Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marnotrawstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Praca posiada charakter teoretyczno-empiryczny, dotyczy zastosowania metody Kanban w zarządzaniu procesami operacyjnymi w wielobranżowym biurze projektów. Początkowo przybliża tematykę zarządzania procesami operacyjnymi, ukazując główne definicje i uwarunkowania. Następnie omówione są podstawy związane z Kanban – jego powiązaniem z lean management, jak i kartami kanbanowymi. Duże znaczenie mają korzyści i zalety implementacji systemu Kanban we współczesnych organizacjach. Praca skupia się również na procesach operacyjnych, jak i zarządzaniu projektami, wprowadzając w główną problematykę. Celem pracy jest analiza potencjału zastosowania metody Kanban w zarządzaniu procesami operacyjnymi w wielobranżowym biurze projektów. Metodologia odnosi się do tego zagadnienia, rozkładając je na problemy, hipotezy, jak i podstawy wstępne do przeprowadzenia badania. Empiryczna część pracy jest związana z analizą materiałów źródłowych, jak i kwestionariuszem ankiety, samodzielnie opracowanym na cele badania. Praca wskazuje, iż zastosowanie metody Kanban w zarządzaniu procesami operacyjnymi w wielobranżowym biurze projektów jest korzystnym i skutecznym rozwiązaniem dla wspomagania działań.
EN
The work is of the theoretico-empirical character and it concerns the application of the Kanban method in managing operational processes in a multi-branch office of projects. At the beginning the topic of managing operational projects has been discus-sed showing the main definitions and conditionings. Then, the bases connected with Kanban have been discussed – their connection with lean management and Kanban cards. Of big importance are the benefits and advantages of implementing the Kanban system in contemporary organizations. The work concentrates also on the operational processes as well as project management introducing its major issues. The aim of the work is the analysis of the potential of the Kanban method application in managing operational processes in a multi-branch office of projects. The methodology refers to this issue decomposing it into problems, hyptheses as well as the bases necessary to carry out the research. The empirical part of the work is connected with the analysis of source materials as well as the questionnaire prepared independently for the purpose of the research. The work shows that the application of the Kanban method in managing operational processes in a multi-branch office of projects is a beneficial and effective solution to support the activities.
PL
Słowo „muda” w języku japońskim oznacza „marnotrawstwo”, czyli wszystko to, co jest niepożądane w procesach produkcji i wspomagających ją. Pojęcie to jest bardzo istotnym filarem w filozofii Lean Management. Muda określa wszelkie działania, czynności oraz rzeczy, które nie wytwarzają wartości dodanej, a są znaczącą stratą dla naszych biznesów.
EN
Numerous varieties of solid fuels have been employed for the production of heat in buildings and during cooking by utilizing furnaces and boilers. The most commonly used energy carriers include hard and brown coal, coke, and wood-based solid biofuels in the form of various types of pellets, briquettes, and chips. Notably, furnace and boiler users can combine these fuels in any way by changing their proportions. Generally, users of furnaces and boilers are known to co-burn solid fuels and various types of municipal waste. However, the municipal waste contains a number of organic compounds and toxic metals that can be released into the atmosphere during the combustion process; this poses a threat to the health of the environment and public. Herein, chemical and petrographic tests were performed to study the sources of furnace wastes. This research facilitates the identification of unacceptable substances such as plastics, metal filings, and glass.
PL
Na początku stycznia br. wszystkie podmioty wytwarzające odpady oraz prowadzące działalność w zakresie ich transportu, zbierania lub przetwarzania stanęły przed nowym wyzwaniem – koniecznością prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów. Także wytwórcy kruszyw, w tym przedsiębiorcy górniczy, zostali zobowiązani do uczestnictwa w nowym systemie. Narzędziem służącym do tego celu jest system teleinformatyczny bazy danych o odpadach (BDO), działający na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
EN
At the beginning of January, 2020, all entities generating waste and operating in the field of their transportation, collection or processing faced a new challenge – a requirement to keep waste records. Aggregate producers, including mining plants, were also obliged to participate in the new system. The tool for this is an IT system of waste database, operating on the basis of the Act of 14 December 2012 on Waste.
5
Content available Roboty mobilne AGV w procesach kompletacji towarów
PL
Celem artykułu jest przedstawienie najczęściej spotykanych problemów przedsiębiorstw w kwestii organizacji procesu transportu wewnętrznego oraz wskazanie rozwiązania, za pomocą którego możliwa jest ich optymalizacja. W pracy zwrócono uwagę na korzyści płynące z implementacji wózków AGV oraz możliwości ich wdrożenia w oparciu o praktyczne przykłady. Przeanalizowano również różnice dostrzeżone w tradycyjnym procesie kompletacji oraz wspartym opisywaną technologią.
