Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 167

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytmy ewolucyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono model i wyniki dwukryterialnej optymalizacji kolejności faz dla wybranych układów ciągów liniowych NN w KSP, w kontekście minimalizacji wartości współczynników asymetrii napięć i prądów. Scharakteryzowano szczegółowo funkcję celu, zmienne decyzyjne, parametry zadania oraz zmienne stanu. Rozważono kryteria takie jak: nakład inwestycyjny konieczny do wykonania przeplotu symetryzacji linii (przeplotu) i współczynniki asymetrii napięć. Do rozwiązania przedstawionego wyżej modelu optymalizacyjnego wykorzystano algorytm ewolucyjny. W celu priorytetyzacji rozważanych kryteriów, zastosowano podejście quasileksykograficzne. Przedstawiono szczegółową analizę otrzymanych wyników wraz z analizą wpływu niepewności danych wejściowych na otrzymane wyniki.
EN
In transmission power networks, voltage and current unbalance results from different self and mutual impedances of phase conductors, i.e. a distribution of phase conductors along line tower geometry. The paper presents model and results of two-objective phasing optimisation for selected extra high voltage power lines in Polish power system. According to the standard of Polish power system operation, the voltage unbalance factor cannot exceed 1% for transmission power lines. Minimizing the voltage and current unbalance is considered in the stated optimisation problem. Different groups of functions and variables have been described, such as objective function, decision variables and constraints. Two criteria have been considered: cost of line transposing and voltage unbalance ratio defined as the ratio of the negative sequence component to the positive sequence component. In order to solve the stated optimisation problem, an evolutionary algorithm has been applied. In order to prioritize the considered objectives, a quasi-lexicographic approach has been used. The obtained optimisation results have been widely discussed including an impact of uncertain input data to obtained optimisation results.
EN
The Orienteering Problem (OP) is a combinatorial optimization problem defined on weighted graphs. The purpose of the OP is to find a path of limited length which maximizes total profit (collected in vertices). This paper presents comparison of different approaches to infeasible solutions (too long paths) in evolutionary algorithms solving the OP. A group of evolutionary algorithms (varying in crossover and selection operators) was tested in different configurations: with and without infeasible solutions in populations. Parameters for all algorithm configurations were obtained from automatic tuning procedure (ParamILS). Results show that presence of too long paths in a population can improve quality of resulting solutions. The presented metaheuristic generated optimal or close to optimal solutions for the tested benchmark networks.
PL
Orienteering Problem (OP) należy do problemów optymalizacji kombinatorycznej i jest zdefiniowany na grafach ważonych. Celem OP jest znalezienie ścieżki o ograniczonej długości i maksymalnym łącznym proficie (zbieranym w wierzchołkach). Artykuł prezentuje porównanie różnych metod radzenia z rozwiązaniami niedopuszczalnymi (zbyt długimi ścieżkami) w algorytmach ewolucyjnych rozwiązujących OP. Grupa algorytmów ewolucyjnych (różniących się operatorami selekcji i krzyżowania) została przetestowana w dwóch konfiguracjach: z osobnikami dopuszczalnymi w populacji oraz bez nich. Wartości parametrów algorytmów zostały ustawione za pomocą automatycznej procedury kalibracji (ParamILS). Wyniki wskazują, że obecność zbyt długich ścieżek w populacji może poprawić jakość rozwiązań. Prezentowana meta-heurystyka uzyskiwała rozwiązania optymalne lub bliskie optymalnym dla sieci testowych.
EN
The paper reviews the options to reduce the impact of failure effects in medium voltage distribution grids in terms of the frequency and duration (short, long, very long and catastrophic) of outages of end-consumers’ supply. As the method to reduce the failure effects, the placement in the grid structure of remotely controlled circuit breakers and/or reclosers was adopted, which in the event of a failure allows disconnecting only part of the grid in the failure area. An important element of this method is the selection of the optimal number of these circuit breakers and their optimal location in the grid structure. The paper proposes a method of solving these issues by applying distribution grid reliability models and evolutionary algorithms that allow for optimizing the location of circuit breakers. As the optimization criteria, the ENS, SAIDI and SAIFI indicators were adopted. The analysis was based on an example model of a real distribution grid structure. The model includes the reliability parameters of individual grid sections, distribution nodes, MV/LV switching substations, and the number of recipients connected to a specific substation.
