Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  imperfekcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The purpose of the following paper is to present the experimental field investigations in jointless railway track subjected to the author’s generated imperfections on its static work. The main concept for the executed investigations is to induce an intentional imperfection (both a concave and convex irregularity) in an actual railway track, propose a way of appropriate measurement (using the PONTOS system), and utilize author’s field investigations results to calibrate necessary parameters for theoretical calculations. An experimental formula describing the value of the force transferred from the rail to the railway sleeper on the grounds of the survey site caused by a locomotive is provided. Furthermore, the deflection of the chosen railway rail and sleeper due to the generated imperfection is subjected to analysis. Finally the objective of the present consideration is to resolve the calculations into the beam element such that the results can be used in computational railway practice. The scheme of the so-called a “hanging sleeper” is particularly unfavourable, a gap arises between the sleeper and the foundation, for which the significant changes appear, especially in the rail deflections and stresses. A work scheme of the railway track elements is described on the generated short concave and convex irregularity.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie eksperymentalnych badań terenowych w bezstykowym torze kolejowym poddanym generowanym autorskim imperfekcjom na jego statyczną pracę. Główną koncepcją przeprowadzonych badań jest wywoływanie zamierzonej nierówności rzeczywistego toru kolejowego, zaproponowanie odpowiedniego sposobu pomiaru (z wykorzystaniem systemu PONTOS) oraz wykorzystanie wyników badań terenowych autora do skalibrowania niezbędnych parametrów do obliczeń teoretycznych. Wykonane badania terenowe pozwalają opisać problem przenoszenia siły z koła na szynę i z szyny na podkład kolejowy dla przyjętych schematów (rys. 2), w których symuluje się autorskie nierówności w torze (zarówno wklęsła jak i wypukła nierówność). Autorskie badania terenowe przeprowadzone na rzeczywistym torze kolejowym umożliwiły bezpośrednie określenie ugięć szyny i podkładu (rys. 4a i b) oraz określenie rzeczywistej wartości siły przenoszonej z szyny na współpracujący podkład (tabele 3 i 5). Według opinii autora umieszczenie czujnika w stalowej płycie podkładki szynowej (rys. 3a) nie zakłóca warunków pracy toru i może być wykorzystane do pomiaru rzeczywistej siły przenoszonej z szyny na podkład podczas symulacji nierówności na torze. Uzyskane zmiany naprężeń w stopce szyny i wartości siły przekazywanej z szyny na podkład kolejowy (rys. 4c i d) są zauważalne dla rozpatrywanego przekroju (rys. 2a i b). Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że opisane znaczące zmiany ugięć i naprężeń w elementach toru kolejowego widoczne są tylko w obciążonym torze kolejowym. Sztywność toru sprawia, że nie jest możliwe oddanie przez niego kształtu powstającej, zwłaszcza krótkiej nierówności w jego podparciu. W konsekwencji powstają obszary braku kontaktu, które generują znaczące zmiany w pracy poszczególnych elementów toru. Końcowym efektem rozważań jest wykorzystanie przeprowadzonych obliczeń i badań dla elementu belkowego, aby uzyskane rezultaty i parametry mogły być wykorzystane do obliczeń w praktyce inżynierskiej. Przyjęto dla pracy szyny model belki spoczywającej na jednoparametrowym podłożu gruntowym, a dla podkładu kolejowego model belki spoczywającej na jednoparametrowym i dwuparametrowym podłożu gruntowym. Schemat tak zwanego wiszącego podkładu (rys. 2a) jest szczególnie niekorzystny, powstaje bowiem luka między podkładem a podłożem oraz pojawiają się znaczące zmiany, zwłaszcza w ugięciach szyn i naprężeniach. Schemat pracy elementów toru kolejowego opisano na wygenerowanej krótkiej wklęsłej i wypukłej nierówności. Przeprowadzone analizy teoretyczno-eksperymentalne potwierdzają zatem przydatność proponowanej metody symulowania i pomiaru deformacji toru (z wykorzystaniem nieniszczącego systemu PONTOS). Wytworzona nierówność w torze ze znanymi początkowymi wartościami długości i strzałki poddano analizie teoretycznej, w której możliwe jest określenie charakteru przenoszenia obciążeń na kolejne elementy toru kolejowego oraz określenie, między innymi, zmierzonej rzeczywistej charakterystyki siły przenoszonej z szyny na podkład kolejowy.