EN
The aim of the article is to present the most common problems faced by enterprises in terms of organizing their internal transport processes and to indicate a solution to make this optimization possible. The study highlights the benefits of implementing AGV trucks and the possibility of deploying such a solution based on practical examples. The differences apparent in the traditional picking process and process supported by the described technology were also discussed.
6
Content available Circular economy in buildings
EN
The circular economy is not only a system of waste management. It is a system which includes the products’ design construction, recycling of raw materials and whose aim is that all components and materials bring added value in different technical and biological cycles. The construction sector is currently among the world’s largest producers of waste. It is estimated that about 1.3 billion tons of construction and demolition waste is generated every year and half of it comes from the construction sector. The building industry has a significant impact on many sectors of the economy, on local jobs and quality of life. It requires vast amounts of resources and accounts for about 50% of all extracted material. According to experts, the amount of waste in the construction sector is the same or even higher than the amount of municipal waste. At the same time, the stream of construction waste makes up the biggest part of industrial waste. Currently, more than at any time before, there is a crucial need for new circular solutions, especially in the building sector. Therefore circular economy principles have a huge potential to contribute to reducing waste and to increased reuse of materials in buildings.
PL
Zmiany środowiskowe wymuszają w przedsiębiorstwach ciągłe modernizacje, zarówno technologiczne, organizacyjne, jak i produktowe. Kładziony jest nacisk na eliminację marnotrawstwa jako przejaw zarządzania świadomego i zrównoważonego. Dąży się więc do eliminacji nadmiernych kosztów, czasu i wysiłku pracowników. Jedną z metod weryfikacji i analizy procesów jest metoda obserwacji migawkowej. Pozwala ona zbadać strukturę czasu pracy pracowników lub urządzeń, a na podstawie wyników analizy zaproponować rekomendacje dla przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu metody obserwacji migawkowej, możliwe było określenie struktury czasu pracy operatorów linii sortującej, a następnie przedstawienie propozycji usprawnień procesu.
EN
Environmental changes force enterprises to constantly modernize, both technological, organizational and product-oriented. The emphasis is put on the elimination of waste as a manifestation of conscious and sustainable management. It strives to eliminate excessive costs, time and effort of employees. One of the methods of verification and analysis of processes is work sampling. It allows you to examine the structure of working time of employees or devices, and based on the results of the analysis, suggest recommendations for the company. Thanks to the use of work sampling, it was possible to determine the structure of the working time of the sorting line operators, and then to present the suggestions for process improvements.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych na temat wskazanych przez pracowników rodzajów marnotrawstw występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Opracowanie ma pokazać i udowodnić jednocześnie, że straty mogą pojawić się wszędzie, a zatrudnieni, widząc w swoich wykonywanych czynnościach straty, nie boją się ich wskazać. Praca składa się z dwóch części – teoretycznej i empirycznej. Pierwsza przedstawia wybrane klasyfikacje marnotrawstwa według różnych autorów literatury przedmiotu, zaś druga część prezentuje wyniki badań ankietowych na temat typów marnotrawstw w procesach produkcyjnych wskazanych bezpośrednio przez pracowników związanych z produkcją.
EN
The article presents the results of empirical research on the types of waste identified by employees in the manufacturing company. The work is to show and prove that losses can occur everywhere and employees, seeing losses in the carried out activities, are not afraid to specify them. The work consists of two parts – theoretical and empirical. The first part presents selected classifications of waste according to different authors of the subject literature, and the second part focuses on the results of the survey on the types of waste identified directly by employees during the production processes.
EN
The work contains a description of a developed experimental and theoretical method of modeling of solid waste combustion in a device equipped with a moving grate and capability to optimize the work of waste incineration plant. Implementation of this issue was based on results of experimental studies made on a laboratory scale boiler. This was possible by defining and testing indicators of quantitative assessment of combustion such as: reaction front rate, ignition rate, the rate of combusted mass loss and the heat release rate. These indicators as measurable "criteria indicators" allow transfer of parameters from a laboratory-scale unit, working in the transient egime into an industrial full scale grate device working continuously in stable determined conditions. This allows for wide optimization possibilities in the operation of a waste incineration plant, in particular the combustion chamber, equipped with a moving grate system.
