Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport osób
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości integracji połączeń kolejowych i komunikacji miejskiej dla miasta Szczecin. Badania polegały na pomiarach rzeczywistego czasu przejazdu regionalnych pociągów pasażerskich i pojazdów komunikacji miejskiej oraz określeniu liczby pasażerów w analizowanych pojazdach komunikacji miejskiej w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Przeprowadzone badania mogą stanowić jeden z czynników potwierdzających możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury i sieci połączeń kolejowych w Szczecinie w celu integracji z komunikacją miejską.
EN
The purpose of the conducted research was to assess railway connections and public transport in the context of the choice of means of transport. The research consisted in examining the actual travel time of regional passenger trains and public transport vehicles and determining the number of passengers in public transport vehicles under conditions of actual operation. The conducted research may be one of the factors confirming the possibility of using the existing infrastructure and the railway connection network in Szczecin.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dotyczące obliczeń średniego planowanego czasu oczekiwania na połączenie, który został wyznaczony na podstawie rozkładu jazdy oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na połączenie, wyznaczonego na podstawie badań faktycznych danych przyjazdów i odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej Szczecina.
EN
The article presents the result of calculations on the average waiting time for the planned merger, which has been designated on the basis of the timetable and the actual average waiting time for connection designated on the basis of actual data of arrivals and departures of vehicles transport of Szczecin.
3
Content available remote Hyperloop – alternatywny transport
PL
Zadaniem artykułu jest opisanie perspektyw zastosowania jednego z najnowocześniejszych systemów transportu szynowego, jakim jest hyperloop. Autorka rozpoczyna swoje rozważania od zdefiniowania, czym jest hyperloop, opisu podstawowych rozwiązań technicznych, aby następnie przejść do naszkicowania jego zastosowań w transporcie. W podsumowaniu opisane są konsekwencje wprowadzenia hyperloop na polski rynek.
EN
The main goal of the article is to describe the prospects of one of the most modern rail transport systems which is Hyperloop. The author begins her reflections by defining what Hyperloop is, the description of basic technical solutions applied in it, to proceed to sketch potential applications of Hyperloop in transport. In the summary there are described the implications of launching Hyperloop on the Polish market.
4
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące początkowego okresu budowy i funkcjonowania Szybkiego Tramwaju w Szczecinie. Opisano czasy przejazdu pasażerów na wybranych odcinkach. Zwrócono uwagę na koszty związane z przedstawioną inwestycją oraz na pewne niedociągnięcia w jej realizacji.
EN
The article presents information on the initial period of construction and operation of Fast Tram in Szczecin. Describes the travel times of passengers on selected episodes. Drew attention to the costs associated with the proposed investment and certain shortcomings in its implementation.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
828--836, CD
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z ograniczeniami i możliwościami przy transporcie osób w ramach systemów logistycznych. Szczególną grupą przemieszczającą się są niepełnosprawni z ograniczeniami ruchu. Omówiono konieczność dostosowania środków transportu w celu zaspokajania ich potrzeb, między innymi w czasie wsiadania i wysiadania niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
EN
The article presents selected issues related to the limitations and capabilities of transportation of persons within the logistics systems. Physically disabled persons constitute a group with special requirements with regards to the transportation. Article examines necessary adaptation requirements in order to fulfill the transportation objective, including during boarding and disembarking disabled persons in wheelchairs.
PL
[...]Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian kosztu przejazdu w podróżach długich, rozumianych jako przejazdy między ośrodkami wojewódzkimi, w dwóch analizowanych gałęziach transportu (motoryzacja indywidualna oraz transport kolejowy), między 2000 a 2010 r. oraz ocena wpływu czynnika kosztowego na obserwowane przesunięcie modalne w poszczególnych relacjach. Źródłem danych dla transportu drogowego jest model prędkości wykonany w IGiPZ PAN (Rosik 2012), uwzględniający odległość drogową, koszt paliwa oraz cenniki opłat autostradowych. W transporcie kolejowym podstawowym źródłem informacji o koszcie przewozu osób jest aplikacja "HAFAS" zawierająca, obok rozkładu jazdy, ceny biletów dla wskazanych relacji według taryfy normalnej. [...]
