Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Introduction: The occurrence of autism spectrum disorders (ASD) has significantly increased in the last few years. One of the common problems in this group are eating disorders and ailments from the gastrointestinal systems. According to some studies, these problems have a significant impact on the occurrence and severity of symptoms in the neurological system, so it is crucial to increase the attention paid on the role of diet in the treatment of this disease. One of the theories connects ASD with disorders of the digestive system and the intestinal bacterial flora. This theory is based on the gut-brain axis, which means the interaction between the gastrointestinal and nervous systems. Objectives: To demonstrate the differences in behavior habits, interest in nutrition, and frequency of consumption of food products between children suffering from ASD and healthy children. Materials and methods: The study was conducted among 44 children suffering from ASD and 33 healthy children as a control group. Data were collected using a questionnaire that was specially designed for this study. The questionnaire contained questions about eating habits and the frequency of consumption of selected food products. Results: Parents of healthy children showed more interest in their children’s way of feeding and nutritional recommendations compared to parents of children with ASD (4% and 11.3%, respectively). In addition, 24.3% more children with ASD consulted with a nutritionist compared to the control group. Complaints of the digestive system were 21.1% more likely by children with ASD. Children suffering from ASD were characterized by a higher intake of red meat and giblets and less frequent consumption of milk and milk products compared to the control group. There were no statistically significant differences between the study group and the control group in terms of frequency of consumption of products, which are the source of gluten, artificial food additives-preservatives, and artificial colors. Conclusions: There are differences in the habits and eating behaviors and the frequency of consumption of selected food products between a group of children with ASD and a group of healthy children.
PL
Tradycyjne japońskie danie sushi, w skład którego wchodzi ryż zestawiony przeważnie z surowymi rybami, owocami morza, wodorostami nori i warzywami, stanowi kompozycję wartościową pod względem odżywczym, jak również wysoko cenioną za walory sensoryczne i estetyczne. Do potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z konsumpcją sushi można zaliczyć obecność bakterii i pasożytów, które należy eliminować przez zastosowanie obróbki termicznej ryb. W przypadku ryb przeznaczonych do spożycia na surowo, wymagane jest zastosowanie zamrażania w celu wykluczenia infekcji pasożytniczych. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej, istotne jest zapewnienie właściwych warunków pozyskiwania, transportu, przechowywania i przygotowywania surowców i potraw.
EN
Sushi is a traditional Japanese dish, consisting of rice, fresh fish or sea-food, seaweed, and vegetables. It is a composition both nutritionally valuable and highly valued for aesthetic and sensory qualities. The potential health risk associated with the consumption of sushi is the presence of microorganisms and parasites that need to be eliminated by heat treatment of the fish. For the fish intended to be eaten raw, freezing is required to exclude parasitic infections. It is important to ensure proper conditions for the collection, transport, storage and preparation of raw materials and food to obtain the microbiological quality of the dish.
PL
Przeprowadzono ilościową analizę składu fazowego wybranych stali konstrukcyjnych. Badania wykonano na próbkach dylatometrycznych ze stali typu DP i CP. Wyniki pomiarów stereologicznych na zgładach trawionych różnymi odczynnikami zestawiono z analizą dylatometryczną. Opracowano własny program do identyfi kacji parametrów numerycznych modeli przemian fazowych w stalach. Podjęto próbę opracowania numerycznego modelu przemian fazowych zachodzących w stali konstrukcyjnej wielofazowej z wykorzystaniem nowego oprogramowania.
EN
Quantitative analysis of phases was carried out in some structural steels. The investigation was performed on dilatometric specimens of DP and CP steels. The results of quantitative analysis of microstructure, revealed on specimens using different etching techniques, were compared to volume fractions of phases estimated using dilatometric technique. Moreover, computer program was developed for identification of parameters of mathematical model describing phase transformations in steels. The software was applied to developed numerical model of phase transformations occurring in complex phase structural steel.
PL
Artykuł podejmuje tematykę wpływu mediów na kształtowanie wizerunku współczesnej kobiety, ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji. Ukazuje konsekwencje ulegania wpływom kultury popularnej, w tym konsekwencje zdrowotne, takie jak zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia). Jednocześnie ukazuje zachodzącą obecnie zmianę roli mediów - zmianę promotorów niezdrowych wzorców w kierunku promowania zdrowych modeli kobiecego ciała. Autorzy kładą nacisk na rolę serwisów internetowych święconych zaburzeniom odżywiania, akcentując jednocześnie ich rolę zarówno w kształtowaniu zachowań pro-, jak i antyzdrowotnych. Rola przekazów internetowych została podkreślona przez analizę okresu adolescencji w kontekście psychospołecznej koncepcji rozwoju E.H. Eriksona oraz teorii modelowania zachowań A. Bandury.
EN
The article takes up the subject of the influence of media on shaping the image of the modern woman, particularly taking into account the adolescence period. It shows the consequences of succumbing to the influences of pop culture, in this, health consequences such as eating disorders (anorexia, bulimia nervosa). At the same time it shows the change of the media's role currently taking place - the change from promoters of unhealthy role models in the direction of promoting a healthy model of the female body. The authors emphasise the role of Internet services dedicated to eating disorders, simultaneously accenting their role both in shaping pro-health, as well as anti-health behaviour. The role of Internet messages has been emphasised by an analysis of the adolescence period in the context of Erik H.Erikson's psychosocial concept of development and Albert Bandura's theories of behaviour modelling.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.