Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Budownictwo przemysłowe wczoraj, dziś, jutro
PL
Artykuł dotyczy historycznych uwarunkowań powstania kategorii Budownictwo przemysłowe z perspektywami jej rozwoju w XXI wieku. Przedstawiono rozwiązania projektowe adekwatne do stadiów rewolucji przemysłowej oraz współczesne wymagania stawiane takim obiektom. Podkreślono rolę myślenia proekologicznego w procesach projektowych, budowie i eksploatacji.
EN
The article concerns the historical conditions for the creation of the Industrial Construction category with prospects for its development in the 21st century. Design solutions adequate to the stages of the industrial revolution and contemporary requirements for such objects were presented. The role of pro-ecological thinking in design, construction and operation processes was emphasized.
2
Content available New objects in the space of Lviv (1956 – 1990)
EN
The article describes architectural objects built in Lviv during the period of 34 years (1956 - 1990) along with urban transformations of the city. The influence of the spatial development plans of Lviv from 1956 and 1966 on the urban development of the city, development of industrial zones and forming of housing estates, construction of public and university education facilities, and organizf green areas are presented.
PL
W artykule opisano architektoniczne objekty, zbudowane we Lwowie w ciagu 34 lat (1956 – 1990) oraz transformacje urbanistyczne. Pokazano wpływ planów zagospodarowania przestrzennego Lwowa z lat 1956 i 1966 na rozwój urbanistyczny miasta, rozwój stref przemysłowych i kształtowanie osiedli mieszkaniowych, budownictwo objektów użyteczności publicznej i oświaty uniwersyteckiej, kształtowanie terenów zielonych.
EN
The article describes the urban and architectural objects built in Lviv during the postwar decade of 1945 - 1955. The influence of the general plan of Lviv (1946) on the development of urban transformations, industrial and residential development, the construction of special and university education objects, the formation of green areas , reconstruction of the building. The influence of compulsory application of classical forms in the architecture of the USSR was noted.
PL
W artykule opisano architektoniczne obiekty, zbudowane we Lwowie w ciągu powojennej dekady 1945 – 1955 oraz transformacje urbanistyczne. Pokazano wpływ planu zagospodarowania przestrzennego Lwowa na rozwój urbanistycznych transformacji, zabudowy przemysłowej i mieszkaniowej, budownictwa obiektów oświaty uniwersyteckiej, kształtowania terenów zielonych oraz rekonstrukcji zabudowy. Zaznaczono wpływ obowiązującego stosowania klasycznych form w architekturze ówczesnego ZSRR.
4
PL
Na początku 1946 r. UNRRA (Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy) zaoferowała Polsce i kilku innym krajom pomoc w uruchomieniu produkcji penicyliny. Początkowo polska fabryka miała być zlokalizowana w zaadaptowanym budynku szpitalnym w Krakowie, ale zdaniem rzeczoznawców budowlanych działających na zlecenie Ministerstwa Przemysłu obiekt ten nie nadawał się do tego celu. Ministerstwo zdecydowało o przeniesieniu inwestycji do podwarszawskiego Tarchomina, gdzie przed wojną działała już fabryka farmaceutyczna. Władze samorządowe Krakowa, niezadowolone z tej decyzji, zleciły wykonanie własnych ekspertyz budowlanych, które przyniosły wyniki całkowicie odmienne. Artykuł opisuje genezę sporu, na ile rzeczoznawcy budowlani pracujący na zlecenie obu instytucji potrafili zachować niezależność w tym konflikcie, a na ile stali się jego aktywnymi uczestnikami. Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2014/13/B/HS3/04951 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
EN
In early 1946, UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) offered to help several European countries, including Poland, to establish production of penicillin. Initially, Poland’s first penicillin plant was to be set up in an old hospital building in Kraków, but experts at the Ministry of Industry found it unsuitable for the purpose. Consequently, the Ministry chose another building, this time an old pharmaceutical factory in Tarchomin, near Warsaw. Disappointed by this decision, the municipal authorities in Kraków commissioned another building appraiser, who after investigating both structures came to completely opposite conclusions. This paper explains how the dispute developed and ponders to what extent the seemingly independent experts become parties in a dispute. This work was made possible through financial support from the National Science Centre, Poland, research grant number 2014/13/B/HS3/04951.
