Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 145

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja drewniana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Long evolution of solid timber structures has developed sufficiently reliable engineering solutions and methods of timber structures reinforcement. The experience of mass production and application of new glued timber structures has shown that the simple transfer of traditional methods of calculation and design to modern structures is not always correct. The design and reinforcement of modern are still being developed. Graphical representation of the fields of operating normal stresses and wood resistance fields show that even with simple uniaxial stretching along the fibers the limiting state initially arises not at the direction of the principal axes of symmetry but at an angle to the fibers. The current trends in management, diagnostics, design and reconstruction of buildings show that almost all problems of preserving wooden and other structures in ordinary reconstructed objects, as well as in architectural, historical and cultural monuments are based on the competence level of the personnel not only in the restoration industry, but in construction industry too.
PL
Długotrwała ewolucja konstrukcji z litego drewna rozwinęła znacząco niezawodne rozwiązania inżynieryjne i metody wzmacniania konstrukcji drewnianych. Doświadczenie w masowej produkcji i stosowania konstrukcji z drewna klejonego wykazało, że proste przeniesienie tradycyjnych metod obliczania i projektowania na nowoczesne konstrukcje nie zawsze jest poprawne. Projektowanie i wzmocnienie nowoczesnych konstrukcji są wciąż rozwijane. Graficzne przedstawienie obszarów występowania normalnych naprężeń i obszarów oporu drewna pokazuje, że nawet przy prostym jednoosiowym rozciągnięciu wzdłuż włókien stan graniczny pojawia się początkowo nie w kierunku głównych osi symetrii, ale pod kątem w stosunku do włókien. Obecne trendy w zarządzaniu, diagnostyce, projektowaniu i rekonstrukcji obiektów budowlanych pokazują, że prawie wszystkie problemy związane z konserwacją konstrukcji drewnianych i innych rekonstruowanych w zwykłych obiektach, a także w zabytkach architektonicznych, historycznych i kulturowych opierają się na poziomie kompetencji personelu nie tylko w branży restauratorskiej, ale także w budownictwie.
3
Content available remote Tworzywa drzewne we współczesnym budownictwie
5
Content available remote Prefabrykacja konstrukcji z litego drewna
6
Content available remote Nośność na docisk w poprzek włókien w szkieletowych budynkach drewnianych
PL
Podczas badań laboratoryjnych uzyskano mniejsze naprężenie dopuszczalne przy ściskaniu w poprzek włókien (docisku) wyznaczone na modelach rzeczywistych, niż wynikałoby to z obliczeń zgodnie z zaleceniami PN-EN 1995-1-1:2010. Dotyczy to wszystkich budynków szkieletowych, w których wykorzystywane jest drewno świerkowe (Picea Abies). Zaobserwowano także odmienny sposób zniszczenia z uwagi na docisk, niż wynika to z założeń normy, co do powierzchni współpracującej w przenoszeniu obciążeń ze słupków ściany na elementy podwalinowe.
EN
The lower values of the allowable compressive stresses in direction perpendicular to the grains (bearing strength of wood) have bean obtained in the experimental tests on the real models ehan obtained theoretically in accordance with the PN-EN 1995- 1-1:2010. This issue applies to all types of timber frame buildings where spruce wood (Picea Abies) is used. Different modes of failure due to compression perpendicular to the grain than it results from the assumptions of the standard, especially when taking into account the surface cooperating in the transfer of loads from the wall posts to the sill plates was also observed.