PL
Artykuł obejmuje analizę możliwości ograniczenia oddziaływania skutków awarii w sieciach dystrybucyjnych średnich napięć, w zakresie częstości występowania i czasu trwania przerw (krótkich, długich, bardzo długich i katastrofalnych) w zasilaniu odbiorców końcowych. Jako metodę ograniczenia skutków awarii przyjęto lokalizację w strukturze sieciowej wyłączników zdalnie sterowanych lub reklozerów, które w przypadku awarii pozwolą na odłączenie tylko części sieci lub ciągu zasilania w obszarze występowania awarii. Istotnym elementem tej metody jest optymalny dobór liczby tych wyłączników oraz ich lokalizacja w strukturze sieciowej. Artykuł proponuje metodę rozwiązania tych zagadnień poprzez zastosowanie modeli niezawodnościowych sieci dystrybucyjnych oraz algorytmów ewolucyjnych pozwalających na optymalizację lokalizacji wyłączników. Jako kryteria optymalizacyjne przyjęto wartości wskaźników ENS, SAIDI oraz SAIFI. Analizę przeprowadzono na przykładzie modelu opracowanego na podstawie struktury rzeczywistej sieci dystrybucyjnej. W modelu uwzględniono parametry niezawodnościowe poszczególnych odcinków sieci, węzłów rozdzielczych, stacji rozdzielczych SN/nN oraz liczbę odbiorców przyłączonych do danej stacji.
PL
W artykule przedstawiono założenia aplikacji do lokalizacji zasobników energii w sieci elektroenergetycznej WN. Jako lokalizację magazynu zdefiniowano numer węzła, do którego ma być przyłączony, oraz wartość jego mocy. Przyłączone magazyny energii mają za zadanie zwiększenie mocy sumarycznej przyłączonych odnawialnych źródeł energii, przy nienaruszaniu żadnego z ograniczeń technicznych sieci elektroenergetycznej. Problem lokalizacji zdefiniowano jako proces optymalizacji z ograniczeniami nieliniowymi zrealizowany w środowisku MATLAB, wykorzystującym aplikację do obliczeń rozpływów mocy. Chcąc porównać ze sobą lokalizacje, założono stałą sumę wartości bezwzględnych mocy magazynów. Do realizacji optymalizacji wykorzystano algorytmy ewolucyjne. Ze względu na nieliniowość ograniczeń zaprojektowano nową funkcję tworzenia populacji początkowej oraz osiem operatorów genetycznych. Większość badań wykonywano w dwóch wersjach z przyłączonymi magazynami energii i bez nich, po czym porównywano wzrost możliwości wprowadzenia dodatkowej generacji w obu wariantach. Następnie wykonywano wiele testów i badań w celu ustalenia parametrów i wyboru wersji algorytmu. Na podstawie wyników stworzono aplikację do optymalizacji lokalizacji zasobników.
EN
The article presents the premises of the application for locating energy storage devices in the HV power grid. The substation number to which it is to be connected and the value of its power are defined as the storage location. The connected energy storage devices are designed to increase the total capacity of the connected renewable energy sources without compromising any technical constraints of the power grid. The location problem is defined as the process of optimisation with nonlinear constraints implemented in the MATLAB environment, using the application for calculating power distribution. In order to compare the locations with each other, a fixed sum of absolute values of the storage devices’ capacity was assumed. Evolutionary algorithms were used to implement the optimisation process. Due to the non-linearity of constraints, a new function of creating the initial population and eight genetic operators were designed. Most of the tests were carried out in two versions, with and without energy storage devices connected, after which the increase in the possibility of introducing additional generation in both variants was compared. Then, many tests were carried out to determine the parameters and select the algorithm version. Based on the results, an application for optimising the location of storage devices was created.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną metodę optymalnej lokalizacji zasobników energii w sieci elektroenergetycznej. W każdej chwili stan sieci elektroenergetycznej jest inny. Wybór lokalizacji powinien uwzględniać wszystkie analizowane stany sieci. Proces poszukiwania lokalizacji jest optymalizacją z ograniczeniami funkcyjnymi. Przedmiotem poszukiwań są jednocześnie lokalizacja i moce zainstalowane dodatkowych generacji wiatrowych oraz lokalizacja i moce zainstalowane elektrochemicznych magazynów energii. W tym celu zastosowano algorytmy ewolucyjne. Przeprowadzono badania na podstawie modelu przykładowej sieci elektroenergetycznej ze zmiennymi węzłami odbiorczymi, generacją klasyczną i odnawialną. Na podstawie tych badań utworzono aplikację do optymalnej lokalizacji magazynów energii dla wielu stanów sieci elektroenergetycznej.
