Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fish consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Czynnikiem kształtującym krajowy rynek ryb w 2016 r. były głównie wysokie ceny zakupu wielu gatunków ryb na rynku światowym, w tym rekordowe ceny łososi. Wpłynęło to na pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego, ale nadal była ona bezpieczna. Zmniejszenie zysku i rentowności nastąpiło przy znaczącym wzroście zarówno wartości sprzedaży krajowej, jak i przychodów osiąganych z eksportu bezpośredniego. W 2016 r. ryby, owoce morza oraz ich przetwory należały do najszybciej drożejących grup produktów żywnościowych. Wyraźna poprawa sytuacji dochodowej ludności pozwoliła jednak na wzrost konsumpcji ryb w kraju. Niekorzystne uwarunkowania cenowo-kosztowe przetwórstwa ryb w Polsce wystąpiły także w pierwszej połowie 2017 r., a wzrostowa tendencja cen surowców importowanych została zahamowana dopiero w trzecim kwartale ub.r. Wpłynęło to prawdopodobnie na dalszy spadek rentowności przetwórstw ryb w Polsce w całym 2017 r. O dobrych perspektywach sektora przetwórstwa ryb świadczy jednak kontynuacja procesów konsolidacyjnych oraz dalsze inwestycje, w tym zagraniczne.
EN
In 2016 the domestic fish market was driven mainly by high world prices of numerous fish species, including record prices of salmon. High prices led to deterioration in economic condition and financial standing of fish-processing industry; however, the position of the branch was still safe. A decline in profitability overlapped with rising sales value on the domestic markets and the sales value in direct exports. In 2016 the dynamics of fish and sea food prices was the highest one among food products. In spite of that considerable improvement in consumers’ incomes allowed for a rise in their consumption. Unfavourable situation as regards cost-price conditions in Poland was continued in the first half of 2017. The growth in the prices of imported fish and sea food was hampered barely in the third quarter of 2017. Therefore, in the whole 2017 a decline in the profitability of fish processing is expected. Nevertheless, the continuous processes of consolidation along with further investments (including foreign capital) create good outlook for the branch.
PL
Istotne miejsce w rozwiązaniu problemów wyżywienia świata ma rybołówstwo, które dostarcza ok. 7% białka zwierzęcego przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji. Opracowana przez Bank Światowy prognoza zakłada dalszy rozwój sektora, dostawy ryb wzrosną ze 154 mln t w 2011 r. do 186 mln w 2030 r. W 2030 r. akwakultura zapewni 60% ryb przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji. Chiny będą odpowiadać za 37% światowej produkcji ryb (17% ryb morskich i 57% produkcji z akwakultury) oraz za 38% ogólnej światowej konsumpcji surowców (bez ryb paszowych). Według prognozy konsumpcja w latach 2010-2030 zmniejszy się w Japonii, Ameryce Łacińskiej, Europie, Azji Centralnej i Afryce Subsaharyjskiej. Przewiduje się istotne zmiany w układzie gatunkowym hodowlanych ryb, oczekiwany jest najszybszy wzrost światowych dostaw tilapii, ryb karpiowatych i pangi.
EN
Fishery which provides 7% of the animal proteins destined for direct consumption has an important place in solving the global problem of food supply. The prognosis developed by the World Bank foresees further growth of this sector where fish supply will rise from 154 million tons in 2011 to 186 million tons in 2030. In 2030 products stemming from aquaculture will amount to 60% of fish destined for direct consumption. China will produce 37% of the global fish production (17% sea fish and 57% aquaculture fish) and additionally, China will be responsible for 38% of global fish consumption (excluding fodder fish). According to prognosis the consumption for the period from 2010 to 2030 will decrease in Japan, Europe, Central Asia, Central America and Africa below the Sahara. Major changes are foreseen in the species makeup for the aquaculture fish and the quickest growth is estimated in the global deliveries of tilapia, carp species and trafish (panga).
