Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chips
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przekąski stanowią obecnie nieodłączny element diety coraz szerszej populacji ludzi, a towarzyszą człowiekowi od dawna, zaspokajając potrzebę zjedzenia między posiłkami czegoś sycącego i gotowego do spożycia. Chociaż tradycyjne przekąski, takie jak czipsy ziemniaczane, są nadal wszechobecne i popularne na całym świecie, to coraz częściej szuka się zdrowszych alternatyw. Dodatkowo procesy technologiczne pozwalające na produkcję przekąsek również ulegają zmianom stając się bardziej ekologiczne oraz coraz częściej pozwalają na maksymalne zachowanie składników odżywczych. Artykuł przedstawia technologiczne trendy w rozwoju przekąsek.
EN
Snacks are now an integral part of the diet of an evergrowing population and have accompanied people for a long time, satisfying the need to eat something quick and filling between meals. While traditional snack foods such as potato chips, are still ubiquitous and popular around the world, healthier alternatives are increasingly being sought. In addition, the technological processes that allow the production of snacks are also changing, becoming more ecological and increasingly allowing for the maximum preservation of nutrients. This overview presents the technological trends in the development of snacks.
EN
A morphological change due to Si contend into Al-based automotive alloys has been conducted on the characterization of machined surfaces in terms of roughness, temperature, chips formation as well as microstructure evaluation under different machining conditions. For this experiment, a shaper machine with HSS single point V-shaped cutting tool is used at different cutting speeds and depths of cut. The experimental results show that the surface roughness of the alloys decreases with the cutting speed and depth of cut but it is more prominent in the case of the cutting speed. This is because of a high cutting speed, which is more associated with the higher temperature and softening the work material leading to better surface finish. Higher Si added alloys also exhibit a better surface finish because the sample content is different fine and hard intermetallic due to ageing treatment, which also makes the alloys more brittle. For brittle and higher hardness, it produces a higher temperature during machining. During machining, relatively curly and short chips are formed by the high Si added alloy because of its low elongation properties. The fracture surfaces of higher Si added alloy display more crack propagation obtained by plate-like Si rich intermetallic.
EN
Nowadays, great emphasis is placed on increasing the efficiency of machining processes. However, this cannot be done at the expense of quality worsening of the machined surface. In this paper the influence of Wiper geometry on Ra and Rz surface roughness parameters is described when finishing turning of materials used in the aviation industry: austenitic stainless steel XCrNiNb18-9, low alloy steel 14NiCr14 and aluminum alloy A356, as well as the chips generated in the cutting process in terms of shape were assessed. It was found that for the lowest tested feed rate during turning with a Wiper insert, the values of Ra and Rz parameters do not differ significantly from the roughness parameters obtained during machining with a conventional insert. The beneficial effect of feed rate on surface roughness for the Wiper insert is clearly visible above f ≥ 0.12 mm/rev. The biggest difference in roughness parameters was recorded for the highest value of the applied feed f = 0.28 mm/rev. Using conventional insert, Ra and Rz values are almost three times bigger than for Wiper insert. The influence of the cutting speed on the Ra and Rz parameters depends on the type of material being processed. Increasing cutting speed from vc =120 m/min to vc = 200 m/min for stainless steel, Ra and Rz values decrease about 35%. Similar situation noticed for aluminum alloy, but increasing cutting speed decrease Ra and Rz values only about 18%. The situation is different for low alloy steel. Increasing the cutting speed increases the Ra and Rz parameters by about 37%. Rz/Ra ratio shows that for feed rate f ≤ 0.12 mm/rev. cutting process is unstable, because the values are between 5.5–7.5, but should oscillate around 4. Increasing feed rate value to f = 0.2 mm/rev allows to stabilize the process and the ratio value is close to 4. Wiper insert create the same form chips as a conventional insert, using the same value of feed rate.
EN
These days, hardware devices and its associated activities are greatly impacted by threats amidst of various technologies. Hardware trojans are malicious modifications made to the circuitry of an integrated circuit, Exploiting such alterations and accessing the level of damage to devices is considered in this work. These trojans, when present in sensitive hardware system deployment, tends to have potential damage and infection to the system. This research builds a hardware trojan detector using machine learning techniques. The work uses a combination of logic testing and power side-channel analysis (SCA) coupled with machine learning for power traces. The model was trained, validated and tested using the acquired data, for 5 epochs. Preliminary logic tests were conducted on target hardware device as well as power SCA. The designed machine learning model was implemented using Arduino microcontroller and result showed that the hardware trojan detector identifies trojan chips with a reliable accuracy. The power consumption readings of the hardware characteristically start at 1035-1040mW and the power time-series data were simulated using DC power measurements mixed with additive white Gaussian noise (AWGN) with different standard deviations. The model achieves accuracy, precision and accurate recall values. Setting the threshold proba-bility for the trojan class less than 0.5 however increases the recall, which is the most important metric for overall accuracy acheivement of over 95 percent after several epochs of training.