EN
Travel costs apart from travel time are one of the most important factors which determine a choice of a mode of an overland transport. In Poland the means such as road transport (personal car especially) and rail transport play a crucial role. The purpose of this article is a presentation of travel costs' changes in long-distance journeys that are defined as movements between 18 regional centers (the capital cities of the voivodeships) regarding personal car transport and railway transport between 2000 and 2010. Another purpose is to estimate an influence of the cost factor on the modal shift process in several inter-agglomeration routes. The travel costs that change in time have some typical elements depending on the mode of transportation. For example changes of fuel prices, changes of motorway fees (in the road transport) or changes of electric power prices, changes of track access fees (in the rail transport). Main data source that has been used in this article is the digital speed model for road transport created at the Institute of Geography and Spatial Organization PAS. The model includes data of road distance, cost of fuel and motorway access tariff. In case of rail transport the digital application "HAFAS" has been used which provides timetables and data of ticket prices for pointed routes. The results of the analysis presented in the article contain a set of maps with a matrix diagram ("spider-network") that covers 154 routes between 18 agglomerations. In that way several indicators for the years 2000 and 2010 have been shown.
PL
Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, nie można powstrzymać dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego, podstawową kwestią jest w jaki sposób ten proces ma przebiegać i czy da się nim sterować w celu wprowadzenia na preferowaną ścieżkę rozwoju. Jednym z czynników umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy jest sprawny i efektywny system transportowy. Ponieważ popyt na transport stale rośnie, odpowiedzią na te zjawiska nie może być po prostu budowanie nowej infrastruktury i otwieranie rynków. System transportowy wymaga optymalizacji, żeby spełnić wymagania wynikające z koncepcji zrównoważonego rozwoju. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie modelu zrównoważonego rozwoju transportu oraz pokazanie możliwości i kierunków wprowadzenia sektora transportu na zrównoważoną ścieżkę rozwoju przy uwzględnieniu współczesnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Nie bez znaczenia jest, za pomocą jakiego potencjału transportowego pobudza się rozwój ekonomiczny. Procesy inwestycyjne w transporcie nie mogą być podporządkowane zaspokajaniu żywiołowo i chaotycznie powstających potrzeb transportowych. Racjonalność i równowagę można osiągnąć stosując skuteczne instrumenty obniżania transportochłonności gospodarki, a także stymulując zmiany technologiczne i organizacyjne w transporcie zmniejszające jego zasobochłonność i uciążliwość środowiskową.
EN
At the present stage of civilization development, it is impossible to stop the aspiration of socio-economic development. The basic issue is how the process should be running and if we can control it in order to put on the preferred path. One of the factors which makes socio-economic development possible is an efficient and effective transport system. As the demand for transportation continues to grow, the response to these phenomena can not be simply building new infrastructure and markets opening. The transport system must be optimized to meet the requirements arising from the concept of sustainable development. The main objective of this paper is to present a theoretical model of sustainable transport and to show the possibilities and directions 257 of the introduction of the transport sector on a sustainable path of development taking into account the contemporary socio-economic conditions. It is important what transport potential is used to stimulate economic development. Investment in transport processes can not be subordinated to satisfy spontaneous and chaotic emerging transportation needs. Rationality and balance can be achieved by using instrument leading to reduction of transport intensity in the economy, as well as stimulating technological and organizational changes in the transport for reducing the natural capital intensity and environmental nuisance.
PL
W pracy tej przedstawiono praktyczne uwagi, dotyczące funkcji i ergonomii obsługi komputera, używanego przez kierowców komunikacji miejskiej. Przedstawiono także proponowane kierunki rozwoju interfejsu komputera oraz systemu informacji pasażerskiej. Artykuł ten opracowano na podstawie opinii użytkowników, to znaczy bydgoskich kierowców komunikacji miejskiej i pasażerów. Komputer kierowcy stanowi ważny element systemu wspomagającego komunikację miejską. Ułatwia on, bowiem, pracę kierowcom i dyspozytorom, ponadto stanowi ważny element informacji pasażerskiej, dlatego temat ten został podjęty.
EN
This article presents practical information, which concerns ergonomics and functions of computers used by drivers of public transport. A few suggestions of changes of these computers are described, which concern interface, functions and presentation of information. The presented suggestions were based on opinions of drivers and commuters. These computers are important part of public transport, because they supply information to commuters, drivers and management, hence theirs interface and functions are described in this article.
