Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  world class manufacturing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
World Class Manufacturing system consists of ten technical and ten managerial pillars. These, impacting directly and indirectly on each other, generate the flow of internal processes. Two of the mentioned pillars, Early Product Management (EPM) and Cost Deployment (CD) play a special role in the system, because they create a future strategic management of a company influencing design engineering, manufacturing and economy [1, 2]. Referring to the author’s previous publications on Early Product Management methodology [3, 4], the role of Cost Deployment pillar in the new product launch remains an important issue. Additionally, there is a noticeable lack of publications in this specific field of the WCM system. Therefore, a proper understanding of the relationship between these two technical pillars is the basis for effective project management for the implementation of new products. In this article, the correlation between EPM and CD will be highlighted whereas some critical remarks will be indicated. The main part of the article will describe: the current approach to project management according to the standards set by the WCM system and recommended improvements originated from EPM and CD pillars. The quality scientific methods used in this article are based on a case study of internal processes in an international plant specializing in agriculture machinery production and include elements of direct observation and theoretical analysis and synthesis. This paper refers to the presented issues in practical terms on the example of the methodology of managing of new launch product projects in terms of cost management. The purpose of this paper is to draw attention to the problem of the cost factor generated during the design phase and early implementation of the new product into production, which will enable effective cost management of new implementation projects.
2
Content available Matryca strat w produkcji klasy światowej
PL
W artykule przybliżono problematykę analizy strat identyfikowalnych w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Analizę oparto na przykładach strat przedsiębiorstwa produkcyjnego branży hutniczej. Przygotowana analiza jest oparta na ograniczonej liczbie strat identyfikowalnych w wybranych procesach wewnętrznych badanego przedsiębiorstwa. Poszczególne komponenty matrycy analizy strat są użyteczne w identyfikacji i klasyfikacji strat według metodologii World Class Manufacturing (WCM).
EN
The article analyzes the problem of identifiable losses in the operations of the company. The analysis is based on examples of losses in manufacturing company in steel industry. Prepared analysis is based on a limited number of identifiable losses in selected internal processes of the metallurgical company. Particular components of the matrix of losses analysis are useful for the identification and classification losses in World Class Manufacturing (WCM).
Logistyka
|
2014
|
nr 5
1067--1076
PL
Organizacje wciąż poszukują możliwości do osiągnięcia statusu przedsiębiorstwa klasy światowej i realizacji produkcji na poziomie World Class Manufacturing (WCM). W związku z powyższym lokują swoje zainteresowania w obszarze modeli doskonałości, których kryteria wskazują drogę osiągnięcia długotrwałego sukcesu w biznesie. Celem artykułu jest wskazanie istoty i znaczenia filaru bezpieczeństwa w modelach doskonałości oraz możliwości oceny dojrzałości organizacyjnej w tym obszarze. W artykule wyjaśniono istotę modeli doskonałości oraz World Class Manufacturing, a także zaprezentowano bezpieczeństwo jako filar modeli doskonałości. Zaprezentowano możliwość wykorzystania metody samooceny do określenia poziomu dojrzałości w obszarze bezpieczeństwa oraz zdefiniowano pięć poziomów dojrzałości organizacyjnej dla obszaru bezpieczeństwa stanowiącego filar modeli doskonałości.
EN
Organizations are constantly looking for opportunities to achieve a status of world-class enterprise and to implement production at the level of World Class Manufacturing (WCM). Accordingly enterprises place their interest in the area of excellence models as their criteria identify the way how of achieving long-term business success. The purpose of this article is to present safety as an important pillar of excellence and possible approaches to analysis of organizational maturity in this area. The article explains the essence of models of excellence, and World Class Manufacturing, moreover it presents safety as a pillar of models of excellence. The possibility of using the method of self-assessment to determine the level of maturity in the safety area is presented and five levels of organizational maturity in safety area are identified, which is crucial as safety is a pillar of excellence models.