EN
Owing to their excellent strength-to-weight ratio aluminium composite materials are very readily used in the construction of means of transport. The parts made of such materials must be characterized by high reliability and workmanship. Hence, machining is the predominant method of manufacturing parts from composites. The problem with the turning, milling and drilling of ceramic-reinforced composites is the abrasive action of the reinforcement, resulting in heavy wear of the blades and so in lower surface quality and dimensional-shape accuracy and higher manufacturing costs. A solution to this problem can involve the blades made of superhard materials or properly matched conditions of machining with sintered carbide blades. This paper presents the results of the turning tests carried out on an aluminium composite material reinforced with long ceramic fibres. An uncoated sintered carbide blade is compared with a diamond coated blade and a polycrystalline diamond blade. Post-turning surface roughness and machining forces were selected as the main indicators of cutting ability. The effect of the blades on the forming chips is shown and the higher resistance of the polycrystalline diamond blades to the abrasive action of the reinforcing fibres is confirmed by microscopic photographs. Besides the confirmation of the higher durability of the diamond blades, the conditions in which when using these blades one can achieve better machining effects than the ones achievable by the compared tools are defined. Moreover, it is shown that by properly matching the machining parameters and aiding machining with oil mist lubrication, it is possible to obtain excellent surface quality by means of carbide blades. The minimum quantity lubrication also increases the life of the blades.
PL
Wiercenie materiałów ciągliwych, do których zalicza się Ti6Al4V, często wiąże się z niewystarczającym odprowadzeniem wiórów, co prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu obróbki. Wióry powstające w trakcie procesu wiercenia materiałów plastycznych są ciągliwe i mają skłonność do gromadzenia się w rowkach wiórowych narzędzia. Takie gromadzenie się wiórów może skutkować zarysowaniami powierzchni otworu, przyklejeniami materiału do narzędzia skrawającego, a także do przyśpieszonego zużycia ostrza skrawającego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w procesie wiercenia stopu tytanu Ti6Al4V w aspekcie dokładności wymiarowo-kształtowej uzyskanych otworów. Obróbkę prowadzono bez chłodziwa (na sucho) przy różnych zestawach parametrów skrawania. W ramach badań monitorowano siłę posuwową i moment skrawania, dokładność kształtowo-wymiarową, jakość powierzchni otworu oraz kształt wiórów. Wyniki badań pokazują, że zarówno jakość otworu, jak i jego dokładność wymiarowo-kształtową można poprawić przez odpowiedni dobór parametrów skrawania. Ponadto, obserwacja powierzchni na wyjściu narzędzia z materiału wskazywała na występowanie odkształceń plastycznych (zadziory) związanych z parametrami skrawania. Wyniki eksperymentu wykazały także, że na kształt i wielkość zadziorów istotny wpływ ma prędkość posuwu.
EN
The drilling of ductile materials, such as Ti6Al4V, is often associated with insufficient chip evacuation, resulting in disturbances in the machining process. Chips formed during the drilling process of plastic materials are ductile and tend to accumulate in the chip flutes of the tool. Such chip formation may result in scratches on the hole surface, sticking the material to the cutting tool, and also on accelerated wear of the cutting edge. This article presents the analysis of the drilling process and assessment of the quality of the hole after drilling Ti6Al4V titanium alloy without coolant at various processing parameters. As part of the research, the feed force and cutting moment were monitored, the shape and dimensional accuracy and the quality of the hole surface and the shape of the chips. The test results show that the hole quality can be improved by appropriate selection of cutting parameters. Observation of the surface at the exit of the tool from the material indicated plastic deformation (burrs) in different cutting conditions. The results of the experiment also showed that the shape and size of burrs is strongly influenced by the feed speed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań w zakresie otrzymywania skonsolidowanych wyrobów wyciskanych z brykietów uzyskiwanych z drobnych odpadów ze stopu aluminium EN AW-6060. Określono warunki prowadzenia procesu brykietowania wiórów oraz parametry procesu wyciskania w systemie KOBO. Badania własności wytrzymałościowych półwyrobów wyciskanych wykazały, że dla prasówki o średnicy 3 mm uzyskano wytrzymałość na rozciąganie Rm - 109 MPa, przy wydłużeniu A100 – 13,5%, natomiast prasówka o średnicy 2,1 mm charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie Rm - 138 MPa, przy wydłużeniu A100 – 10%. Badania metalograficzne uzyskanych prasówek, obejmujące analizy mikrostruktur ich przekroju poprzecznego i wzdłużnego, pozwoliły na stwierdzenie zróżnicowanego stopnia konsolidacji materiałów wyciskanych w zależności od stopnia przerobu. Wyniki wstępnych badań w zakresie konsolidacji drobnych odpadów (wiórów) ze stopu aluminium, z wykorzystaniem prasy pracującej w systemie KOBO, prowadzonych w temperaturze otoczenia, wskazują na możliwość otrzymywania wyrobów o własnościach zbliżonych do wyrobów litych, przy zastosowaniu odpowiednio wysokiego stopnia przerobu.