PL
Omówiono problematykę oceny technicznej utraty stateczności stalowych elementów zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności. Przedstawiono sposoby modelowania nośności belek z imperfekcjami w programie ABAQUS. Imperfekcyjne modele numeryczne zbudowano z wykorzystaniem profilu imperfekcji otrzymanego z analizy LBA i przeniesionego do modułu obliczeniowego umożliwiającego analizę GMNIA. Podano zalecenia praktyczne.
EN
Problems related to the technical lateral-torsional buckling resistance of members bent in the plane of section greater moment of inertia are presented. Various methods for the evaluation of imperfect beams modeling in ABAQUS were discussed. The imperfect numerical models were built using the imperfection profile obtained from LBA analysis and transferred to a computational module that allows GMNIA analysis. Practical recommendations are presented.
EN
This paper concerns load testing of typical bridge structures performed prior to operation. In-situ tests of a two-span post-tensioned bridge loaded with three vehicles of 38-ton mass each formed the input of this study. On the basis of the results of these measurements an advanced FEM model of the structure was developed for which the sensitivity analysis was performed for chosen uncertainty sources. Three uncorrelated random variables representing material uncertainties, imperfections of positioning and total mass of loading vehicles were indicated. Afterwards, two alternative FE models were created based on a fully parametrised geometry of the bridge, differing by a chosen global parameter – the skew angle of the structure. All three solid models were subjected to probabilistic analyses with the use of second-order Response Surface Method in order to define the features of structural response of the models. It was observed that both the ranges of expected deflections and their corresponding mean values decreased with an increase of the skewness of the bridge models. Meanwhile, the coefficient of variation and relative difference between the mean value and boundary quantiles of the ranges remain insensitive to the changes in the skew angle. Owing to this, a procedure was formulated to simplify the process of load testing design of typical bridges differing by a chosen global parameter. The procedure allows - if certain conditions are fulfilled - to perform probabilistic calculations only once and use the indicated probabilistic parameters in the design of other bridges for which calculations can be performed deterministically.
PL
Pracę otwiera przegląd najnowszej literatury fachowej o zasięgu międzynarodowym, dotyczącej próbnych obciążeń obiektów mostowych. W licznych publikacjach badawczych jednoznacznie stwierdzono, iż zasadne jest, by często stosowane w tym zakresie metody deterministyczne uzupełniać lub zastępować analizami probabilistycznymi. Niniejsza praca stanowi zatem rozwinięcie dotychczasowych osiągnięć i spostrzeżeń. Przedmiotem pracy jest analiza możliwości zwiększenia efektywności procesu przygotowania probabilistycznych projektów próbnych obciążeń typowych konstrukcji mostowych, różniących się wybranym parametrem geometrycznym (w tym przypadku – kątem ukosu konstrukcji „α”) przed ich dopuszczeniem do eksploatacji w zakresie pomiarów statycznych. Punktem wyjściowym przedstawionej analizy jest próbne obciążenie in-situ typowego, drogowego mostu sprężonego. Jednym z podstawowych kryteriów dopuszczenia obiektu mostowego do użytkowania w niektórych krajach, jest wykazanie, iż ugięcia dźwigarów głównych obiektu mostowego wywołane statycznym obciążeniem próbnym są mniejsze niż te określone teoretycznie w modelu MES obiektu. W pierwszej kolejności zatem, wyniki pochodzące z rzeczywistych badań próbnego obciążenia zostały zestawione z ich teoretycznymi odpowiednikami, pochodzącymi z prostego modelu rusztowego mostu. Ten przykład ogranicza się do analizy maksymalnych ugięć jednego z dźwigarów głównych obiektu. Wykazano, iż ugięcia z pomiarów in-situ (pomierzone przemieszczenia zostały odpowiednio przeliczone na ugięcia, aby uwzględnić wpływ osiadania podpór i zgniotów łożysk) były mniejsze niż te określone teoretycznie. Nie było zatem podstaw do niedopuszczenia mostu do użytkowania ze względu na niespełnienie kryterium ugięć. Jednakże, w rezultacie analizy wykazano, iż wyniki odpowiedzi konstrukcji z prostego modelu deterministycznego różniły się znacznie od wyników pomiarów. W związku z tym, w celu opracowania procedury zwiększenia efektywności procesu przygotowywania probabilistycznych projektów próbnych obciążeń obiektów typowych, do dalszych analiz porównawczych i probabilistycznych wygenerowany został znacząco bardziej zaawansowany model bryłowy MES.
