Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model przestrzenny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote A model of destructive processes based on interval fuzzy rough soft sets
EN
This work presents a spatial model of destructive processes for the real-time GIS-based decision support systems. A dynamic fuzzy rough soft topology represents a structure of a geoecotechnogenic system that contains a multitude of interacting processes, which evolve in space and time. In disaster conditions, some of the interacting processes can be destructive. Their dynamics are modeled using the spread model. The area of interest is represented as an approximation by a grid of cubic cells. This allows taking into account the peculiarities of the initial information obtained from drones using remote sensing techniques and having a significant uncertainty. The proposed model reduces the computational complexity and provides the acceptable performance of real-time DSS.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono przestrzenny model destrukcyjnych procesów dla systemów wspomagania decyzji opartych na GIS w czasie rzeczywistym. Dynamicznie rozmyta topologia przybliżona reprezentuje strukturę geo-eko-techno-gennego systemu, który zawiera wiele interakcji procesów, które ewoluują w przestrzeni i czasie. W warunkach katastrofy niektóre z oddziałujących procesów mogą być destrukcyjne. Ich dynamika jest modelowana przy użyciu modelu spreadu. Obszar zainteresowania jest reprezentowany jako przybliżenie przez siatkę komórek sześciennych. Pozwala to na uwzględnienie specyfiki początkowej informacji uzyskanej z dronów za pomocą technik teledetekcji i posiadającej znaczną niepewność. Proponowany model zmniejsza złożoność obliczeniową i zapewnia akceptowalną wydajność DSS w czasie rzeczywistym.
2
PL
Wykonanie prac budowlanych w istniejących obiektach wymaga znajomości układu i rozmieszczenia pomieszczeń, ich wielkości oraz detali wykończeniowych. Budynki współczesne mają zwykle aktualną dokumentację, z której można skorzystać w przypadku remontu czy przebudowy. Inaczej jest z obiektami zabytkowymi. Ich dokumentacja budowlana jest praktycznie niedostępna, a mnogość detali i często rozczłonkowana bryła utrudnia pomiar inwentaryzacyjny takiego obiektu. Wówczas informacje o budynku można zebrać, stosując metodę skaningu laserowego 3D, która pozwala szybko i szczegółowo pomierzyć obiekt. Na podstawie tych danych możliwe jest opracowanie pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej. Przydatność danych z pomiaru uzależniona jest jednak od wielu czynników. W chmurze punktów, powstałej w wyniku pomiaru skanerem, mogą występować zakłócenia, zanieczyszczenia lub braki danych, co utrudnia pracę projektanta. W artykule przedstawiono niektóre problemy występujące podczas pomiarów skanerem laserowym 3D oraz obróbki uzyskanych danych.
EN
Construction works in existing buildings require the knowledge of not only the arrangement of particular rooms, but also their respective sizes or finishing details. When it comes to contemporary buildings, one can usually access their construction documentation to achieve this objective. However, when it comes to historical buildings, the situation is a bit more complicated as their construction documentation is practically unavailable and the multitude of details and often fragmented bodies hamper any survey works. This is when a 3D laser scanner comes into play. It allows for taking quick and detailed measurements based on which a complete survey documentation can be prepared. However, usefulness of such data depends on many factors. A point cloud created as a result of scanning may have certain disturbances, noise or simply miss some data, which makes the designer’s work difficult. The following paper presents some of the problems resulting from laser scanning and the computer processing of data obtained this way.
EN
The Inowrocław salt dome can be considered one of the model structures in the Polish Lowlands. Salt structures formed as the result of halotectonic and halokinetic action. The Permian salt was squeezed upwards from deep geological levels due to the overburden load, using fractured zon es and faults. The salt dome is presented as a dynamie three- A Piątkowska K Czuryłowicz M Przyłucka -dimensional geological model developed using advanced technology to create and visualize 3D spatial data. Thanks to the relationship between the dynamics of the land surface and natural geological processes, the results and conclusions can be quickly drawn. For this purpose, average values of displacements in mm peryear, obtained by Satellite Radar Interferometry - Persistent Scatterers (PS) for the time span 1992-2006, are presented in the form of interpolation, creating a surface ofground movement (subsidence and uplift) above the Inowrocław salt dome.
4
Content available Proces projektowania wciągników łańcuchowych
PL
W artykule przedstawiono proces projektowania wciągników łańcuchowych z napędem pneumatycznym i hydraulicznym opracowanych w ramach projektu celowego nr ROW III-238/2013 realizowanego przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. oraz ITG KOMAG. Głównym celem projektu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań wciągników łańcuchowych. Proces projektowania był wspomagany specjalistycznym oprogramowaniem.
