizing this algorithm are calculated. An analysis of the dependence of the errors on the undersampling factor, the number of the samples per period, a power of the noise and fluctuations of the frequency is performed for typical periodical signals.
PL
Zaprezentowano nowy algorytm pomiaru sygnałów okresowych, wykorzystujący podpróbkowanie Σ oraz metodę kompensacji błędów pomiarowych, spowodowanych przez wahania częstotliwości za pomocą podpróbkowania Σ - Δ. Wyznaczono charakterystyki filtrów cyfrowych, realizujących ten algorytm. Przeanalizowano zależność błędów pomiarowych od krotności podpróbkowania, liczby próbek, błędów częstotliwości oraz mocy zakłóceń na przykładzie typowych przebiegów okresowych.
4
Content available remote Effect of Disturbances on Sigma Undersampling of Periodical Signals
EN
A method of measurements of periodical signals, applying Σ undersampling is presented. An algorithm of signal processing, enabling a reduction of errors is proposed. A discussion of errors, caused by fluctuations of sampling and signal’s frequencies and a noise of a detector is performed. A dependence of these errors on a number of samples per period, an undersampling factor and a relation between sampling and signal's frequencies for the triangle signal was considered.
PL
Zaprezentowano metodę pomiaru sygnałów okresowych wykorzystującą podpróbkowanie Σ. Przedstawiono algorytm przetwarzania sygnałów, umożliwiający redukcję błędów pomiarowych, spowodowanych przez wahania częstotliwości próbkowania i mierzonego sygnału oraz szumy odbiornika. Na przykładzie przebiegu trójkątnego przeanalizowano zależność błędów metody od współczynnika podpróbkowania, liczby próbek w okresie sygnału, mocy szumów oraz wahań częstotliwości.
5
Content available remote A multiple-point estimator of sinusoidal signal power and its errors
EN
The subject of research is a point estimator of the sinusoidal signal power calculated on the basis of signal samples. The errors of the estimator have been determined. It has been shown that appropriate setting of the signal parameters may lead to bringing the errors of an estimator to zero. A model of an estimator error that takes into account the influence of signal parameters and its processing parameters and the influence of Gaussian noise, has been developed.
PL
Przedmiotem badań jest punktowy estymator mocy sygnału sinusoidalnego obliczany na podstawie próbek sygnału. Wyznaczono błędy estymatora. Pokazano, że odpowiednie ustawienie parametrów sygnału może skutkować sprowadzeniem błędów estymatora do zera. Opracowano model błędu estymatora uwzględniający wpływ parametrów sygnału i parametrów jego przetwarzania oraz wpływ szumu Gaussa.
6
Content available Filtration of digital signals using wavelets
EN
The article constitutes a set of research referring to the removal of the noise of Gaussian distribution of signal using wavelet analysis. The thesis has been launched of presentation of existing analysis algorithms, starting of discrete transform related to Mallat’s algorithm, and ending with the selected methods on inverse wavelet transform. The task was carried out by using the simulation scripts of package Wavelet Toolbox in MATLAB. The studies of using on-line filtering algorithms has been undergone. The delay value, which was implemented by the various filtration methods, was determined through simulations. The inclusion of the comparison of results allows to evaluate the quality of filtration.
EN
The article presents an algorithm for digital image processing of astronomical objects in order to effectively determine the position of these objects. The proposed method has been optimized due to its effectiveness of removing noise and distortion caused by atmospheric turbulence and imperfections in long exposure photography of astronomical objects. This solution is ready for implementation in a system for automatic identification of stars in the recorded images. Such a system is designed for GoTo circuits at telescope’s drives, which can automatically point a telescope to astronomical objects. The method was verified by simulation in MATLAB program on real images of astronomical objects.
EN
The paper shows Monte Carlo simulations of the Ising model on a square lattice with no external magnetic field. In particular, the uncertainty of the spin coupling interactions in the Ising model has been considered. The influence on the phase transition of the Gaussian noise in the spin coupling values has been demonstrated.
PL
W artykule przedstawiono symulacje Monte Carlo modelu Isinga na sieci kwadratowej przy braku zewnętrznego pola magnetycznego. W szczególności rozważono niepewność wartości energii sprzężenia oddziałujących spinów w modelu Isinga. Zademonstrowano wpływ na przejście fazowe obecności szumu gaussowskiego w wartościach stałej sprzężenia oddziałujących spinów.
EN
In this paper, a novel approach to the problem of noise removal in color images is presented. The proposed filtering design is a modification of the bilateral denoising scheme, which takes into account the similarity of color pixels and their spatial distance. However, instead of direct calculation of the dissimilarity measure, the cost of a connection through a digital path joining the center of the filtering window with the remaining pixels is determined. The filter output, like in the standard bilateral filter, is calculated as a weighted average of the pixels surrounding the central pixel and the weights are functions of the minimal connection costs. Experimental results prove that the introduced design yields significantly better results than the standard bilateral filter in case of color images contaminated by strong mixed Gaussian and impulsive noise.
