Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HMI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Panele operatorskie HMI są powszechnie stosowane w systemach automatyki przemysłowej. Pozwalają na wizualizację sterowania procesem przemysłowym, jak również na zmianę parametrów. Wartości prezentowane operatorowi na ekranie procesowym pochodzą ze sterownika, bądź sterowników, połączonych łączem komunikacyjnym. Wydajna komunikacja między HMI a sterownikiem jest niezbędna dla prawidłowego działania systemu automatyki. W artykule przeanalizowano kilka aspektów takiej komunikacji i zaproponowano rozwiązania pozwalające na skrócenie czasu cyklu komunikacyjnego. Opisane metody zostały zaimplementowane w pakiecie inżynierskim CPDev.
EN
HMI (Human-Machine Interface) panels are commonly used in industrial automation systems. They facilitate the visualization of industrial process control as well as enable the change of parameters. The values displayed on a HMI are read from a controller or controllers connected by a communication link. Thus efficient PLC – HMI communication is essential for proper functioning of the whole automation system. Several aspects of such communication are analyzed in the paper and some solutions proposed to reduce the communication cycle. The described methods have been implemented in the CPDev engineering environment.
PL
Norma IEC 61131-3 definiuje pięć języków programowania sterowników przemysłowych. Norma ta jest powszechnie stosowana, wiele środowisk inżynierskich jest z nią całkowicie, bądź częściowo zgodnych. W literaturze opisano kilka akademickich rozwiązań, jednak zazwyczaj implementują one jedynie wybrane elementy normy (np. tylko jeden lub dwa języki). Komercyjne środowiska inżynierskie zwykle obsługują wszystkie języki, ale ich dokumentacja skupia się na korzystaniu ze środowiska, natomiast rzadko ujawniane są szczegóły dotyczące wewnętrznej architektury i implementacji. W artykule przedstawiono takie rozwiązania dla pakietu inżynierskiego CPDev. Architektura bazująca na maszynie wirtualnej sprawia, że środowisko jest przenośne, co ułatwia wdrożenie na różnych platformach sprzętowych. W artykule przedstawiono kilka wdrożeń przemysłowych środowiska CPDev.
EN
The IEC 61131-3 standard defines five languages, dedicated for programming industrial controllers. The standard is commonly used, there are numerous engineering environments fully or partially compatible with it. Several academic solutions have been described in the literature, but they typically implement only selected parts of the IEC 61131-3 standard (e.g. only one or two languages). On the other hand, commercial engineering environments usually implement all languages, but their documentation focuses on the application of the environment, whereas details about internal architecture and implementation are rarely disclosed. The paper describes such internal details of the CPDev engineering environment. The architecture based on the virtual machine makes the environment portable, thus facilitate implementation on diverse hardware platforms. Several industrial implementations of CPDev are also mentioned.
EN
The field of research of this paper combines Human Computer Interface, gesture recognition and fingertips tracking. Most gesture recognition algorithms processing color images are unable to locate folded fingers hidden inside hand contour. With use of hand landmarks detection and localization algorithm, processing directional images, the fingertips are tracked whether they are risen or folded inside the hand contour. The capabilities of the method, repeatibility and accuracy, are tested with use of 3 gestures that are recorded on the USB camera. Fingertips are tracked in gestures presenting a linear movement of an open hand, finger folding into fist and clenched fist movement. In conclusion, a discussion of accuracy in application to HCI is presented.
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje koncepcję interfejsu użytkownika wykorzystującego najnowsze dostępne technologie dla potrzeb sterowania platformami autonomicznymi UGV (ang. Unmanned Ground Vehicle) oraz UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle). Celem opracowania jest przedstawienie osiągalnych na rynku oraz zapowiadanych rozwiązań z dziedziny 3D AR (ang. Augmented Reality) oraz VR (ang. Virtual Reality), które mogą znaleźć zastosowanie w zdalnym sterowaniu platform.
EN
The article describes a concept of human-machine interface based on the newest available technologies, which can be used for remote control of the autonomous vehicles like UGV or UAV. The aim is to show and analyze available technologies and techniques which could provide remote control and status monitoring. The newest solutions including 3D AR and VR are considered as well.