PL
W artykule skoncentrowano się na problematyce związanej z szacowaniem strat ciepła w instalacjach i obiektach przemysłowych metodami pomiaru bezpośredniego oraz obliczeniowymi. Wskazano źródła niepewności pomiarów, zwracając uwagę na potrzebę uzyskania jak najdokładniejszych pomiarów parametrów takich jak temperatura czy współczynnik przenikania ciepła tak, aby uzyskany końcowy wynik oszacowania strat ciepła był jak najdokładniejszy.
PL
W artykule omówiono zasady budowy schodów żeliwnych. Do analizy szczegółowej wybrano jeden z nielicznych zachowanych przykładów schodów kręconych w zespole fabrycznym Izraela Poznańskiego. Analizę wykonano w zakresie konstrukcji, sposobu montażu i dekoracji. Na podstawie obserwacji i pomiarów in situ sformułowano wnioski praktyczne.
EN
The paper discusses the principles of construction of cast-iron stairs. For a detailed analysis one of the sparse examples of spiral staircases preserved in the complex of Izrael Poznanski Factory was chosen. The performed analysis comprised the structure, method of installation and decoration. On the basis of the in situ observations and measurements practical conclusions were formed.
PL
W artykule przedstawiono warunki i sposób podejścia do naprawy stalowej konstrukcji nośnej kilkukondygnacyjnego obiektu przemysłowego, który uległ uszkodzeniu w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury pożaru. Omówiono rodzaje badań i sprawdzeń oraz sposób przeprowadzenia kontroli konstrukcji, które stały się podstawą do wydania oceny technicznej o możliwości odbudowy i remontu obiektu, bez jego nadmiernej rozbiórki. Wskazany schemat działania może być wytyczną postępowania w przypadku podobnych zdarzeń.
EN
The paper presents conditions and the renovation of a load-carrying steel multi-storey industrial structure, damaged by a high temperature of a fire. The paper covers test and check types together with the inspection procedure, aimed at the technical opinion on structural renovation without a significant demolition. The presented procedure is a possible guideline in similar future cases.
PL
W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego brane są pod uwagę głównie zagadnienia konstrukcyjne i przeciwpożarowe. W niektórych sytuacjach, ze względu na wymagania technologiczne produkcji, równie istotna staje się jakość cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych. Dotyczy to przede wszystkim obiektów, w których ważne jest utrzymanie odpowiedniej zawartości pary wodnej w powietrzu. W artykule przeanalizowano wpływ zmiany obciążenia wilgocią na ryzyko kondensacji powierzchniowej na węzłach konstrukcyjnych lekkiego stropodachu z systemem świetlików i sformułowano zalecenia ograniczające możliwość spływania kondensatu do wnętrza pomieszczeń produkcyjnych.
EN
In case of change of usage way for building object there are taken into account mostly construction and fire protection issues. However, in some situations because of production technological requirements equally essential becomes the humidity and thermal quality of external partitions. It involve first of all objects in which it is important to keep proper content of steam in air. In the article there is an analysis of humidity charge change influence on surface condensation risk on construction nodes of a light flat roof with a system of skylights and there are formulated recommendations for limiting the possibility for condensate flow into production rooms.
9
Content available Architektura i przemysł. Cz.3 Tendencje estetyczne
EN
Contemporary production plants are not designed to service the technology only, acting as a mere cladding (more on this in the previous parts of the series), but can also play an important representative role, acting as a manufacturer's visit card, or - generally speaking – being an image of the whole brand. Usually architect has a limited range of formal solutions at his disposal, because of the budget issues. Despite that, cost-efficient and visually powerful solutions are found, usually based on the designers' ability to use creatively the limited number of possible spatial means to provide a aesthetically pleasing result.
