Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wooden building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the article was to present the influence of the Russian national architecture on the wooden architecture of the Lublin region, created at the turn of the 19th and 20th centuries, which was characterized by great distinctiveness. The subject of the work was to show the importance of increased Russification, which touched not only the spheres of social and cultural life, but also architecture.The article analyzes the preserved wooden architecture from the turn of the century in the present-day Lubelskie Region. The starting material used was the available archival materials and documentation prepared for the needs of the provincial conservator of monuments (the card for the records of architectural and construction monuments) and a local inspection was made to prepare photographic documentation of the current state. Characteristic wooden buildings were used as comparative material, built at the end of the 19th and the beginning of the 20th century in Samara, Russia. The buildings have a well-documented history and are well researched by local scientists. Additionally, they are kept almost intact. During the research, a comparative method was used for the existing wooden buildings in the Lublin region from the turn of the century with the Russian wooden buildings, mainly in terms of detail and façade decoration. It allowed us to notice the similarities between the details used in traditional wooden construction in the Lublin Province. It is especially visible in the details of the window decorations – richly decorated drip and window sills. It is an element characteristic only for the analyzed period, which confirms the thesis about the influence of the foreign invaders on the shape of architecture.
PL
Celem artykułu było przedstawienie wpływu architektury narodowej rosyjskiej na drewnianą architekturę Lubelszczyzny powstałą na przełomie XIX i XX w., która charakteryzowała się dużą odrębnością. Przedmiotem pracy było ukazanie znaczenia wzmożonej rusyfikacji, która dotykała nie tylko sfery życia społecznego, kulturalnego, ale także architektury.W artykule dokonano analizy zachowanej architektury drewnianej powstałej na przełomie wieków na terenie obecnego województwa lubelskiego. Jako materiał wyjściowy wykorzystano dostępne materiały archiwalne oraz dokumentację stworzoną na potrzeby wojewódzkiego konserwatora zabytków (karta ewidencji zabytków architektury i budownictwa) oraz dokonano wizji lokalnej w celu przygotowania dokumentacji fotograficznej stanu aktualnego. Jako materiał porównawczy posłużyła charakterystyczna zabudowa drewniana powstała pod koniec XIX i na początku XX w. w Samarze w Rosji. Zabudowa ta ma dobrze udokumentowaną historię oraz jest dobrze zbadana przez lokalnych naukowców. Dodatkowo przetrwała do dziś w stanie prawie nienaruszonym.Podczas badań porównano istniejącą zabudowę drewnianej Lubelszczyzny z przełomu wieków z zabudową drewnianą rosyjską przede wszystkim pod względem detalu i dekoracji fasady. Pozwoliło to na zauważenie podobieństw między detalami stosowanymi w tradycyjnym budownictwie drewnianym na terenie województwa lubelskiego. Szczególnie jest to widoczne w detalu stolarki okiennej – bogato dekorowane nad- i podokienniki. Jest to element charakterystyczny tylko dla badanego okresu, co potwierdza tezę o wpływie zaborcy na kształt architektury.
PL
Park Mużakowski jest przykładem europejskiej sztuki ogrodowej z pierwszej połowy XIX wieku. Twórcą parku jest książę Hermann von Pückler-Muskau, niemiecki planista ogrodowy, który tworzył scenerie parkowe w stylu angielskim. „Dom Angielski” wraz z zespołem drewnianych obiektów tworzą cenną pamiątkę scenerii parkowej po polskiej stronie parku. Jednak do dzisiaj zachowały się jedynie relikty zabudowań oraz materiały archiwalne.