EN
The paper presents the results of preliminary research conducted in the field of obtaining consolidated extruded products from briquettes obtained from small EN AW-6060 aluminum alloy waste. The conditions for conducting the chip briquetting process and parameters of the extrusion process in the KOBO system were determined. Tests on the strength properties of the extruded semi-finished products showed that for the 3mm diameter wire the tensile strength Rm - 109 MPa was obtained, the elongation A100 - 13.5%, while the wire with a diameter of 2.1mm is characterized by tensile strength Rm - 138 MPa, with elongation A100 - 10%. Metallographic examinations of the obtained extrudate, including analysis of microstructures of their cross-section and longitudinal section, allowed to find a differentiated degree of consolidation of extruded materials depending on the degree of processing λ. The results of preliminary research carried out as part of the work in the field of consolidation of small waste (chips) from aluminum alloy, using a press operating in the KOBO system, conducted at ambient temperature, indicate the possibility of obtaining products with properties similar to solid products, using a high enough extrusion ratio.
PL
Celem badań było określenie wpływu głębokości skrawania podczas wytaczania otworu w materiale Inconel 718 na chropowatość powierzchni obrobionej. Zbadano również w porównywalnych warunkach uzyskane chropowatości powierzchni po toczeniu wzdłużnym i wytaczaniu. Otrzymane wyniki wskazują na sensowność stosowania mniejszych wartości głębokości skrawania, ze względu na szybsze zużycie ostrza skrawającego, na co ma bezpośredni wpływ ograniczone chłodzenie w strefie skrawania. Przy najmniej korzystnych warunkach podczas wytaczania ostrze szybciej ulega zużyciu, co powoduje pogorszenie jakości powierzchni obrobionej. Ograniczona ilość cieczy chłodząco-smarującej w strefie skrawania jest efektem kłębiących się wiórów, które w przypadku małych średnic obrabianych otworów trudno usunąć z obrabianego przedmiotu. Takie same parametry, jakie stosowano w próbie, gdzie uzyskano najwyższą wartość chropowatości, zastosowano podczas toczenia wzdłużnego. W tym przypadku wiór swobodnie spływający po obrabianej części nie ograniczał ilości dostarczanego chłodziwa w strefie skrawania, czego efektem było mniejsze zużycie ostrza oraz mniejsza wartość chropowatości powierzchni.
EN
The aim of this study was to determine the impact of the depth of cut while boring a hole in the Inconel 718 on the roughness of the machined surface. The surface roughness after longitudinal turning and boring at comparable conditions were also measured. The obtained results indicated the meaningfulness of the application of lower cutting depth values, due to the faster wear of the cutting edge, which is directly affected by limited cooling in the cutting zone. With unfavorable conditions while boring, the cutting edge wears faster, resulting in deterioration in the quality of the work surface. The limited amount of cutting fluid in the cutting zone is the result of curling of chips, which, in the case of small workpiece diameters, are difficult to remove from the workpiece. The same parameters used in the trial where the highest roughness was obtained were applied during longitudinal turning. In this case, the free-flow chip after the machined part did not limit the amount of coolant supplied in the cutting zone, resulting in less cutting edge wear and less surface roughness.
10
Content available remote Wpływ zużycia narzędzia na kierunek spływu wióra w czołowym toczeniu rowków
PL
Artykuł opisuje badania toczenia czołowego stali AMS6265 i AMS5643. Stwierdzono wpływ zużycia ostrza na kierunek spływu oraz sposób formowania wiórów. W ramach badań przeprowadzono pomiary zużycia ostrza, klasyfikację postaci wiórów oraz rejestrację procesu toczenia czołowego z zastosowaniem kamery szybkoklatkowej wraz z analizą ruchu formowanego wióra.
