Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligent building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The immunity of the knx model to electromagnetic pulse disturbances
EN
The article presents the test results of the electromagnetic resistance of an intelligent, stationary installation model to pulse interference. The installation model tested was based on the automatic devices of an intelligent building, manufactured by Hager.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności elektromagnetycznej modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej na zaburzenia impulsowe. Badany model instalacji został wykonany w oparciu o automatykę inteligentnego budynku wyprodukowaną przez firmę Hager.
PL
W artykule przedstawiono dodatkowe możliwości poprawy efektywności energetycznej inteligentnego budynku poprzez przyszłościowe zasilenie go z tak zwanej wirtualnej elektrowni. Taka forma zasilania sprowadzi się do świadomego zmniejszenia mocy pobieranej przez budynek i przekazania tej mocy, tzw. negawatów, do wykorzystania przez innych odbiorców. Działania te wymagają zbudowania tzw. inteligentnego rynku mocy i energii elektrycznej.
EN
The paper presents additional opportunities to improve energy efficiency of intelligent building through future energizing it with a so-called virtual power plant. This form of power comes down to consciously reducing the power consumed by the building and to transfer this power, the so-called. negawats, to use by other consumers. These activities need to build the so-called intelligent market of power and electricity.
PL
Systemy automatyki budynkowej stosowane są w obiektach użyteczności publicznej, biurowych czy w centrach handlowych. Obiekty te często zajmują znaczne powierzchnie, a niekiedy podzielone są na kilka oddzielnych budynków. Stwarza to dodatkowy problem związany z komunikacją pomiędzy częściami budynku lub budynkami. W artykule przedstawione zostaną ograniczenia związane z wykorzystaniem różnych mediów transmisyjnych w wybranych systemach automatyki budynkowej.
EN
Building automation systems are used in public buildings, offices and shopping centers. These buildings often occupy large areas, and sometimes are divided into several separate blocks. This raises an additional problem with the communication between parts of the building or buildings. This paper will present the limitations associated with the use of different transmission media in selected building automation systems.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarów oraz identyfikacji urządzeń elektrycznych w domu inteligentnym na podstawie pomiaru mocy wydzielającej się w obciążeniu. Ze względu na obecne trendy zmierzające do minimalizacji zużycia energii przez gospodarstwa domowe na całym świecie jest to jedno z priorytetowych za-dali stojących przed społeczeństwami rozwiniętymi. Z tego powodu przedstawiono ogólny schemat systemu poboru energii elektrycznej w budynku wraz z klasyfikacją urządzeń w nim wykorzystywanych. W pierwszej kolejności omówiono techniki pomiarowe oraz parametry uzyskiwane za pomocą czujników i mierników, będące podstawą do identyfikacji poszczególnych odbiorników. Następnie przedstawiono klasyfikację metod służących do wykrywania działania poszczególnych rodzajów urządzeń. Ponieważ do tego celu stosowane są głównie metody sztucznej inteligencji, w artykule skupiono się głównie na nich. Na końcu przedstawione zostały wnioski i uwagi na temat potencjalnego rozwoju metodyki.
EN
The paper presents the methodology of measurement and identification of electrical appliances in the smart house based on the power produced in the load. Because of the current trends leading to minimize the energy consumption in households across the whole world, this is one of the priorities in the developed countries. Firstly, the general scheme of the energy collection system and classiciation of appliances are presented. Then, measurement techniques and symptoms acquired by sensors and monitoring devices are discussed. The latter are used to identify subsequent groups of appliances. The taxonomy of methods used to identify the appliances based on the set of symptoms is introduced. They are mainly artificial intelligence approaches, being the main focus in the paper. Finally, conclusions and future prospects about the potential implementation of the methodology are presented.
PL
W artykule przedstawiona została metoda pozyskiwania informacji przez specjalistyczny system pomiarowy zbudowany w oparciu o magistralę KNX/EIB i dedykowane urządzenia pomiarowe. Opisano funkcje poszczególnych układów i sposoby ich realizacji. Przedstawiono klasyfikację szeregów czasowych obrazujących wyniki pomiarów i jej wpływ na dokładność prognozowania. Zaproponowano metodę przetwarzania informacji pomiarowych dla potrzeb prognozowania kolejnych wartości szeregów czasowych.
EN
The paper presents a method of obtaining information through a specialized measurement system built on KNX/EIB and dedicated test equipment. Describes the functions of the various systems and methods for their implementation. The classification of time series showing the results of measurement and its impact on the accuracy of forecasting. Proposed a method of measuring information processing for the subsequent prediction of time series.