PL
Dla krajowego rynku rybnego 2012 r. był okresem stabilizacji i dochodzenia do względnej równowagi po skokowym wzroście cen surowców – zarówno bezpośrednich (ryby i owoce morza, oleje, warzywa itp.), jak i pośrednich (energia, paliwa, gaz). W konsekwencji wiele podmiotów przetwórstwa ryb miało problem z utrzymaniem rentowności produkcji, co wpłynęło na przyspieszenie działań restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych w branży, zwłaszcza wśród największych firm. Wiele z planowanych działań nie doszło jednak do skutku lub zostały przesunięte w czasie, potwierdzając trudność i złożoność funkcjonowania tego rynku. Zysk netto firm przetwórstwa rybnego (101 firm, które wywiązały się z obowiązku sprawozdawczego i przesłały wyniki do Głównego Urzędu Statystycznego) w 2012 r. wyniósł 105 mln zł i był porównywalny z wynikiem osiągniętym rok wcześniej, ale o 60% mniejszy niż w rekordowym 2009 r. Utrzymuje się jednocześnie wysoka dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży (do 7,2 mld zł), zarówno na rynku krajowym, jak i uzyskiwanych z eksportu.
EN
Year 2012 was the year of domestic fish market stability and achieving a relative balance after a sharp increase in prices of raw materials, both direct (fish and seafood, oils, vegetables, etc.) and indirect (energy, fuel, gas). As a result, many fish processing companies had the problems with maintaining the production profitability, what affected a speeding up of restructuring and consolidating actions in the industry, especially among the largest companies. Finally, many of the planned operations did not take place or were postponed, confirming a difficulty and complexity of this market (101 companies that obeyed a regime on statistical reporting and sent data to CSO). In 2012, the net profit fish processing companies was equal to PLN 105 million and was comparable to the result, achieved in the previous year. However, it was 60% less than in a record high 2009. At the same time, the revenues on sales of fish, processed fish products and seafood continue an upward trend (up to PLN 7.2 billion), both on domestic market and those coming from exports.
PL
Przetwórstwem ryb w Polsce zajmuje się obecnie ok. 300 firm, z czego 246 ma uprawnienia do handlu produktami na rynku unijnym. Wytwarzają one 6,6 mld zł przychodów, co stanowi nieco ponad 4 % wartości przychodów osiąganych ze sprzedaży przez cały sektor rolno-spożywczy, i zatrudniają 19,6 tys. osób. Mimo stosunkowo niewielkiego znaczenia, branża ta jest przykładem jak rozwijać biznes oparty na niszowych produktach i ich sprzedaży na rynkach zagranicznych, przy ograniczonych możliwościach zbytu w kraju. Polskie przetwórnie rybne stały się w krótkim czasie jednymi z największych producentów i eksporterów w Unii Europejskiej przetworów ze śledzi oraz ryb wędzonych. Dużą przeszkodą w dalszym rozwoju okazały się jednak drogie surowce.
EN
There are about 300 companies, dealing with fish processing in Poland, of which 246 are entitled to trade on the EU market. With the employment of 19.6 thousand of staff, the companies generate revenue of 6.6 million PLN which accounts for over 4 % of total revenue generated by the entire agri-food sector. Despite relatively insignificant importance the fish-processing branch can be considered as an example how to develop business having limited possibilities of sale on the domestic market. In a short time, Polish fish processors have become one of the largest producers and exporters of hearing products and smoked fish in the EU. However, high prices of raw materials have proven to be a serious obstacle for further development.
5
Content available remote Postawy i zachowania konsumentów trójmiasta na rynku karpia
PL
W dobie coraz większej wiedzy na temat zapotrzebowania organizmu ludzkiego na składniki pokarmowe niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania, jak również rosnącej w związku z tym świadomości konsumentów niepokojący jest fakt, że intensywne tempo życia oraz pęd do jego upraszczania w znaczny sposób wpływa na obniżenie jego jakości. Dlatego tak istotne jest poznanie zachowań konsumentów na rynku żywności, a w konsekwencji mechanizmów nimi sterujących. W efekcie umożliwi to opracowanie metod dotarcia do odpowiednich grup ludności w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w ich sposobie odżywiania. Jednym z istotnych problemów jest niedostatecznie duże spożycie ryb, które równocześnie powinny być jednym ze stałych elementów diety. Przeprowadzone badanie miało na celu poznanie postaw i zachowań konsumentów Trójmiasta na rynku karpia. Badania przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego pośród 120 respondentów zróżnicowanych pod względem płci, wieku i wykształcenia. Większość badanych (81%) deklarowała pozytywny stosunek do ryb jako codziennego elementu diety. Zdecydowanie chętniej spożywane są ryby morskie niż słodkowodne, przy czym najmniej popularne są one wśród młodych konsumentów. Karp jest rybą spożywaną przede wszystkim okazjonalnie (54%), co może sugerować wprowadzanie go do diety jedynie ze względów kulturowych. Otrzymane wyniki sugerują konieczność bliższego zbadania przyczyn i mechanizmów leżących u podstaw zachowań konsumentów w stosunku do tego rodzaju ryb oraz szczegółowego badania porównawczego postaw w stosunku do innych rodzajów i gatunków tej grupy produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