3
Content available remote Specyfika szczelności powietrznej budynku drewnianego
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom informacji dotyczących szczelności powietrznej budownictwa drewnianego. Przedstawiono zalety i wady tego typu budownictwa. Wskazano szczególne znaczenie szczelności obiektów drewnianych w porównaniu z murowanymi, problemy związane z ich nieszczelnością oraz korzyści płynące z wykonania testu szczelności. Informacje te wpisują się w planowany program priorytetowy pt. „Poprawa jakości powietrza. Część 7. Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych”, którego celem jest poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu lub uniknięciu emisji dwutlenku węgla, m.in. przez wykorzystanie drewna jako prośrodowiskowego surowca budowlanego. Program zakłada, że można otrzymać dofinansowanie na test szczelności budynku.
EN
The aim of this article is familiarizing readers with information regarding wooden construction. In this article we can read about the advantages and disadvantages of this type of construction. There are presented the particular significance of the air-tightness of wooden objects compared to brick buildings, problems related to their air leakage and the benefits of the leak test. Additionally there are presented, the priority program: "Improving air quality Part 7). Co-financing of energy-efficient wooden houses ", which aims to improve air quality by reducing or avoiding carbon dioxide emissions, including through wider use of wood as a pro-environmental construction material. The program assumes that you can receive funding for a leak test of such a building.
4
Content available remote Innowacje jako wynik współpracy nauki i biznesu
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań sztywności i wytrzymałości na obciążenie poziome ścian szkieletowych budynków drewnianych. Badaniom poddano sześć typów ścian różniących się budową i grubością. Poszycie ścian oprócz mocowania za pomocą łączników zostało przyklejone do szkieletu drewnianego. Badania wykonano według normy PN-EN 594:2011. Uzyskane wyniki zestawiono w formie wykresów F – v (gdzie: F jest siłą poziomą, a v przemieszczeniem poziomym górnej krawędzi). Ponadto podano siły niszczące Fmax oraz obliczono sztywność poszczególnych ścian.
EN
In the article results of stiffness and load bearing tests under horizontal load of timber frame walls are presented. Six different types of walls were tested. The difference between panels is their structural configuration and thickness. Structural sheathing was glued and mechanically fixed to the frame. The test were conducted according to PN-EN 594:2011. The results are presented on F-v graphs (where: F is the horizontal force and v is the horizontal displacement of the upper edge). Furthermore, ultimate forces Fmax are presented and stiffness of every wall was calculated according to aforementioned code.
EN
The preliminary survey of the biodeterioration in the Bialystok open-air museum (Poland) shows that wooden buildings are in good condition and 92% of historical and architectural constructions were estimated to the second category of technical state. Buildings were examined to identify kinds of biological agents. The main biodeteriorations of wooden constructions were made by insects, lichens, algae films and colonies of microfungi. The comparison of the biodeterioration impact was made for the Bialystok open air museum and the skansen "Pyrogovo" (Ukraine). The probability of germination on the wooden structures of some species of fungi has been calculated taking into account the temperature conditions of the north-eastern region of Poland.
PL
Omówiono problemy geotechniczne, które najczęściej występują w przypadku drewnianych obiektów sakralnych. Zwrócono uwagę na konieczność indywidualnego analizowania każdego z obiektów oraz na potrzebę współpracy przed podjęciem prac remontowych specjalistów z zakresu budownictwa, architektury, archeologii i konserwacji zabytków. Rozważania zilustrowano wybranymi przykładami.
EN
The article discusses geotechnical problems existing in the case of wooden sacral buildings. It underlines the need for individual analysis of each of the sacral objects as well as the necessity of cooperation of specialists in the field of construction, architecture, archeology and historic preservation before starting the renovation work. Our considerations were illustrated with examples.