EN
The paper presents a new methodology of optimal location energy storage in the power grid. At any time the state of the power grid is different. The choice of location should take into account all the analyzed states of the electrical grid. The process of siting is the optimization of the functional limitations. Functional limitations are technical limits (overload grid elements and voltage node limits). We can’t present this limitation in analytical form e.g. mathematical formula. A violation of these restrictions is only possible after completing the calculation power flow. For this reason, the evolutionary algorithms selected to optimize the this problem. Possibilities for connecting additional wind generation are dependent both on its location and the location of energy storage. The subject of the research are both location and installed capacity of additional wind generation and location and installed capacity electrochemical energy storage. Studies were carried out on the basis of the model sample the grid with variable receiver nodes, classical and renewable generation. Based on these studies established the optimal location for the application of energy storage for multiple states of the electricity grid.
8
Content available remote Multi-thread evolutionary computation for design optimization
EN
The paper presents multi-thread calculations using parallel evolutionary algorithms (EA) for single and multicriteria design optimization. This approach was implemented to avoid a negative influence of incorrectly chosen initial and EA’s control parameters for the accuracy of generated solutions and thereby to improve the effectiveness of the EA’s use. Parallel computation for single optimization problems relies just on running n threads with different randomly chosen parameters in order to find the best final solution. For multicriteria optimization problems, each thread generates a set of Pareto optimal solutions and at the end these sets are combined together, giving a real set of Pareto optimal solutions. During the run of the algorithm, random interactions between threads were applied. The experiments were carried out using tenthread processes for different examples of single and multicriteria design optimization problems, two of which are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wielowątkowe obliczenia równoległe z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych (AE) dla jedno- i wielokryterialnej optymalizacji konstrukcji. Przedstawioną metodę wykorzystano w celu uniknięcia negatywnego wpływu niewłaściwie dobranych parametrów inicjujących i sterujących w algorytmie ewolucyjnym na dokładność obliczeń, a tym samym w celu poprawy efektywności działania algorytmu. Obliczenia równoległe dla optymalizacji jednokryterialnej polegają na uruchomieniu n wątków z losowo dobranymi parametrami AE z przyjętych zakresów i zbiorów dyskretnych. Dla optymalizacji wielokryterialnej każdy wątek generuje niezależny zbiór rozwiązań Pareto, a następnie na końcu zbiory te są łączone w finalny zbiór rozwiązań Pareto. W trakcie obliczeń wprowadzono losowe interakcję między wątkami. Eksperymenty przeprowadzono z wykorzystaniem 10 wątków równoległych dla wielu przykładów, dwa przedstawiono w artykule.
PL
Implementacja Algorytmów Ewolucyjnych (AE) do zadań uczenia Sztucznych Sieci Neuronowych (SSN) nie jest zadaniem łatwym. Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych wyeliminowało ograniczenia algorytmów gradientowych lecz niestety napotykamy na szereg nowych problemów. W artykule analizuje się dwuwarstwową sieć neuronową , w której, w charakterze genotypu przyjmuje się dwa chromosomy połączone szeregowo. Tworzy się całą populację sieci neuronowych o indywidualnych własnościach chromosomów oblicza się wartości funkcji celu oraz realizuje się proces selekcji. W proponowanym rozwiązaniu eliminuje się algorytm krzyżowania i stosuje się tylko mutację. Operator mutacji, jego parametry mogą być identyczne dla dwóch chromosomów, różne i nieskorelowane lub różne i skorelowane. W artykule analizuje się różne charakterystyki algorytmu mutacji, zalety i wady.