4
Content available remote Zarządzanie rozwojem pracowników w systemach produkcji klasy światowej
PL
WCM (World Class Manufacturing) jest uważany obecnie za praktyczny wzorzec doskonałości produkcji, dlatego nie dziwi fakt dużego nim zainteresowania. Stanowi on zbór wytycznych do zrealizowania, w ramach których, podnoszony jest stopniowo poziom zorganizowania działalności produkcyjnej, aż do osiągnięcia odpowiedniego stopnia doskonałości. Fundament WCM tworzą filary: techniczny i zarządczy, których tylko kompleksowe wdrożenie gwarantować może doskonałość w organizacji produkcji, czyli tzw. klasę światową. Biorąc pod uwagę liczne już wdrożenia systemów klasy światowej w Polsce, w opracowaniu określono poszczególne działania prowadzące do wzrostu poziomu zorganizowania obszaru zarządzania personelem oraz przedstawiono, możliwe do wykorzystania, wnioski wdrożeniowe.
EN
WCM is a way to organize an enterprise so as to achieve the highest possible level of production organization through implementing modern methods of management. World Class Manufacturing concept consists of technical and managerial pillars with each pillar providing a specific supporting role. One of the main pillar is a People Development. The main purpose of the People Development pillar is to identify and eliminate gaps of knowledge and competences, supporting all the other pillars in developing the organization competencies. Taking into consideration numerous implementations of WCM systems in Poland, particular activities and advices leading to the increase of people organization level were estimated within particular defined stages.
EN
In the paper the place of quality in Worki Class Manufacturing was presented. The concept of WCM is realized in big, global corporation. At the first the concept was realized in manufacturing motor sector. Later standards of World Manufacturing Production were implemented in other enterprises. In the paper some of activities of manufacturing metallurgical enterprise ArcelorMittal Poland were presented. The enterprise tends towards WCM and one of the pillar of the activity is product quality.
PL
Celem niniejszej publikacji jest pokazanie przykładowych działań implementowanych w przedsiębiorstwach w ramach poszczególnych filarów Produkcji Klasy Światowej (WCM) i doskonalących jego pozycję. Rozważania teoretyczne wzbogacono analizą case study. Jako studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo hutnicze ArcelorMittal Poland, które dąży do uzyskania pozycji rynkowej producenta (dostawcy) o wymogach światowych w ramach założeń metodologii WCM.
EN
The article shows relations between methodology of WCM and strategy of supplier by choice. In the article basic pillars of WCM were characterized to answer: how they are involved in realization of the strategy. Mentioned strategy is performed in metallurgical enterprise ArcelorMittal Poland within pillars of World Class Manufacturing (WCM). WCM standards are based on the assumption „banish waste and create wealth in your corporation” (J.P. Womack, D.T. Jones, Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, Simon & Schuster, New York 2002). Some examples of the activity were presented in the article.
PL
Treścią publikacji jest charakterystyka dziesięciu podstawowych filarów koncepcji Produkcji Klasy Światowej (World Class Manufacturing − WCM). Teoretyczne założenia koncepcji przedstawiono od strony praktycznej funkcjonowania przedsiębiorstwa hutniczego. Jako studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo ArcelorMittal Poland, które wdraża programy, składające się na dziesięciu filarów WCM.
EN
In the publication ten pillars of World Class Manufacturing (WCM) were characterized. Theoretical foundations of the concept were referred to practical business. ArcelorMittal Poland was used as the case study. Particular areas in the enterprise called the pillars of WCM are presented further in this publication.
8
Content available remote World Class Manufacturing model in production management
EN
Purpose: of this paper is to show the complexity of issues related to modern management of production systems. Furthermore, it presents in a coherent form principles and the nature of the so-called World Class Manufacturing model. While presenting the model a wide variety of problems to be solved has also been identified in order to achieve the expected results, which allow organizations to build a strong competitive position in the market. This is a timely issue due to the fact that the model gives a possibility to improve production management systems. Thereby, reliability and quality of production process and its flexibility is improved. This, in turn, greatly affects the competitiveness of businesses. It should be also emphasized that variability in the environment in which organizations operate forces them to continuous search for new organizational solutions and implementation of modern management-supporting tools. Design/methodology/approach: In order to achieve the aforementioned objectives literature studies on modern concepts of management were undertaken. Particular attention was paid to the production area. As a follow-up to literature studies a research was carried out in a number of companies that implemented some elements of the WCM model. As a results it was possible to get to know applied solutions, identified problems, achieved results, etc. Findings: As a result of literature studies one can come to a conclusion that there are many different methods and techniques supporting management processes. The study shows that managers use these tools extensively. The number of management-supporting tools is increasing. There is a growing awareness of employees that any kind of change is necessary Practical implications: The issue presented here is of great importance for the production practice. Ignoring rapid changes in the business environment and the need to adapt to them can weaken the competitive position in the market. What it all comes down to is that implementation of modern management models is necessary. Originality/value: A major advantage of this paper is to show the complexity of production system management. Different pillars of the World Class Manufacturing model show the diversity of issues to be tackled, diversity of models, tools and techniques.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystywaną w fabryce Fiat Auto Poland S.A. metodologię World Class Manufacturing (WCM). Artykuł przedstawia praktyczny sposób wykorzystania WCM, w tym takich narzędzi, jak: krzyż bezpieczeństwa, S-TAG, AM-TAG, POKA-YOKE, 5S, 5Why, 4M, OPL, EWO. Dzięki metodologiom, narzędziom i technikom WCM praca staje się łatwiejsza, bezpieczniejsza, jakość produktów stoi na najwyższym poziomie, a koszt produkcji spada.