EN
Designing the chain hoists with pneumatic and hydraulic drive, developed within the targeted project No. ROW-III-238/2013 realized by OMAG Machine and Equipment Plant and KOMAG Institute of Mining Technology, is presented. Development of innovative solutions of chain hoists was the main project objective. Designing was aided by the special software programme.
PL
W artykule, w sposób syntetyczny przedstawiono realizowane w ostatnich latach prace nad Jednolitą Bazę Danych Geologicznych złoża węgla brunatnego Złoczew oraz wykorzystaniem jej przy aktualnie opracowywanym cyfrowym modelu geologicznym złoża. Tworzony w systemie MineScape przestrzenny model geologiczny złoża Złoczew, zarówno odwzoruje stan wiedzy o złożu na podstawie posiadanej dziś dokumentacji geologicznej, jak i pozwoli w przyszłości na aktualizowanie go nowymi informacjami geologicznymi o złożu z odwierconych otworów.
EN
In this article Uniform Geological Database of Złoczew brown coal deposit which will be applied to acquisition of geological model of this deposit was presented. This MineScape System geological model bases on actual state of geological documentaction of Złoczew deposit. In the future updating of the model will be possible.
PL
Programy pozwalające na modelowanie 3D dzięki swoim zaletom są coraz częściej stosowane w realiach przemysłowych, w tym w szeroko pojętym przemyśle samochodowym. Jednym z takich programów jest komputerowy system wspomagania projektowania Solid Works, którego możliwości zostały przedstawione na przykładzie modelu 3D sprzęgła, wraz z opisaniem zasady działania sprzęgła i jego budowy.
EN
Programs to 3D modeling through its advantages are being increasingly used in industrial realities, including the automotive industry. One such software is a computer-aided design system Solid Works, whose possibilities have been presented on the example of a 3D model clutch. The principles of operation of the clutch and its construction have been described.
PL
Układy tłokowo-korbowe są jednym z najważniejszych elementów każdego silnika spalinowego w pojazdach samochodowych. W artykule przedstawiono model funkcjonalny wraz z ogólnym opisem budowy poszczególnych jego elementów. Dla lepszego zobrazowania części układu tłokowo-korbowego zostały wykonane modele trójwymiarowe przy wykorzystaniu zintegrowanych systemów komputerowych wspomagających projektowanie. Systemy te są w dzisiejszym czasie bardzo istotną pomocą dla współczesnego inżyniera i coraz częściej są stosowane we współczesnych realiach przemysłowych.
EN
System of Piston-Connecting rod is one of the most important elements of any combustion engine in cars. The article presents a functional model together with a general description of the construction of its individual elements. For a better illustration of the piston - connecting rod were made using three-dimensional models of integrated computer systems supporting the design. These systems are in today time a very important means for the modern engineer and are increasingly being used in today's industry.
EN
A method for structural analysis of lattice transmission towers considered to be spatial trusses is proposed. It consists in automatic elimination of mechanical instability from the structure. The instability result from the existence of the so-called out-of-plane nodes in a structure model. The method is based on blocking the possible displacements of out-of-plane nodes and the information concerning the need for blocking the specific displacement is obtained from analysis of the system stiffness matrix. Through application of the spatial rod finite elements lattice transmission towers may be analysed with the use of spatial truss models. The short characteristic of the in-house computer program applied for identification of truss members not satisfying the load capacity criterion, comparison of the results obtained by use of the method and ones obtained by applying the plane truss model and the frame model with the reduced member flexural stiffnesses are also presented.
PL
W zaprezentowanym artykule opisano zasadę działania mieszkania treningowego jako jednego z ważniejszych elementów w procesie wychodzenia z bezdomności, a w rzeczywistości najmniej rozpowszechnionego w świadomości instytucji działających na rzecz osób bezdomnych. Mieszkania treningowe spełniają ogromną rolę w procesie prewencyjnym, np. w przypadkach nagłych zdarzeń losowych, kataklizmach, w sytuacjach osób opuszczających zakłady penitencjarne czy domy dziecka.