EN
The work presents the construction and the description of the operation of a test rig for the preliminary treatment of water and wastewater and testing the filtration and separation properties of non-woven depth filters. The stand was equipped with a control system for the initial filtration of water and wastewater as well as to investigate the filtration and separation properties of non-woven depth filters. The stand was adjusted to work in semi-real conditions for further use in industrial plants.
PL
W pracy przedstawiono budowę oraz opis działania instalacji do wstępnego oczyszczania wód i ścieków oraz badania właściwości filtracyjno-separacyjnych włókninowych filtrów wgłębnych. W ramach przeprowadzonych prac opracowano system pomiarowo-sterujący umożliwiający automatyzację procesu wstępnej filtracji wód i ścieków oraz badania właściwości filtracyjno-separacyjnych włókninowych filtrów wgłębnych. Zmodernizowane stanowisko poddano weryfikacji podczas jego pracy w warunkach semirzeczywistych. W ten sposób zautomatyzowana instalacja jest przygotowana do bezpośredniego wykorzystania na potrzeby przemysłowe.
6
Content available Developing a multiplatform control environment
EN
IEC 61131‐3 control environment is called multiplatform if source programs can be executed by various processors, beginning from 8‐bit microcontrollers up to 32/64‐ bit efficient CPUs. This implies that virtual machine (VM), i.e. a software implemented processor, is used as runtime by the host CPU. The VM executes certain intermediate code into which IEC 61131‐3 programs are compiled. En‐ vironment of this type called CPDev has been gradually developed by the authors over the last decade, beginning with initial report in this journal in 2008 [47]. However, technical implementations of its functionalities have not been described so far. This involves such matters as intermediate language, parametrization of the compiler and VM, multiproject runtime, translators of graphical languages, device‐independent HMI, target platform and communication interfacing, which are presented in compact form in this paper. Some characteristic industrial implementations are indicated.
EN
An ultrasonic system equipped with a digitally controlled ultrasonic power supply and sophisticated Human Machine Interface (HMI) software has been presented. At the beginning, the system was intended for high precision ultrasonic drilling in diamonds and later it is also suitable for other ultrasonic technologies like cleaning, cutting, and welding, especially in the case where precise control of the output frequency and power is necessary.
PL
W artykule przedstawiono system ultradźwiękowy wyposażony w cyfrowo sterowany generator ultradźwiękowy z zaawansowanym interfejsem HMI. System opracowano z przeznaczeniem do precyzyjnego wiercenia otworów w diamentach, jednak może on znaleźć zastosowanie w innych technologiach ultradźwiękowych takich, jak mycie, cięcie, czy zgrzewanie, szczególnie gdy wymagana jest precyzyjna kontrola częstotliwości i mocy fali ultradźwiękowej.
PL
W artykule omówiono koncepcję bezpieczeństwa systemów pomiarowo-sterujących z zastosowaniem sterownika PLC. Zaprezentowano rozwiązanie zastosowane w prostych systemach sterowania, gdzie stosowanie drogich elementów wykonawczych z wysokim stopniem bezpieczeństwa jest niecelowe. Opisane autorskie rozwiązania są stosowane do systemów: elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych.
EN
The article presents the concept of safety of measurement and control systems with the use of a PLC controller. The solution presented in simple control systems was presented, where the use of expensive executive elements with a high degree of security is pointless. The proprietary solutions described are used for electrical, hydraulic and pneumatic systems.
9
Content available remote Systemy Human Machine Interface (HMI) dedykowane samochodom poziomów L2/L3
PL
Analiza prowadzonych w wielu krajach badań wykazała istotny udział samochodów automatycznych w zwiększaniu indywidualnej mobilności różnych grup użytkowników, w tym również osób starszych i z ograniczoną sprawnością. W zależności od poziomu automatyzacji w różnym stopniu kształtują się zadania kierowcy. Wraz z rozwojem automatyzacji zmieniają się również rozwiązania konstrukcyjne interfejsu HMI. W jego budowie obecnie wykorzystywane są różnego rodzaju sygnały wejściowe, dzięki czemu w zależności od stopnia sprawności kierowcy można zastosować preferowane przez użytkowników urządzenia sterownicze. W referacie przedstawiono metodykę oceny urządzeń wykonawczych innowacyjnych interfejsów wraz przykładowymi wynikami badań dotyczących prototypu eco-kierownicy.