PL
W rzeczywistych warunkach panujących na drogach napotykamy wiele przeszkód, których nie można przewidzieć. Powodują one zmiany przemieszczeń pasażerów względem swojej prawidłowej pozycji bezpiecznego podróżowania. W pracy skupiono się na zachowaniu się pojazdu oraz wpływu pokonywanej przeszkody na poziom komfortu pasażerów przewożonych przez samochód przystosowany do transportu 9 osób. Wykonano badania, których celem było określenie przemieszczeń kątowych pojazdu osobowego podczas przejazdu przez przeszkodę. Badania odbywały się na suchej nawierzchni wykonanej z kostki brukowej. Osiągane wartości przyspieszeń w danych warunkach atmosferycznych i nawierzchni determinują zakres bezpieczeństwa pojazdu oraz jego pasażerów. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu intensywnego przyspieszania, przejazdu przez przeszkodę i hamowania samochodu przystosowanego do transportu osób z wykorzystaniem dwóch zakresów prędkości przejazdu przez przeszkodę.
EN
In real conditions prevailing on the road we encounter many obstacles, which can not be predicted. They cause changes in passenger movements relative to its correct position for safe travel. The paper focuses on the behavior of the vehicle and the impact of obstacles on your movement comfort level of passengers carried by the car adapted for the transport of 9 persons. Performed studies which aim to determine the angular displacements of the passenger vehicle while passing through the obstacle. Tests were conducted on dry roads made of cobblestones. Achieved acceleration values in the data and surface weather conditions determine the scope of the safety of the vehicle and its passengers. The article presents the results of experimental studies of the process of intense acceleration, passing through the obstacle and braking of the car adapted to transport people from using two speed ranges passing through the barrier.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie szybkiego chodnika z odcinkiem przyspieszającym do wchodzenia i z odcinkiem zwalniającym do schodzenia, zarówno do transportu osób, jak i ładunków (towarów). Proponowane rozwiązanie chodnika zapewnia jego wydajność na poziomie kilkunastu tysięcy osób na godzinę, na trasie liczącej kilkaset metrów. W porównaniu z podobnymi istniejącymi rozwiązaniami chodnik ma prędkość odcinka szybkobieżnego w granicach 8-10 razy większą w stosunku do prędkości bezpiecznej pierwszego odcinka przeznaczonego do wchodzenia.
EN
In the paper a fast footway with a walk-on accelerating segment and a walk-off slowing down segment for transport of both people and loading has been presented. The main disadvantage of footways, known mainly from airport areas, is Iow speed due to passengers’ safety. The majority of passengers prefer to start walking on the footway to shorten their transfer. It causes uncomfortable situations for other people standing on the footway by pushing and touching them. The fast footway according to its standards in com-fortable conditions can transport about 12000 passengers per hour. Its usage could be present in many applications in the places where it is important to transport people in distances of a few hundred metres, for example in city centres. Therefore, in its under and over-ground versions it could be sufficient and productive. Moreover, the increase of the initial speed of the footway from 8-10 times ensures excellent conditions for transporting loadings and can be used in industrial transport. In case of a footway used for transporting people it is necessary to apply synchronized railways and additional warning signs and extra signals.
EN
In the paper a fast autowalk with a walk-on accelerating segment and a walk-off slowing down segment for transport of both people and loading has been presented. The solution suggested in the paper ensures that its efficiency can reach a dozen or so thousand people per hour on a route of several hundred metres. In comparison with similar existing autowalks, this one has the speed of a high-speed segment around 8-10 times higher in relation with the safe speed of the first segment to be walked on.
PL
Głównym zadaniem stawianym przed komunikacją miejską jest elastyczny transport osób. Dobrze zorganizowany transport zbiorowy może stanowić konkurencję dla indywidualnych środków transportu, zarówno pod względem czasu przejazdu jak i kosztów transportu. Poprzez zwiększenie liczby pasażerów transport publiczny może przyczynić się do zmniejszenia emisji spalin i zmniejszenia korków. Istotnym czynnikiem podnoszącym konkurencyjność transportu zbiorowego jest właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem komunikacyjnym, które jest obecnie wspomagane przez programy CMMS.
EN
The main aim of public transport is to make transport of persons cheap and fast. Thus the public transport, when is well organised, can attract car users. That in turn reduces traffic jam and CO2 emissions. Computerised Maintenance Management Systems, which are part of modern management, reduce cost of commuting and time of commuting. CMMS make flow of information faster, reduce costs and capital intensity, aid: planing, flux of money, human resources management, controlling and optimisation. For example a driver salary is calculated from time of his work and quality of his work, that in turn reduces costs of a public transport. Whereas passengers get onboard information about: timetables, real time of arriving, and position of a bus, which make commuting an easier. Moreover designing synchronisation into timetables, and active steering traffic lights can reduce time of commuting.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.