PL
W artykule przedstawiono ideę systemów typu RTLS pod kątem wykorzystania ich w celu eliminacji marnotrawstwa w procesie budowlanym. Opisywane systemy z punktu widzenia strumienia wartości są pomocne w wykrywaniu czynności niedodających wartości. Autorzy przedstawili temat w aspekcie formalno-prawnym związanym z monitorowaniem i śledzeniem pracowników podczas pracy. Zwrócono uwagę na niezbędne dokumenty, pozwolenia, zgłoszenia i zgody pracowników, które zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem należy posiadać, aby móc wykorzystywać tego typu systemy do zbierania i przetwarzania danych o lokalizacji pracowników w trakcie wykonywania prac.
EN
The paper presents the idea RTLS systems for use in the elimination of waste in the construction process. Systems are described in terms of value flows as useful tools in detecting non-adding value steps. The authors presented the topic in terms of formal and legal issues related to the monitoring and tracking of workers in the construction processes. Highlighted the Necessary documents, permits, notification and consent of employees are highlighted, which according to Polish law must be in order to use such systems to collect and process data about the location of staff during execution of works.
PL
W artykule zwrócono uwagę na eliminowanie marnotrawstwa w administracji samorządowej. Urzędy powinny eliminować marnotrawstwo procesowe i związane z nim bezpośrednio marnotrawstwo ludzkie. Marnotrawstwo oznacza zużycie środków na zbędne lub niewłaściwe czynności administracyjne. Przykłady marnotrawstwa stanowią treść niniejszej publikacji. Do narzędzi ograniczenia marnotrawstwa można zaliczyć arkusze oceny pracowników. W publikacji dokonano przeglądu kryteriów ocen pracowniczych w aspekcie ich przydatności dla Office Kaizen. Celem pracy jest ustalenie typów marnotrawstwa w administracji publicznej oraz analiza arkuszy ocen pracowniczych w kontekście ich użyteczności w trakcie wdrażania Office Kaizen. Przygotowany opis powstał jako forma doświadczania skutków pracy urzędników administracji samorządowej (whistleblowers1) i studium literaturowego. Natomiast część analityczna jest rezultatem myślenia koncepcyjnego.
EN
The publication is about losses in local government administration. Public offices should eliminate wasteful processes and directly related human losses. The term “loss” means the realization of unnecessary and wrong administrative tasks. The article describes examples of losses in local government institutions. One of the tools used in elimination of the losses is the official estimation form. Estimation criteria can be useful in Office Kaizen. The main objective of this paper is to analyze the criteria and identify types of losses. The prepared description arose as the form of experiencing effects of the work of clerks of the local authorities (whistleblowers1) and of literature study. The analytical part of the article is a result of author’s own research.
EN
The constantly encouraged worldwide production and consumption of textile products is leading to an increase in wastes, which causes environmental problems. This research is aimed at identifying the present state of textile waste generation and treatment in Lithuania and compare the trends obtained with other EU countries. The investigation is based on statistical data of textile waste generation and management from 2009 to 2014 in Lithuania. Municipal textile wastes and those from the leather, fur and textile industries as well as other fields of this kind of waste generation were taken for analysis. On average, 6500 tonnes per year of total textile waste was generated during the period analysed. According to these data, Lithuania is in a middle position in comparison with other EU countries. A significant growth in the collection of municipal wastes is observed. From 2012, pre-consumer textile waste amounts to on average 32 percent of the total textile waste collected. The dominant practice of treatment was disposal in landfills, but an increasing tendency to recycle textile waste was observed. Nevertheless a great deal more effort should be made to promote the prevention of waste production and to achieve the average EU waste management indicators.
PL
Stale wspierana ogólnoświatowa produkcja i konsumpcja wyrobów tekstylnych prowadzi do wzrostu ilości odpadów, co powoduje problemy środowiskowe. Badania miały na celu określenie obecnego stanu wytwarzania i przetwarzania odpadów włókienniczych na Litwie oraz porównanie tendencji uzyskanych z innymi krajami Unii Europejskiej (UE). Badania oparto na danych statystycznych dotyczących wytwarzania i zarządzania odpadami włókienniczymi w latach 2009-2014 na Litwie. Analizie poddano dane dotyczące odpadów komunalnych oraz pochodzących z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i włókienniczego. W analizowanym okresie wytworzono średnio 6500 ton odpadów włókienniczych rocznie. Według tych danych Litwa znajduje się na środkowej pozycji w porównaniu z innymi krajami UE. Obserwuje się znaczny wzrost w gromadzeniu odpadów komunalnych. Od 2012 roku przedsprzedażowe odpady włókiennicze stanowią średnio 32% wszystkich zebranych odpadów włókienniczych. Dominującą praktyką było gromadzenie odpadów na składowiskach, jednakże zaobserwowano rosnącą tendencję do recyklingu odpadów włókienniczych.