7
Content available remote Energooszczędne konstrukcje drewniane
PL
Budownictwo na bazie drewna to bardzo szybko rozwijająca się gałąź budownictwa w świecie. Nieco gorzej jest na rynku polskim. W dobie dbałości o środowisko ważne jest, aby nowo powstałe obiekty budowlane, w tym budynki, nie tylko zużywały jak najmniej energii, ale również były wykonane z materiałów odbieranych jako ekologiczne. Budownictwo na bazie drewna łączy oba te aspekty. Są jednak jeszcze dwa aspekty rynkowe: cena oraz dostępność materiałów i rozwiązań technologicznych. Budynki o konstrukcji drewnianej są przyjazne środowisku naturalnemu i człowiekowi, a przy odpowiedniej izolacji, wykończeniu i dobrze dobranym systemom instalacyjnym mogą uzyskać status budynków zero energetycznych, czyli takich dla których bilans energetyczny w skali roku jest zerowy. W artykule zaprezentowano światowe trendy i możliwości polskiego rynku budownictwa na bazie drewna.
EN
Wood-based construction is a rapidly growing branch of construction in the world, it is slightly worse on the Polish field. In the era of care for the environment, it is important that newly constructed building objects, including buildings, not only use as little energy as possible, but also be made of materials received as ecological. Wood-based construction combines both of these aspects. There are, however, two other market aspects: price and availability of materials and technological solutions. Wooden buildings are more environmentally and human friendly than other material solutions, and with proper insulation, finishing and well-chosen installation systems, they can also be tempted to become a zero-energy building, i.e. one whose energy balance is zero per year. This article attempts to present the topic in a synthetic way, outlining global trends and possibilities of the Polish wood-based construction market.
EN
The article concerns modern, flexible adhesive joints, which might be used in timber construction. The article discusses the test results carried out for timber elements joints using polymeric adhesives produced by Sika®. The scope of the tests includes the analysis of strength criteria, tests of polymer adhesion to the timber with a pull-off method, tests of polymer layer shearing between timber elements as well as examination of bending of timber elements joined with polymer. The conclusions indicate the types of these polymers which are recommended for the creation of polymeric joints of timber-polymeric type in timber constructions.
PL
Dynamiczny rozwój połączeń klejowych, umożliwia ich zastosowanie już nie tylko w naprawach, czy wzmocnieniach głównie konstrukcji żelbetowych oraz murowych. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu tradycyjnych łączników przez połączenia klejowe. Szczególnie interesujący jest rozwój połączeń na bazie polimerów w zastosowaniu w konstrukcjach drewnianych, który umożliwia eliminację lub znaczne ograniczenie występowania zjawiska koncentracji naprężeń, jak ma to miejsce w przypadku najbardziej powszechnych połączeń trzpieniowych. Szczególne znaczenie ma eliminacja tego zjawiska w obiektach drewnianych, poddanych oddziaływaniu silnych wiatrów, trzęsień ziemi, czy też dużych gradientów temperaturowych oraz wilgotności. Głównym celem artykułu jest omówienie wyników badań przeprowadzonych dla połączeń elementów drewnianych przy wykorzystaniu podatnych klejów polimerowych produkcji Sika®. Zakres badań obejmuje analizę kryteriów wytrzymałościowych, badania przyczepności polimeru do drewna metodą pull-off (na odrywanie), badania ścinania warstwy polimeru pomiędzy elementami drewnianymi oraz badania zginania elementów drewnianych zespolonych polimerem.
EN
This paper proposes a new type of bolted glulam joint for small-span and medium-span reticulated timber dome structures. The joint fastens the timber elements and the angled slotted-in steel plates together with steel bolts. Reasonably simplified experiments were designed and conducted to understand the mechanical properties of the proposed joint. Finite element models were also developed and calibrated with the tested results. A four-line model was provided to explain the mechanical properties of the joints, which were observed from the tests and simulations. To facilitate the future use of the proposed joint, theoretical derivations were provided to estimate its mechanical features. According to the estimation equations, bilinear moment–rotation curves could be easily obtained for the joints with different wood species, member sizes, joint designs, and/or bolt diameters. Finally, full-size structural models were created to investigate the static stability of K6 single-layered reticulated timber domes with the proposed joints. The influences on the ultimate structural stability capacity from the span, the rise-to-span ratio, the joint model (i.e., stiffness), the initial geometric imperfection introduced from the construction, and the load distribution were systematically investigated.