PL
W latach 1909- 1912 wzniesiono pierwsze Heimatmuseum w Królewcu, które translokowano do Olsztynka w latach 1938-1943. Twórcami muzeum byli profesorowie uniwersyteccy dr Adalbert Bezzenberger, dr Felix Ernst Peiser i konserwator prowincjonalny Richard Dethlefsen. Do tamtego muzeum wybrano najciekawsze przykłady budownictwa drewnianego, reprezentatywne dla regionów ówczesnych Prus Wschodnich. Twórcy muzeum podjęli wówczas decyzję o budowie kopii wybranych w terenie obiektów. Po 1945 roku do muzeum translokowano w przeważającej części oryginalną zabudowę. W referacie podano przykłady budownictwa ludowego charakterystyczne dla Warmii, Mazur i Powiśla i sposoby ich ochrony. Przybliżono sposoby ochrony obiektów drewnianych na kilku płaszczyznach. Jedną z nich są remonty wykonywane przez własną ekipę złożoną z: cieśli, stolarzy, dekarza, kowala, ślusarza, elektryka, murarzy i starszego renowatora. Wskazano ważny sposób zwrócenia uwagi na konieczność ochrony budownictwa drewnianego poprzez edukację. Omówiono realizowane lekcje muzealne i imprezy edukacyjne, podczas których prezentowane są zróżnicowane typy zabudowy, na modelach pokazywane są sposoby wznoszenia budynków i zdobienia detalem architektonicznym. Podano przykłady współcześnie wzniesionych budynków drewnianych, dla których inspiracją był historyczny detal.
EN
Construction of the first Heimatmuseum in Königsberg in the years 1909- 1912, which translocated to Olsztynek in the years 1938- 1943. The creators of the museum: the provincial conservator Richard Dethlefsen, university professors Dr. Adalbert Bezzenberger, Dr. Felix Ernst Peiser. The choice of places to search for objects in the field. The most interesting examples of wooden buildings, representative for the then East Prussia regions. Decisions of the founders of the museum preservation: inventory of selected objects, reasons for the decision to build the museum copies of selected objects. Decisions conservation in MBL-PE in Olsztynek after 1945, translocation original building. Examples of folk buildings collected in the museum. Discussion of ways to protect wooden objects in the museum on several levels. One of them is repair performed by its own team consisting of: carpenters, joiners, roofers, blacksmith, locksmith, plumber, electrician, bricklayer and older renovator. Another way to draw attention to the need to protect the wooden buildings is education. Realized through the lessons museum and educational events during which presented different types of buildings, models are shown ways of erecting buildings and decorating architectural details. The museum presents outfits related to wood processing and temporary exhibitions.
EN
The paper describes the concept of DomTrzon which means ‘ecological house’. Measurements carried out in the existing building are presented. Based on this data the building envelope model assumptions are verified. A simplified model of a wood-lag accumulation stove (NunnaUuni) is proposed. The indoor thermal comfort and the building’s final energy consumption are investigated using TRNSYS simulation software. During periods when the building is occupied, most zones fulfill thermal comfort requirements. The final energy consumption of DomTrzon, for heating purposes, is equal to 66 kWh/m2/year.
PL
Artykuł opisuje koncepcję ekologicznego domu – DomTrzon. Zaprezentowano pomiary przeprowadzone w istniejącym obiekcie. W oparciu o pomiary zweryfikowano założenia dotyczące modelu konstrukcji budynku. Zaproponowano uproszczony model pieca akumulacyjnego na drewno (NunnaUuni). Wewnętrzny komfort termiczny i energię końcową budynku zbadano przy użyciu programu symulacyjnego TRNSYS. W trakcie użytkowania większość pomieszczeń spełniała wymagania komfortu termicznego. Energia końcowa DomTrzon na cele grzewcze jest równa 66 kWh/m2/rok.