PL
W artykule omówiono wybrane elementy oceny stanu technicznego na przykładzie niewielkich zabytkowych budynków przemysłowych z położeniem nacisku na warunki ochrony przeciwwilgociowej ich części położonych poniżej poziomu terenu. Przedstawiono także analizę doboru i opis zastosowanych technologii wykonania wtórnych izolacji pionowych i poziomych.
EN
The paper discusses selected elements of the evaluation of the technical condition of exemplary small historical industrial buildings with an emphasis put on dampness conditions of building parts located below ground level. An analysis of selection and description of the technology of the secondary vertical and horizontal insulation are also presented.
11
Content available Ericpol Software Pool
PL
W styczniu 2015 r. ok. 800 informatyków firmy Ericpol Sp. z o.o. rozpoczęło pracę w nowej siedzibie firmy – Centrum Rozwoju Oprogramowania przy ul. Sienkiewicza 175 w Łodzi. Jeszcze w 2013 r. stał w tym miejscu nieczynny ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania basen Olimpia. Dzięki pomysłowi Ericpolu Sp. z o.o., wyobraźni i doświadczeniu projektantów z Horizone Studio oraz umiejętnościom generalnego wykonawcy – Strabag Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstał niezwykły biurowiec.
EN
In January 2015, about 800 IT specialists from Ericpol Sp. z o.o. started working in the new company office - Software Development Centre at ul. Sienkiewicza 175 in Łódź. Until 2013 that location was occupied by the Olimpia swimming pool which was out of operation due to excessive maintenance costs. Owing to the Ericpol Sp. z o.o.'s idea, and thanks to imagination and experience of Horizone Studio designers and skills of the general contractor - Strabag Sp. z o.o. Budownictwo Ogólne, a unique office building was built in the area of the Łódź Special Economic Zone.
12
Content available remote Przebudowa stacji badawczej na terenie zakładu produkcji wody
PL
W artykule przedstawiono przebudowę konstrukcji żelbetowo-stalowego budynku technologicznego w zakładzie produkcji wody, w którym zmiany konstrukcyjne wynikły z nadania budynkowi funkcji stacji badawczej. Zaprezentowano sposób skonstruowania nowych stropów o dużej nośności, małym ciężarze i szybkim montażu oraz ich wbudowania w istniejącą konstrukcję budynku. Omówiono przebudowę budynku, która pozwoliła ograniczyć zakres prac rozbiórkowych, zachować maksimum starej substancji konstrukcyjnej oraz wyeksponować charakterystyczne elementy dawnej konstrukcji, wpasowane w nowy układ funkcjonalny. Podkreślono znaczenie przeanalizowania schematów statycznych elementów konstrukcyjnych, powstałych po przebudowie.
EN
The paper presents the reconstruction of reinforced concrete and steel technical building in water production plant. The structural changes in the building were caused by change of function into a research station. The paper presents way of constructing new ceilings of high load bearing capacity, low weight, fast assembly and their connection to the existing building. The discussion is presented about the reconstruction of the building, planned to limit the scope of the demolition work, maintain the maximum of structure and expose the characteristic visual elements of the old structure, fitted into a new functional system. The paper emphasizes the importance of change of static schemes of existing structural elements, changed during the reconstruction.
PL
Na przykładzie opracowanej koncepcji przebudowy starej zajezdni autobusowej na teatr przedstawiono problemy, z jakimi niekiedy musi zmierzyć się projektant, opracowując projekt remontu obiektu przemysłowego, któremu towarzyszy zmiana funkcji na budynek użyteczności publicznej. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące konstrukcji obiektu, fizyki budowli i zabezpieczeń przeciwwilgociowych, jakie należy rozwiązać podczas projektowania. Zwrócono uwagę na przypadek, w którym zmiana funkcji obiektu powoduje trudności w spełnieniu wymagań normowych dotyczących niezawodności konstrukcji. Podano sposób zapewnienia bezpieczeństwa obiektu po przebudowie przez zastosowanie dodatkowych współczynników konsekwencji zniszczenia, zwiększających nośność niektórych konstrukcji w budowanych w stary budynek do wartości ponadnormowych.