EN
Homelessness is a huge problem all over the world. Every civilization, including those which are called the most advanced have problems with homelessness. Before we would be proud of our techno-logical, educational and cultural achievements, we need to solve the problem concerning excluded members of our society. In the article, the author tried to describe what homelessness is and how wc could handle it. The philosophy of training complex has also been described, which in the author's opinion is the most desired solution as regards homelessness and social exclusion problem.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metody modeli przestrzennych choremes, jej ewolucji i możliwości wykorzystania w badaniach organizacji przestrzeni, prowadzonych w skali globalnej, krajowej i lokalnej. Wykorzystanie tej metody omówiono na przykładach z literatury i własnych opracowań. Odnoszą się one do różnej tematyki: geopolityki, organizacji przestrzeni kraju i regionu, struktury miast oraz procesu globalizacji, rozwoju turystyki, specyfiki obszarów nadgranicznych, miast portowych.
EN
The aim of the article is to present choremes spatial organisation models method, its evolution and usage possibilities. The term un choreme, a French neologism, was used by a French geographer Roger Brunet for the first time in 1980. The method enables phenomena and processes presentation using simple geometrie figures. Ali the symbols create a matrix of 28 geometrie symbols, which according to R. Brunet are supposed to analyse and present every area (fig. 1). The model analysis consists of spatial structure and dynamies presentation. Both of them are the spatial logie elements. The models can be used in investigations carried out at different scales: global, country, regional and local. They can cover differentiated themes, too. They are used in physical geography research as well as in socio-economic geography and spatial economy. In the article there are given examples taken from the literature and author's research examples. Choremes model analysis for global issues is presented on the Greater Middle East region examination. The country scale research is undertaken on the instances of Burkina Faso and Kyrgyzstan, the countries of different socio-economic development level. The regional scale example examines development tendencies in Central Region in France. Hanoi development analysis shows spatial organisation models use at local scale. There are also given examples of differentiated themes being tested by chorśmes analysis. Besides geopolities, country and region spatial organisation and city structure, also globalisation process, tour-ism development and analyses of frontier areas, port cities and islands are mentioned as the model usage examples. The last part of the article discuss advantages and disadvantages of the method. The choremes analysis enables investigation of the complex problem, influ-enced by multiple conditionings. On the base of the analysis conclusions, the assumptions of future spatial organisation development can be madę. The models can be also used as regional policy judgment means. They are especially useful in case study analysis and due to their easy perception, they may be implemented as didactic method. The choremes are compared to J. Lacan's mathemes and C. Levis-Strauss' mythemes, the methods used in psychoanalysis and ethnology, respectively. Schematism, generalisation and lack of precise location are the main method disadvantages being raised. Another criticism states the area cannot be reduced to simple geometrie figures and there are no laws shaping it. The last disadvantage mentioned in the article reveals the necessity of avallability of diverse sources of information in order to select the most important conditionings.
PL
Artykuł zawiera analizę porównawczą odpowiedzi dynamicznej dwóch typów modeli numerycznych budynków (o różnej liczbie kondygnacji): przestrzennego oraz tarczowego z uwzględnieniem podatności podłoża. Przedstawiony został taki sposób tworzenia zastępczego modelu 2D wybranej ściany, aby odpowiedzi ze względu na obciążenia statyczne jak i dynamiczne modeli tarczowego i przestrzennego były zbliżone z inżynierskiego punktu widzenia. Zaproponowany algorytm postępowania stanowić może skuteczne narzędzie analizy wytężenia uszkodzonych budynków.
EN
Procedure of replacing the 3D model by equivalent 2D one is realised the separation of one wall from the spatial model and creating its plane model. It can be accepted, only when results of statical and dynamical problems for both models are close. Direct separation of the wall from 3D model does not fulfil the above condition. Hence, the process of suitable modification of the plane model parameters is presented. Some comparative analyses of 3D and 2D models of buildings with different storey numbers are obtained.
13
Content available remote Dynamic analysis of a satellite with flexible links
EN
The paper presents a spatial model of the satellite antenna with an arbitrary number of flexible arms. Such a system is an example of an open kinematic chain with a tree-like structure. The modification of the rigid finite element method is used to discretise flexible links. The equations of motion are derived from the Lagrange equations and the motion of the system is described using joint coordinates and homogeneous transformations. Numerical simulations have been carried out to analyse how the method of extending the arms influences the dynamics of the system.
PL
W artykule przedstawiono model przestrzenny satelity złożonego z dowolnej liczby podatnych ramion. Układ taki jest przykładem otwartego łańcucha kinematycznego o strukturze drzewa. Do dyskretyzacji członów podatnych zastosowano modyfikację metody sztywnych elementów skończonych. Równania ruchu wyprowadzono z równań Lagrange'a II rodzaju, stosując do opisu ruchu ciał współrzędne złączowe oraz przekształcenia jednorodne. W symulacjach numerycznych analizowano wpływ różnych sposobów rozkładania ramion na dynamikę układu.