EN
The optimization of the learning algorithm in neural networks is not a trivial task. Considering the non–linear characteristics of the activation functions , the entire task is multidimensional and non–linear with a multimodal target function. Implementing evolutionary computing in the multimodal optimization tasks gives the developer new and effective tools for seeking the global minimum. A developer has to find optimal and simple transformation between the realization of a phenotype and a genotype. In the article, a two–layer neural network is analyzed. Two serially connected chromosomes represent the genotype. In the first step the population is created. In the main algorithm loop, a parent selection mechanism is used together with the fitness function. To evaluate the quality of evolutionary computing process different measured characteristics are used. The final results are depicted using charts and tables.
EN
The article presents an implemented solution, which includes an aspect of work that has been done on modelling for the purposes of simulation processes, carried out under the Multi-Year Programme "Improvement of Innovation Development Systems in Production and Maintenance Processes". The method described in this article relates to the prediction of wear processes of tools, which are used in shaping processes of materials by plastic formation, including cold sheet metal stamping. The research problem presented in this article was determined by the identification of specific characteristics of wear processes on stamping technology, based on which a computational prediction model based on computerized methods of data processing was developed. This method streamlines complex processes of exploitation, including the need to anticipate the time that tools must be replaced. The article discusses identified research and application problems that had to be solved during the design and implementation of the solution. The theoretical basis of exploitation processes, types of technical states, diagnostic methods, as well as the structure of the developed solution and its basic features are shown. Important elements of this paper include the possibilities of using the method for tasks related to ensuring the continuity of production in industrial factories that use sheet metal stamping systems. Innovative features of the developed system are also discussed.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie obejmujące fragment prac dotyczących modelowania na potrzeby symulacji procesów technologicznych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji". Opisana w artykule metoda dotyczy predykcji procesów zużycia narzędzi wykorzystywanych w procesach kształtowania materiałów poprzez obróbkę plastyczną obejmującą tłoczenie blach na zimno. Problem badawczy podjęty w artykule określony został poprzez zidentyfikowanie specyficznych charakterystyk procesów zużycia dotyczących technologii tłoczenia, na podstawie których opracowano obliczeniowy model prognostyczny oparty na komputerowych metodach przetwarzania danych. Metoda usprawnia złożone procesy eksploatacji, w tym potrzebę przewidywania okresu, po jakim zachodzi konieczność przeprowadzenia regeneracji lub wymiany narzędzi. W artykule omówiono zidentyfikowane problemy badawcze i aplikacyjne, które należało rozwiązać podczas projektowania i implementacji rozwiązania. Przedstawiono podstawy teoretyczne procesów eksploatacji, rodzaje stanów technicznych, metody diagnostyczne, a także strukturę opracowanego rozwiązania i jego podstawowe funkcjonalności. Zaprezentowano możliwości wykorzystania metody do zadań związanych z zapewnieniem ciągłości produkcji w zakładach przemysłowych użytkujących systemy tłoczenia blach. Wskazano na innowacyjne cechy opracowanego systemu.
EN
In the paper modified version of fan roulette selection method named proportional fan roulette selection is presented. This modification depends on increase of survive probability of the best individual at the expense of worse individuals and often gives better results compared to other selections. Test functions chosen from literature are used for determination of quality of proposed method. Results obtained using proportional fan roulette selection are compared with results obtained using roulette selection, elitist selection, and fan roulette selection.
PL
W artykule przedstawiono proporcjonalną selekcję wachlarzową będącą zmodyfikowaną wersją selekcji wachlarzowej. Wprowadzona modyfikacja polega na zwiększeniu prawdopodobieństwa przeżycia najlepszego osobnika kosztem osobników gorszych, często dając lepsze rezultaty w porównaniu do innych metod selekcji. Do sprawdzenia jakości utworzonej metody zastosowano funkcje testowe wybrane z literatury. Wyniki uzyskane przy użyciu proporcjonalnej selekcji wachlarzowej porównano z wynikami uzyskanymi przy użyciu selekcji ruletkowej, elitarnej oraz wachlarzowej.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego (Estra) do identyfikacji parametrów uproszczonego modelu ludzkiego ciała (fantomu). Uproszczony model ciała może być wykorzystywany do symulacji odstrojenia impedancyjnego anteny znajdującej się w pobliżu ciała. W artykule przedstawiono sposób określenia parametrów uproszczonego modelu za pomocą automatycznej procedury opartej na algorytmie ewolucyjnym i metodzie różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Po określeniu wartości parametrów, uproszczony model został porównany do heterogenicznego modelu ludzkiego ciała. Modele porównano w oparciu o analizę dopasowania impedancyjnego anteny dipolowej znajdującej się na obu modelach.