EN
The article presents a comparative assessment of USTER CLASSIMAT 5 apparatus set produced by USTER TECHNOLOGIES A.G. firm and CLASSIFAULT model CFT TRI CHORD Flex’s apparatus set produced by KEISOKKI firm designed to measure, analyze and classify rare errors of yarns. The analysis compared the information on the qualitative assessment of rare faults of yarns after the winding process carried out by means of tables and graphs. It was found that both apparatus sets enable to obtain very valuable information necessary for the proper control of the spinning process, among other things, such as the detection and classification of the classic faults of yarns, detection and classification of vegetable substances and foreign matter in the yarns. Apparatus USTER CLASSIMAT 5 is more powerful possibilities characterization of selected quality parameters of yarns through new original qualitative indicators.
PL
W artykule przedstawiono dwa przypadki przedwczesnych uszkodzeń spawanych instalacji wodnych wykonanych ze stali odpornej na korozję. W celu ustalenia przyczyn uszkodzenia instalacji przeprowadzono badania metalograficzne makro- i mikroskopowe oraz mikroanalizę składu chemicznego EDS na próbkach pobranych z reprezentatywnych miejsc. Wykazano, że głównymi przyczynami awarii rurociągów wody pitnej były niezgodności spawalnicze, które przyczyniły się do korozyjnego uszkodzenia instalacji. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące przyczyn uszkodzenia odcinków rurociągów oraz zalecenia dotyczące trwałości spawanych instalacji wodociągowych ze stali nierdzewnych austenitycznych.
EN
Two cases of premature failure of welded water supply pipelines made of stainless steel are presented in this article. Metallographic examinations and EDX microanalysis of the corrosion products on selected samples has been carried out to determine causes responsible for failures. Examinations revealed that main causes of welded water supply pipelines failure were welding imperfections which lead to the corrosion damage. On the basis of received results conclusions about causes of pipelines damages and recommendations for durability of welded water supply pipelines made of austenitic stainless steels were formed.
6
Content available remote Wymiarowanie słupów stalowych dwugałęziowych
PL
W artykule poruszona została kwestia wymiarowania stalowych słupów dwugałęziowych. Porównane zostały dwa modele obliczeniowe mające zastosowanie przy wymiarowaniu słupów dwugałęziowych: model analityczny opisany w PN-EN 1993-1-1 oraz model wykorzystujący analogię ramową. Dla każdego wspomnianego modelu rozwiązane zostały dwa przypadki podparcia: słup obustronnie przegubowo zamocowany i słup wspornikowy. Obliczenia statyczne i wymiarowanie dla modelu ramowego słupa zostały przeprowadzone w programie AxisVM. Przedstawione w artykule przykłady liczbowe uwypuklają ograniczenia stosowalności algorytmu normowego.