PL
W artykule opisano sposób tworzenia modelu kręgosłupa człowieka zdrowego oraz modelu kręgosłupa ze skoliozą, sformuowanego na podstawie wcześniej opracowanej geometrii kręgów i żeber. Podstawą do opracowania geometrii było napisanie autorskiego programu komputerowego Bio3DModel, który, bazując na wczytanych zdjęciach z tomografii komputerowej umożliwia zaznaczenie poszczególnych struktur kostnych, a następnie import tych danych do programu typu MES. Dodatkowo wskazano wady i zalety przedstawionej metody, a także niektóre problemy związane z modelowaniem numerycznym w biomechanice i możliwości zmniejszenia czasu obliczeń.
EN
In this article described universal method for modeling of chosen part of human spine with thorax on the basis of pictures obtained from tomography and pictures of particular body cross-section. This article include also description of model of human spine with scoliosis. In this article described also advantages and disadvantages of this method of modeling in biomechanics, on the basis of human spine model. This article was presented also a few problems with modeling and method for solving it and possibility of reduction of computation time.
15
Content available remote Spatial Model of the Structure of Warp – Knitted 3D Distance Fabrics
EN
This article presents a geometrical model of three – and five–layer 3D distance knitted fabric which characterises the structural features of the fabric in a spatial Cartesian xyz system. New notions (technical terms) of ‘spatial a – jours’ and ‘spatial reliefs’ are introduced. Spatial a – jours are channelled layer structures inside knitted fabrics, whereas spatial reliefs are characterised by a different structure of the internal, as well as external layers, which are the result of a different thickness of the fabric layer’s segements. A hybrid model was developed of the graphical description of a 3D distance knitted fabric. This model includes a description of the thread continuum in the fabric stitch using of the 2D system. Whereas considered a solid, it presents the spatial architecture of the knitted fabric. The model composition was verified by ananalys is of the real structures of twenty stitch variants.
PL
W artykule przedstawiony został model geometryczny trój- i pięciowarstwowej dzianiny dystansowej 3D ujmujący jej cechy budowy w przestrzennym układzie „xyz”. Wprowadzono nowe pojęcia ażuru przestrzennego i reliefu przestrzennego. W definicji powyższych dzianin określono, iż ażurem przestrzennym są struktury kanałowej budowy warstwy wewnętrznej dzianiny, natomiast reliefy przestrzenne cechują się zróżnicowaną budową zarówno warstw zewnętrznych, jak i wewnętrznych, wynikających z różnicy grubości segmentów warstw wyrobu. Bardzo ważnym elementem jest konfiguracja nitek warstwy wewnętrznej opisana kątami α i β, które określają ich przestrzenną geometrię. Opracowano model hybrydowy graficznego zapisu dzianiny dystansowej 3D. Model ten ujmuje zapis w układzie 2D ciągłości nitek w splocie wyrobu, natomiast w ujęciu bryły przedstawia przestrzenną architekturę dzianiny. Budowę modelu zweryfikowano analizą rzeczywistych struktur dla dwudziestu wariantów splotów.
PL
W pracy przedstawiono budowę pokrywy osadów czwartorzędowych polskiej części Morza Bałtyckiego opracowaną na podstawie analizy materiałów sejsmoakustycznych. Wykorzystując zmiany cech obrazu rejestracji sejsmoakustycznych opracowano kryteria rozdzielenia osadów czwartorzędowych od ich podłoża oraz wydzielenia głównych, złożonych jednostek pozwalających prześledzić zasadnicze rysy budowy pokrywy czwartorzędowej. Jednostki te określono jako kompleksy sejsmostratygraficzne. W rejonie polskiej części Bałtyku, w obrębie czwartorzędu wydzielono trzy główne kompleksy, które geologicznie zinterpretowano następująco: kompleks A - jego geneza związana jest z okresem glacjacji obszaru, obejmuje również osady starsze od ostatniego zlodowacenia, w tym osady interglacjalne; kompleks B - do tego kompleksu należą osady różnej genezy powstałe od momentu deglacjacji, aż do chwili przykrycia ich osadami morskimi; kompleks C - genetycznie związany z procesami sedymentacji morskiej. Podział pokrywy osadowej na kompleksy przedstawiono na przykładach rejestracji z różnych części rejonu badań. W obrębie kompleksów, na podstawie wewnętrznego zróżnicowania ich zapisu, wyróżniono mniejsze jednostki, które zostały skorelowane z wydzieleniami litologiczno-genetycznymi odpowiadających im osadów. Opisano cechy obrazu tych jednostek na rejestracjach i zilustrowano przykładami. Sposób zalegania kompleksów (głównych, złożonych jednostek) - przedstawiono na przekrojach i mapach. Mapy prezentują ukształtowanie powierzchni rozgraniczających kompleksy oraz miąższość kompleksów i ich podział na mniejsze jednostki odpowiadające wydzieleniom litologiczno-genetycznym.