13
Content available remote Źródła marnotrawstwa na budowie
PL
Jedną z metod usprawniających realizację inwestycji budowlanej jest wykorzystanie metody Lean Construction. W artykule omówiono w skrócie ideę Lean oraz czynniki/rodzaje marnotrawstwa na budowie. Przedstawiono wyniki aktualnie prowadzonych badań sondażowych dotyczących źródeł marnotrawstwa, w których respondentami byli wykonawcy robót budowlanych. Ankietowani najwyżej ocenili: błędy i niezgodności w dokumentacji projektowej; opóźnienia w realizacji inwestycji; błędy i wady jakościowe realizowanych robót; niezgodność z przeznaczeniem. W artykule przedstawiono także ocenę czynników marnotrawstwa zaproponowanych (na podstawie literatury zagranicznej), tj. making-do, task diminishment (zmniejszenie jakości robót), buffering (buforowanie).
EN
One of the methods to improve the construction project delivery is the use of the method of Lean Construction. The article is briefly discusses about the idea of Lean and types of waste on construction site. Presents the results of ongoing research about sources of waste on construction site, where respondents are construction companies. Respondents recognized as the most important: mistakes and incompatibility in project documentation, delays in construction works, quality defects, non-intended. In addition, the article presents an assessment of the proposed waste factors in foreign literature, ie. making-do, task diminishment, buffering.
PL
Czy ograniczanie kosztów, skrócenie czasu produkcji i osiąganie lepszej jakości kruszyw jest możliwe bez ponoszenia kosztownych inwestycji? Japońska koncepcja Lean Manufacturing zakłada, że tak. Kluczowe jest rozwiązywanie problemów u źródeł i określenie kilku marnotrawstw - identyfikacja, na co tracimy czas, ludzi, energię, zasoby i pieniądze.
PL
Warto dbać o zdrowie, wprowadzając zdrową dietę i ruch. Takim działaniem uzyskamy szczupłą sylwetkę, sprawiając, że cały organizm funkcjonuje należycie. Podobnie jest z życiem przedsiębiorstwa, w którym dobra organizacja przekłada się na szereg korzyści. Skrojona na miarę „dieta" pozwala wyprodukować więcej surowca dobrej jakości, taniej i szybciej.
PL
Artykuł prezentuje rolę i znaczenie metody Mapowania Strumienia Wartości w celu identyfikacji głównych wad procesu produkcyjnego. Wiedza na ich temat może przyczyniać się do implementacji szeregu usprawnień je eliminujących. W wyniku takiego postępowania możliwe będzie ustalenie optymalnego harmonogramu produkcji, skrócenie czasu jej trwania oraz wzrost rentowności. Przedsiębiorstwo zredukuje koszty produkcyjne poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz będzie w stanie szybciej reagować na potrzeby klientów i sprawniej realizować ich zamówienia.
EN
The article presents the role and importance of Value Stream Mapping method for the identification of the major flaws the production process. Knowing about them can contribute to the implementation of improvements to eliminate them. As a result of such proceedings will be possible to determine the optimal production schedule, shortening its duration and profitability increase. The company will reduce production costs through more efficient use of resources and will be able to respond more quickly to customer needs and efficiently implement their orders.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja cech charakteryzujących szczupłą rachunkowość zarządczą oraz wskazanie na celowość wykorzystania jej metod w zarządzaniu działalnością logistyczną. Wysoką produktywność i zachowanie odpowiedniej elastyczności całej działalności operacyjnej warunkują dobrze zorganizowane i wykonywane procesy logistyczne. Oferowana klientom dobra relacja jakości do ceny jest efektem konsekwentnych działań związanych z ciągłą eliminacją marnotrawstwa zasobów. Wsparciem dla tego typu działań są metody obliczeniowe zaliczane do tzw. szczupłej rachunkowości zarządczej, która dzieli procesy zachodzące w przedsiębiorstwie na strumienie wartości oraz marnotrawstwo, do którego zaliczana jest większość działań logistycznych. Popularyzacja szczupłego zarządzania przyczyniła się do wzrostu znaczenia jako głównej sfery regulującej przepływ strumieni wartości dla klientów.Przy stosowaniu szczupłej formy zarządzania produkcją lean accounting, upraszcza się wewnętrzny system raportowania, np. poprzez eliminację raportowania o zapasach tym samym zwiększając koszt strumienia wartości VSC.