EN
3D terrestrial laser scanning is a non-invasive method for capturing data of building objects. A point cloud obtained through measurement provides the basis for assessing the building’s architecture and its finish details, analysing its technical condition and reproducing its construction system. Digitalised data can be used to describe the object’s geometry and to analyse its damage and defects. The paper describes, using examples, methods for examining the geometry of the historic building, whose structural condition has also been assessed.
PL
Naziemny skaning laserowy 3D jest nieinwazyjną metodą pozyskiwania danych o obiektach budowlanych. Dzięki uzyskanej z pomiaru w chmurze punktów można ocenić architekturę budynku i jego detale wykończeniowe, przeprowadzić analizę jego stanu technicznego, a także odtworzyć jego układ konstrukcyjny. Zdigitalizowane dane pozwalają na opisanie geometrii obiektu oraz analizę jego uszkodzeń i wad. W pracy opisano na przykładach sposoby badania geometrii budynku zabytkowego i oceniono stan jego konstrukcji.
PL
W artykule omówiono sposoby wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych za pomocą materiałów kompozytowych. Wskazano główne przyczyny wykonywania wzmocnień i podano podstawowe informacje o wzmocnieniach kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer). Przedstawiono też przykłady badań i realizacji wzmocnień z wykorzystaniem materiałów kompozytowych oraz wybrane metody szacowania nośności wzmacnianych elementów. Omówiono wyniki badań własnych dotyczące stosowania taśm CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) do wzmacniania zginanych belek z drewna litego w obiektach zabytkowych.
EN
The article describes methods of strengthening structural timber elements using composite materials. The main reasons for strengthening are presented. The basic information about FRP (Fiber Reinforced Polymer) is provided. The article presents examples of tests and reinforcements with composite materials. Chosen methods of assessing the strength of reinforced elements are described. The authors present the results of their tests concerning the usage of CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) tapes for reinforcing bent solid timber beams in historical buildings.
12
Content available remote Budynki o konstrukcji drewnianej we współczesnym budownictwie mieszkaniowym
PL
W artykule omówiono typowe rozwiązania budynków wielorodzinnych o konstrukcji drewnianej. Przeanalizowano rozwiązania konstrukcyjne oraz przedstawiono przykłady realizacji m.in. z Niemiec i Austrii.
EN
The paper presents typical solutions for multi-family wooden buildings. Construction solutions were analysed and examples of implementation were presented, among others from Germany, Austria and Poland.
EN
This paper presents the results of the static work analysis of laminated veneer lumber (LVL) beams strengthened with carbon fabric sheets (CFRP). Tested specimens were 45mm wide, 100 mm high, and 1700 mm long. Two types of strengthening arrangements were assumed as follows: 1. One layer of sheet bonded to the bottom face; 2. U-shape half-wrapped reinforcement; both sides wrapped to half of the height of the cross-section. The reinforcement ratios were 0.22% and 0.72%, respectively. In both cases, the FRP reinforcement was bonded along the entire span of the element by means of epoxy resin. The reinforcement of the elements resulted in an increase in the bending strength by 30% and 35%, respectively, as well as an increase in the global modulus of elasticity in bending greater than 20% for both configurations (in comparison to the reference elements).
