Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  loose materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents the results of an analysis of the linear wear of the inside of a pipe transporting loose materials. The aim is to present a mathematical model simulating the abrasive wear of individual elements of a transport pipe, depending on the volume of transported material. The model presented in this paper was developed based on the measurement data obtained from a dismantled transport system used in a railway handling terminal.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy zużycia liniowego materiału wewnątrz rury służącej do transportu materiałów sypkich. Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu matematycznego, który pozwala symulować zużycie poszczególnych elementów rury transportowej w zależności od ilości przesypanego materiału. Prezentowany w artykule model opracowany został w oparciu o dane pomiarowe uzyskane ze zdemontowanego systemu transportowego wykorzystywanego w kolejowym terminalu przeładunkowym.
PL
W artykule opisano technologię dozowania próżniowego, która bazuje na jednej z najnowszych metod dozowania materiałów sypkich, wykorzystującej technikę próżniową. W artykule przedstawiono zaprojektowany i wykonany w ITR, system próżniowego dozowania materiałów sypkich. System ten wyposażony jest między innymi w wielostopniową pompę eżektorową, przetwornik wagowy i zaprojektowaną orginalną głowicę dozującą umożliwiającą dokładne i wydajne dozowanie.
EN
The technology of the vacuum dosage was described in the article, which is based on one of the newest methods of the dosage of loose materials. Its utilization, in designed and manufactured in ITR system for the vacuum dosage of loose materials, was presented. This system is equipped, among others, with multistage ejector pump, weight transducer and newly designed unique dosing head, enabling the exact and effective dosage.
PL
W artykule opisano technologię suszenia wilgotnych materiałów sypkich w suszarni fluidalnej z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła odpadowego powietrza nadmiarowego z chłodników klinkieru na przykładzie mokrych popiołów lotnych i żużla wielkopiecowego. Przedstawiono bazowe obliczenia technologiczne oraz rozwiązanie techniczne instalacji suszenia. Zaprezentowano rezultaty wstępnej eksploatacji suszarni fluidalnej popiołów mokrych.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną metodę identyfikacji parametrów materiałowych lepkoplastycznego modelu Chaboche'a. Jako materiał modelowy przyjęto specjalne struktury granulowane. Specjalne struktury granulowane budowane są na bazie materiałów sypkich umieszczanych w szczelnej osnowie, w której generuje się podciśnienie. W pracy wspomniano istniejące metody analityczne umożliwiające identyfikację lepkoplastycznego modelu Chaboche'a oraz podkreślono zalety nowo proponowanej metody numerycznej.
EN
In the paper an original numerical method of Chaboche's model parameters identification is presented. As an exemplary material, special granular structures are selected. Special granular structures are composed basing on loose materials encapsulated in a hermetic space with underpressure. Controlling the range of internal pressure (the vacuum range) it is possible to effectively change the global physical features of a granular matter. It is particularly interesting to apply such structures in semi-active damping of vibrations or noise. In this paper existing analytical methods of the viscoplastic Chaboche's model parameters identification are mentioned. The advantages of the new, numerical methodology is underlined.
EN
In the paper the new algorithms of tomographic images analysis, which have practical application to gather information about critical flow parameters from measurements data, are presented. The quantitative interpretation of tomographic images corresponding to different spatial and temporal conditions is a main aim of the proposed image analysis system. The elaborated modern methods enable analysis of particles behaviour during pneumatic conveying and hopper flow. These algorithms were based on the tomographic image processing by applying the developed stochastic and geometric model of physical phenomena taking place during the studied industrial processes. The applied measurement technique was electrical capacitance tomography, which can show distribution of material inside opaque vessel in form of 2D image in a very short time.
PL
Prace naukowe przedstawione w artykule dotyczyły przetwarzania i analizy informacji wizyjnej w celu monitorowania przepływów dwufazowych materiałów sypkich. Celem badań było opracowanie nowych algorytmów do pomiaru i monitorowania zjawisk fizycznych, zachodzących podczas przepływu pneumatycznego oraz grawitacyjnego. W przeprowadzonych pracach badawczych posłużono się elektryczną tomografią pojemnościową (jako narzędziem wizuali-zującym w formie obrazów 2D rozkład materiału w obszarze czujnika pomiarowego) przy zastosowaniu opracowanego zestawu algorytmów przetwarzania i analizy obrazów. Zaadaptowane metody z dziedziny przetwarzania i rozpoznawania obrazów, opierające się na modelu stochastycznym oraz geometrycznym zjawisk fizycznych, mających miejsce podczas przepływów materiałów sypkich, pozwoliły uzyskać informację o charakterystycznych parametrach badanych przepływów.