PL
W niniejszej pracy zostało zaprezentowane nowatorskie podejście do problemu redukcji szumów w barwnych obrazach cyfrowych. Proponowany model filtracji jest modyfikacją filtru dwuczłonowego, który uwzględnia podobieństwo barwnych pikseli oraz ich odległości w dziedzinie obrazu, jednakże zamiast bezpośredniego obliczania miary podobieństwa, ustalany jest koszt połączenia środka okna filtracji z pozostałymi pikselami za pomocą cyfrowej ścieżki. Wynik filtracji, podobnie jak w przypadku standardowego filtru dwuczłonowego, jest obliczany jako średnia ważona pikseli wokół piksela centralnego, a wagi są funkcjami minimalnych kosztów połączeń. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń dowodzą, że w przypadku barwnych obrazów zaszumionych mieszaniną szumu gaussowskiego i impulsowego o dużej intensywności, wprowadzona modyfikacja daje znacznie lepsze rezultaty niż standardowy filtr dwuczłonowy.
EN
A new efficient spatio-temporal filtering technique for off-line video enhancement was presented in this paper. The new approach is based on digital paths concepts [16, 17] in three dimensional space. The digital paths can explore image structures in spatial as well as temporal coordinates from subsequent frames. Presented technique copes with different video artifacts such as Gaussian, impulsive and grain noise and still preserves and even enhances edges.
PL
Artykuł przedstawia nową, efektywną metodę filtracji barwnych sekwencji wideo. Zaproponowany algorytm wykorzystuje ideę ścieżek cyfrowych w trójwymiarowej przestrzeni. Ścieżki cyfrowe eksplorują struktury obrazu zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, co zapewnia doskonałe zachowanie detali obrazu oraz zapobiega powstawaniu artefaktów związanych z uśrednianiem ruchomych obiektów pomiędzy kolejnymi klatkami. Zaprezentowana technika skutecznie usuwa szum gaussowski, impulsowy oraz artefakty kompresji, zachowując, a nawet poprawiając krawędzie w obrazie.
11
Content available remote Statistic characteristics of BFSK signal in the presence of Gaussian noise
EN
In this paper we will consider the system for noncoherent demodulation of BFSK signal in the presence of Gaussian noise. We will derive the probability density function of BFSK receiver output signal and the joint probability density function of the output signal and its derivative in order to view the influence of the Gaussian noise and fading on the performances of the BFSK system.
PL
W artykule tym rozważa się system dla niekoherentnej demodulacji sygnału BFSK z szumem Gaussa. Wyprowadza się funkcję gęstości prawdopodobieństwa sygnału wyjściowego odbiornika BFSK oraz łączną funkcję gęstości prawdopodobieństwa sygnału wyjściowego i jej pochodnej w celu zbadania wpływu szumu Gaussa i zaniku sygnału na wydajność systemu BFSK.
EN
Low-frequency noise in thick-film resistors of RuO2 and glass mixture study in temperature below 2 K has been described. Second spectra method has been used to test gaussianity of the measured noise. Possibility of nongaussianity in observed 1/f noise has been found at lowest temperature in experiment, T= 0.37 K.
PL
Opisano badania szumu w zakresie małych częstotliwości w rezystorach RuO2-szkło w temperaturze poniżej 2 K. Zastosowano metodę widm drugiego rzędu do określenia cech gaussowskich zmierzonego szumu 1/f. Wykryto niestacjonarność szumu w najniższej temperaturze uzyskanej podczas eksperymentu, T= 0,37 K.
EN
In this paper an overview of selected 3D nonlinear filters for image sequence processing is presented. New types of filters are proposed and the comparison of the performance of these filters is shown. Both impulsive and Gaussian noise images are considered. Theoretical basis and practical examples are presented.
PL
W artykule przedstawiono wybrane trójwymiarowe filtry nieliniowe jako efektywne narzędzia przetwarzania obrazów sekwencji obrazów. Rozpatrywano filtrację zarówno obrazów zdegradowanych przez szum gaussowski jak i przez szum impulsowy. Zaprezentowano obrazy z szumem gaussowskim jak również obrazy z szumem impulsowym. Przedstawiono podstawy teoretyczne i wyniki praktyczne.