PL
Cel: Opracowanie sposobu oceny bezpieczeństwa zestawiania załadowanych palet w stos. Przedstawienie przykładowej ścieżki analizy stateczności stosu konkretnych palet słupkowych przeznaczonych do składowania opon pneumatycznych. Metoda: Ze względu na aktualny brak norm dotyczących oceny stateczności stosu palet, spiętrzone palety słupkowe potraktowano jako samostateczną konstrukcję wielokondygnacyjną bez stężeń. Bazując na aktualnie obowiązującej w Unii Europejskiej normie dotyczącej projektowania konstrukcji stalowych, przeprowadzono analizy nośności słupków palety i równowagi stosu złożonego z kilku palet poddanego działaniu ciężaru własnego i ładunków oraz sił poziomych wynikających ze wstępnych imperfekcji globalnych przechyłowych i lokalnych łukowych. Uwzględniono także oddziaływanie wózka widłowego na stos. Wyniki: Na podstawie obliczonej wartości mnożnika obciążenia krytycznego dla stosu pięciu załadowanych palet stwierdzono, że stos stanowi układ konstrukcyjny wrażliwy na efekty drugiego rzędu i wymaga uwzględnienia wpływu deformacji na wartości sił wewnętrznych w jego elementach. Zgodnie z normą określono wartość wstępnej imperfekcji przechyłowej stosu i wartość obliczeniową wstępnej imperfekcji łukowej słupka palety. Wyznaczono siły poziome działające na stos wynikające z imperfekcji przechyłowych i łukowych. Zastosowanie proponowanego sposobu do analizy stateczności rzeczywistego stosu złożonego z pięciu palet słupkowych załadowanych oponami pneumatycznymi pozwoliło stwierdzić, że we wszystkich przypadkach możliwych przechyłów spełnione są warunki nośności wszystkich najbardziej wytężonych słupków, tj. słupków dolnej palety. Wykazano, że moment sił dążących do wywrócenia stosu jest dużo mniejszy niż moment ustateczniający go. Stąd warunek równowagi statycznej związany z niebezpieczeństwem wywrócenia stosu wokół krawędzi dolnej palety spoczywającej na posadzce jest spełniony ze znacznym zapasem. Wnioski: Siły poziome działające na stos palet będące wynikiem imperfekcji przechyłowych i łukowych układu oraz siła związana z oddziaływaniem wózka widłowego stwarzają niebezpieczeństwo zawalenia się stosu. Przyczyną tego zjawiska może być zarówno wyczerpanie nośności słupka palety, jak i sztywny obrót całego stosu względem jego dolnej krawędzi. Proponowana metoda umożliwia skuteczne określanie bezpieczeństwa składowania załadowanych palet słupkowych ułożonych jedna na drugiej. Zostało ono określone warunkami nośności słupków najniżej położonej palety oraz warunkiem statyki zapewniającym niewywracalność całego stosu palet.
EN
Aim: Developing a method to evaluate the safety of stacking loaded pallets. Presenting an exemplary stability analysis path for a stack of specific post pallets designed for the storage of pneumatic tyres. Method: Due to the current lack of standards for assessing pallet stack stability, stacked post pallets were treated as a self-stable multi-storey construction without bracings. Based on the current standard binding in the European Union for the design of steel structures, analyses of the load capacity of pallet posts and the balance of a stack of several pallets subjected to its dead weight and loads as well as horizontal forces resulting from initial global sway and local bow imperfections were performed. The impact of the forklift truck on the stack was also taken into account. Results: Based on the calculated value of the critical load multiplier for the stack of five loaded pallets, it was found that the stack is a structure sensitive to second order effects and there is a need to take into consideration the influence of deformations on internal force values in its elements. According to the standard, the value of the stack initial sway imperfection and the design value of the pallet post’s initial bow imperfection were determined. Horizontal forces acting on the stack resulting from the sway and bow imperfections were determined. The application of the proposed method for the stability analysis of an actual stack composed of five post pallets loaded with pneumatic tyres made it possible to conclude that in all cases of possible sways the load capacity conditions for the most stressed posts, i.e. the posts of the lowermost pallet, were fulfilled. It was evidenced that the moment of the forces attempting to overturn the stack is much smaller than the stabilising one. Hence, the static balance condition associated with the risk of the stack overturning around the edge of the lowermost pallet resting on the floor was met with a considerable margin. Conclusions: The horizontal forces acting on the stack of pallets resulting from the sway and bow imperfections of the system and the force associated with the forklift truck create the risk of the stack’s collapse. The reason for this phenomenon can be both exhausting the pallet post’s load capacity and the entire stack’s rigid rotation around its lower edge. The proposed method makes it possible to effectively determine the safety for storage of loaded post pallets placed one on the other. It was determined based on the load capacity conditions for the posts from the lowermost pallet and on the static condition ensuring that the whole pallet stack would not be overturned.
