Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flight-bar conveyors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
W artykule zaprezentowano przykładowe rozwiązania konstrukcyjne i organizacyjne opracowane w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG wykorzystujące metody i narzędzia objęte wspólną nazwą Information Technology (IT). Przedstawiono przykładowe maszyny i urządzenia, których praca jest kontrolowana i nadzorowana przez zaawansowane systemy mechatroniczne, takie jak kombajn ścianowy KSW-800NE i przenośnik zgrzebłowy.
EN
Examples of design and organizational solutions developed at the KOMAG Institute of Mining Technology, which use the Information Technology (IT) methods and tools, are given. Examples of machines and devices such as KSW-800NE longwall shearer and flight-bar conveyor, operation of which is controlled by advanced mechatronic systems, are presented.
PL
Podstawowym systemem eksploatacji węgla kamiennego w polskich kopalniach jest system ścianowy. Wydajność tego procesu uzależniona jest m.in. od odpowiedniego doboru parametrów pracy maszyn wchodzących w skład systemu: przenośnika zgrzebłowego, kombajnu ścianowego i sekcji obudowy zmechanizowanej. Opracowany w ITG KOMAG komputerowy program doboru parametrów przenośników zgrzebłowych iCON umożliwia określenie ich wielkości charakterystycznych i odpowiedni dobór do planowanej wydajności. W artykule zaprezentowano kolejną wersję programu do obliczeń parametrów przenośników zgrzebłowych, z uwzględnieniem uwag ich producentów i użytkowników.
EN
Longwall system is the basic system for hard coal mining in Polish mines. The output depends, among others, on proper selection of operational parameters of the following machines included in the system: AFC, longwall shearer and powered roof supports. iCON software programme developed at KOMAG enables determination of characteristic parameters of flight-bar conveyors and their proper selection for planned output. The next version of software programme for calculation of parameters of flight-bar conveyors, including remarks of their manufacturers and users, is presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę tworzenia wirtualnych prototypów maszyn górniczych i ich systemów sterowania, z zastosowaniem metody kinematyki i dynamiki układów wieloczłonowych MBS (ang. Multi-body Systems). Dane wejściowe (warunki brzegowe) do modelu fizycznego modyfikowano za pomocą programu emulującego układ sterowania zgodnie z założonym algorytmem. Symulację przedstawiono na przykładzie innowacyjnej wersji przenośnika zgrzebłowego z nadążnym systemem regulacji parametrów pracy napędów. Na podstawie symulacji możliwe jest wyznaczenie zmienności sił w łańcuchu, momentów sił w układach napędowych przenośnika oraz weryfikacja poprawności działania układu sterowania.
EN
Method for creation of virtual prototypes of mining machines and their control systems, using the Multibody Systems (MBS) kinematics and dynamics method, is presented. Input data (boundary conditions) for physical model were modified with use of the programme emulating control system according to the assumed algorithm. The simulation is presented on the example of innovative version of flight-bar conveyor with follow-up system for control of operational parameters of the drives. Determination of variability of forces in chain, moments of forces in drive systems of conveyor and verification of correctness of operation of the control system are possible on the basis of the simulation.
PL
W artykule omówiono rozwój górniczych przenośników zgrzebłowych i strugów węglowych w Polsce. Przedstawiono historię ich rozwoju od pierwszego zastosowania do chwili obecnej. Podano podstawowe parametry techniczne ścianowych i podścianowych przenośników zgrzebłowych i strugów wraz z okresami ich użytkowania. Sformułowano kierunki rozwoju tych maszyn, jakie zdaniem Autorów należy podjąć, aby sprostać wymaganiom górnictwa węglowego.
EN
Development of mine flight-bar conveyors and coal ploughs in Poland is discussed. The history of their development from the first use until now is presented. Basic technical parameters of AFCs, BSLs and coal ploughs as well as their life are given. Directions of development of these machines that, according to the authors, should be undertaken to meet the requirements of coal mining industry are formulated.
PL
Wydajność eksploatacji węgla kamiennego systemem ścianowym uzależniona jest m.in. od odpowiedniego doboru parametrów pracy poszczególnych maszyn, to jest przenośnika, kombajnu i obudowy zmechanizowanej. W artykule przedstawiono komputerową metodę doboru przenośnika ścianowego w zależności od planowanego wydobycia, bazującą na podstawowych zależnościach do projektowania oraz doboru przenośnika zgrzebłowego do danych warunków eksploatacyjnych.
EN
Production rate of hard coal with use of longwall system depends, among others, on proper selection of operational parameters of each machine, i.e. conveyor, shearer and powered roof support. Computer method for selection of parameters longwall shearer, depending on planned output, based on basic assumptions for designing, and for selection of flight-bar conveyor for the given operational conditions, is presented.
PL
W artykule zawarto analizę wpływu współpracy bębna łańcuchowego z łańcuchem na obciążenia dynamiczne w przenośniku zgrzebłowym, opracowaną na podstawie badań przenośników w warunkach eksploatacyjnych. Dokonano rozróżnienia obciążeń dynamicznych wynikających z drgań samowzbudnych i drgań wymuszonych. Przed częścią analityczną omówiono zagadnienia związane z różnymi uwarunkowaniami współpracy bębna i łańcucha.
EN
Analysis of impact of interaction between chain drum and chain on dynamic loads in flight-bar conveyor made of the basis of tests of conveyors in operational conditions were given in the paper. Distinction of dynamic loads resulting from self-activated and from forced vibrations was made. Problems associated with different conditions for cooperation between the drum and chain were discussed before the analytical part.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.