EN
The article presents the methodology of World Class Manufacturing (WCM) used in Fiat Auto Poland S.A. factory. The article presents practical way of WCM use, including such tools as "safety cross" S-TAG, AM-TAG, POKA-YOKE, 5S, 5Why, 4M, OPL and EWO. Thanks to methodologies, tools and WCM technologies the work gets easier, safer and the quality of the products is the highest and the cost of production decreases.
11
Content available remote V Konferencja World Class Manufacturing - produkcja klasy światowej
PL
W dniach 26-28 listopada 2007 roku w Poznaniu, w hotelu Mercure, zespół Global Business Intelligence Partners (GBI Partners) zorganizował już V edycję konferencji World Class Manufacturing - Produkcja klasy Światowej. Pierwsze dwa dni konferencji przeznaczone były na wystąpienia prelegentów, którzy są ekspertami świata nauki i biznesu, natomiast w ostatnim dniu, tzw. dniu warsztatowym, uczestnicy konferencji zwiedzili Volkswagen Poznań Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo stosujące rozwiązania WCM (World Class Manufacturing) - i osobiście mieli okazję przekonać się, jak te rozwiązania są wykorzystywane w praktyce.
EN
In developing countries, there is an overwhelming challenge to diversify the economy from the primary sectors to more value adding and income generating sustainable secondary or manufacturing sectors. As global competitiveness intensifies, it is imperative that manufacturing organizations in developing countries can compete at a global level. This research focuses on Trinidad and Tobago (T&T) and the wider Caribbean region. However, its applicability and relevance is extensive. This paper investigates the manufacturing techniques/practices currently implemented in T&T with focus on companies that are compliant with quality and health and safety policies. This study advocates the need for a strategic approach for the successful implementation of world-class manufacturing (WCM) techniques/practices in T&T manufacturing industry. The methodology as well as research instruments developed and used are presented.
PL
W krajach rozwijających się istnieje wszechobecne dążenie do dywersyfikacji gospodarki i przejścia od pierwotnych gałęzi w kierunku branż pozwalających uzyskać większą wartość dodaną i generujących wyższe zyski, należących do sektorów zrównoważonych, zaawansowanych technologicznie lub przetwórczych. Ponieważ globalna konkurencja jest coraz bardziej intensywna, oczywistym imperatywem jest fakt, iż organizacje produkcyjne w krajach rozwijających się mogą konkurować na poziomie globalnym. Niniejsze badania skupiają się na Trynidadzie i Tobago (T&T) i w szerszym pojęciu - rejonie Karaibów, jednak zakres ich zastosowania oraz przydatność są o wiele szersze. Niniejszy artykuł omawia badania dotyczące technik i praktyk wytwarzania stosowanych obecnie w Trynidadzie i Tobago, skupiając się na firmach, które działają zgodnie z zasadami polityki jakości oraz zdrowia i bezpieczeństwa (BHP). To badanie popiera potrzebę opracowania strategicznego podejścia w celu pomyślnego wdrożenia światowej klasy technik i praktyk wytwarzania (WCM) w przemyśle Trynidadu i Tobago. Przedstawiona jest metodologia badań, a także opracowane i stosowane narzędzia badawcze.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.