EN
In the article describes the methods of measurement rare faults of yarn through a set of an apparatus USTER CLASSIMAT 5 offered by the Swiss company USTER TECHNOLOGIES AG. It also presents information on the qualitative assessment of rare yarn faults the process of winding and spinning process for rotor OE spinning rotor made through interactive charts and graphs, and of numerical tables USTER STATISTICS contained in the 2013 edition.
EN
In the article describes the methods of measurement rare faults of yarn through a set of an apparatus USTER QUANTUM CLASSIMAToffered by the Swiss company USTER TECHNOLOGIES AG. It also presents information on the qualitative assessment of rare yarn faults the process of winding and spinning process for rotor OE spinning rotor made through interactive charts and graphs, and of numerical tables USTER STATISTICS contained in the 2007 edition.
10
Content available remote Zwichrzenie sprężyste kratownicy z imperfekcjami
PL
W artykule zaprezentowano analizę stateczności kratownicy stalowej z uwzględnieniem globalnych imperfekcji pasa górnego i dolnego. Uwzględniono możliwość wystąpienia jednoczesnych imperfekcji w pasach kratownicy i przeprowadzono badania doświadczalne, które zostały porównane z wynikami analizy numerycznej. Określono stopień wykorzystania nośności pasa ściskanego, zgodnie z wytycznymi Eurokodu 3 oraz z uwzględnieniem wyników doświadczalnych.
EN
This article presents an analysis of the stability of a steel truss including global imperfection of upper and bottom chord. Author took into account the possibility of simultaneous occurrence of imperfections in chords. Author conducted experimental studies, which were compared with the results of numerical analysis. The paper compares the effort degree of the compressed chord of truss with regards to Eurocode 3 and the results of experiment.
11
Content available remote Stan techniczny podłoży ściennych a jakość elewacji
12
Content available remote Niezawodność stalowych statycznych systemów składowania
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady zapewniania niezawodności stalowych systemów składowania, nazywanych potocznie regałami wysokiego składowania. Omówiono rodzaje obciążeń działających na regały, ich kombinacje, a także wpływ różnych imperfekcji na obliczenia statyczne.
EN
In the paper the basic principles of providing the reliability of steel storage systems were described. The types of loads acting on the storage systems, their combinations, as well as the influence of various types of imperfections taken into account in the static calculation were discussed.
13
Content available remote Uściślony model imperfekcyjnych obciążeń płatwi i stężeń
PL
Przedstawiono uściślone modele identyfikacji obciążeń imperfekcyjnych stężanych kratownic swobodnie podpartych. Wyznaczono je uwzględniając rzeczywisty paraboliczny rozkład sił w stężanym elemencie oraz skręcenie płaszczyzny głównej kratownicy. Podano zależności analityczne służące do obliczania obciążeń imperfekcyjnych w analizie wytężenia płatwi i stężeń. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników.
EN
Refined modes of identification of loads from imperfections on braced free supported trusses have been presented. The loads have been determined according both their real parabolic distribution along the braced members and the torsion of the main plane of the truss. The analytic relationships for calculation of the loads from imperfections in the strain analysis of purlins and bracings have been given and obtained results have been discussed.