EN
The paper describes the study of AMS6265 and AMS5643 steel facing with grooving. The influence of the tool wear on the forming and flow direction of chips was investigated. Measurements of tool wear, classification of chip forms and turning process recordings were performed by means of a high speed camera. Computer program was used for chips creation and motion analysis.
11
PL
Artykuł opisuje badania toczenia stopu Inconel 625. Stwierdzono powstawanie narostu, który zmienia geometrię ostrza, co wpływa m.in. na pogorszenie postaci wióra. Przeprowadzono pomiary zużycia ostrza VB oraz wielkości i kształtu narostu. W ramach badań modelowych obliczono maksymalną temperaturę i naprężenie w okolicy krawędzi skrawającej.
EN
Research on Inconel 625 turning was described. It was found the formation of BUE phenomenon which changes the cutting edge geometry and deteriorates chip form. VB indicator of tool wear, BUE size and its shape were measured. The maximum temperature and tension in the area of the cutting edge were calculated with the help of cutting process modeling.
PL
Ekologiczne ciecze smarująco-chłodzące, zawierające w swoim składzie olej słonecznikowy, podczas obróbki skrawaniem stali wysokostopowych (stosowanych w generatorach elektrowni cieplnych i jądrowych) polepszają chropowatość powierzchni oraz kształtowanie i odprowadzenie wiórów. Korzystne efekty stosowania tych cieczy wynikają m.in. z oddziaływania wodoru, który wydziela się przy ich destrukcji.
EN
Ecological cooling-lubricant liquids, which containing in its composition sunflower oil during machining of alloy steel (used in generators on forcible and nuclear power plants) improve the surface roughness, formation and chip removal facilitates the direct interaction of hydrogen, which arises during their destruction.
13
Content available remote Fragmentowanie oraz frakcje wiórów podczas frezowania stopów magnezu
PL
Analizowano wpływ parametrów technologicznych (vc, fz, ap) oraz geometrii ostrza narzędzia (γ) na powstawanie frakcji wiórów. Przedstawiono wyniki badań masy dla frakcji wiodącej wiórów ze stopu magnezu AZ91HP. Stwierdzono istotny wpływ parametrów technologicznych na jednostkową masę frakcji wiodącej wiórów.
EN
The study investigated the impact of technological parameters (vc, fz, ap) and the end-mill geometry on the formation of chip fractions. The paper reports the results of the mass of a leading chip fraction made of AZ91HP alloy. The results show a significant influence of the technological parameters on the unit mass of the leading chip fraction.
PL
Analiza chemiczna produktów żywnościowych lub biotechnologicznych wymaga dokładnych metod analitycznych, pozwalających zarówno na jakościową, jak i ilościową charakterystykę profili aminokwasowych. Do najczęściej wykorzystywanych metod należą: wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC), elektroforeza kapilarna oraz chromatografia cieczowa z użyciem kolumn kapilarnych – mikro-LC. Artykuł stanowi przegląd metod i technik stosowanych w celu oznaczania aminokwasów w próbkach złożonych.
EN
Chemical analysis of food or biotechnological products requires accurate analytical methods for both qualitative and quantitative characteristics of the amino acid profiles. The most commonly used methods include high-pressure liquid chromatography (HPLC), thin-layer chromatography (TLC), and capillary electrophoresis. The article is a review of methods and techniques used for the determination of amino acids in multi-compound samples.
15
Content available remote Informacje ogólne na temat taśm tnących stosowanych w przecinarkach OPTIMUM
PL
Warunkiem zapewnienia odpowiedniej żywotności taśmy tnącej jest stosowanie się do zaleceń odnośnie jej eksploatacji i konserwacji. Zęby nowej taśmy tnącej posiadają ostre krawędzie, które są bardzo podatne na tępienie w wyniku wykruszania się zaostrzonych wierzchołków. Z tego względu po założeniu nowej taśmy należy rozpocząć proces docierania, czyli cięcia z posuwem równym wartości 50% normalnego posuwu przez czas około 10 do 15 minut, stopniowo zwiększając wartość posuwu do normalnej.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem, właściwościami i skrawalnością materiałów kompozytowych na bazie stopów aluminium. Zaprezentowano wyniki badań pokazujące wpływ zastosowania minimalnego smarowania MQL na siły skrawania i postać wióra w obróbce kompozytów aluminiowych ostrzami powlekanymi warstwą diamentu. Wyniki te porównano z analogicznymi badaniami wykonanymi ostrzami bez powłoki. Określono efektywne zakresy stosowalności minimalnego smarowania MQL w obróbce aluminiowych materiałów kompozytowych.