EN
Analysis of the studies from many countries showed significant role of automated cars in enhancing the individual mobility of the different users, including the elderly and the physically disabled. Depending on the level of the automation a division of tasks is different between the driver and the car. As vehicles become more and more automated over time, the opportunities for further innovation in in-vehicle HMI controls will follow. Presently, the constructions of HMI use various types of input signals, thereby depending on the driver efficiency it can apply the user-dedicated control devices. The paper presents the methodology of input device HMI’s evaluation and the example of the results of the multifunction steering wheel evaluation.
PL
W ciągle zmieniającym się, turbulentnym otoczeniu, jak również ostrej konkurencji, komputerowe systemy wspomagania decyzji stanowią nowy oraz bardzo intensywnie rozwijający się obszar. Komputerowe systemy wspomagania decyzji to narzędzia przyczyniające się do wzrostu zarządzania organizacji. Trudności w podejmowaniu decyzji sprawiają, że niezbędne stają się systemy wspomagające, oparte na technologiach informatycznych, przetwarzające duże ilości danych informacyjnych. W zarządzaniu procesami produkcyjno-logistycznymi informacja stanowi strategiczny i niezbędny element osiągania przez przedsiębiorstwo założonych celów. Obecnie złożoność decyzji w zarządzaniu procesami produkcyjno-logistycznymi nieustannie wzrasta. Wzrasta także złożoność struktury procesów realizowanych w przedsiębiorstwach. Ilość wariantów dotyczących każdej podjętej decyzji jest duża i ma ogromny wpływ na rozwój w wielu obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstw. Artykuł przedstawia możliwości wybranych komputerowych systemów wspomagających decyzje w procesach produkcyjno-logistycznych. Ponadto wskazuje na istotnie potencjalne korzyści, uzyskane z wdrożeń zaprezentowanych systemów komputerowych, zwiększających efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, przyczyniających się jednocześnie do możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej.
EN
In still changing, turbulent surroundings as well as the severe competition, computer decision support systems constitute area new and very much intensively developing. Computer decision support systems are tools contributing to the height of ordering the organization. In the decision making it has them no problems, that support systems, based on computer technologies, processing lots of information data are becoming essential. In managing production- -logistic processes information constitutes the strategic and essential element of achieving by the enterprise established purposes. At present the complexity of the decision in managing production-logistic processes incessantly is growing. Also a complexity of the structure of processes carried out in enterprises is growing. The amount of variants concerning every made decision is large and has an intense impact on development in many areas of functional enterprises. The article present possibilities of chosen computer support systems decisions in production-logistic processes. Moreover is pointing on indeed gained potential advantages of computer systems from implementations expressed, increasing the effectiveness of functioning of enterprises, contributing simultaneously to the possibility of obtaining of the competitive edge.
EN
The paper presents a mobile system dedicated to an industrial manipulator control. For this purpose, an interface was designed to be used for intuitive interaction with a robot, which consists of a measuring scanner for the orientation of the human upper limb, and a glove to measure the deflection of fingers. Basic gestures used for moving the manipulator have been proposed. The paper was based on the previous experience obtained in the implementation of projects which entailed manual programming of CNC machine tools. The system shall be a starting point for the construction of a control interface for other mechanical devices.
PL
W pracy przedstawiono mobilny system do poruszania manipulatorem przemysłowym. W tym celu zaprojektowano interfejs służący do intuicyjnej interakcji z robotem, na który składa się skaner mierzący orientację kończyny górnej oraz rękawicę do mierzenia ugięcia palców dłoni. Zaproponowano podstawowe gesty do poruszania manipulatorem. Pracę oparto na dotychczasowych doświadczeniach zdobytych przy realizacji projektów nad programowaniem manualnym obrabiarek CNC. System stanowi punkt wyjściowy do budowy interfejsu obsługi innych urządzeń mechanicznych.