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy pracy statycznej belek z forniru klejonego wzmocnionych matami węglowymi (CFRP) przyklejonymi do zewnętrznej powierzchni elementu. Belki o wymiarach 45x100x1700mm poddane zostały tzw. czteropunktowemu zginaniu. Przyjęto dwie konfiguracje zbrojenia: jedna warstw maty CFRP przyklejona do powierzchni dolnej elementu na całej jego długości oraz zbrojenie typu U – kompozyt obejmuję powierzchnie boczne do połowy wysokości przekroju poprzecznego i dolną strefy rozciąganej. Stopień zbrojenia przekroju poprzecznego wynosił odpowiednio 0,22% i 0,72%. W obu konfiguracjach do aplikacji wzmocnienia użyto kleju na bazie żywicy epoksydowej. Wzmocnienie elementów spowodowało wzrost nośności na zginanie przeciętnie o 30 i 35% oraz globalnego modułu sprężystości przy zginaniu o ponad 20% w stosunku do belek referencyjnych (niewzmocnionych). Wyniki analizy wykazały także duże zróżnicowanie w postaciach zniszczenia elementów wzmocnionych jedną warstwą maty. Sposób zniszczenia elementów dla drugiej konfiguracji wzmocnienia został ujednolicony do jednego typu – zniszczenia spowodowane wyczerpaniem nośności w strefie ściskanej i przerwaniem maty kompozytowej.
14
PL
Wartości parametrów mechanicznych drewna zmniejszają się w czasie pod wpływem działania obciążeń zewnętrznych. Redukcja nośności zależy od typu obciążenia i od klasy drewna. Ze względu na obciążenie długotrwałe, przy wysokich poziomach naprężeń, występują efekty redukcji wytrzymałości zwane pełzaniem. W artykule przedstawiono kalibrację współczynnika modyfikacji kmod za pomocą metod probabilistycznych. Pod uwagę wzięto trzy modele zniszczenia: Gerhardsa, Barretta-Foschi oraz Foschi-Yao. Parametry w tych modelach przyjęto zgodnie z metodą największej wiarygodności, wykorzystując dane istotne dla polskiego drewna konstrukcyjnego. Parametry obciążenia śniegiem zostały oszacowane na podstawie danych meteorologicznych. Dane zawierają obciążenie śniegiem polskich stref górskich: Zakopanego, Świeradowa i Leska z przeszło 45 lat. Do oceny niezawodności wykorzystano reprezentatywne stany krótko- i długoterminowe. Następnie dokonano estymacji współczynnika kmod dotyczącego polskich warunków górskich.
EN
The values of mechanical parameters of wood decrease in time under the influence of external loads. It depends on the type of load and timber. Due to long term loading at high stress ratio levels, there are strength reduction effects, referred to as creep-rupture effects. The paper presents the calibration of the modification factor kmod using probabilistic methods. Three damage accumulation models are considered: Gerhards, Barrett- Foschi and Foschi-Yao. The parameters in this models are fitted by the Maximum Likelihood Method using the data relevant for Polish structural timber. The snow load process parameters have been estimated based on Polish snow data over 45 years from mountain zones: Zakopane, Świeradów and Lesko. Representative short-and long-term states are used for evaluate the reliability. Then, the kmod coefficient was estimated for Polish mountain zones.
PL
Przedstawiono zagadnienia modelowania przestrzennych modułowych konstrukcji drewnianych stosowanych w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych. Omówiono stosowane dotychczas modele obliczeniowe tego typu konstrukcji oraz przedstawiono założenia zmodyfikowanego modelu MES analizy złożonych konstrukcji modułowych. W przykładzie określono deformacje, strefy maksymalnego wytężenia w elementach konstrukcji i w poszyciu.
EN
Problem of mechanic modeling of spatial 3D modular timber structures used in multistory buildings is presented in the paper. Former different plane and 3D models for wood-framed constructions are discussed. Paper presents assumptions of modified MES model of modular timber structure. Deformations and stressing in different structural elements under vertical and horizontal loadings compared to the former model used in analyses are discussed.
PL
Ostatnie trzy dekady w Polsce to rozwój budownictwa drewnianego i konstrukcji drewnianych, stosowanych zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i wielkopowierzchniowym. Nowe technologie wprowadzane w zakresie projektowania i realizacji budynków mieszkalnych to tzw. rozwiązania tarczowe, a ostatnio również modułowe oparte o szkielet drewniany ze współpracującym poszyciem. Przedstawiono stosowane technologie i rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i projektowe konstrukcji drewnianych.
