Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  collective water supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Świadczenie usług hurtowych dostawy wody i odbioru ścieków nadal nie ma prawnych rozwiązań, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oceniając taryfy niekiedy nie posiada danych, aby analizując koszty zwrócić uwagę na właściwy podział kosztów. Może planując kolejne zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia wykonawczego należałoby zastanowić się, czy ustalając zasady tworzenia taryf nie wskazać na konieczność bilansowania się sumy kosztów zbiorowego zaopatrzenia i usług hurtowych – np. stosowna tabela w załączniku do rozporządzenia. Na chwilę obecną procedowany jest projekt zmiany ustawy regulujący między innymi równie ważną kwestię, tj. wydawanie bez opłaty warunków technicznych przyłączenia do sieci i odbioru przyłącza bez opłat.
PL
Niestety nadal problemów na rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przybywa. W związku z brakiem jasnych rozwiązań prawnych odbiorcom ww. usług będących w znaczącej mierze konsumentami coraz trudniej dochodzić swoich praw. Trudno szukać odpowiedzi na nurtujące odbiorców pytania na stronie regulatora.
PL
Zgodnie z przepisami Rozdziałów 5 A i 5 B (art. 27a–27f) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 – dalej „ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu”) aktualnie organem regulacyjnym na szeroko rozumianym rynku wodnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do zadań organu regulacyjnego należy między innymi rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Mimo powstania wyspecjalizowanego regulatora, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nadal wpływają sygnały z rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych o istniejących nieprawidłowościach. Należy wyraźnie podkreślić, że kompetencje w zakresie podejmowania działań na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym aktualnie należą do nowego regulatora, a Urząd ma jedynie bardzo ograniczone pole działania.
PL
Na to pytanie po 1 stycznia 2018 r. trudno jest odpowiedzieć, ponieważ podział kompetencji na razie ma głównie charakter teoretyczny. Zgodnie z przepisami rozdziałów 5 A i 5 B (art. 27a–27f) ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 – dalej „ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu”) organem regulacyjnym na szeroko rozumianym rynku wodnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
PL
W chwili oddania niniejszego artykułu do druku większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych ma za sobą gorący okres początku roku, w trakcie którego konieczne było przygotowanie i złożenie do 12 marca 2018 r. wniosków taryfowych. Jednym z wielu problemów i dylematów prawnych, jakie rodził proces zatwierdzania taryf przez regulatora, a który wymaga rozważenia i który będzie miał znaczenie w kolejnych latach, jest data składania przez przedsiębiorstwa wniosku taryfowego.
PL
Uchwalona przez Sejm ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej „Nowelizacja”) została opublikowana w Dzienniku Ustaw 28 listopada 2017 r. i wprowadza znaczące zmiany na rynku wodociągowo-kanalizacyjnym. Przede wszystkim Nowelizacja, która wejdzie w życie 12 grudnia 2017 r., zastępuje dotychczasowy tryb zatwierdzania taryf przez organy rady gminy, zatwierdzaniem taryf przez organ regulacyjny – dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tym samym Nowelizacja wprowadza w życie zapowiadany wcześniej przez rząd nowy, oderwany od kompetencji gmin, system zatwierdzania taryf. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najistotniejszych zmian w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 dalej „Ustawa”, natomiast Ustawa po wejściu w życie Nowelizacji „Znowelizowana Ustawa”).
PL
Mimo, iż obowiązek ustalania w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych został wprowadzony w sierpniu 2006 r. rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127 poz. 886 ze zm.), to nadal wiele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nie wprowadziło tej opłaty do swoich taryf lub też określa tą opłatę w sposób niezgodny z § 5 pkt 7 wyżej cytowanego rozporządzenia.
PL
Dotychczasowa debata w branży wod-kan dotycząca nowego Prawa wodnego koncentrowała się przede wszystkim na propozycji wprowadzenia opłat za usługi wodne, czy też na konsekwencjach powołania Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie są to jedyne zmiany, które dotyczą przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Mianowicie, reforma prawa wodnego nowelizuje przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków dotyczące systemu jakości prowadzonych badań wody, a także niesie ze sobą dość rewolucyjne rozwiązania w zakresie ochrony ujęć wody.
PL
Mimo prowadzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakrojonej na szeroką skalę, akcji edukacyjnej nadal ilość spraw dotyczących usług zbiorowego zaopatrzeń w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków rozpatrywanych zarówno przez ten organ, jak i przez sądy różnych instancji jest duża.
PL
Mając na uwadze, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mimo upływu kilkunastu lat od wejścia w życie ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139) i rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127, poz. 886), nieprzerwanie prowadzi postępowania antymonopolowe w sprawach narzucania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nieuczciwych cen, uzasadnione wydaje się przypomnienie podstawowych zasad ustalania cen i stawek opłat za te usługi. W orzecznictwie Prezesa UOKiK, bowiem, za ceny nieuczciwe przyjmuje się między innymi ceny ustalone niezgodnie z obowiązującymi przepisami, czy też ceny oparte na kalkulacji kosztów zawierającej koszty, które nie zostały poniesione w związku ze świadczeniem usług na rzecz danego odbiorcy.