12
Content available Human machine interface for piezo control system
EN
The increasing complexity of scientific experiments puts a large number of requirements on the systems, which need to control and monitor the hardware components required for the experiments. This article discusses three different technologies of developing Human Machine Interface (HMÏ) for the Piezo Control System (PCS) developed at the Lodz University of Technology (TUL). The purpose of the PCS system is compensating the detuning of a superconducting accelerating structure caused by the Lorentz force. A set of full-custom HMI operator interface was needed to operate the prototype device. In order to select the technology, which would best suit the requirements; the interface was designed and developed in native Qt, Qt Quick and EPICS. The comparison was made and their advantages and drawbacks are presented.
PL
Przedstawiony poniżej artykuł opisuje możliwości wykorzystania urządzeń mieszanej rzeczywistości do tworzenia zintegrowanych HMI. Użytkownik operujący w rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej nie jest ograniczony mechanicznym interfejsem, sam posiada możliwość operowania i przetwarzania danych zbieranych przez urządzenia pomiarowe.
EN
Presented below article describes the possibility of using devices of mixed reality to create integrated HMI. User operating in virtual or augmented reality is not limited by mechanical interfaces itself has the ability to operate and the processing of data collected by the measuring devices.
EN
This article presents the concept of mechatronic laboratories’ construction of an engineering teaching stand for PLC driver programming and HMI operator panel. It discusses the capabilities of the stands from the point of view of technical and software solutions, and the engineering teaching stands are described for e-learning in programming mechatronic devices. The engineering teaching stand stands were created within the framework of research tasks: “Modular apparatus for innovative training methods in the area of advanced technology for sustainable development” of the Strategic Programme Innovative Economy Policy “Innovative technical support systems for sustainable development economy.”
PL
W artykule przedstawiono koncepcję budowy laboratoriów mecha-tronicznych stanowisk technodydaktycznych w zakresie nauki programowania sterownika PLC i pulpitu operatora HMI. Omówiono możliwości stanowisk od strony rozwiązań technicznych oraz programowych. Omówiono stanowiska technodydaktyczne do e-learningu w zakresie oprogramowywania urządzeń mechatronicznych. Stanowiska technodydaktyczne powstały w ramach zadania badawczego pt.: „Modułowa aparatura badawcza dla innowacyjnych metod kształcenia w obszarze zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju” Programu Strategicznego POIG „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”.
PL
Wizualizacja procesów produkcyjnych umożliwia monitorowanie, diagnozowanie i sterowanie procesem. Ponadto daje możliwość szybkiej oceny stanu maszyn produkcyjnych. Podstawę współczesnych technologii przesyłu danych stanowi protokół komunikacyjny TCP/IP. Artykuł przedstawia przykładowe rozwiązania bazujące na nowoczesne metodach przesyłania danych, umożliwiające dokonanie wizualizacji procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
EN
Visualization of production processes allows you to monitor, diagnose and process control. In addition, it enables rapid assessment of state of the production machines. The basis of modern technology of data communication is protocol TCP/ IP. This article presents example solutions based on modern methods of data transfer, which make it possible to visualize production processes in real time.
PL
W ramach prac własnych w Oddziale Gdańskim Instytutu Energetyki opracowano pakiet autorskiego oprogramowania SysView, będący specjalistycznym systemem SCADA przeznaczonym do testowania, uruchamiania i wdrażania systemów automatyki sieciowej, a zwłaszcza układów regulacji napięcia w sieci elektroenergetycznej. Zaproponowane rozwiązania cechują się dużą elastycznością symulowania środowiska pracy badanej automatyki sieciowej na stacji elektroenergetycznej lub w elektrowni.
EN
In the framework of their own-initiative works an original software package SysView was developed in the Oddział Gdański Instytutu Energetyki. The package is a specialised SCADA system dedicated to testing, commissioning and implementation of power grid automation systems and especially of a power network voltage control ones. The proposed solutions are characterized by great simulation flexibility of a tested network automation system working environment in power stations or in power plants.