PL
W pracy przedstawiona została metoda prognozowania stanu zagrzewania zachodzącego w materiałach sypkich pochodzenia organicznego. Relację pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą masy ziarnianej zboża opisano za pomocą transmitancji dyskretnej. Położenie wartości pierwiastków równania charakterystycznego użyto do prognozowania stanu zagrzewania.
EN
The paper describes the method of forecasting of heating states in bulk materials of organic origin. The relation between the temperature of ambience and the cereal's temperature was described by discreet transmittance. The value of roots of characteristic equation was used to forecast of heating state.
PL
W pracy przedstawiono proces mieszania sypkich układów niejednorodnych pod względem gęstości. Badania prowadzono w mieszalniku bębnowym. Obserwowano zjawisko segregacji i stwierdzono, iż zjawisko to ma miejsce i przebiega tym intensywniej, im bardziej stosunek gęstości fazy rozpraszanej do fazy rozpraszającej oddala się od jedności.
EN
The authors present the test results for mixing of pairs of heterogeneous granular materials. Influence of density difference on effects of component intermixing was tested. Segregation accompanying the mixed systems was observed.
8
Content available remote Plasticization of a Counded Layer of Anisotropic and Loose Material
EN
The present paper attempts to formulate strength criterion of an anisotropic and loose medium. This criterion is the main element of a mathematical model describing the said plasticization processes of a bounded layer of such materials taking into account the influence of heat. This condition is the basis for determining actual parameters of forming the material and deciding on the design characteristics of machinery used for plasticization. The factor responsible for critical stress in rolled wood (i.e. stress being a result of a destructive force) is a yield point of wood during a stretching trial. This resistance is a basis for evaluating the technological value of composite materials (wood is classified as such) and it depends on the temperature and anatomical direction of along which load is applied. In case of sawdust a measure expressing its critical stress can be its yield point, determined empirically during a compression trial under influence of temperature. In case of both of the discussed resistance criteria, a rise in temperature is a factor of greatest importance.
EN
Presented work concerns problems connected with a new "smart structure". It is a granular structure, built basing on a loose material, placed in a tight encapsulation, where in a next stage so called underpressure has been generated. The main objective of this paper is to establish the general dependence between grain's material and stiffness (Young modulus) values, for a wide range of applied underpressures.
10
Content available remote Rozwój konstrukcji polskich pras pulsacyjnych do wyrobów z materiałów sypkich
PL
Opracowano konstrukcje czterech typów polskich pras pulsacyjnych do wyrobów z materiałów sypkich. Pierwszą jest prasa PXP 1.00 o wydajności do 15 sztuk wyrobów na minutę, przeznaczona do prasowania części maszyn o wysokiej gęstości. Kolejne dwie prasy, to: PXP-M 1.00 z układem polaryzującym do magnesów trwałych anizotropowych i PXP-T 1.00 z układem grzewczym do kształtek narzędziowych oraz prasa PXP-I 1.00 do izostatycznego kształtowania elementów ślizgowych. Prasy są wyposażane w układ mikroprocesorowego sterowania i nadawana jest im nowoczesna forma wzornicza.
EN
This paper shows results of construction development four type of polish pulsatory presses for loose materials products. The first one PXP 1.00 press has efficiency to fifteen specimen per minute, and could be used for pressing of high density machine parts. Two next presses are: PXP-M 1.00 with polarization system for permanent anisotropy magnet and PXP-T 1.00 with heating system for swagger tools. The last one type is PXP-I 1.00 press for isostatic forming slide elements. All of these presses are equipped with microprocessor operation system and possess modem designee.
11
Content available remote Analiza jednorodności mieszaniny materiałów sypkich przy użyciu kamery CCD
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodę pomiaru jednorodności mieszaniny materiałów sypkich. Umożliwia ona szybkie określenie stopnia homogeniczności mieszaniny materiałów sypkich w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na będącym w ruchu przenośniku taśmowym, służącym do jej transportu. Prezentowaną metodę wykorzystano do analizy przykładowej sekwencji klatek przesuwającego się przenośnika taśmowego, z mieszaniną dwóch materiałów sypkich.
EN
In this paper homogeneity measurement method of loose materials mixture is presented. It allows to characterizing homogeneity degree of loose materials in real time on moving conveyor belt, which is used to transport this mixture. Presented method is applied to sequence frames analysis of moving conveyor belt with two loose materials mixture.