EN
The study focuses on seismostratigraphy of Quaternary seabed deposits in the Polish part of the Baltic Sea, as derived from the analysis of seismoacoustic records. The analysis allowed to identify three major units that can be interpreted in the following way. Unit A is made up by glacial and fluvioglacial sediments deposited during the glacial period as well as by older, interglacial formations. Unit B consists of deposits of various origin, formed after the glacier had retreated and the sea transgressed. Unit C is a result of marine sedimentation in progress since the transgression. The major units are further subdivided into subunits, differing in their lithology and genesis. The distribution of the major units is presented on geological profiles and maps. The maps illustrate morphology of the major units, their thickness, and the subunit patterns.
17
Content available remote Przestrzenny model przenośnika taśmowego masy formierskiej
PL
W pracy jest przedstawiony przestrzenny model pozwalający na analizę odkształceń w elementach przenośnika taśmowego do masy formierskiej. Umożliwia on analizę drgań własnych układu złożonego z taśmy, bębna napędowego, bębna napinającego i krążników.
EN
In the work two discrete model of belt conveyor are presented. First one (multibody model) allows steady state and transient analysis of the conveyor planar motion. Second model (FEM) is used in the free vibration analysis.
18
Content available remote Modele przestrzenne obiektów masywnych
PL
Praca jest prezentacją sposobu identyfikacji obiektów materialnych dyskretnymi zbiorami parametrów wykorzystywanych do wypełnienia przestrzeni nieograniczonej. Istotą koncepcji jest uzyskiwanie modeli przydatnych do rozwiązywania zagadnień mechaniki ośrodków sprężystych z uwzględnieniem efektów mas. Koncepcję analizy sformułowano opierając się na zasadzie prac w wirtualnym stanie przemieszczeń zbiorów węzłów przestrzeni skończonych o różnych gęstościach mas. Uogólniono poglądy w za-kresie koncepcji analizy błędów w dyskretyzacji przestrzeni, które mają zasadniczy wpływ na redystrybucję mas i spełnienie warunków równowagi. Modelami obiektów są równania matematyczne.
EN
The way of identification of the material space by using physical and algebraical parameters has been presented in the paper. The forecasting of the possible processes of formulating models which are treated as a system of mathematical equations is the essence of the work. The idea of the numerical analysis method is formulated on the basis of the principle of virtual work. Views and conceptions concerning error estimates in the process of the space discretization have been generalized. The possibility of utilizing the computational results in the engineering practice has been shown in the paper.
19
Content available remote Weryfikacja wybranych modeli przestrzennych
PL
W artykule przedstawiono estymator parametrów strukturalnych przestrzennego modelu ekonometrycznego. Sformułowano własności zaproponowanego estymatora. W szczególności podano warunki, przy których, ma on rozkład normalny. Własność ta pozwoliła na konstrukcję przedziałów ufności parametrów strukturalnych rozważanego modelu przestrzennego. Zaproponowano ponadto procedurę badania losowości składnika resztowego modelu.
EN
In this paper structural parameters estimator of the spatial econometric model was presented. The estimator properties were established and the conditions when the estimator has normal distribution were shown. The properties made it possible to construct the confidence interval of the structural parameters model. The procedure examining the randomness of the component of the model rest was proposed.
20
Content available remote Optimizing research bullet-proof laminar and spatial models
EN
Resistance of the selected laminar and spatial models to full perforation with armour-piercing bullets of 7,62 mm, 12,7 mm and 14,5 mm calibre were researched. Received results are compared with the researche results of the perforation resistance of standard armours RHA from the 2P armour steel and with preceding researche results of the similar construction models. The possibilities of optimization of armours models are shown.
PL
Przeprowadzono badania odporności wybranych modeli warstwowych i przestrzennych na przebicie przeciwpancernymi pociskami kalibru 7,62 mm, 12 7 mm i 14,5 mm. Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań odporności na przebicie pancerzy standardowych RHA ze stali pancernej 2P oraz z wynikami poprzednich badań modeli o zbliżonej konstrukcji. Pokazano możliwość optymalizacji modeli pancerzy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.