PL
Przedstawiono metody symulacji statecznościowego zachowania się zginanych elementów konstrukcji stalowych z wykorzystaniem modelowania skończenie-elementowego. Rozważania dotyczą belek nieidealnych, wykonanych z walcowanych kształtowników szerokostopowych HEB i wąskostopowych IPE, o wstępnym wygięciu odpowiadającym pierwszej formie zwichrzenia. Idealizacja warunków brzegowych modeli numerycznych w pełni odpowiada założeniom przyjmowanym w podejściu analitycznym przy obliczaniu zwichrzenia belek. Wykonano geometrycznie i materiałowo nieliniowe analizy GMNIA wspomagane analizą LBA oraz zbadano wpływ ciężaru własnego na uzyskane wyniki. Do obliczeń numerycznych wykorzystano program komputerowy ABAQUS/Standard.
EN
Simulations using FEM with regard to stability behavior of steel structural elements subjected to bending are presented in the paper. Considerations are concerned with rolled wide flange HEB and narrow flange IPE section imperfect beams the imperfection profile of which corresponds to the first form of lateral-torsional buckling. Idealization of boundary conditions of FEM models complies with the assumptions used in the analytical formulation of stability problems of thin-walled beams. Geometrically and materially nonlinear analyses GMNIA were carried out taking into account an influence of dead load of structural elements on obtained results. Numerical simulations were conducted with use of ABAQUS/Standard program.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie tomografu ultradźwiękowego do lokalizacji imperfekcji w płycie betonowej dostępnej jednostronnie. Wykorzystano w tym celu opracowaną metodykę nieniszczącego badania elementów z betonu z wykorzystaniem najnowszej nieniszczącej metody akustycznej tomografii ultradźwiękowej. Badania przeprowadzono na obiekcie rzeczywistym będącym w trakcie remontu. Do badań wytypowano obszar, co do którego zachodziło podejrzenie występowania imperfekcji materiałowej, ponieważ w trakcie wiązania betonu obszar ten został zalany przez wodę opadową. Wykonano badania nieniszczące z wykorzystaniem tomografu ultradźwiękowego, na podstawie których zlokalizowano miejsce występowania imperfekcji materiałowej.
EN
The article describes the use of an ultrasound tomography to locate the place of imperfections in the concrete slab. For this purpose developed methodology for non-destructive testing of concrete elements using the latest non-destructive method of acoustic ultrasonic tomography was used and study was conducted on a real object which is under renovation. The test site, on which occurred the suspicion of imperfection, because during concrete bonding area was flooded by rainwater. Non-destructive testing was performed using an ultrasonic tomography, on the basis of which localized the place of material imperfection.
PL
W artykule podjęto tematykę oceny niezawodności konstrukcji stalowych w metodzie współczynników obciążenia i nośności przyjętej w normalizacji europejskiej CEN. Zakres badań i analiz został ograniczony do specyfikacji współczynników nośności przekrojów stalowych wykonanych z krajowych wyrobów hutniczych, wyprodukowanych w Polsce w latach 1976-1980 oraz współcześnie w latach 2005-2010. Wykazano zmiany jakościowe i ilościowe w ocenie niezawodności, jakie zaszły w obliczeniach konstrukcji stalowych, projektowanych wg Eurokodu 3.
EN
The article deals with the analysis of the structural reliability of the steel structures, with the use of the methodology utilizing the coefficients of load and capacity, in line with the CEN European normalization. Scope of the research and analysis was limited down to the specification of the capacity coefficients describing the steel-cross-sections, made out of the Polish steel-works products, manufactured in Poland in the periods between 1976 and 1980, along with additional analysis of the contemporary products manufactured between 2005 and 2010. Qualitative and quantitative changes in the reliability assessment, present in the calculation pertaining the steel structures designed in line with EUROCODE 3, have been indicated.
PL
W artykule scharakteryzowano konstrukcję nośną zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie, system statyczny i przyjęte rozwiązania konstrukcyjne. Przedstawiono poziom wytężenia kluczowych elementów oraz wytyczne dotyczące wzmocnienia. Analizy przeprowadzono w ramach audytu dokumentacji projektowej wykonanego na zlecenie inwestora.