EN
Nowadays high energy physics scientists build and design systems that are complex in terms of the huge amount of subsystems and individual components. A single subsystem may consist of a few tens of thousands digital and analogue channels and sensors. As a result, the data rates captured in modern systems may result in gigabytes per second. Complex systems could generate various alarms and provide other diagnostic information. Consequently, a huge number of variables are needed to control and monitor the system. It could be a real challenge to provide access to all alarms and diagnostic information in systems composed of thousands of channels. In this sense, it is necessary to develop a methodology of designing Human Machine Interfaces (HMI) that will be simple to use and allow describing of relatively complex systems. This paper describes an HMI scheme able to obtain and present data from High Energy Physics systems. The purpose of this paper is to evaluate HMI panels dedicated for complex systems. The prototype HMI uses the demonstration PXIe-based Neutron Flux Monitor (NFM) developed by the Department of Microelectronics and Computer Science. This NFM is going to provide essential information for plasma operation in the ITER plant. The HMI involves a Graphical User Interface and an Alarm Management Scheme, all based on the Experimental Physics and Industrial Control System (EPICS) framework. The Graphical User Interface (GUI) includes the use of several tools provided by the Control System Studio as well as JavaScript, rules and actions to dynamically present data to the operators. In regards to alarm management, a scheme is proposed to efficiently handle alarms by presenting the relevant information and controls to quickly react to alarms.
PL
Obecnie systemy wykorzystywane w eksperymentach fizyki wielkich energii składają się ze znacznej liczby podsystemów i komponentów. Pojedynczy podsystem może obsługiwać nawet kilkadziesiąt tysięcy kanałów cyfrowych i analogowych oraz sensorów, w wyniku czego ilość danych zbieranych przez system jest liczona w gigabajtach na sekundę. Skomplikowane systemy mogą generować różne alarmy i dostarczać inne informacje diagnostyczne. W związku z tym, sterowanie i monitorowanie systemów wymaga wielu zmiennych. Umożliwienie dostępu do wszystkich alarmów i informacji diagnostycznych w systemach składających się z tysięcy kanałów stanowi poważne wyzwanie. Z tego względu niezbędne jest opracowanie metodologii projektowania paneli operatorskich HMI (Human Machine Interface) zbudowanych w prosty sposób, jednak pozwalających na obsługę stosunkowo złożonych systemów. Artykuł przedstawia system HMI dedykowany do zbierania i wizualizacji danych z systemów fizyki wielkich energii. Celem niniejszego artykułu jest ocena HMI dedykowanego dla skomplikowanych systemów. Opisywany prototypowy panel HMI wykorzystuje system monitorowania strumienia neutronów NFM (Neutron Flux Monitor), bazujący na standardzie PXIe, opracowany w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. System NFM będzie dostarczał najważniejsze informacje dla użytkowania plazmy w ośrodku ITER. HMI składa się z graficznego interfejsu użytkownika GUI (Graphical User Interface) oraz Systemu Zarządzania Alarmami, zbudowanego w oparciu o platformę EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System). Interfejs HMI korzysta z narzędzi dostarczanych przez CSS (Control System Studio) oraz języka JavaScript, reguł i akcji, aby na bieżąco prezentować dane operatorom. W kwestii obsługi alarmów, zaproponowano schemat prezentacji właściwych informacji i metod obsługi, pozwalający w wydajny sposób zarządzać alarmami.
EN
The article presents an analysis of modern on-board HMI in vehicles due to their potential ability to induce distraction while driving. The first part of the article introduces the current stage of knowledge in the design trends on-board HMI devices. The next section contains a review of existing researches in the field of driver’s distraction and comparison with other factors that affect safety. The second part of the article presents an analysis of the results of survey conducted among drivers. The study aimed to gain knowledge of the drivers opinion about modern onboard HMI interfaces. The article concludes with a summary and conclusion.
EN
The article presents the problem of designing test equipment for testing and certification of furniture and materials used in the furniture industry. One of the main issues is the modularization of equipment and the automation of the tests. A natural consequence of the application of the modular structure of the hardware devices is the modularization of software to provide the synchronization of the operation of individual modules. This paper presents a software design methodology for the measuring and control of test equipment for the testing of furniture. The issues related to the diagnostics of the measurement and control system and the monitoring of the process of testing are discussed. A method was developed for the calibration of measurement circuits and the testing of the accuracy of positioning of products being tested. An example of process automation a functional device for impact test data of furniture is presented. The possibilities of applications of a developed solution for the impact testing of glassware are presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych dla mebli oraz materiałów stosowanych w przemyśle meblarskim. Jednym z podstawowych zagadnień jest modularyzacja urządzeń oraz automatyzacja prowadzonych testów. Naturalną konsekwencją zastosowania modułowej struktury sprzętowej urządzeń jest modularyzacja oprogramowania zapewniającego synchronizację działania poszczególnych modułów. W artykule przedstawiono metodykę projektowania oprogramowania systemu pomiarowo-sterującego urządzeń testowych do badań mebli. Omówiono zagadnienia dotyczące diagnostyki systemu pomiarowo-sterującego oraz monitorowania procesu wykonywania testów. Zaprezentowano metodę kalibracji torów pomiarowych oraz kontroli dokładności pozycjonowania wyrobów poddawanych testom. Na przykładzie automatyzacji procesu badań udarnościowych mebli zaprezentowano funkcjonalne walory urządzenia. Przedstawiono możliwości zastosowań opracowanego rozwiązana w badaniach testowych udarności wyrobów szklanych.