PL
W pracy przedstawiono przegląd wybranych gatunków drzew tropikalnych takich jak tek czy azobé oraz drzew liściastych (biały dąb amerykański) mogących znaleźć zastosowanie, jako materiał konstrukcyjny we wznoszeniu obiektów o konstrukcji drewnianej, w miejsce powszechnie stosowanej tarcicy drzew iglastych. Przedstawiono właściwości wybranych gatunków drzew oraz przykłady zastosowania ich w zrealizowanych konstrukcjach. W dalszej części pracy dokonano prezentacji wybranych technologii pozwalających na podniesienie trwałości i wytrzymałości konstrukcji drewnianych, jak również pozwalających na skrócenie czasu wznoszenia obiektów budowlanych. Omówiono technologię impregnacji drewna Accoya®, panele CLT oraz budownictwo modułowe. Technologia Accoya® poprzez procesy chemiczne pozwala na usunięcie z drewna związków chemicznych odpowiedzialnych za absorpcję wody w ścianach komórkowych drewna i zastąpienie ich związkami o charakterystyce hydrofobowej. Taki proces pozwala na ograniczenie zawartość wilgoci w drewnie, powodując równoczesny wzrost twardości i odporności tarcicy iglastej do poziomu odpowiadającego drewnu drzew liściastych przy zachowaniu cech pierwotnych drewna poddawanego modyfikacji. Zastosowanie paneli CLT (cross laminated timber) pozwala na ominięcie negatywnej cechy drewna, jaką jest wytrzymałość na kierunku prostopadłym do włókien. Panele wykonane są z warstw drewna klejonego pod kątem prostym, przez co otrzymuje się element konstrukcyjny o wysokiej sztywności i wytrzymałości we wszystkich kierunkach. Czas potrzebny na wzniesienie obiektu budowlanego można znacząco skrócić poprzez zastosowanie budownictwa modułowego. Budynki wznoszone są ze złoŜonych w zakładach prefabrykacji gotowych modułów w pełni wykończonych w środku.
EN
The paper presents an overview of some tropical tree species as Teak or Azobé and hardwood (American White Oak ) which can be used as a construction material in place of the commonly used softwood timber. There were presented characteristics of selected wood species and examples of the application in completed structures. In the following of the paper there were presented selected technologies allowing to improve durability and strength of timber structures as well as allowing for shorten the time necessary to erect the buildings. There were discussed Accoya ® Technology impregnation, CLT panels and modular buildings. Accoya ® technology by the chemical processes allows for replacing in wood groups responsible for absorption of the water in the wood cell walls by other groups with hydrophobic characteristics. This process helps to reduce the moisture content of the wood, causing a simultaneous increase in hardness and resilience of softwood to the level corresponding to hardwood while maintaining the rest of original features of softwood under modification. The use of CLT (cross laminated timber) panels allows to avoid the negative feature of wood, which is the strength perpendicular to grain. The panels are made of glued wood board layers glued at right angles, thereby obtaining a structural member with high rigidity and strength in all directions. The time needed to erect a construction can be significantly reduced using modular buildings. The buildings are constructed of finished modules fully fitted inside, made in prefabrication factories.
PL
Więzi gospodarcze i polityczne budowane pomiędzy nową i starą Europą, stopniowo zmieniają dotychczasowe wzajemne relacje w tym także relacje kulturowe. Dotychczasowa nieufność, a czasem nawet niechęć panująca między krajami sąsiedzkimi stopniowo ustępuje transgranicznej współpracy handlowej i współpracy administracyjno-kulturalnej. Owocuje to m.in. zwiększonym ruchem turystycznym, odwołującym się w swej ofercie do zróżnicowania kulturowego poszczególnych regionów geograficznych, gospodarczych i kulturowych. Zróżnicowanie do dotyczy zarówno budownictwa świeckiego, jak i budownictwa sakralnego. Wielkim problemem i wyzwaniem jest dziś zachowanie (poza skansenami) innych, istniejących jeszcze in situ, wartościowych obiektów budownictwa drewnianego w poszczególnych gminach i powiatach. Konieczna tu jest m.in. wzajemna pomoc sąsiedzka, zwalczanie istniejących jeszcze stereotypów myślowych - tak, by jedność wspólnych interesów (np. turystycznych), pozwoliła na zachowanie zastanych historycznych wartości i odrębności.