EN
Last three decades brought new progress in development of habitable timber buildings and large space covering timber structures in Poland. New technologies in design and realization of block of flats permit for use panel building construction and in the last decade also modular construction based on the wood-framed with sheathing technology. Presented paper contains review of used technologies in timber engineering in the field of applied materials, structures and designing.
17
Content available remote Ekologiczna szkoła przyszłości
PL
W pracy zaprezentowano ewolucję konstrukcji drewnianych budynków wielokondygnacyjnych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Opisano konstrukcje szkieletowe prefabrykowane, w tym modułowe, konstrukcje z drewna CLT oraz mieszane. Zamieszczono też przegląd nowych materiałów na bazie drewna oraz łączników.
EN
In the article the evolution of timber structures in multi-storey buildings in recent years is presented. Prefabricated timber frame structures, also modular, CLT structures and mixed structures are described. Furthermore, the overview of new timber-based materials and fixings is involved.
EN
Biskupin is one of the most recognizable archaeological site in Poland and Central Europe. The origins of the excavations dates back to year 1934 and had lasted almost continuously until 1974. In the framework of the grant from the Ministry of Culture and National Heritage interdisciplinary team of scientists from Archaeological Museum in Biskupin and Warsaw University of Technology performed multi-dimensional analysis of the settlement. Based on the integrated vector documentation, resulting from the photographic documentation, numerical models of structural systems of main types of buildings and defensive rampart were prepared. The aim of the analysis was a verification of the earlier findings of archaeological and architectural researches. The analysis allowed to verify both the arrangement of individual parts of structure of buildings, their work and the interconnection, as well as the possible dimensions of the individual components.
PL
Jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć przedwojennej polskiej archeologii było odkrycie grodu z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Biskupinie, stanowisko 4. Podstawowymi drewnianymi konstrukcjami kształtującymi zabudowę tego terenu były zewnętrzne ulice, falochrony, mury obronne, ulice wewnętrzne i budynki gospodarcze. Gród został zniszczony i odbudowany dwukrotnie podczas swojego istnienia. Badania dendrochronologiczne dowodzą, że większość materiału drewnianego użytego do budowy budynków ze starszej fazy osady została wycięta w latach 739-736 p.n.e. W ramach grantu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego interdyscyplinarny zespół naukowców z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i Politechniki Warszawskiej przeprowadził wielowymiarową analizę zabudowy. Na podstawie zintegrowanej dokumentacji wektorowej, powstałej w oparciu o dokumentację fotograficzną, opracowano modele numeryczne układów konstrukcyjnych głównych typów budynków zarówno z etapu starszego, jak i młodszego oraz wału obronnego. Celem badań była identyfikacja i weryfikacja układów i rozwiązań konstrukcyjnych, określenie parametrów geometrycznych elementów tworzących układ konstrukcyjny wykorzystywany w budynkach kultury łużyckiej w Biskupinie jak i konstrukcji wału obronnego. Kolejnym celem była ocena wpływu warunków gruntowych na pracę konstrukcji nośnej analizowanych budynków. Ponadto oceniano wpływ niektórych rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak wpływ sumików na sztywność przestrzenną budynku, wpływ ciągłości zabudowy i wpływ półpiętra na nośność wyboczeniową słupa wewnętrznego. Analizy przeprowadzono na modelu budynku przedstawionym w literaturze(Rys. 2), a także zrekonstruowanym na podstawie zachowanej dokumentacji.
EN
This paper presents the results of preliminary tests for estimating the modulus of elasticity of wooden beams from firs reinforced with PBO fiber mesh. The tests were carried out in the Materials Strength Laboratory at the Kielce University of Technology in Kielce, Poland with PN-EN 408:2004. The wooden elements were subjected to a four-point bending test with the aim of estimating the elastic modulus when bending, assuming the loading velocities of the loading forces of 5 mm / min. The obtained results show a significant increase in the load-bearing capacity of beams reinforced with PBO mesh.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.