20
Content available remote Środowisko inżynierskie Control Program Developer obecnie
PL
W artykule przedstawiono przegląd obecnej funkcjonalności środowiska inżynierskiego CPDev (Control Program Developer) opracowanego w Katedrze Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej. Pakiet ten pozwala na programowanie sterowników PLC/PAC zgodnie z normą PN-EN 61131-3. Oparcie systemu na koncepcji dedykowanych maszyn wirtualnych będących interpreterami kodu wykonywalnego zwiększa przenośność i uniwersalność programów sterowania. W porównaniu do poprzednich wersji środowisko CPDev zostało uzupełnione o obsługę wszystkich języków normy (ST, IL, FBD, LD, SFC), projektowanie interfejsu HMI zintegrowane z tworzeniem oprogramowania sterującego, testy tablicowe i jednostkowe komponentów programowych jak również możliwość modelowania struktury i funkcji złożonych programów w formie diagramów SysML. Narzędzie do projektowania interfejsu HMI jest niezależne od platformy sprzętowej i pozwala na łączenie sterowania z wizualizacją wykorzystując języki normy PN-EN 61131-3. Testy tablicowe i jednostkowe pozwalają na zwiększenie jakości oprogramowania. Modele oparte o diagramy SysML wspierają wczesne fazy projektowania programów sterowania. Nowy trzydziestodwubitowy kompilator CPDev pozwala na tworzenie większych programów. Poza procesorami ogólnego przeznaczenia (takimi jak np. AVR, ARM czy x86) skompilowane programy mogą być wykonywane także na układach FPGA. Obecne przemysłowe wdrożenia środowiska CPDev obejmują urządzenia z firm Lumel S.A. Zielona Góra (sterownik programowalny SMC), Praxis Automation Technology B.V. Leiderdorp Holandia (sterowniki systemu Mega-Guard Ship Automation and Navigation System) oraz Nauka i Technika Sp. z o.o. Zaczernie/Rzeszów (sterownik StTr-760-PLC). W artykule jako przykład wdrożenia przedstawiono krótką charakterystykę systemu Praxis Mega-Guard.
EN
The paper presents an overview of the current functionality of the CPDev (Control Program Developer) engineering environment developed in Department of Computer and Control Engineering at Rzeszów University of Technology. The package is designed for programming PLCs/PACs according to IEC 61131-3 standard. The system is based on the concept of dedicated virtual machines being interpreters of executable code to increase the portability and versatility of control programs. The environment has been enhanced by support of all IEC languages (ST, IL, FBD, LD, SFC), HMI software design integrated with control software, unit testing of software components as well as by ability of modeling the structure and operation of complex programs in SysML. Tool for designing HMI interface is independent of the hardware platform, and allows to combine control with visualization using IEC languages. Table and unit tests allow to increase software quality. Models based on SysML diagrams support the early design stages of control software. New CPDev compiler allows to handle larger programs. In addition to virtual machines run on general-purpose processors, compiled programs can also be executed by FPGA-PLC prototype. Current industrial implementations of the CPDev environment include devices from Lumel S.A. Zielona Gora, Poland (SMC programmable controller), Praxis Automation Technology B.V. Leiden, The Netherlands (Mega-Guard Ship Automation and Navigation System) and Nauka i Technika Sp. z o.o. Zaczernie/Rzeszów, Poland (StTr-760-PLC controller). Brief description of the Praxis Mega-Guard system has been presented as an example of the implementation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.