EN
This monograph details the author's most important contributions to the rapidly growing field of nonlinear noise reduction in color images. Its content is structured into seven Chapters. The first Chapter describes the fundamentals of color image processing and also presents the sources of image noise, describes their models and defines measures of the quality of image restoration. The second Chapter is focused on the nonlinear adaptive schemes of noise reduction applied in gray scale imaging, which are very often extendable into the multichannel case. Chapter 3 provides the state of the art in color image filtering and serves as a basis for the remaining Chapters, in which author's original contributions are presented. In the next Chapter, the robust anisotropic diffusion filtering scheme, which ignores the central pixel of the filtering window, when building the weighted average of the input samples is introduced. This improvement allows to use the anisotropic technique for the suppression of strong Gaussian and heavy tailed noise, as the influence of the central, corrupted pixel is diminished by an appropriate setting of the conductivity coefficients. In this Chapter the iterative forward and backward diffusion technique is also presented. Chapter 5 is devoted to the development of a powerful class of filters, based on the digital paths concepts and fuzzy similarity measures among pixels in neighborhood relation. This novel technique, which utilizes the connection between image pixels, instead of window based structures, is an extension of the adaptive noise reduction filtering and anisotropic diffusion techniques and is shown to have advantages over traditional methods. The extensive simulations reveal that the proposed filtering framework significantly excels over the standard methods and can be applied for the removal of both Gaussian and impulsive noise. In the next Chapter the problem of nonparametric impulsive noise reduction in multichannel images is addressed. A new family of filters for noise attenuation elaborated by the author, based on the nonparametric probability density estimation of the sample data, is introduced and its relationship to commonly used filtering techniques is investigated. The last Chapter deals with the adaptive optimization of the weighted vector median filters and also introduces the new technique based on the so called sigma-filtering. This novel adaptive technique is based on robust order statistic concepts and simplified statistical measures of vectors' dispersion.
PL
Redukcja szumów jest jednym z najważniejszych etapów przetwarzania wstępnego obrazów cyfrowych. Efektywna filtracja sygnału wizyjnego warunkuje bowiem sukces dalszych etapów jego przetwarzania. Problem redukcji szumów jest szczególnie trudny w przypadku obrazów barwnych, albowiem nie została jak dotąd stworzona spójna teoria umożliwiająca bezpośrednią implementację dobrze poznanych filtrów eliminacji szumów w obrazach z poziomami szarości do poprawy jakości obrazów wielokanałowych. W ciągu ostatnich lat zaproponowano liczne algorytmy redukcji szumów w obrazach barwnych. Najprostszą klasą są filtry liniowe, które mogą efektywnie usuwać addytywne szumy gaussowskie, jednakże nie są one zdolne do adaptacji do nieliniowości występujących w obrazie, co prowadzi do rozmywania krawędzi obiektów oraz innych, ważnych z punktu widzenia percepcji człowieka oraz dalszych etapów przetwarzania, struktur obrazu. Aby poprawić efektywność filtracji szumów, na przestrzeni ostatnich lat zaproponowano różnorodne techniki nieliniowe, z których najpopularniejszą grupę stanowią filtry bazujące na statystykach porządkowych. Filtry rangowe, minimalizujące skumulowaną funkcję dystansową, są skuteczne w usuwaniu szumów impulsowych, jednakże ich wadą jest zbyt duża inwazyjność, manifestująca się w zastępowaniu nie tylko pikseli obrazu, które uległy kontaminacji, ale także pikseli oryginalnych, co prowadzi do destrukcji drobnych struktur obrazu o wielkości porównywalnej z wymiarami okna filtracyjnego. Dodatkową wadą tych filtrów jest ich nieskuteczność w redukcji szumu gaussowskiego. Niniejsza monografia stanowi podsumowanie wysiłku badawczego autora w dziedzinie filtracji szumów występujących w barwnych obrazach cyfrowych. W pracy przedstawiono różnorodne klasy filtrów zaprojektowanych do eliminacji zakłóceń impulsowych, szumów gaussowskich oraz najbardziej degradujących obraz szumów mieszanych. Przedstawione w monografii algorytmy cechują się bardzo dobrą efektywnością, przewyższającą znacznie algorytmy standardowe, oraz niską złożonością obliczeniową, umożliwiającą ich zastosowanie w realizacjach praktycznych, szczególnie w systemach wizyjnych czasu rzeczywistego. Rozdział pierwszy monografii stanowi wprowadzenie do problematyki