Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polaryzacja światła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote “Current – polarization-dependent loss” optical fibre sensor
EN
The study briefly discusses the Faraday magneto-optic effect, design and working principle of the polarimetric current sensor and the polarization-dependent loss. The study presents a concept of a “current – polarization-dependent loss” optical fibre sensor for current measurement in power lines. A method for measuring polarization loss using optical reflectometer is presented. Test results on the effect of GeO2 dopant in a single-mode optical fibre core, wavelength and optical fibre length on the polarization loss are presented. The conclusions on selecting the optical fibre and wavelength in the design of a “current – polarization-dependent loss” optical fibre sensor are formulated.
PL
W pracy krótko scharakteryzowano magnetooptyczne zjawisko Faradaya, budowę i zasadę działania polarymetrycznego czujnika natężenia prądu oraz tłumienie zależne od polaryzacji. Zaprezentowano koncepcję światłowodowego przetwornika „prąd – tłumienie zależne od polaryzacji”, który może być wykorzystany do pomiaru natężenia prądu w liniach elektroenergetycznych. Omówiono metodę pomiaru tłumienia polaryzacyjnego przy użyciu reflektometru optycznego. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu stężenia molowego domieszki GeO2 w rdzeniu światłowodu jednomodowego, długości fali świetlnej oraz długości włókna światłowodowego na wartość tłumienia polaryzacyjnego. Sformułowano wnioski dotyczące doboru włókna światłowodowego i długości fali świetlnej do realizacji światłowodowego przetwornika „prąd – tłumienie zależne od polaryzacji”.
PL
Artykuł powstał na postawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji pracy inżynierskiej współautora artykułu. Opisuje ideę wykorzystania polaryzacji świateł mijania pojazdu w celu ograniczenia olśnienia wśród innych użytkowników ruchu drogowego. Zakreślono podstawy teoretyczne fizyki zjawiska polaryzacji, możliwości jej implementacji w układach rzeczywistych. Przedstawiono wykonane badania laboratoryjne układów polaryzacyjnych, dokonano analizy uzyskanych wyników wraz z odniesieniem do podstaw teoretycznych. Przeprowadzono testy, w warunkach rzeczywistych w ruchu drogowym z realizacji omawianej idei. Całość poparto uzyskanymi, dzięki komputerowym metodom obrazowania, rozkładami luminancji obserwowanego przez kierującego pojazdem otoczenia i reflektorów innych pojazdów. Potwierdzono słuszność zakładanej tezy, iż wykorzystanie polaryzacji może w istotny sposób ograniczyć widoczną dla obserwatora luminancję powierzchni uprzednio olśniewającą – reflektora pojazdu.
EN
This article was written on the basis of the experience gained during the implementation of engineering work of co–author. It describes the idea of using polarized light (produced by low–beam headlight) in order to reduce the glare of other road users. Outlined theoretical foundations of physics phenomenon of polarization, the possibility of its implementation in real systems. Shows performed laboratory tests polarizing systems, an analysis of the results obtained with reference to the theoretical basis. It confirmed the validity of the assumed thesis that the use of polarization can significantly reduce glare from low–beam headlight.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono metody indukowania zmian przepuszczania promieniowania widzialnego, które mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji optycznych filtrów ochronnych blokujących szkodliwe promieniowanie podczerwone. Opisano metody wykorzystujące efekty fotochromowy i termochromowy, zjawiska polaryzacji światła oraz zmian gęstości optycznej w układzie zawierającym substancje ciekłokrystaliczne. Dla wymienionych metod wskazano mocne i słabe strony w ich zastosowaniu do konstrukcji automatycznych filtrów optycznych chroniących przed podczerwienią. Na podstawie przeprowadzonej analizy wybrano zjawisko polaryzacji światła oraz zmian gęstości optycznej w układzie zawierającym substancje ciekłokrystaliczne, jako efekty mające potencjalne zastosowanie do konstrukcji filtrów ochronnych. Dla tych efektów zbadano, w jaki sposób zmiana transmisji promieniowania widzialnego koreluje ze zmianami przepuszczania promieniowania podczerwonego w kontekście spełnienia wymagań stawianym filtrom optycznym chroniącym przed podczerwienią.
XX
Methods of induction of visible radiation leak changes that may be used in optical protective filters against harmful infrared are presented. Methods that use photochromic and thermochromics effects, the phenomenon of light polarization and changes of optical density in a system that contains liquid crystal substances are described. For the aforementioned methods, advantages and disadvantages of their use for constructing automatic protective filters against infrared were presented. Based on the carried out analysis, the method of the light polarization phenomenon and changes of optical density in a system that contains liquid crystal substances were chosen as the effects that potentially may be used for constructing protective filters. For these effects the way of how changes of light transmittance correlates with changes of infrared transmittance in the context of meeting the requirement of optical protective filters against infrared were analyzed.