EN
Bases on the obtained results, it can be concluded that the attitudes of respondents to the fish as part of the daily diet are mostly positive. Despite the fact that 58% of respondents equally prefer eating fish, both marine and freshwater, however, the percentage of people clearly prefer freshwater fishes is four times lower than those eating sea-fishes. This is supported by the fact that more than half of Tri-City consumers surveyed (54%) still eats carp occasionally, mostly at Christmas time (69%). Respondents most often buy carp live or as fresh, gutted carcasses. The preferred places of carp purchase are fish shops and market halls, and the most favorite forms of consumption of carp are fried carp and carp in jelly. The most important sensory factors taken into account by respondents when buying carp are: freshness (77%), smell (63%), taste (61%) and color of meat (44%). Summarizing of obtained research results should be noted that the disturbing fact is primarily still very occasional use of carp as part of a daily diet of respondents. It was considered the positive attitude of young respondents to eat carp as well as the supremacy of the purchase carp quality parameters, including nutrition and health, above economic factors. Into consideration, as it was confirmed in performed studies the positive attitudes to the fish consumption, there is a need for further educational activities and promotional efforts to raise awareness of Poles regarding the nutrition and health importance of carp meat as the element of diet and in effect to increase its consumption. Actually functioning the educational program "Mr. Carp" is an important component of such activities, however, may not be the only one.
PL
Blisko 20% białka zwierzęcego pochodzi z połowów morskich i akwakultury. Coraz większe zanieczyszczenie środowiska i chemizacja są przyczynami zanieczyszczeń chemicznych występujących w organizmach żyjących w morzu. W wielu przypadkach stwierdza się niekorzystny wpływ zakumulowanych w tkankach ryb zanieczyszczeń na zdrowie człowieka, np. wzrost zachorowań na nowotwory. Przez zmiany w technologiach oraz ograniczenia prawne podjęto próby ograniczenia tych niekorzystnych dla zdrowia człowieka zjawisk. Na podstawie zaprezentowanego w artykule aktualnego stanu wiedzy o podstawowych zanieczyszczeniach chemicznych, oraz uwzględniając bardzo małą konsumpcję ryb można stwierdzić, że w Polsce nie istnieje zagrożenie dla zdrowia konsumenta będące wynikiem zanieczyszczeń chemicznych pobieranych z żywnością pochodzenia morskiego.
EN
Almost 20% protein of animal origin derives from sea catches and aquaculture. Growing environmental pollution and chemization of our life are the cause of chemical contamination found in organisms living in the sea. In many cases, a negative impact of accumulated in fish tissues contaminants can be determined i.e.: impact of growth of cancer cases in humans. Through changes in technology and changes in the law-in-force, the attempts have been made to decrease those factors, being unfavorable for man. Based on the actual state of knowledge, presented in this article, concerning the basic chemical pollutants and at the same time, with a very low fish consumption, it can be stated that in Poland there is practically no health risk resulting from the effect of chemical contaminants coming from the sea organisms.
PL
Wartość przetwórstwa ryb w Polsce osiągnęła w 2008 r. rekordowy poziom 5 mld zł i była ponad 2-krotnie wyższa niż przed akcesją do Unii Europejskiej. Rozwój sektora determinowany jest przede wszystkim przez eksport produktów na rynek wspólnotowy, gdzie sprzedajemy głównie wędzone łososie, przetwory ze śledzi oraz filetowane dorsze (2/3 wartości eksportu). Popyt krajowy, mimo tendencji wzrostowej jest nadal stosunkowo mały. Przetwórstwo ryb oparte jest w większości na surowcach pochodzących z importu, co uzależnia jego opłacalność od światowej sytuacji popytowo-podażowej oraz kursu walutowego.
EN
In 2008 the value of fish processing in Poland reached a record level of PLN 5 billion, which was double as much as prior the accession to the EU. The development of the sector is primarily determined by exports to the EU market where smoked salmon, processed herrings and cod fillets are traded (roughly 2/3 of the export value). Despite an upward tendency, domestic demand is still relatively small. Fish processing is mostly based on imported raw material, which makes the sector dependant on the world market situation and the exchange rate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.