EN
The paper describes the roof supporting structure of the Silesian Stadium in Chorzow, static system and adapted structural solutions. The paper presents critical stress-strain state of key elements of structure and guidelines concerning the strengthening of structure. Analyses were carried out as a part of the audit of project at the request of the investor.
PL
Omówiono metody oceny stateczności prętów ściskanych, a w szczególności metodę II rzędu z uwzględnieniem wstępnych imperfekcji. Przedstawiono sposób wyznaczania imperfekcji na podstawie sprężystej utraty stateczności, a także metodę ogólną oceny stateczności i wyprowadzono wzór na współczynnik wyboczeniowy χ. Zamieszczono przykłady obliczeń.
EN
The article discusses methods for assessing stability compression elements according to Eurocode 3 and focused on the second order theory with imperfections. Shows the way of determining of the imperfections on the basis of elastic critical buckling. Moreover, there was discussed the general method stability assessment and provided the formula for buckling factor χ.
PL
W pracy przedstawiono analizę nośności stalowej ramy płaskiej na przykładzie ramy portalowej o rozpiętości 36,0 m, wykonanej ze smukłościennych elementów blachownicowych o zmiennej wysokości środnika i przegubowo połączonej z fundamentami. Ramę portalową zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Eurokodu, a następnie przeanalizowano wpływ rozmieszczenia dyskretnych stężeń bocznych i przeciwskrętnych na jej nośność. Obliczenia uwzględniają imperfekcje konstrukcji, które zaimplementowano w modelu jako przeskalowane formy wyboczenia lokalnego i globalnego ramy portalowej, wyznaczone ze sprężystej analizy wyboczeniowej LBA. W celu zbadania wpływu rodzaju i kształtu imperfekcji na nośność ramy, przeprowadzono najpierw analizę układu o geometrii idealnej, materiałowo i geometrycznie nieliniową GMNA, a następnie analizę materiałowo i geometrycznie nieliniową GMNIA układu imperfekcyjnego. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem programu komputerowego ABAQUS/Standard. W uwagach końcowych podsumowano wyniki analiz oraz wskazano kierunki dalszych badań.
EN
An assessment of the load bearing capacity analysis of steel planar frame fabricated from slender tapered plate girders, with span length of 36,0 m and pinned bases was presented in the paper. Initially, considered portal frame was designed in accordance with the Eurocode 3 and then an influence of lateral and torsional braces location on the frame load bearing capacity was analyzed. Calculations take into account imperfections of the structure, which were implemented in the FEM model as local and global scaled modes derived from linear buckling analysis LBA. In order to investigate the effect of type and shape of particular imperfection patterns on the frame stability strength, two tasks were solved. Firstly, geometrically and materially nonlinear analysis GMNA of perfect frame geometry was carried out. Then, GMNIA analysis concerning additionally imperfections was performed. Numerical models were prepared with the use of shell finite elements, which are available in ABAQUS/Standard program. Concluding remarks were drawn.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń statycznych nieliniowych w odniesieniu do typowego rusztowania budowlanego w przypadku, gdy jest ono eksploatowane. W badaniach analizowano wpływ wielkości imperfekcji oraz ich lokalizacji. Stwierdzono, że niedoskonałości geometryczne powodują wzrost sił wewnętrznych, przy czym największy wzrost zachodzi w elementach najniżej zlokalizowanych. Ponadto większe naprężenia uzyskano, gdy imperfekcje zamodelowano jako regularne przesunięcia pomostów w poziomie, niż w przypadku, gdy ułożono je zgodnie z formą wyboczenia
EN
This paper describes the results of static non-linear calculations in reference to a typical building scaffolding, in the case when the scaffolding is operated. The influence of the value and localization of imperfections was analyzed in the researches. It was found that the geometrical imperfections cause the increase of internal forces, and the highest increase occurs in the lowest elements. Higher normal stresses were also obtained when imperfections were modelled as regular horizontal displacements of decks than in the case, when they were arranged according to the form of buckling.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.