PL
Niestety, nie zawsze przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stosują zasady wykupu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zgodne z obowiązującymi przepisami, co powoduje, że narzucane przyszłym odbiorcom usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków lub inwestorom, warunki umów dotyczących odpłatnego przekazania tych urządzeń mogą zostać uznane za uciążliwe w świetle przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
PL
W okresie od sierpnia do października 2015 r. zarówno Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Sąd Apelacyjny w Warszawie oddaliły odwołania i apelacje przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczące rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
PL
Problem przejmowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (dalej „urządzenia") przez gminy lub przedsiębiorstwa wod-kan stanowi od lat jeden z problemów, z którymi boryka się sektor. Gwałtowny rozwój miast i urbanizacja nowych obszarów powoduje, iż odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych lokują swoje domy lub przedsiębiorstwa na terenach podmiejskich. Inwestycjom tym towarzyszy oczekiwanie, iż infrastruktura (w tym sieci wodociągowo-kanalizacyjne) będą nadążać za potrzebami odbiorców. Tymczasem, ograniczenia finansowe po stronie spółek wodociągowo-kanalizacyjnych (wynikające m.in. z taryfowania ich działalności) powodują, iż szybki rozwój sieci nie jest w praktyce możliwy. W efekcie, odbiorcy usług często samodzielnie prowadzą inwestycje zmierzające do przyłączenia do sieci. Domagają się jednak odpłatnego przejęcia urządzeń przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
PL
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wielokrotnie w swoich decyzjach uznawał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych polegające na bezprawnym pobieraniu od osób chcących przyłączyć swoje nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej opłat za czynności administracyjno-techniczne, które nie zostały uwzględnione w katalogu warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wynikającym z art. 15 ust. 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.]. Problem opłat pozataryfowych był rozstrzygany również w decyzjach Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących nadużywania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne pozycji dominującej na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
PL
W związku ze zgłoszonymi przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne problemami dotyczącymi zasad rozliczeń wód opadowych w dniu 2 października 2012 r. wniesiony został do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Projekt ustawy dotyczy delegacji dla Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do wydania rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
EN
In view of the problems reported by water and wastewater companies and pertaining to the principles of settlement of costs of rainwater, on October 2nd 2012, the following draft amendment to the act on collective water supply and collective wastewater disposal was submitted to Sejm, the lower chamber of the Polish parliament. The amendment concerns delegation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy to issue a regulation on definition of tariffs, the template of an application for tariff approval and the principles of settlement of collective water supply and wastewater disposal.
PL
W związku ze zgłoszonymi przez przedsiębiorstwa wod-kan problemami dotyczącymi zasad rozliczeń wód opadowych w dniu 2 października 2012 r. wniesiony został do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Projekt dotyczy delegacji dla Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do wydania rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
EN
In view of the problems reported by water and wastewater companies and pertaining to the principles of settlement of costs of rainwater, on October 2nd 2012, the following draft amendment to the act on collective water supply and collective wastewater disposal was submitted to Sejm, the lower chamber of the Polish parliament. The amendment concerns delegation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy to issue a regulation on definition of tariffs, the template of an application for tariff approval and the principles of settlement of collective water supply and wastewater disposal.
PL
Stosowanie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej "Ustawa"), tak jak każdej innej regulacji o charakterze generalnym, w praktyce może nastręczać liczne wątpliwości i trudności natury praktycznej. Jest to o tyle oczywiste, iż życie gospodarcze jest nieporównanie bardziej bogate i zróżnicowane od regulacji ustawowych, które co do zasady odnoszą się do typowych przypadków i nie zawsze uwzględniają różnorodność możliwych sytuacji faktycznych. Tym bardziej zatem znaczenia w stosowaniu przepisów prawa nabiera orzecznictwo sądowe i jego rola także w wykładni omawianej Ustawy.
PL
Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest aktem prawa miejscowego wprowadzanym uchwałą rady gminy. Proces tworzenia regulaminu oraz zapisy, które w nim winny się znaleźć reguluje szczegółowo art. 19 ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków {Dz. U. z 2006 r. Nr 123, póz. 85 ze zm). Analizując jednakże rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz wyroki sądów można zauważyć szereg nieprawidłowość w zakresie samej procedury tworzenia tych dokumentów, jak i zapisów w nich się znajdujących. Kontroli poprawności treści regulaminów pod kątem zgodności z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 5( poz.331 ze zm.) nie dokonuje natomiast Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako, że są to akty prawa miejscowego i istnieje określona w przepisach procedura ich nadzoru. Regulaminy podlegają ocenie Prezesa jedynie w takim zakresie w jakim stanowią integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
EN
The regulations on collective water supply and sewage discharge constitute an act of the local law established by the resolution o the municipal council. The process of creation of the regulations and the provisions which should be included therein is covered b Article 19 of 7th June 2001 on collective water supply and collective sewage discharge (Journal of Laws of 2006, No 123, item 85S with amendments). Nevertheless, upon a close analysis of court rulings and supervisory resolutions issued by province governors, one may observe a number of irregularities pertaining to the very procedure of creation of the aforementioned documents, as we as the provisions contained therein. The President of the Office of Competition and Consumer Protection does not verify the correctness of such regulations in terms of their compliance with the provisions of the act of 16th February 2007 on competition and consumer protection (Journal of Laws of 2007, No 50, item 331, with amendments), as these are acts of the local law, which fall within the supervisory procedure defined by respective laws. These regulations are subject to the President's evaluation only to the extent to which they constitute an integral part of the agreement on water supply and sewage discharge
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.