EN
Economic and political relationships built among new and old Europe, gradually change hitherto existing interrelation in this also cultural relations. The hitherto existing distrust and sometimes even the reluctance prevalent between neighbourly countries gradually retires the transborder commercial cooperation and the administrative-cultural cooperation. There one contributes this the enlargement of the tourist traffic, thanks to the differentiation of the offer of each geographic regions, economic and cultural. The differentiation this refers both the laic building as and the sacral building. A great problem and a challenge is today the maintenance besides Skansen museums) other, existing "in situ", valuable objects of the wooden building in each communes and administrative districts. Necessary is here among other things the mutual "neighbourly help", the liquidation still existing mental stereotypes - so that the community of interest (for example tourist), make possible the maintenance of existing, historic and kultural separatenesses.
EN
Paper refers possibilities of plaster cardboard plates using in wooden building. One took into account requirements and features, which have to be realized according to the new standard PN-EN 520, and regularity of use and utilizations it as elements of fi nishing building. Investigations leant on six buildings - three from them became made of in technology of wooden balk, while three remaining in technology of wooden skeleton.
14
Content available remote Budynki drewniane na terenie gminy Bolesław
PL
Drewno, obok kamienia naturalnego i cegły, jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych. Ze względu na lekkość, względnie niska, cenę oraz łatwość obróbki nadaje się do wykonywania różnych pod względem przeznaczenia i konstrukcji budynków i budowli. Ponadto ma ono zastosowanie w innych dziedzinach: podkłady kolejowe, kopalniaki w górnictwie, w przemyśle meblarskim, a także do produkcji celulozy. Poza naturalną postacią stosuje się drewno klejone warstwowo, materiały drewnopodobne produkowane z sortymentów mało wymiarowych i odpadów przemysłu drzewnego. W pracy przedstawiono stan ilościowy i jakościowy budynków drewnianych na terenie gminy Bolesław w pow. olkuskim. Na ogólną liczbę 2672 budynki mieszkalne, budynków drewnianych jest 109, co stanowi 4,08 %. Ich stan techniczny jest zróżnicowany. W większości są to budynki stare, liczące powyżej 50 lat. Od lat 50. Na terenie gminy wybudowano tylko jeden budynek drewniany.
EN
Beside natural stone and bricks timberwood is one of the oldest building materials. Because of its lightness, relatively low price and easiness of woodworking it is suitable for erecting various constructions of different appropriation, buildings and edifices. Moreover timberwood is used for other purposes, such as: railway clippers, pit timbers in mines, as raw material in furniture manufacturing and for cellulose production. Beside natural timber, a plywood or materials resembling timber produced of not fully dimension assortment and timber industry wastes are also utilised. The work presents quantitative and qualitative state of wooden buildings in Bolesław gmina in the Olkusz poviat. There are 109 wooden houses among a total number of 2672 buildings, which constitutes 4,08 %. Their technical condition is diversified. They are predominantly old buildings, over 50 years old. Since the fifties only one wooden house has been constructed in the commune.
15
Content available remote Kształtowanie konstrukcji szkieletowych budynków drewnianych z poszyciem
PL
W pracy została przedstawiona ogólna charakterystyka szkieletowych budynków drewnianych z poszyciem. Zaprezentowano własny model obliczeniowy w metodzie elementów skończonych z uwzględnieniem wpływu nieliniowości połączeń szkieletu konstrukcji z poszyciem. Przeanalizowano wpływ różnego rodzaju kształtowania geometrii ścian na rozkład sił wewnętrznych oraz przemieszczeń tarcz ściennych, z wykorzystaniem opracowanego modelu obliczeniowego.
EN
The main characteristics of sheathed wooden-framed buildings was presented in this paper. Authors have presented own numerical model using finite elements method which includes nonlinear connections between sheathing and frames. The influence of geometry modeling on internal force distribution and displacement of the wall was analyzed using own numerical model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.