PL
Rozwiązania inteligentnych budynków należą do bardziej zaawansowanych technologii, które dostarczają możliwości, a także narzędzi do poprawy efektywności energetycznej dla wielu systemów funkcjonujących w ramach obiektu budowlanego. Efektywność energetyczna jest jednym z największych wyzwań XXI wieku i zgodnie z obecnymi wymogami UE, jej podnoszenie w szczególności powinno dotyczyć budynków. Od sektora publicznego wymaga się przy tym pełnienia modelowej roli w tym zakresie. Rewitalizacja budynków w kierunku rozwiązań inteligentnych powinna być wykonywana na podstawie aktualnej wiedzy inżynierskiej i obowiązujących norm. W pracy przedstawiono podstawowe przepisy prawne oraz niezbędne normy związane z instalacjami w inteligentnym budynku. Zakres zestawienia obejmuje zbiór podstawowych przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do idei inteligentnego budynku oraz zbiór norm związanych z instalacjami elektrycznymi, okablowaniem strukturalnym, sieciami inteligentnymi, sieciami komputerowymi oraz innymi mediami.
EN
Intelligent building solutions are one of the most advanced technologies, which provide both the possibilities and tools used for the improvement of energy efficiency of systems functioning within buildings. Improving energy efficiency is one of the greatest challenges in the twenty-first century. In accordance with the current EU requirements, the increase of energy efficiency should be applied to buildings in particular. The public sector is required to perform the exemplary role in this matter. The revitalization of the buildings, by applying intelligent solutions, should be performed based on the current engineering knowledge and standards. This paper presents the basic legislations and necessary standards for installations used in intelligent buildings. The description includes a set of Polish and EU basic legislations related to the idea of intelligent buildings and also a set of standards related to intelligent buildings control systems, the conditioning of smart grids, the structured cabling, the computer networks and also the other media.
PL
W wielu opracowaniach dotyczących wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w wyposażeniu nowoczesnych domów używa się nazwy „inteligentne budynki”. W istocie jest to jednak nadużycie, gdyż przy dzisiejszym stanie zaawansowania techniki systemów rozproszonej automatyki, stosowanych nawet w bardzo nowoczesnych budynkach – do prawdziwej sztucznej inteligencji jest im daleko. W artykule omówiono krótko wymagania, jakie powinny spełniać systemy automatyki zastosowane w budynkach, żeby można było mówić o inteligencji tych budynków. Nieco obszerniej na podstawie oryginalnych prac badawczych i projektowych przedstawiony jest problem inteligentnego automatycznego monitoringu wnętrza budynku w celach ochrony jego bezpieczeństwa. Przedstawiona i przedyskutowana jest także nowatorska koncepcja systemu z semantyczną analizą obrazów, stanowiąca całkowitą nowość w kontekście systemów ochrony używanych w inteligentnych budynkach.
EN
In many papers and books concerning new ICT methods and tools used in buildings term “Intelligent building” is used and promoted. In fact in many cases use of such term is not justified and sometimes is a kind of overuse. In up-to-date systems of distributed automatic control used in buildings artificial intelligence is almost absolutely absent. In paper some requisitions and conditions necessary for use adjective “intelligent” for modern building furnishings technologies are presented and discussed. More detail discussion is presented for special kind of building furnishings, namely intelligent systems for monitoring of interior and surroundings of discussed buildings. For this purpose original idea of semantic images analysis as well as automatic understanding of security conditions are presented and discussed. Such system can be used in further buildings security purposes.
EN
In the theory of systematic energy saving, the building elements of intelligent buildings become part of circuits of the automated systems for building management. The assumption for such a function of a building element is its ability to actively utilize the natural physical phenomena. The more building elements which utilize such natural physical phenomena the building has, the smaller the necessary volume of building environmental technology, whose application is always closely tied with energy consumption, as well as there will be less energy necessary to achieve the required parameters of internal climate.
PL
W teorii systematycznego oszczędzania energii, elementy budynku inteligentnego stanowią część obwodu automatycznego systemu zarządzania budynkiem. Założeniem dla takiej funkcji elementów budynku jest jego zdolność do aktywnego wykorzystania naturalnych zjawisk fizycznych. Im więcej budynek posiada elementów, które wykorzystują takie naturalne zjawiska fizyczne, tym mniejsza jest konieczna ilość zastosowanej technologii środowiskowej, której użycie jest zwykle ściśle związane z zużyciem energii, jak również mniejsza jest ilość energii potrzebnej do osiągnięcia wymaganych parametrów klimatu wewnętrznego.
9
Content available remote Combined teaching of intelligent building design and component programming
EN
The paper presents an approach towards teaching of intelligent building design combined with component programming of software modules for intelligent building control. This approach is supported by a laboratory simulator and a component-based environment. The simulator is composed of several ElB modules and a house control model. The component environment consists of low-level components for intelligent bus communication. The teaching approach uses the simulator to teach programming of intelligent building modules and construction of external software control components.
PL
W pracy przedstawiono symulator inteligentnego budynku oraz koncepcje zastosowania tego symulatora do nauczania projektowania takich systemów połączonego z nauczaniem programowania komponentowego. Symulator został skonstruowany z elementów technologii EIB. Środowisko programistyczne składa się z niskopoziomowych komponentów do komunikacji z szyną EIB. Koncepcja dydaktyczna polega na wykorzystaniu środowiska do opracowywania zewnętrznych komponentów do kontroli budynku oraz programowania modułów EIB.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.