przetwarzania barwnych obrazów cyfrowych. W rozdziale tym przedstawiono podstawowe koncepcje tworzenia wielokanałowego obrazu cyfrowego i jego filtracji, koncentrując się na problemie zakłóceń obrazu powstających w procesie jego akwizycji, przetwarzania, transmisji oraz przechowywania na nośnikach danych. W rozdziale tym wprowadzono modele szumów symulujących rzeczywiste zakłócenia oraz przedstawiono metody oceny jakości obrazów cyfrowych umożliwiające ewaluację efektywności różnorodnych metod redukcji artefaktów wywołanych przez zjawiska szumu. W rozdziale drugim przedstawiono przegląd adaptacyjnych technik redukcji szumów gaussowskich, impulsowych oraz mieszanych w obrazach z poziomami szarości. W rozdziale tym omówiono algorytmy oparte na koncepcji nieliniowej średniej ważonej oraz dokonano przeglądu metod bazujących na statystykach porządkowych. Szczególną uwagę poświęcono ważonej medianie oraz iteracyjnym algorytmom wyznaczania optymalnych współczynników wagowych ze względu na zastosowanie tych metod do optymalizacji filtrów wektorowych przedstawionych w rozdziale siódmym. Rozdział trzeci poświęcony jest omówieniu metod redukcji szumów występujących w barwnych obrazach cyfrowych. Szczegółowo opisano filtry oparte na statystykach porządkowych, transformacjach wykorzystujących koncepcje teorii zbiorów rozmytych, a także metody wykorzystujące estymację nieparametryczną. Szczególną uwagę poświęcono ważonej medianie wektorowej oraz zaproponowanej przez autora jej modyfikacji, prowadzącej do przyśpieszenia algorytmu oraz poprawy efektywności procesu filtracji. Rozdział czwarty, nawiązujący do rozdziału drugiego, poświęcony jest dyfuzji anizotropowej, stanowiącej skuteczną metodę redukcji szumów gaussowskich. W rozdziale tym przedstawione zostały wyniki prac autora nad modyfikacją algorytmu dyfuzji anizotropowej, poprzez minimalizację wpływu centralnego piksela maski filtracyjnej, umożliwiającą także redukcję szumów impulsowych. W rozdziale tym opisano ponadto opracowaną przez autora metodę iteracyjną, opartą na technice nieostrego maskowania, wykorzystującą tak zwaną dyfuzję odwrotną do poprawy jakości obrazów, które uległy kontaminacji szumem gaussowskim. Koncepcja minimalizacji wpływu centralnego piksela w masce filtracyjnej została rozwinięta w rozdziale piątym, w którym przedstawiono wyniki prac autora nad nową klasą filtrów opartych na ścieżkach cyfrowych i elementach teorii zbiorów rozmytych. Algorytmy redukcji szumów, wykorzystujące ideę eksploracji otoczenia centralnego piksela maski filtracyjnej przez ścieżki cyfrowe wyznaczające poprzez funkcję kosztu optymalne połączenia pikseli obrazu, cechują się świetną efektywnością redukcji szumów impulsowych, gaussowskich i mieszanych. Opracowane przez autora metody stanowią uogólnienie i rozwinięcie dyfuzji anizotropowej przedstawionej w rozdziale czwartym i stanowią jego najbardziej znaczący wkład w rozwój nieliniowych metod redukcji szumów w barwnych obrazach cyfrowych. Rozdział szósty poświęcony jest zastosowaniu estymacji nieparametrycznej do filtracji szumów impulsowych. W rozdziale tym przedstawiono ogólną koncepcję filtrów opartych na estymacie nieparametrycznej, wskazując na ich podobieństwo do mediany wektorowej, w przypadku gdy funkcja jądra ma postać funkcji liniowej. W rozdziale tym wprowadzono także rodzinę filtrów cechującą się dużą skutecznością w redukcji szumów impulsowych oraz zdolnością do zachowywania krawędzi obrazu i jego tekstury. Własności te osiągane są przez zaimplementowane mechanizmy adaptacyjne, dostosowujące parametry filtrów do struktur morfologicznych obrazu oraz poziomu jego zakłóceń. Na uwagę zasługuje mała złożoność obliczeniowa przedstawionych klas filtrów, pozwalająca na ich zastosowanie do przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym. W rozdziale siódmym przedstawiono nowe metody optymalizacji ważonej mediany wektorowej za pomocą optymalizacji liniowej oraz sigmoidalnej, omówionej w rozdziale drugim. Przedstawione metody optymalizacji, operujące zarówno na chrominancji, jak i na luminancji obrazu, prowadzą do wyznaczania optymalnych z punktu widzenia zadanej funkcji kosztu współczynników wektora wag. W rozdziale tym wprowadzono także adaptacyjną metodę eliminacji szumów impulsowych opartą na estymacji dyspersji elementów obrazu zawartych w oknie filtracyjnym. Ta nowa klasa filtrów, bazująca na koncepcji filtru typu sigma, charakteryzuje się dużą efektywnością redukcji szumów impulsowych oraz niską złożonością obliczeniową.
15
Content available remote Stabilization of two-dimensional linear systems by Gaussian noise
EN
In the paper a necessary and sufficient condition for the mean square stabilization of two-dimensional linear systems is obtained.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.