EN
The article presents the issues related to the application, properties and machinability of aluminum matrix composites. The results of studies showing the influence of the application of the minimum lubrication MQL on cutting forces and chip form in machining of aluminum matrix composites coated with diamond coated inserts are presented. These results were compared with tests carried out blades without coating. Scope of the effective applicability of minimum quantity lubrication MQL in aluminum matrix composites machining are defined.
PL
W artykule przedstawiono badania mikrowiórów tworzonych w procesie mikrowygładzania foliami ściernymi. Przeanalizowano cechy geometryczne mikrowiórów i stwierdzono występowanie bardzo długich wiórów w porównaniu do ich szerokości. Zaobserwowano również, występowanie wiórów kulistych, co należy uznać za skutek występowania lokalnie bardzo wysokich temperatur w strefie obróbki. Zaobserwowano istnienie dwóch charakterystycznych struktur wiórów kulistych oraz zbadano ich skład chemiczny. Na podstawie płytkowej budowy wiórów wstęgowych wyznaczono cechy mikronieciągłości w procesie mikroskrawania.
EN
Studied micro-chips created in the process of micro-abrasive films. Analyzed geometrical characteristics of the micro-chips, are at very long chips compared to their width. It was also observed, the presence of high temperature in the treatment zone, which resulted in the formation of chip like sphere. It has been observed that there are two characteristic structures of spherical chips and examined their chemical composition. On the basis of the strip-like plate construction chip set features micro-discontinuities in the Microcutting.
PL
Celem pracy było określenie wpływu odmiany, temperatury i czasu przechowywania bulw ziemniaka na zmiany cech technologicznych oraz straty masy surowca w procesie smażenia chipsów. Zbadano 5 odmian jadalnych (Hubal, Jurata, Etiuda, Honorata, VR 808) oraz trzy odmiany skrobiowe (Jubilat, Kaszub, Boryna). Stwierdzono, że pozorny przyrost suchej masy po przechowywaniu ziemniaków w wyższej temperaturze (8°C) był prawie dwukrotnie wyższy niż w bulwach przechowywanych w niższej temperaturze (5°C). Wykazano ścisłą współzależność między zawartością suchej masy i skrobi, a stratami masy surowca w wyniku procesu smażenia. Wyższe współczynniki determinacji otrzymano dla bulw przechowywanych w temperaturze 5°C.
EN
The aim of this study was to determine the effect of cultivar, temperature and storage time of potato tubers on changes in technological features and weight losses of raw material during chips frying process. Five edible varieties (Hubal, Jurata, Etiuda, Honorata, VR 808) and three starch varieties (Jubilat, Kaszub, Boryna) were tested. It was stated that the apparent increase of dry matter after storage of potatoes at higher temperature (8°C) was almost twice higher than in tubers stored at lower temperature (5°C). An accurate correlation between the dry matter and starch content and the content of weight losses of raw material on chips frying process was shown. The higher coefficients of determination were obtained for tubers stored at 5°C.
PL
Przeprowadzono badania oparte o trzyletnie doświadczenie, których celem było określenie wpływu uwarunkowań genetycznych oraz terminu oceny na wybrane parametry jakościowe skrobi oraz jakość frytek i chipsów. Parametrami skrobi, które wykazały najmniejszą stabilność były kwasowość i zawartość wody po rozmrożeniu krochmalu. Najlepszej jakości produkty uszlachetnione otrzymano z odmiany Kiebitz. Okres przechowywania wpływał na pogorszenie jakości frytek i chipsów niezależnie od odmiany.
EN
Based on three years of experience, the study was carried out dealing with the determination of effect of genetics and evaluation date on a selected starch parameters and a quality of french fries and chips. The starch parameters which show the smallest stability are acidity and moisture content alter starch thawing. The best quality fried products were prepared from cultivar Kiebilz. A storage period influenced the quality deterioration of french fries and potato chips irrespective of cultivar.
EN
Characteristic of post-consumer wood chips and particles used in particleboard production. Part I. The presented studies include characteristic of post-consumer wood chips and obtained particles. Both chips and particles were studied in terms of quantity and quality. Measurement analysis and determination of fraction composition of chips and particles obtained from post-consumer wood was carried out. The share of particular assortments within post-consumer wood was also determined. The studies were carried out in comparison to pine wood.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.