PL
W artykule omówiono niektóre zagadnienia związane z problematyką badań procesów produkcji materiałów sypkich. Przegląd podstawowych urządzeń laboratoryjnych do produkcji materiałów ziarnistych zaprezentowano na przykładzie doświadczalnej instalacji zbudowanej w Laboratorium Procesów Przetwórczych i Transportowych, które funkcjonuje przy Zakładzie Logistyki i Procesów Transportowych w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Prace badawczwe i rozwojowe prowadzone w laboratorium Procesów Przetwórczych i Transportowych IKiEM Politechniki Wrocławskiej wiążą się przede wszystkim z zagadnieniami szeroko rozumianej ekologistyki, inżynierią mechanicznych procesów przetwórczych oraz teorią konstrukcji i badaniami maszyn przeróbczych i transportowych 1,2,3,4,5,6,7].
EN
The Laboratory of Processing and Transport was established in Institute of Machines Design and Operation. A new experimental system for advanced researches of ecologistic, micronisation and classification processes, and for researches of properties of bulk materials, has been launched in this laboratory. The system consist of basic types of breaking up and classifying experimental equipment as well as of measuring devices. A presentation of research possibilities for this system is a subject of this paper.
PL
Pylenie mas sypkich nie tylko degraduje środowisko przyrodnicze, ale również ujemnie oddziaływuje na zdrowie, higienę i estetykę życia człowieka. Przeciwdziałać tym wszystkim ujemnym zjawiskom można i należy, poprzez: przetwarzanie struktury pylastej materiałów w niepy-lącą, techniczne eliminowanie zjawiska pylenia lub/i zabezpieczanie materiałów pylastych przed pyleniem. Sposób rozwiązywania problemu wynika z analiz możliwości eliminowania i przeciwdziałania zjawisku pylenia w danej technologii. Najskuteczniejszymi są rozwiązania stosowane już na etapie projektowania i organizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
EN
Dusting generated by loose masses not only degrades the natural environment but also exerts a negative impact upon health, hygiene and aesthetics of human live. Counteracting all those negative phenomena can, and should be accomplished by: processing of a dusty structure of material into a non-dusty one, technical elimination of dusting phenomenon or/and protection of dusty materials against their dusting, The method of the problem's solution results from the analysis of a possibility of elimination and counteracting the phenomenon of dusting in a given technology. The most efficient solutions are those that are used already at the stage of designing and organisation of an investment venture.
PL
Wyniki badań doświadczalnych nad efektami dynamicznymi w materiałach sypkich podczas opróżniania silosów. Pomiary składowych przyspieszenia pionowego promieniowego i obwodowego na ścianach silosów, przyspieszenie pionowego materiału sypkiego, składowych odkształcenia pionowego i obwodowego ściany silosu oraz parcia poziomego na ściany silosu. Różne metody redukcji efektu rezonansowego między materiałem sypkim a konstrukcją silosu.
EN
Results of experiments on dynamical effects in loose material during emptying a silo. Measurements of vertical radial and circumferential acceleration components on the silo walls, vertical accelerations of the loose material, vertical and circumferential deformation components of the silo walls as well as the horizontal pressure on the silo walls. Different methods of reduction of resonance effects between the material and the silo construction.
15
Content available remote Grawimetr mikrofalowy do pomiaru wilgotności w materiałach sypkich
PL
W artykule opisano zastosowanie nagrzewania mikrofalowego do pomiaru wilgotności materiałów sypkich. Podano zasadę działania grawimetru mikrofalowego i opisano prototyp urządzenia przeznaczony do suszenia próbek o masie do 150 g. Opisano wyniki" testów urządzenia przeprowadzonych dla różnych materiałów sypkich. Wykazano, że zastosowanie metody suszenia mikrofalowego kilkakrotnie skraca czas pomiaru wilgotności próbki w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.
EN
This article contains applying of microwave rays to measure of humidity of loose sample materials. The rules of working of microwave gravimeter have been written and also the equipment prototype to drying samples to 150 g. Results of examines for various loose materials were given. It has been shown that using this method makes time of measurement humid sample shorter 2-10 times comparing with traditional methods.
16
Content available remote Klasyfikacja materiałów sypkich w złożu fluidalnym
PL
Przedmiotem publikacji jest określenie doświadczalnych parametrów przebiegu procesu rozdziału (klasyfikacji) składników mieszaniny w złożu fluidalnym. Mieszaninę sporządzono z materiałów sypkich o zbliżonej ziarnistości lecz różnej gęstości właściwej. Wynikiem przeprowadzonych prób jest analiza parametrów charakteryzujących proces fluidyzacji w aspekcie możliwości wykorzystania tego zjawiska dla potrzeb rozdziału poszczególnych składników w złożu monodyspersyjnym.
EN
The subject of the publication was to determine parameters of the process proceeding of the mixture components separation (classification) in the fluidized bed under experimental conditions. The mixture was prepared from loose materials similar granularity but of different specific densities. The result of carried out tests is the analysis of parameters that characterize a fluidization process in the aspect of the phenomena usability to separation of particular components in monodisperse bed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.