EN
This article aims to identify the characteristics of lean management accounting and to indicate the advisability of the use of the methods in the management of logistics activities. High productivity and maintain sufficient flexibility throughout the operations are dependent on the well-organized and performed logistic processes. Offered customers a good relation between quality and price is a result of consistent actions related to the continuous elimination of waste of resources. Support for such activities are included in the calculation methods of lean management accounting, which divides processes in the enterprise value streams and waste, which is classified as most logistics operations. Popularization of lean management has contributed to the increase in importance as the main sphere of regulating the flow of streams value for customers. When using the lean form of lean production management accounting, simplifies internal reporting system, eg. By eliminating the reporting of inventory thereby increasing the cost of VSC value stream.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane elementy koncepcji ciągłego doskonalenia dotyczące możliwości optymalizacji procesu produkcyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa hutniczego. Uwzględniono główne obszary i założenia szczupłego wytwarzania oraz efekty zastosowania wybranych narzędzi doskonalenia procesów.
EN
The article presents selected elements of concept of continuous improvement about the possibilities of optimizing the manufacturing process on the example of the metallurgical company. The main areas and assumptions of lean manufacturing as well as the effects of application of the selected processs improvement tools were included.
EN
The article contains a reflection on the role of the idea of sustainable development in supporting the existence of human species. The problem is not easy and raises many questions. The contemporary social context does not favor sustainable development. Firstly, it is too firmly rooted in anthropocentrism, which is supported by the religion, and by the traditional European philosophy. Both make people think more about heaven than about the Earth. Thus, people are focused more on the soul than on the body; they are caring more for the favor of God than for their environment. Secondly, the ideology of consumptionism transforms people into wasters who increasingly over-exploit the Earth’s resources. Thirdly, people – the social masses and the ruling elites – intensely stupefied, are not driven by reason or intellect. That is why, there is little hope that the degradation of environment will be stopped and future generations will be given the chance to survive as a result of the implementation of the idea of sustainable development.
PL
W artykule zostały zawarte rozważania na temat roli idei rozwoju zrównoważonego w podtrzymaniu istnienia gatunku ludzkiego. Sprawa nie jest prosta i rodzi wiele wątpliwości. Współczesny kontekst społeczny nie sprzyja rozwojowi zrównoważonemu. Po pierwsze, zbyt mocno zakorzeniony jest antropocentryzm utrwalany przez religię i tradycyjną filozofię europejską. Jedno i drugie ukierunkowuje myślenie ludzi bardziej na niebo niż na Ziemię. Toteż więcej troszczą się o sprawy duszy niż ciała i o boską łaskę a nie o swoje środowisko życia. Po drugie, ideologia konsumpcjonizmu przekształca ludzi w marnotrawców coraz bardziej i niepotrzebnie trwoniących ziemskie zasoby. Po trzecie, ludzie – masy społeczne i elity władzy – gwałtownie głupieją i nie kierują się rozsądkiem. Dlatego nie można mieć nadziei ani na powstrzymanie degradacji środowiska, ani na zapewnienie szans przetrwania przyszłym pokoleniom w wyniku wdrażania idei rozwoju zrównoważonego.
PL
„Ustawa śmieciowa” zwróciła uwagę na zawartość bioodpadów, które powstają w gospodarstwach domowych. Należą do nich różnorodne odpady żywnościowe, takie, jak surowe oraz przetworzone owoce i warzywa, mięso, wędliny, czy sery. Komisja Europejska alarmuje, że ilość żywności marnowanej przez konsumentów oraz branżę spożywczą w 2020 r. w Europie wzrośnie z 89 mln do 126 mln t. Nie pozostanie to bez wpływu na środowisko, gdyż produkcja żywności obciąża zużycie zasobów naturalnych. Tymczasem marnując żywność, marnujemy wodę i energię. Produkcja 1 t żywności powoduje, że do środowiska emitowane jest 4,2 t dwutlenku węgla. Natomiast zapobieganie składowaniu odpadów żywnościowych należy rozpocząć od zapobiegania ich powstawaniu, przez redukcję strat, do przekazywania żywności na cele społeczne lub do przetworzenia na pasze.
EN
The act called „junk act” drew attention of Poles to content of wastes that arise in households. These include a biowaste, which is a variety of food wastes such as raw and processed fruit and vegetables, meat, meat or cheese, etc. The European Commission warns that the amount of food wasted by consumers and food industry in 2020 in Europe will increase from 89 million to 126 million tones. It has a significant impact on environment, because food production uses a lot of natural resources. Meanwhile, food waste means also water and energy waste. Production of 1 t of food products causes the release of 4.2 t CO2 into the atmosphere. However, food waste prevention should begin from preventing their production, via reduction of losses in food industry and households, donation of food to charity or for processing into animal feed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.