EN
The paper presents the exploitation of a lowestorder algorithm of evolutionary computing (EStra) for identifying the parameters of a simplified human body model (phantom). A simplified model is well suited in view of the computationally-expensive field simulation of wearable antennas located in a close proximity to the human body. In the paper, an automated procedure based on evolutionary computing and Finite Difference Time Domain (FDTD) computational electrodynamics method is proposed to identify the parameters of the simplified model. Subsequently, after identifying the parameter values, the simplified model is compared to a heterogeneous anthropomorphic human-body model. The comparison is based on the analysis of impedance matching of the same dipole antenna located on both the anthropomorphic and simplified phantoms.
PL
W referacie przedstawiono propozycję skojarzenia warunków brzegowych dla wybranego zagadnienia poszukiwania rozwiązania układu równań różniczkowych eliptycznych, z parametrami symulacji środowiska oddziałującego na wybrane cechy osobników w algorytmach ewolucyjnych. W szczególności wykorzystano powiązanie warunków brzegowych oraz wartości rozwiązania zagadnienia Dirichleta z parametryzacją wybranych cech osobników realizujących zadanie przeszukiwania obszaru D(X) zgodnie z określoną funkcją celu identyfikacji obiektów. Zagadnienie prezentowane jest w kontekście możliwych implementacji dydaktycznych dla studentów wydziałów elektrycznych na kierunkach elektrotechnika, automatyka i robotyka oraz mechatronika.
EN
In this paper the proposal of the association of boundary conditions for the issue to seek a solution of the elliptic differential equations with simulation parameters affecting the environment on selected subjects in evolutionary algorithms. In particular, the association used the boundary conditions and the solution of the Dirichlet problem with the parameterization of selected characteristics of individuals performing the task of searching the area D (X) in accordance with a specific function to identify objects. This issue is presented in the context of possible implementations of teaching for students directions engineering electrical, automation and robotics and mechatronics.
PL
W pracy zamieszczono wybrane wyniki badania wykorzystania informatyki kwantowej do zwiększenia stopnia dokładności algorytmów ewolucyjnych poprawiających parametry modeli neuronalnych systemów, co zostało zweryfikowane na wybranych przykładach takich systemów jak m.in. ruch robota PR-02. W modelowaniu neuronalnym wykorzystuje się sztuczne sieci neuronowe, które projektuje się, a następnie uczy modeli systemów na bazie danych liczbowych. Parametry sztucznych sieci neuronowych, a zwłaszcza elementy macierzy wag, biasów i parametry funkcji aktywacji można poprawiać za pomocą algorytmów ewolucyjnych. Okazuje się, że wprowadzenie rozwiązań z zakresu informatyki kwantowej do algorytmów ewolucyjnych, a zwłaszcza dotyczących tworzenia kwantowej populacji początkowej, kwantowych operatorów krzyżowania i mutacji oraz kwantowej selekcji znacznie poprawia dokładność paramentów modeli neuronalnych, co zostało zweryfikowane w środowisku MATLABA i Simulinka.
EN
The paper presents selected results of the use of quantum computing to increase the degree of accuracy of evolutionary algorithms to improve the performance of models of neuronal movement of the end of the robot arm PR-02. For modeling, neural used SSN, which are designed and taught system models based on figures. ANN parameters, especially the elements of the matrix weights, biases, and the parameters of the activation function can be improved by using evolutionary algorithms. It turns out that the introduction of solutions in the field of quantum computing to evolutionary algorithms, especially for the creation of quantum initial population, quantum operators crossover and mutation, and quantum selection greatly improves the accuracy of modeling, as has been verified in the environment MATLAB and Simulink.