EN
On the example of a concept of converting an old bus depot into a theatre, the paper points out problems a designer might face when designing renovation of an industrial work which is to be turned into a public facility. The authors have presented some chosen issues concerning structure, construction physics and damp-proofing which have to be taken into consideration at the design stage. It has been noted that the change of a building function entails difficulties with meeting construction standards concerning structure reliability. Also, attention has been paid to the way security of building maintenance will be ensured after the repair works have been completed. It was done by means of introducing additional coefficients of destruction consequences that increase to standard values the capacity of some new structural elements built into the old building.
14
PL
W obiektach przemysłowych, jak hale produkcyjne, rola oświetlenia jest szczególnie ważna dla zapewnienia właściwych warunków pracy wzrokowej. W dużych halach, gdzie występują znacznej wielkości powierzchnie przeszklone w celu wykorzystania światła naturalnego, pojawia się problem współpracy oświetlenia sztucznego i dziennego, objawiający się nierównomiernym rozkładem izoluksów w strefach przyokiennych. W artykule przedstawiono praktyczną realizację adaptacyjnego systemu oświetlenia z wykorzystaniem lamp w technologii LED oraz systemu DALI (Digital Addressable Lighting Interface) na przykładzie hali produkcyjnej oraz analizę korzyści wynikających z przedstawionego rozwiązania. Jest to system przeznaczony do dynamicznego sterowania oświetleniem w obiektach przemysłowych, biurowych i innych, w których konieczna jest regulacja poziomu natężenia oświetlenia w zależności od warunków oświetlenia dziennego, czy też wyodrębnienie wśród lamp różnych stref użytkowych. W prezentowanym przykładzie modernizacji instalacji oświetleniowej zastąpiono 720 lamp rtęciowych przez 192 lampy typu LED. Spowodowało to poprawę warunków oświetleniowych oraz ograniczenie zużycia energii pobieranej przez źródła światła. Uzyskano możliwość wyrównania rozkładu natężenia oświetlenia w strefach przyokiennych. Przedstawiony w artykule adaptacyjny system sterowania oświetleniem wykorzystujący wydajne oprawy w technologii LED oraz dostosowujący poziom natężenia oświetlenia do warunków oświetlenia dziennego jest nowoczesnym rozwiązaniem, które pozwala na znaczne ograniczenie zużycia energii, a przez to zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji oświetleniowej, co jest istotne w obiektach przemysłowych, ze względu na ilość pracujących opraw.
EN
In industrial building objects, for example production halls, magazines, a role of the lighting is particularly important to provide appropriate visual work conditions. In large halls, where occur big window surfaces for optimal utilization of natural light, there appears a problem of artificial light and daylight cooperation, which causes irregular distribution of illuminance near windows. In this paper there is shown a practical implementation of adaptive lighting system, based on LED technology and DALI system. The example bases on production hall. An analysis of presented application advantages was processed. The discussed system is designed for dynamic lighting control in industrial or office objects, where is needed illuminance regulation according to daylight conditions or division lighting system for some specified areas. In presented object during modernization 720 mercury lamps was replaced by 192 LED luminaires. It caused an improvement of lighting conditions and reduction of energy consumption of light sources. The adaptive lighting system shown in this paper, which uses high efficient LED luminaires and adjusting illuminance level for daylight conditions is a modern solution. It allows for significant energy consumption reduction, hence utilization costs decrease of illuminating installation, which is really important in industrial objects, in view of amount of used luminaires.
PL
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2003.207.2016, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [1], kierownik budowy ma wiele obowiązków. W zakresie jego obowiązków jest np. prowadzenie dokumentacji budowy, realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających; przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Kierownik budowy powinien również poczuwać się do odpowiedzialności za sytuacje, które nie są objęte prawem a powinny wynikać z posiadającej wiedzy z zakresu budownictwa. Od jego postępowania i sposobu prowadzenia budowy zależy, w jaki sposób przebiegać będzie proces inwestycyjny. Nadzorowanie budowy, prowadzenie w sposób rzetelny i czytelny książki budowy są nadrzędnymi obowiązkami kierownika budowy. Co przeoczono lub czego nie dopilnowano na tej budowie? W artykule została opisana sytuacja, która zaistniała na budowie budynku przemysłowego, hali produkcyjno-montażowej, gdzie podczas montażu stalowych słupów zaczęły pękać cokoły stóp fundamentowych.