PL
Światłowodowy czujnik z przetwarzaniem zewnętrznym wymaga doprowadzenia światła do jego głowicy poprzez światłowód włóknisty. W celu uzyskania dużej mocy wiązki światła doprowadzanego do głowicy stosuje się jako źródła światła diodę laserową. Rozwiązanie to posiada jednak bardzo ważną wadę: światło na wejściu głowicy czujnika jest spolaryzowane liniowo. Polaryzacja ta ulega ciągłym zmianom wynikającym z deformacji i skręcenia włókna. W wyniku tego wejściowy polaryzator w głowicy czujnika przepuszcza wiązkę spolaryzowaną liniowo o stałym stanie polaryzacji, ale jednak zmiennym natężeniu. W niniejszym artykule Autor proponuje rozwiązać ten problem poprzez depolaryzację światła za pomocą układu połączonych sprzęgaczy światłowodowych. Optymalizacja tego układu jest głównym celem prezentowanej pracy.
EN
A fiber optic sensor with external processing requires supply of light to its head via an optical fiber. Laser diodes are applied as a source of light, in order to obtain a high-power light beam. However, this solution has a major disadvantage: a light beam at an input of the sensor head is linearly polarized. The direction of polarization changes constantly because the optical fiber is prone to twisting and deformation. The result is a varying intensity of light that passes an input polarizer. Author of this article proposes a solution to this issue depolarizing the input light beam by means of a system of fiber optic couplers. The main goal of presented work is optimization of this system.
EN
Most of the vehicles, which can be observed by the cameras used in the Intelligent Transport Systems, are coated with reflective layers which, like car windows, are characterized by the effect of light polarisation. Utilising this effect by using a camera designed for the Intelligent Transportation System along with the linear polarizer it is possible to improve the extraction of the vehicles from the surrounding. The article presents the methods of using the polarised light for increasing the operating range of the video systems along with an illustration of the possibilities and limitations of this technique. Some experimental results obtained by the fusion of data recorded for the standard video sequences and the use of linear polarisers are also presented.
PL
Omówiono systemy transmisji światłowodowej wykorzystujące technikę zwielokrotnienia polaryzacyjnego. Przedstawiono wyniki badań wpływu zjawisk polaryzacyjnych na jakość pracy systemu ze zwielokrotnieniem polaryzacyjnym. Zjawiska polaryzacyjne zostały zasymulowane za pomocą zaprojektowanego statystycznego symulatora dyspersji polaryzacyjnej i tłumienia zależnego od polaryzacji.
EN
Polarization Division Multiplexing transmission systems are described. Impact of the polarization effects on Polarization Division Multiplexing and single channel transmission system is presented. The designed statistical polarization mode dispersion and polarization dependent loss emulators is applied to mimic the polarization effects of the real optical fiber links.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono badanie wpływu liniowych zjawisk polaryzacyjnych na jakość pracy wybranych systemów telekomunikacji światłowodowej, wykorzystujących transmisję sygnałów optycznych w wielu stanach polaryzacji światła. W ramach pracy zreferowano, jak zaprojektowano, wykonano i przebadano statystyczny symulator dyspersji polaryzacyjnej i tłumienia zależnego od polaryzacji oraz deterministyczny symulator tłumienia zależnego od polaryzacji. Opisano przebadany wpływ zjawisk polaryzacyjnych na jakość pracy dwukanałowego systemu ze zwielokrotnieniem polaryzacyjnym. Przedstawiono zasadę działania i właściwości opracowanego systemu ze zwielokrotnieniem polaryzacyjnym, w którym wykorzystuje się trzy kanały polaryzacyjne. W ramach pracy opisano opracowany i przebadany nowy sposób odbioru sygnałów optycznych w systemie z kluczowaniem polaryzacji. Wykorzystano w nim skrętność i krzywiznę krzywej przestrzennej, na której są zlokalizowane stany polaryzacji odbieranych sygnałów optycznych. Zreferowano przebadanie wpływu zjawisk polaryzacyjnych na działanie opracowanej metody.
EN
Low cost polarization mode dispersion and polarization dependent loss emulators were designed and validated. The designed emulators were applied to mimic the polarization effects of real optical fiber links. Impact of the polarization effects on Polarization Division Multiplexing and single channel transmission system was evaluated. A method of multiplexing and demultiplexing three polarization optical channels in order to triple the capacity in the optical fiber links was proposed and experimentally implemented. There followed a proposed solution to the problem of recovering and tracking the signal configuration at the receiver side for digital optical transmission systems employing the polarization shift keying technique. The tracking algorithm for optical signal configuration was based on analysis of torsion and curvature of three dimensional curve segments. Impact of polarization effects on the presented method was investigated.
EN
A method for measuring the birefringence properties of nondichroic media using the Poincare sphere is presented. Simple relations between coordinates of points on the Poincare sphere representing input and output polarization states of light and the point representing first eigenvector of the medium have been found. From these relations the desired polarization parameters of the medium were calculated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.