PL
Artykuł zawiera wybrane wyniki badań dotyczące próby opracowania kwantowego algorytmu ewolucyjnego i jego implementacji w j. Matlab do poprawy parametrów modelu neuralnego ruchu ramienia robota PR-02. Populację początkową zbudowano na bazie macierzy wag sztucznej sieci neuronowej. Wylosowane wartości poszczególnych chromosomów populacji początkowej zostały przekształcone na wartości binarne, a te z kolei na wartości kwantowe przy wykorzystaniu opracowanej w tym celu funkcji quatization(). Wartość kwantowa genu została określona na podstawie silniejszego stanu czystego reprezentowanego przez podchromosomy, do czego została wykorzystana funkcja dequantization(). Selekcję osobników przeprowadzono na bazie modelu neuralnego ruchu robota PR-02 zaimplementowanego w j. Matlab jako funkcja calculationsNeuralNetworks().
EN
The article contains selected results of research on trying to develop a quantum evolutionary algorithm and its implementation in Matlab to improve the parameters of the model of neural movement of the robot arm PR-02. The initial population is constructed on the basis of the matrix weights artificial neural network. The drawn values of individual initial population of chromosomes have been converted to binary values, and the latter value using quantum developed for this purpose function of quatization(). The value of the quantum of the gene was determined on the basis of a stronger state of pure represented by subchromosomes, what was used a function of dequantization(). Selection of individuals was carried out based on the model of neural traffic robot PR-02 implemented as a function of calculationsNeuralNetworks().
EN
The aim of the article is to present a mathematical definition of the object model, that is known in computer science as TreeList and to show application of this model for design evolutionary algorithm, that purpose is to generate structures based on this object. The first chapter introduces the reader to the problem of presenting data using the TreeList object. The second chapter describes the problem of testing data structures based on TreeList. The third one shows a mathematical model of the object TreeList and the parameters, used in determining the utility of structures created through this model and in evolutionary strategy, that generates these structures for testing purposes. The last chapter provides a brief summary and plans for future research related to the algorithm presented in the article.
PL
Celem artykułu jest prezentacja definicji matematycznego modelu obiektu, który w informatyce znany jest jako TreeList oraz wykorzystanie tego modelu do zaprojektowania algorytmu ewolucyjnego, którego zadaniem jest generowanie struktur opartych na obiekcie TreeList. Pierwszy rozdział wprowadza czytelnika w problem, jakim jest prezentacja danych za pomocą wspomnianego obiektu TreeList. Drugi rozdział opisuje problem testowania struktur danych opartych o TreeList. Rozdział trzeci natomiast prezentuje matematyczny model obiektu TreeList oraz miary, które można wykorzystać w celu określenia użyteczności struktur utworzonych za pomocą wspomnianych obiektów oraz w strategii ewolucyjnej, która generuje te struktury dla potrzeby ich testowania. Ostatni rozdział zawiera krótkie podsumowanie oraz plany przyszłych badań związanych z zaprezentowanym w artykule algorytmem.
PL
Artykuł prezentuje przegląd wybranych algorytmów, narzędzi i technik z zakresu sztucznej inteligencji które mogą być zastosowane do problemów logistycznych. W artykule zastosowano konwencję zgodnie z którą poszczególne techniki sztucznej inteligencji prezentowane są razem z przykładowymi problemami które mogą być za ich pomocą rozwiązane. W kolejności przedstawiono następujące algorytmy, techniki i narzędzia: Algorytmy Ewolucyjne (EA – ang. Evolutionary Algorithms), Particle Swarm Optimization (PSO), Bacterial Foraging Optimization (BFO), Ant Systems (AS), Sztuczne Systemy Immunologiczne (AIS – ang. Artificial Immune Systems) i Sieci Neuronowe (NN – ang. Neural Networks).
EN
The paper presents the survey of selected algorithms, tools and techniques from the field of artificial intelligence that can be applied to logistic problems. In the paper, the convention is used according to which each artificial intelligence tool is given along with example problems to which it can be applied. The following algorithms, tools and techniques are presented: Evolutionary Algorithms (EA), Particle Swarm Optimization (PSO), Bacterial Foraging Optimization (BFO), Ant Systems (AS), Artificial Immune Systems (AIS) and Neural Networks (NN).