EN
The Construction Law of 7 July 1994 (Dz.U. 2003.207.2016) [1] assigns a large number of duties to the construction manager. They include, for example, maintaining the documentation of the construction project, implementing recommendations entered in the building log, notifying the investor of the need to check or accept works which are to be concealed, and preparing as-built documentation for the building. The construction manager should also take responsibility for situations which are not specified by law, but ought to be covered by his or her construction expertise. The manager’s actions and manner of executing the construction project will determine the course of the development process. Supervising the project, and keeping the building log in a reliable and legible manner, are prime responsibilities of the construction manager. It is necessary to consider what has been missed or not properly taken care of in a given construction project. This article describes a situation that arose during the construction of an industrial production and assembly facility, when cracks appeared in the footing pedestals during the erection of steel pillars.
PL
W artykule opisano wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych i urządzeń stosowanych w przestrzeni, w której mogą gromadzić się pyły palne. Przedstawiono wyniki badania minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu (MITL), minimalnej temperatury zapłonu obłoku kurzu (MTCD), maksymalnej dopuszczalnej temperatury powierzchni maszyn (MAST) pracujących w obecności wybranych pyłów palnych i samozapłonu temperatury czterech typów pyłów: węglowego z kopalni doświadczalnej „Barbara”, drzewnego, słodu jęczmiennego i pyłu mąki Szymanowskiej.
EN
The article described requirements which determined for protection against fire and explosion of building structural elements and of appliances used in space where dust accumulates. The article presented results of the minimal ignition temperature of dust layer (MITL) and the minimal ignition temperature of dust cloud (MTCD), values of the maximum acceptable surface temperature (MAST) of machines operating in the presence of selected combustible dust and spontaneous combustion temperatures for four type of combustible dusts: the “Barbara” coal dust, wood dust, barley malt dust and the Szymanowska flour dust.
17
Content available remote Konstrukcje zespolone w praktyce. Cz.1
PL
Omówiono wynikający z przeprowadzonych badań stan ścian zewnętrznych wykonanych z zawieszanych żelbetowych płyt prefabrykowanych. Szczególną uwagę zwrócono na połączenia płyt z konstrukcją wsporczą. Stwierdzono, że bezpośrednimi przyczynami procesów destrukcyjnych płyt osłonowych są błędy wykonawcze, zarówno w fazie ich formowania, jak też montażu.
EN
The results of the tests of the condition of the outside walls, where as outside partitions were used hanged reinforced concrete prefabricated panels, was discussed. Particular attention was paid to the connections between the panels and the supporting construction. Was stated that the faults in the early states of the forming elements as well as in the final stages of assembly were the direct cause of the destructive process of the curtain walls.
EN
Paper presents multicriteria assessment of logistic centres' structure with use of ideal point method. Authors have used questionnaire to select a basic criteria group for assessment to define an importance rank of industrial buildings structure variants. The analysis model illustrates an example of assessment of logistic centres based in five main Polish cities.
PL
W artykule zaprezentowano wielokryterialną ocenę wybranych rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych dla obiektów przemysłowych przy zastosowaniu metody punktu idealnego. Zaproponowana metoda umożliwia uporządkowanie analizowanych wariantów oraz wybór optymalnego rozwiązania, dzięki wykorzystaniu koncepcji agregacji z pojedynczym kryterium syntetycznym, usuwającej całą nieporównywalność według logiki niekompensacyjnej. Autorzy przeprowadzili badania ankietowe, w wyniku których wyselekcjonowano podstawową grupę kryteriów oceny oraz określono ich stopień ważności w odniesieniu do rozpatrywanych wariantów rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych dla obiektów przemysłowych. Model analizy zaprezentowano na przykładzie oceny pięciu wybranych centrów logistycznych zlokalizowanych na terenie dużych miast w Polsce.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.