EN
The paper presents an approach to optimal synthesis of robot gripper mechanism. There are two different patterns of force and displacement functional characteristics applied. The first one deals with the assumed linear or nonlinear displacement of the gripper ends, whereas the second one takes under consideration the constant value or nonlinear chart of the gripping force. In order to generate the optimal solutions a gradient based method, a random search method and an evolutionary algorithm are used. The obtained results show relatively good effectiveness of the proposed optimization approach in comparison to conventional methods of synthesis of linkage mechanisms. The best solutions were generated by the evolutionary algorithm based method; worse by the random search algorithm. Gradient based method fails during optimization process and should not be used for such type of problems, especially described by trigonometric functions.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów geometrycznych mechanizmu chwytaka dźwigniowego robota przemysłowego. Zastosowano syntezę mechanizmu dla założonych charakterystyk funkcjonalnych mechanizmu. Założono przebiegi liniowe i nieliniowe charakterystyki siłowej i przemieszczeniowej. W obliczeniach wykorzystano trzy algorytmy, gradientowy, losowy i ewolucyjny. Otrzymane wyniki wskazują, że proponowane podejście optymalizacyjne jest możliwe do zastosowania i stosunkowo efektywne w porównaniu z tradycyjnymi metodami syntezy mechanizmów, przy czym możliwe okazało się zastosowanie wyłącznie algorytmu ewolucyjnego generującego najlepsze rozwiązania w każdym przypadku oraz znacznie gorszego algorytmu losowego. Nie udało się w ogóle wygenerować rozwiązań algorytmem gradientowym, co wskazuje, że dla zadań optymalizacyjnych opisywanych funkcjami trygonometrycznymi tego typu algorytmy są zawodne i nie powinny być stosowane.
19
PL
W pracy zaproponowano hybrydowy algorytm optymalizacyjny zbudowany z równoległego połączenia typowego zmiennoprzecinkowego algorytmu ewolucyjnego z gradientową poprawą grupy najlepszych osobników. Obliczenia przeprowadzono dla testowej funkcji celu dla przypadków różniących się liczbą lokalnie najlepszych rozwiązań, a następnie porównano wydajność i stabilność algorytmu dla różnych ilości osobników poddanych procesowi gradientowej poprawy.
EN
In the paper the hybrid optimization algorithm was proposed. The algorithm was build with typical floating-point evolutionary algorithm joined with gradient improvement of a group of the best individuals. The calculations were carried out for a test goal function for cases of different number of locally best solutions and next effectiveness and stability of proposed algorithm were compared for different number of improved individuals.
PL
W artykule przedstawiono algorytmy koewolucyjne, heurystyczną metodę rozwiązywania złożonych obliczeniowo problemów opartą na zasadzie korelacji oraz darwinowskiej teorii ewolucji. Opisano zalety algorytmu, możliwe zastosowania, sposób działania oraz niektóre z dotychczasowych implementacji. Następnie wybrano trzy wielomodalne lub nieciągłe funkcje testowe: Rosenbrocka, Styblinskiego-Tanga oraz Schaffer’a. Dokonano dekompozycji problemu wyznaczenia minimum globalnego funkcji i przeprowadzono optymalizację wykorzystując kooperacyjny algorytm koewolucyjny. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę jakości działania algorytmu. Przeprowadzone testy i ich rezultaty są wstępem do szerszych badań nad algorytmami koewolucyjnymi.
EN
In this paper a brief study of coevolutionary algorithm is presented. The coevolutionary algorithm (CA) is an evolutionary algorithm (or collection of evolutionary algorithms) in which the fitness of an individual depends on the relationship between that individual and other individuals. CA can be divided into two fundamental sub-types. In cooperative algorithms, individuals are rewarded when they work well with other individuals and punished when they perform poorly. In competitive algorithms, however, individuals are rewarded at the expense of those with which they interact. The principle of operation of CA is quite similar to traditional evolutionary algorithm. The main deference lies in a fact that CA operate on multi-populations and evaluate individual based on its collaboration with individuals (collaborators) from other populations. Applying CA requires decomposition of the problem into components and assigning each component to a population. This article presents an optimization of discontinuous and multimodal functions using cooperative coevolutionry algorithm. The modified testing functions: Rosenbrocka, Styblinskiego-Tanga and Schaffer’a are decomposed and minimize using coevolutionary algorithm. Obtained results allow to evaluate the quality of the algorithm and will be used for further research on the topic.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.